පුතාගේ මස් උයාකෑ පියා

පුතාගේ මස් උයාකෑ පියා


ඡත්තපානී ජාතකයපුතාගේ මස් කෑ පියා

______

ඡත්තපාණි ජාතකය.

_______ : ________


1 තුන් ලෝ අනගි තෙරුවන් පලමුව වැඳලා සුන් දර ගුණැති දෙගුරුන් මගෙ සිහි කරලා පින් දී සුරන් හට සත රකිනට යැදලා දැන් මා කියමි පෙර පුවතත් කවි කරලා


2 පො‍රණේ දඹදිවේ බරණැස රජ ගොතී රේ න මි නේ “ඡත්තපානි” කුමරා පව රේ රැගෙනේ කුමරියක් සරණෙට ලංකා රේ සොඳිනේ එබරණැස් රජකරතිය අද රේ


3 ග රු ව න් ඡත්තපානී නම් රජ එව ර මෙලෙසින් රජකරන සඳ බරණැස් නුව ර බි ස වු න් සමග පෙම් බැඳ වසනා එව ර සොබ මන් කුමරුවෙක් බිසවට ලැබුනි ස ර


4 දැකලා ඡත්තපානී රජ පුත්කුමරා තබලා කිරි මවුන් රකිනට පුත්කුමරා පතලා තෙදැති එරජුන්ගේ පුත්කුමරා විපුලා අදරයෙන් තැනුවයි පුතුකුමරා


5 සි ත් ලෙසා කුමරු සිඹිමින් තර නින්දා පු ත් වෙතා බැන්ද ආදරයෙන් රන්දා නෙත් දෙකා සදිසී දැඩි ආදර බන්දා කැ ත් තුමා කරයි ආදර මෙලෙ සින්දා


6 නි රි ඳු න් ඉතාමත් සෙනෙහසෙන් නිතර සො බමන් පුතා සිත්මිණසේ කර අදර සි ඹ මි න් ඉතාමත් පියකරු ලෙස පවර මෙලෙසින් පුතා තිත්තෙම කරතිය අදර


7 සු ර ත ල් පුතා දැතට ගෙණ නර නින්දා ‍ම න ක ල් කතා කරමින් ‍නලවති නන්දා ගුණලොල් ඉතාමත් කුමරුට මණ නන්දා සු ර ත ල් කතා පවසති ඒ නර නින්දා


8 දො යි පු තා කියා කුමරා නල ව න්‍ නේ බ යි පු තා කියා එලෙසම සොල ව න් නේ ම ගෙ පු තා තමයි බරණැස රජ වෙන්නේ පොඩි පුතා මගේ කියමින් සිඹි මි න් නේ


(2)

9 මෙලෙසින් ඡත්තපාණි රජ පුත් කුමරා පන මෙ න් දැඩිකරන සඳ සෙනෙහස පතුරා එ ර ජු න් මහත් විපතක් කරගනි එවරා ඇ සු ව න් කාගෙමුත් යති හඳවත දෙදරා


10 ම ත් පැන් පානෙ ගැන එරජුන් බොහෝ ලෑදි ති ත් තෙම එලෙස මස් කෑමට ඉතා ලැදී සි ත් ලෙස නිරිඳු මත්පැන් බී මසුත් බුදී අ ත් නොහැරම් උනිය මත්පැන් බීමෙ යෙදී


11 ර ජ මැදුරට ගෙන්වා මත්පැන් බොන්නේ ගොඡ දමමින් රජ නිතරම දොඩ වන්නේ ර ජ ‍බෝජනය කනවිට මත්පැන් බොන්නේ ගොජ දමලා මසුත් සමගින් බත් කන්නේ


12 ඡ ත් ත පාති රජතුමා මත්පැන් බොන්නේ ඇත් තට එරජ එලෙසම ගෙරිමස් ‍කන්නේ නිත් තෙම රජමැදුරේ කොලහල වෙන්නේ පැත් තට යන්ට බැරිලෙස රජ ගොජ ලන්නේ


13 ර ජ තු මා නිතර අඩිපිට අඩි ගස ලා ගොජදමා නිදයි මාලිගෙ බිම වැටි ලා පනසෙමා බිසවහට ගුටිබැටදී ලා නැත නිමා කරන හිරිහැර වෙරි වී ලා


14 බී ‍ග ත් කලට එරජුන් නන් දොඩව න්නේ කෝමත් බැරිය කිසිවෙක් නැත ලන්ව න්නේ දේ වි ත් සමග නිතරම කොලහලව න්නේ බී ග ත් විටදි පුතුටත් නැත අදර ගුනේ


15 ස ට ප ට ගයා නරනිඳු පිගනුත් බිඳිතී ගු ටි බැ ට දිදි දැසි දැස් එලවා දමතී වෙ රි පි ට එලෙස ඇඳපුටු පොලොවේ ගසතී මෙලෙසට රජ මැතