පෙම් කව් තොටිල්ල

(පළමුවන කොටස)
පෙම් කව් තොටිල්ල

(පළමුවන කොටස)


1. පෙ ම් ලොව වැදී පෙම් රස වළඳ න් න රු ති න් පෙ ම් පත් ලියනු රිසි ඇති ඔකදි න් න නි ති න් පෙ ම් බර තරුණියෙනි! තරුණෙනි! පු න් න සි ති න් ‍ “පෙමි කවි තොටිල්ලකි” මේ නැලවෙන්න ඉ ති න්


“කුසුමා සඳසීලී” නමැති තරුණ ලලනාවකට “ඇල්බට් චන්ද්රරත්න” නමැති රියදුරෙකු විසින් යවන ලද රමණීය පෙම් පතක්.

“අමරගිරි”

නුවරඑලිය

“ආදරවන්තියේ!”2. සි සි ව න උවන ලෙලදෙන රත්න ලි ය ව ගේ අ ම ගු න දහම් රකිනා සුනිම ලි ය අගේ ඔ ක දි න මහද නැහැවෙයි පෙම් සි ලි ය ග ‍ඟේ නි දු කි න සැරද! රූපත් “සුරත ලි ය” ම ගේ


3. සු ල ප ටි වියෙහි සිට පෙම් බස් පා බෝ ම සි ත තු ටි කෙරුව මගේ සුරතලියේ ! පේ ම මො ල කැටි ඔබට “ආලය” ඇති හැම දා ම සු බු හු ටි පෙම්වතා අද දුක්වෙයි! මේ ම


4. වි පා දැන විමල පෙම්ලොව තුලැ දැ ඩි ය ප පා මෙමට හුදු ආදර වැඩි වැ ඩි ය සැ පා සෙව්වොතින් වෙන’තක - පා එ ඩි ය “අ පා යට” වැදුන විදියයි හෙන ගෙ ඩි ය


5. එ බැ වි න් මගේ හොඳ හුරතල් සිරි යා වී ඇ ති න ම් මෙමට සෙනෙහස බිඳුවන් ගෑ වී ලි ය මි න් මෙයට පිළිතුරු හසුනක් පේ වී ස න ස න් මෙම නැත්නම් හද පුපු රා වී

මෙයට,

ඇල්බට් චන්ර්න්රත්න


මෙයට තත් ලලනාව විසින් එවන ලද පිළිතුරු හසුන


“සොමි නිවස”

නුගේගොඩ

“පෙම්වතාණෙනි”


5. සු ර ස ම් පතක් දී පෙම් ලොව සුකු මා ලේ සැ න සු ම් සැපත දුන් මට නෙක නෙක තා ලේ හ ද පෙ ම් පඬුරු පිදු තිර ලෙස සිට බා ලේ මගෙ පෙම් වතාටයි! මේ කව් මල් මා ලේ


(4) 7. සු ර ත ල් ලපටි වියෙහිදි ඔබහට බැ න් ද ම න ක ල් සෙනේ අත නොහරිමි හිමි ස න් ද ක වි ම ල් වැලක් ගොතමින් ඉන් මන් න න් ද සු වි ස ල් ‍සුදෝ! සනසමි ඔබ මෙම ස න් ද


8. එකෙ කු ට සිතේ පෙමි පා තවෙකෙක් ප ස් සේ දු ව න ට පුරුදු නැත මා හට කිසි ලෙ ස් සේ ස හ තු ට හිමි සඳිනි! එබැවින් ලෙස ද ස් සේ අ ති සෙට මෙඔබ සිහිකරනෙමි හැම ති ස් සේ


9. ම ගෙ අ ම පිඩට මගෙ හිත හැමදාම න ම යි ගැ න ය ම සිතුම ඔබෙ මට සැනසීම ත ම යි තැ න හැ ම දුවන මුත් ඔය පෙම් ලොකේ ළ ම යි ඔ බ ට ම සෙනේ ඇති ඔබෙ මනමාලි ම ම යි


මීට, කුසුමා සඳසීලි.


බේරුවල “ඇග්නස් චන්ර් ම වති” නමැති තරුණයෙකුට ගාල්ලේ “විල්ප්රසඩ් රාජසුන්ද ර” නමැති තරුණයෙකුගෙන් ලියැවුන පෙමි පතක්


“සීතාවාස”

මගේ ප්රේපමීට,

10. අනුබඳ වොරැඳි සසඳර සිරි පිය මූ නේ වැසි සොඳ නිබඳ ඉඳුසිරි ලලනිගෙ යා නේ මනනද “කුමරි බඹසර” රැකි සම් මා නේ කොහොමද ? ඉතින් සුවදුන් “ඇග්නස්” නෑ නේ

11. ස ස ඳ ර සිරිය රැදි උවනින් රැ ස් දෙ න වා ම න හ ර ගෙලෙහි ලෙල මුතුපට දි ස් වෙ න වා සු ප ව ර හස පැටව් තව තව උ ස් වෙ න වා සු ගෙ සු ර තලිය සිතුනම හද ගැ ස් සෙ න වා

12. මා නේ අතැර ගුණ දම් රැක පා ලො ල් ල මූ නේ රැඳුන අපසර සිරි සේ දු ල් ල නෝනේ ! ඔබට දෙමි ඇති සැප ලො තු ල් ල ‘නෑ නේ ඉන් ඔබයි! මගෙ පෙමි ඕ වි ල් ල


තත් ලිපියට “ඇගුනස්” විසින් යවන ලද පිළිතුර.


“ශ්රිියාවාසා”

බේරුවල

මගේ පෙම්බරය !


13. ඔ ක දි න් මහද නහවා පෙම් ම නා ග ගේ අ ම ව න් වදන් තෙපලන රස යෙ නා අ ගේ සු ර සු න් දරෙක් ලෙස නැති සිරි යෙ නා හි ‍‍ඟේ නි දු කි න් සැරද රූපත් ම ස් සි නා ම‍ගේ

(5) 14. පෙ ම් බස් තෙපලා මට සෙ නේ ව ඩ යි පෙ ම් බර උවන පුන්සිසි කැළු මි නේ හො බ යි පෙ ම් රස වළඳමින් සැනසුම් සැ නේ ල බයි පෙ ම් පිඩ මගේ සුරතල් මස් සි නේ ඔ බ යි


15. තු ම් උස් ගුණය රැකි ලෙස සඳහම් ලෝනා ‍දොම් නස් හරින මගෙ හොඳ මල්සර ලේ නා සොම් නස් හඬින් ගෑවේ මෙම පෙමි වී නා “ඇග් නස්” නමැති ඔබෙ සුරතල් නෑ නා


මීට, ඇග්නස් චන්ර්නමැවතී.

මූනමල්දෙනියේ “සිරිමති කුමාරිහාමි” තරුණ මානවිකාව විසින් ස්වකීය පෙම්වතාවූ කටුපොත “ඩිංගිරි බණ්ඩා” වෙත යවන ලද “දුක්මුසු පෙම්පතක්”


“‍සොමි කැළුම්”

මූනමල්දෙනිය


16. පි න වාකලක් මගෙ සිත නෙක නෙක තා‍ ලෙ න් සැන සෙව් මහද සුන්දර සුරි‍ඳෙකු ලී ලෙ න් ප න වැනි පෙම්පතා හට සිත බැඳි ආ ලෙ න් ම න නද මෙගී ගයනෙමි “ස-රි-ග-ම” තා ලෙ න්


17. ර ම ණිය වදන් පාමින් සිට පොඩි කා ලේ නි ම නැති සෙනේ වැඩු මා වෙත සුකු මා ලේ සැ ම දුක සැපත බැළු මගෙ - සිත නොව කෝ ලේ කි ම? හිමිසඳිනි! දැන් ඔය අනියම් ආ ලේ


18. කි ය මි න් මෙමට පෙම්බස් නොව බේද ම ද ක් පන‍ මෙන් විසුවෙ කලෙකදි වී “හාද කඳක් දු නි න ම් ඔහොම අයියෝ! අව ලාද න ද ක් එ හෙනම් ඔබට පෙම්වත! සිදු වේ ද හොදක්


මීට, සිරිමනි කුමාරිහාමි.


ඊට පිළිතුරු වශයෙන් කටුපොත “ඩිංගිරිබණ්ඩා” විසින් එවනලද ලිපිය.


“සිරි සෙවන”

කටුපොත.

සිරියාවියේ!

19. ලෙසැ සිත් අමර පිණිදිය ඉස-ඉස නා වා සි රි ම ත් සැපක් දුන් පෙම් යහනක බා වා හද මෙ ත් කුළුණ රැඳි නිති මවෙනම් බෝ වා “මහෙරත් තරනි” හට ජය මගුලක් වේ වා

(6)

20. ම ගෙ හ ද මැදුරෙ පහනක් පෙම් ආ ලෝ ක පි ය බ ඳ සුරතලිය! ඔබ දැල්වූ සෝ ක හැ ම ස ඳ කැලුම් දී බැබලෙනවා ඒ ක නැ ත අ ඳ සැනසුමක් ඉන් හද වෙයි සෝ ක


21. සි රි ම ත් අමල සුලපටි නුඹ මවෙත නැ වී සිටියොත් වෙන ගැහැණු විලසට චපල ‍නො වී බැ ඳ ග ත් මහඟු ඉදු “ආලය” නිසා ස වී මැරුනත් මගේ මලකඳ’ ඔට කියයි ක වි


මීට, ඩිංගිරිබණ්ඩා.


“කුසුමා රූපාවති” නමැති තරුණියකට “හැරී රාජපක්ෂ ” නමැති තරුණයෙක් මෙසේ යවයි.

“මිථිලා”

බාඳුරාගොඩ.

“මගේ ලාලනීට”

22. නි බ ‍ඳේ ලලිත සුමිහිරි නෙවදන් පා නා “සි රි දේ වියසෙ” සුරකින ගුණදම් නා - නා මෙ ස ‍ඳේ දුක් ගැහැට හැර සරණින් ලෝ නා සැ ර දේ! සව්සිරින් මගෙ සුන්දර නෝ නා

23 ම ල් පෙති ඉහුන සුසිනිඳු “කෙටි ගවුම” ඇ ඳ න් බැ ල් මක් හෙලා තෙපලන මට ඔමරි ව ද න් සි ල් වත් ල‍ඳේ! සුරඹක් ලෙස අනන උ ද න් හෙල් ලෙයි මහද සිහිවී නුඹෙ උවන මෙ දැ න්

24 නා ම ල විලස ලෙලදී කරනා අඟ ර කෝ ම ල මෙනුඹ දැක සිත කැලඹෙයි නිත ර “ලා-ල-ලා” කියා පෙම් ගී ගයමින් අම ර මා න ල වන්න සතුටුද? කියපන්! සොඳු්රද ර


මීට, හැරී රාජපක්ෂ


මෙයට “කුසුමා රූපාවති” විසින් යවනලද පිළිතුරු හසුන.


“සොමිකැළුම්”

ආදරවන්තය!

25. සේකර රැසින් වන බබලන සුකු මා ලේ නා ඹර වියෙහි වැජඹෙන සුරි‍ඳෙකු ලී ලේ මා කර කාරයට සුපතන මතු කා ලේ ආ ද ර වන්තයාටයි! මේ කව් මා ලේ


26. අ ම යු ත් වදන් කියමින් හද කිති කැ ව් ව යි ලෙසසිත් මෙමට “රසකව් මිපැණි” පෙ ව් ව යි නැ වතත් මහද තුල රැඳි දුක් ගිනි නි ව් ව යි හි ත ව ත් මෙඔබ ගැන ඉන් මගෙ සිත නැ ව් ව යි

(7)

27. සු න් දර පෙම්වතාණෙනි! මට අගේ ව න න න් දන පෙම් කුසුම් සිත්ලෙස නෙලා ගෙ න දැ න් හැක ඉන්ට එබැවින් හිත හදා ගෙ න එ න් නකො! ඉතින් නලවන්නට මගේ ප න


මෙයට, කුසුමා රූපාවති,


දිවුලපිටියේ ඩේලින් ශ්රිරයාලතාට මාදම්පේ සිරිල් නමැති තරුණයෙක් යවනලද රසමුසු පෙම් පතක්.


“සිරිල්ටන්”

මාදම්පේ.

මගේ කොමලාංගිට!


28. අ ම් බ ර ස‍ඳෙව් වත දිලි සුරඟන සි රි න ම න් යුර ගත පැළඳි හෙළ සුසිරිත් බ ර න පි න් සර කුමරි බඹසර සිල් රැකි ක ල න සුන් ද රි යටයි මගෙ මේ කව් මිණි ප හ න


29. රූ සි රු සුරඹුවකු වුව පරදවන ත ර ම් සී කෙ රු මටද නැනමද ලොව නොමැති උ ව ම් නේග රු සිරිනි වැජඹෙන පිය ලඳුනි සු පෙ ම් ලෝ තුරු රූ රැජිනි නුඹවද මෙමගෙ හැ ඟු ම්


30. ම න න ද කරණ ඉඳුමිණි යුවලක නි ල් ම ලෙසසොඳ දෙනෙත් හරවා නිති රැඳි කැ ල් ම පි ය බ ඳ තිබෙත්දිත් මට හොඳටම ඇ ල් ම මොක ට ද? පනේ’තින් අර බොරු හොර බැ ල් ම


31. පා මො ත් පෙම්ගගේ කිඳ හිඳිනට හා ද- වී සි ත් ලෙසම නොවමිනි මදකුදු බේ ද බෝ ම ත් සිතැති මුත් සුරතලි ඇහු නා ද තා ම ත් පනේ මම පොඩි කොලුවෙක් නේ ද-


මීට, සිරිල්.


මීට “ශ්රිකයාලතාවන්ගෙන්” යැවුන පිළිතුරු හසුන.


“ශ්රිසයාවිලා”

දිවුලපිටිය.

“සුපෙම්බරෝ”


32. අ ම් බ ර තරිඳු මෙන් ලෙලදෙන වි ටි න් වි ට ග ම් බි ර වදන් තෙපලන මට සි ති න් සෙට ර ම් බ ර සුර පුතෙක් වැනි සුර පු රෙ න් බ ට පෙම්බර “සිරිල්” ටයි මේ කව් කු සු ම් මි ට

33. න ල වා ඔකඳ බස් දී මට පු න් ගා රේ ද ල දුක් නිවන දිසිකර රූ පි න් තු රේ සු ල ලිත මෙඔබ සිහිවන විට න න් වා රේ සෙ ල වෙයි මගේ හදවත මිණි ග න් වා රේ

(8)

34. හ ද පෙ ම් පඬුර ඔබ ‍නමටම සුපු දා ලා ම ට න ම් කමක් නැහැ ගියමුත් වැන සී ලා නොවිනම් ඉන්ට ඔබෙ මව “මිපැණි” බී ලා එහෙ න ම් සුදෝ මැරෙනව මම වස කා ලා


35. එ ඩි සිත පාන ඔබ මගෙ හොඳ ඔකඳ ක ඳ යි දැ ඩි දුක් නිවන පෙම්ලොව පිණි අමර පො ද යි වෙ ඩි පහරකට මුත් කිසි බිය නොවන හ ද යි “පොඩි කොලුවෙක්ද?” ඔබ එහෙනම් වැඩිය හො ඳ යි


මීට, ඩේලින් ශ්රි යාලතා.


මෙයට “සිරිල්” විසින් එවනලද හසුනක්.

“සිරිල්ටන්”

මාදම්පේ.

ශ්රි යාලතාවෙනි !


36. මගෙරත් තරනි එව් එම පෙම්පත දි ස් වී තව ම ත් සැනසුමක් නැත හදවත ගැ ස් වී එනමු ත් ආලයට - ඇති ආලෙන් ද ස් වී නැව තත් ලියමි පිළිතුරු හසුනක්තො ස් වී


37. ආ ලෙ න් මෙනුඹ ගැන දමනය:වී: බෝ ම පේ මෙන් කිවත් ‘මම පොඩි ‘කාළුවෙකි” තා ම හා! ඉ න් කමක් නැත “එය මැනවැ!” කී ම මා සු න් දරිගෙ ඇති හුදු ගතියකි! සෝ ම

මීට, “සිරිල්”


සුප්ර සිඬ කාව්යා කුරයෙකුවු තංගල්ලේ “අබ්සේකර තරුණයා” දුම්රියේ යද්දී එම කාමරයෙහිම සිටි තරුණ ලලනාවකට හදි‍සියේ ලියාදෙනලද කව් දෙකක්.


38. ද න් නේ නැතිසෙ හය හතරක් මෙවා ර යේ ඉ න්නේ බීම බලාගෙන ඇයි නැගී රි යේ දැන්නේ හුදකලාවම කිම සවා රි යේ යන්නේ කොයිබටද ඔබ සුරකුමා රි යේ


39. හොරෙනා බලබලා මාවෙත කැර ඉං ගී තු ටි නා පිලි’පිලී දොම්නස කළ බං ගී අ ම නා කැළුම් වැනී සුර ලලනක් තුං ගී ල ල නා වියෙ! නුඹද? “සිරිවමියගෙ නං ගී


මෙයට පිළිතුරු වශයෙන් යථොක්ත තරුණිය විසින්

එකෙනෙහිම ලියාදුන් කව් දෙක.


40. පෙම් වත! මෙඔබ ගැන දැන් මගෙ සිත ඇ ළු න යි ඉ න් ඔබ දිහා මට හොර බැල්මක් බැ ළු න යි සු න් දර ඔබේ රුව මගෙ හදතුල වෙ ළු න යි දැ න් මේ ලපටි කව ඉන් මුවගින් හැ ළු න යි


41. ම න් හිතවතෝ “සිරිවමියගෙ” නගා ‍නො වෙ යි ඉ න් නේ පොඩි ගෙයක එහි හුදකළා ව ම යි දැ න් මේ ගියේ ඇවිදින්නට විනෝ දෙ ට යි ය න් නේ “නුවර” අපෙ ගමරට එහේ ත ම යි


මිට, එච්. ඇම්. හේමලතා.

(9)

රිච්මන්කන්දේ “ලිසී අමරාවතී” නමැති මානවිකාවකට ගම්පහ ඇල්බට් “තිලකසේකර” නමැති තරුණයෙකුගෙන්. යැවුන පෙම් ‍පතක්.


“ සුරපහය”

ගම්පහ.

“රිච්මන්හාමිනේට”


42. පා මි නේ ඔකඳ මුදුබස් මුවගි න් න ආ ලෙ නේ මහද ඔදකර වීගසි න් න මා ගැ නේ කලෙක සිටි අදරින් ඉ න් න “හා මි නේ ට” පෙම්කව් කුසුමක් මෙ න් න


43. ස ත ති න සිරි වොරැදි රුසිරැනි පදි ප ය පි ය ඟ න නුඹයැ! එනිසයි! මගෙ මනා ප ය සු ර ඟ න පැරයු ල‍ඳෙ නුඹෙ ගුණ කලා ප ය සි හි ව න කලට මසිතට හරි සනී ප ය


44. සු න් දර අමා පෙම් ගඟැ කෙල විලස ර ම යි ඉ න් නා සඳ දිනෙක ලෙස අර! අමර ළ ම යි පි න් බර ‍මගේ ‘රිවමන් හාමිනෙයි ම ම යි” නන් දන ම’ළුයනේ සුර ජෝඩුවක් ත ම යි


මීට,

ඇල්බට් තිලකසේකර.

“ලිසි අමරාවතීගේ” පිළිතුරු ලිපිය.


“රිව්මන්”

කුඹල්වැල්ල.

පෙම්වත!


45. ය ව් වන මෙමගෙ සිත පොබයන ක තා අ‍ ගේ කි ව් මෙන් මා සැනසු පෙම් මල් ඔ තා ඇගේ ල ව් කික සැපෙන් පසුවෙන සුර පු තා ව ගේ ස ව් සිරි විඳ දිනේවා! පෙම් ව තා මගේ


46. න න් යු ත පෙන්නවා පෙම්ලොව මාව ත ය ස ම් ප ත මෙමට දුන් නෙකලෙස සේ සි ත ය රන්කොත විලස දිලි වත අති රූ යු ත ය පෙ ම් ව ත ඔබට බාරයි! මගෙ ජීවි. ත ය


47 සු ර පුර නදුනු‍යනෙ වැසි පුරඳුරු ප න් නා ව ර තර පෙම් ලොවෙහි ඇති පෙම්බල පෙ න් නා “පර සතු මල්” නෙලනකොට හද උසි ග න් නා සු ර ජෝඩුවකි ඔව්! එතකොට අපි දෙ න් නා


මීට, ලිසි අමරාවතී.


පාරේ ගමන්කරද්දී ගෙදරක සිටිනවා දුටු තරුණියකට “විල්සන් හේවා” නමැති තරුණයෙකු විසින් ලියා එවනලද කව් දෙකක්


“රම්ය”සෙවන”

කඩුගන්නාව.

සිදේවියේ!


48. උ ස් සා ජනෙල් රෙදිපොට කොතකින් එ බි ලා ඇ ස් ගසමින් මෙමට හොර බැල්මක් හෙ ල ලා ල ස් සන ලමිස්සියෙ! උඹ උන් හැටි දැ ක ලා අ ස් වැසුමක් නොමැත! සිහිවීමෙන් මෙ ක ලා


49. නෙ ත් නිල් මිණිය - රැස් විහිදෙන මූ න ව ට යි ර ත් පැහැ හසපැටව් ලැම මැද පී න න ට යි සි ත් කාවදින්නේ නුඹෙ වත පේන කොටයි ර ත් තරණියේ! නුඹ හොඳ හඳ පාන ක ට යි


මීට, විල්සන් හේවා.


මෙයට පෙරකී තරුණිය ලියා යවනලද පිළිතුරු කව් දෙක.


“විමලගිරි”

මාවනැල්ල.

රත්තරනෝ

50. රැ ස් දී මුහුන පුරසඳ විලසට ති බු නේ “ඇ ස් පූජාව” එතිසයි! ඔබහට ලැ බු නේ ල ස් සන ඔබේ රුව මගෙ හද තුල ඇ මු නේ උ ස් සා “ජනෙල් රෙදිපොට” ඒකයි එ බු නේ


51. න න් දන කැළුම් දැකලා මගෙ පොඩි මූ‍ නේ ඉ න් සිත කැලඹිලා කරනට පෙම් පා නේ දැ න් කිම? දුකින් සිටිනෙද? හැර අනු මා නේ එ න් නකො සුදෝ නැලවෙන්නට හඳ පා නේ

මීට, කර්ලයින් විරසූරිය.

පානදුරේ “මාලනි ධර්ම දාස” නමැති තරුණියකට මොරටුවේ “රූපසිංහ” නමැති අයෙක් යවනලද පෙම්පතක්.


“තිලකවාස” 

මොරටුව.

පෙම්බර සුරතලිය!


52. සු ර ඟ න සිරිය ගත වොරඳන සියුමැ ලි යේ ද න ම න කුමුදු පොබකරවන මනක ලි යේ සසොබන ගුණ බරණ සුපැළඳි සුනිම ලි යේ මගෙපන සදිසි සුන්දරතර සුරත ලි යේ


53. අල කාවලි ගෙතුනු මුහුලස සොබ මා න යි සු ල ලිත මෙනුඹ සුරඹක්දෝ අනු මා න යි ග ල ගල පෙම් දියර වැසි තිට සිතු මා න යි ල ල නියෙ මහද! මැදුරට නුඹ මිණි පා න යි

(11)

54. ම න න ද අපසරක් වැනි සුර පු රි න් බ ට සුබොලඳ සුරතලිය! අසමැන වෙ මි න් තූ ට ඉඳ හොඳ අමර යහනාවක සි ති න් සෙට දෙනවද? බොන්ට උක්පැණි තොල් දෙ කෙ න් ම ට


55. ව ර තර මදහසින් මා ලය කර ක ම් පා පෙ ර පෙර පෙම් දියර පෙව් සිත ඇන ඹ ම් පා හු ර තල් ල‍ඳේ! නොකළොත් මට අනුක ම් පා “මොර ටුවේ ගඟට” බිලිවෙමි! මම දෙවිය ම් පා


මීට, රූපසිංහ.

මාලතීගෙන් මිට ලැබුනු පිලිතුරු ලිපිය.


“නවසෙවන”

පානදුරේ.

හුරතලෝ!


56. දෙ ව් රැස් හැලෙන සුන්දර මුව සේකර යෙ න් ලෙව් දන මැදට “මැණිකක්” වැනි රූසිරි යෙ න් ය ව් වන න”හුරතලා” හට බැඳි ආදර යෙ න් ක ව් පැණි ගලා එයි! මගෙ හද මි වද යෙ න්


57. සූ කි රි සුදෝ මගෙ පන වැනි සුපස න් න “මිකිරි සීනි” ලෙස සමගිය අපි දෙ න් න නෑබාරි ඉන්ට ඒ බව දැනගෙන ඔ න් න ආ ද රි ඔබේ සනසා යන්නට එ න් න


58. හැ ම ස ඳ වඳිමි ඔබෙ පද දන යු ගේ ඇ න අ නු බ ඳ සිහිකරමි ඔබ ගුණ අ ගේ ව න එ මි අ ද උනන් ඔබ සමගින් “මගේ පන” මොකටද? මැරෙන්නේ මොරටුවෙ ග‍ ගේ පැ න


මීට, මාලිනි ධර්මිදාස.


දන්ඩගමුවේ “චාලට් ජයරත්න” නමැති සුවිනීත ලලනාවකට නාරම්මල “ඇඩ්වින් ගිනිගේ” නමැති තරුණයෙකුගෙන් ලියැවුන පෙම්පතක්.


“අසොකවිලා”

නාරම්මල.

මගේ මැණිකට!


59. ද ව ස ක් මෙම හදිසියකට ප ත් දු කි නේ ග ම න ක් ගොසින් දුව එන කල සි ත් ලෙ සි නේ “ග වු ම ක්” ඇඳන් සිටි ඔබ සිරි ම ත් රු වි නේ “මැණිකක්” වගෙයි පෙනුනේ මට ර ත් ත ර නේ

(12)

60. ඒ යු තු ගුණදහම් අබරණ කොට පෙ මි නී රූ කි තු රැසින් බැබලෙන සුන්දර සි රි නී මා සි තු විලස “නුඹ මැණිකක්” නම් ල ඳු නී සේ සිතු එවනු! පිළිතුරු හසුනක් තු ටි නී


මීට - ඇඩ්වින් ගිනිගේ


මෙම ලිපියට “චාලට්,” යවනලද පිළිතුර.


“ලලිතගිරි”

දණ්ඩගමුම.

රාගික තරුණයා!


61. “මැ ණි ක ක්” යයි කියා මට තම තතු පෙන් න ම් හ සු න ක් ලියා යලි - පිළිතුරු ඉල්ලන් න ම් මො ල ය ක් ඔහුට නැතිබව මට වැටහෙන් න ම් ග වු ම ක් අඳින්නේ මොකටද? මැණිකක් න ම්


මීට, චාලට් ජයරත්න.


හොරණ “විජයපාල” නමැති තරුණයෙකු විසින් ස්වකීය පෙම්වතියෙකු වන රත්නපුරේ “පියසිලි සඳවතී නමැති තරුණිය වෙත යවනලද පෙම් හසුනක්.


මගේ රන්කඳට!


62. ස ගේ සුරඹුවන් පරදන ආ ලෝ ක හි ගේ නොවා රැඳුන එකලෙස හැම දා ක ඇ ‍ඟේ ඉහුන පෙතිමල් ගෝමර නේ ක “මගේ රන් කඳට” පෙම් හසුනකි මේ ක


63. ස ඳ කැ න් වැටී ලෙලදෙන සමුදුරේ කි රී පැහැයෙන් දිලෙන උවනක් ඇති සිනා පි රී ඔ ක ඳි න් මහද කොඳ ඔදකළ වඩා සි රී සැරදෙ න් අමර සිරිවිඳ මගෙ පියා ද රී


64. ස ව් සත පිනන රුසිරෙන් නොකරම පා ඩු ඔ ව්! බිඳ නොදොඩවන දද බස් කුඩු කේ ඩු ලෙව් දන මැදෙහි අපි දෙන්නා කර ජෝඩු මැව් හැටී “බඹා නොකරම කිසි” අඩු පා ඩු

65 සු පි පු න සුවඳ ලෙල ඩේලිය මලක් ව ගේ අ ප ම න රුසිරි මිහිබට සුර දුවක් ව ගේ ද න ම න පොබ කරන හුදු පෙම්බරිය ම ගේ සිහිවෙන කොටම පිනවයි! තුටු නහර ඇ ගේ

(13)

66. ගු ණ ව ත් කමක් රූපෙට ඇතිකරග න් න නැ ණවත් කතක් වෙන්නේ එතකොට අ න් න ම ගෙ රත් තරනියේ! පනවැනි අතී පු න් න මැරු ණත් මගේ “ආලය” ඔබටයි ඔ න් න


මීට, විජයපාල.


මෙයට ‘පියසිලි සඳවතිය” ගෙන් ලියැවුන පිළිතුරු හසුන.


“විරගිරි”

රත්නපුරය.

මගේ පෙම්කඳට!


67. ලො ද නා අමොද කළ ගුණ මහිම තා වෙ නි එ මෙ නා මසිතු දිනු සුලලිත ක තා වෙ නි ම ම නා “නදුන් උයනව” සුර පු තා වැ නි ලැ බු නා! “හසුන” ඔබ එව් පෙම් ව තා ණෙ නි!


68. “ඩේ ලි ය මලක්” යැයි කියමින් මගෙ මූ න ආ ල ය වඩන මගෙ පෙම්වත! ගුණ නූ න නේ බි ය කටුක දුක් සිඳලන සිරි යා න රූ ප ය මහද මැදුරට ඔබේ- මිණි පා න


69. යා ප ත මෙමට සැදු - හුදු ගති ඇති වි ස් ම සේ සි ත පොවන පෙම්ලොව “සූකිරි ඉ ස් ම” රූ යු ත පෙම්බරෝ! දුසිරිත කළ බ ස් ම මා ග ත මෙහේ තිබුනට ඔබලඟ හු ස් ම


මීට, පියසිලි සඳවති.


“මිල්ටන්” නමැති තරුණයෙක් ස්වකීය නිවසෙහි ඉඳගෙන අසල ගෙදරක තනියම සිටි ලමිස්සියෙකුට ඇසෙන්ට කියනලද කවි‍යක්.


70. ල ය කකියවන බස් කියමින් වි ටි න් වි ට ක ය සිතමගේ ඇදගත් ගති ය කි න් සෙ ට ඔ ය ළමයගේ පෙම් සුරතල් බ ල න් න ට පි ය සීලියේ ! එන්නද? මම උ දෙ න් හෙ ට


මෙයට පිළිතුරු වශයෙන් එම තරුණිය කියනලද කවිය.


71. නි ම නැති විලස මට “ආදර” පා ඉ න් න ර න් කඳ මගේ “මිල්ටන්” ඇහුනද මෙ න් න ම න් ගල වදන් කියමින් සිත නල ව න් න එ න් නකො! අදම පුළුවනි සැනසී ඉ න් න


(14)

තංගල්ලේ “අමරකෝන්” නමැති තරුණයෙක් බලපිටියේ “විමලාවති” නමැති තරුණියකුට යැව් පෙම් පතෙකි මේ!


“නන්දන”

තංගල්ල.

මගේ සූකිරි කෑල්ලට!


72. නේ සි රි බරින් හෙබි දිව ලලනක් වැ න් න ආ සි රි විඳින දොම්නස් බුන් කර මි න් න “මි කි රි” පොවා මා සැනසීමට ඉ න් න “සූ කි රි” කෑල්ලට” පෙම් හසුනක් මෙ න්න


73. රා ජි නි වෙලා සුන්දර රූ ලොවෙහි සෙ ට මොහිනි වගේ ඇස්දෙක කරකවන වි ට ලා ල නි! නුඹේ තොල් යුග පොපියවන කො ට “මි පානි උල්පතක් “ ලෙස මුව පෙනෙයි ම ට


74. කි සි දා සිතෙහි නැති බොරු උඩගුව ගැ වී නි බ ඳා ලෙලෙන සඳරැස් ඇති “සී දේ වී” කි මි දා බලන්නට පෙම් ගඟුලෙහි නෑ වී ක ව දා ලැබේවිද? නුඹ මට සිරි යා වී


මිට, අමරකෝන්.


මෙයට විමලාවතියගෙන් යැවුන පිළිතුර.


බලපිටියේදීය.

ආදරවන්තය!


75. අ ම ව න වදන් තෙපලන නිති අ යා ක ට ඔ ක ඳින මා‍ නැලවු පෙම්බස් කි යා සෙ ට මගෙපන සදිසි ආදරවන් ත යා හ ට ලෙලදෙන කව් මලක් පුදනෙමි! ද යා කො ට


76. මී පැ නි රසය දැවටුන කව් මලක් ගො තා සෝ ගි නි පහන ඇවිලෙව් මගෙ හදෙහි ඉ තා ලා ල නි යට ඇතොත් ඔබෙ මන සෙනෙහෙ ප නා “මෝහිනි” කියා නොකියනු “සුදු” එහෙම ක තා


77. සු න් දර සුදෝ මගෙ හොඳ “මීපැණි කො ත ලේ” “ර න් ගිරවිය” බලන්නට ආවොත් මෙ ක ලේ න න් දන උයන මවමින් අප ගේ ඇ තු ලේ දෙ න් නම් අමර සැප හිඳුවා ගෙන උ කු ලේ


මිට - විමලාවතී.


(15)

අනුරාධපුරේ වන්දනාවට ගිය අවස්ථාවකදි මග අයිනේ සිටිනවා දුටු තරුණියන් රැසෙන් ඉතාම රූපත් තරුණියට “ජොතී පේමදාස” නමැති කිවිසර තරුණයෙක් හදිසියේ ලියා දුන් පෙම් පතක්.


පෙම්බර ලලනාවියේ!


78. ම න ක ල් දෙපියයුරු වහගෙන “සා රි පො ටෙ න් සු ර ත ල් සිනහ පෙන්නා මන හා රි ක ටෙ න් නොයිඳුල් වදන් තෙපලන අති මී රි තු ටෙ න් ගු ණ දු ල් නුඹය “හොඳ ලස්සන කාරි” ර ටෙ න්


79. දැ සේ රැඳුන රස අඳුනක් ම නා කො ට බෝසේ දනට පෙන්වන ‍පොඩි හි නා ක ට රූ පේ රඳන සුරසිරි සසො බ නා තු ට ආ වේ තනියමද? ඔබ වන් ද නා ව ට


80 පි ය දර මෙනුඹ ගැන පේමියෙ! බැඳී සි ත කිය වෙන මෙකව් වල සිරිඟර රසේ ඇ ත! ඔ ය ලමයටත් ඇත්නම් මා කෙරේ හි ත ලි ය ලා එවනු පෙම් හසුනක් නොවී ල ත


මීට, ජොතී පේමදාස.

“සිරිනිවස”

ගම්පල.


යථොක්ත තරුණිය පිළිතුරු පිණිස පේමදාසට තැපෑලෙන් එව් පෙම් පත.


“සුමනගිරි”

දිවුලපිටිය.


“කිවියර පෙම්වතාණෙනි”


81. දැ ක ලා මෙඔබ මාවෙත හිත බැඳී ත දි න් ලි ය ලා දුන්න පෙම් පත ගැන ඇදී සෙ දි න් ව න ලා එවමි පෙම් කුසුමක් සිතේ ‍ලැ දි න් සි ඹ ලා ඒක සැනසෙනු බල බලා සො ඳි න්


82. ව න් දනා පිණිස ගියෙ අපි මහ රො ත් ත යි ස න් තොස සිතින් මහ සෑයද වැඳග ත් ත යි උ න් නේ එතන බස්රිය එනතුරු ස ත් ත යි ර න් කඳ අනේ! ඔබ එතකොට දැක ග ත් ත යි


83. බැ ඳ ගෙ න ආලයක් මාවෙත පු න් න සෙ ම සු ක ල ණ සුදෝ සිටිනා ඔක ඳි න් න ර ම සි ය ගු ණ යකින් ඇති ආලය ඔ න් න ම ම එ නු මැ න දිනෙක තොරතුරු පව ස න් න හැ ම


මැටිල්ඩා සමරසිංහ.(16) “සැම්සන් දසනායක” නමැති තරුණයෙකු විසින් තම ඇවැස්ස නැනාකෙනෙකු වෙත යවනලද පෙම් පතක්.


“බටලීය”

ප්රිය නෑනේ!


84. සෝ ම ව තා නිති නිසයුරු සිරි පා නා පේ ම ක තා යුතු නිසයුරු කළ ඌ නා බෝ ම ඉ තා ආදර මාහට පා නා සෝම ල තා දින “මගෙ සුරතල්” නෑ නා


85. මා නේ දුරැර රැකි සොඳගුණ දහම් රැ ස මු ‍ නේ ඔපය දුටු පමණින් වඩන තො ස යා නේ ලැග ඉන්ට අපහට සිතැගි ලෙ ස නෑනේ ඉතින් කිවමැන ඔබගෙ අදහ ස


86. කැමැත් තෙන් දෙමවුපිය සැමටම ද න් නා ම හ ත් බලැ’ති “කමදෙව්” ඉවතට ප න් නා සි රි ත් ලෙස කාරබැන්දොත් නොව බි න් නා අ ළු ත් ජෝඩුවකි! එතකොට අපි දෙ න් නා


87. ක ර පෙ ම් මුව’ග රැඳි සුරතල් සිනාවෙ න නොමදි න් ඔකඳ කරවන ල‍ඳෙ මෙමා ම න ක ර න ම් ගසන්නට පෙම්රස උරාගෙ න හැකි න ම් අදම ඔබ ගෙනයමි වඩාගෙ න

මීට, සැම්සන් දසනායක.


තත් ලිපියට “සෝමලතා” විසින් යවනලද පිළිතුරු හසුන.


“පේරාදෙණිය”

පෙම්වත් මස්සිනේ!


88. වු ව නි න් නිතර විහිදෙන සඳරැස් නේ ක පි රි පු න් රුචින් “මල්සර” පැරදූ සේ ක ව ද නි න් මියුරු මා සිත කළ ආලෝ ක ‍මගෙරන් කදට මංගල මුදුවකි මේ ක


89. සු න් ද ර පෙම් ලොවට වැද තුටු සිඳුකිමි ද න් ලන් කර මුවට මුව තරකොට ගෙල වැල ඳ න් ම න් යුර ගයනකොට මංගල ගීත ව ද න් “මල්සර” සුබ පතයි ඔබහට පසෙක ඉ ඳ න්


90. පේ මා වදන් කියමින් මට නිතියෙ න් න බෝ මා කලක් මාගැන බලමින් උ න් න තා මා විසි වියෙහි වැජඹෙන ගුණ පු න් න සෝ මා ඔබට බාරයි මස්සිනෙ ඔ න් න


මීට - සෝමලතා නානායක්කාර.


අවසාන පණිවුඩය.


“පෙ ම් සිත” වඩා “පෙම්ලොව” ගුණ දහම පු ර ව! “පෙ ම් පත්” ලියා “පෙම් මාලය” දමා ය ර ව

 පෙ ම්		බර අමර “පෙම් මිපැණි” රසය උ		ර වි

“පෙ ම් කව් තොටිල්ලේ” පැඳ සිත ඔකඳ ක ර ව්!


දෙවන කාණ්ඩය බලන්න.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පෙම්_කව්_තොටිල්ල&oldid=5917" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි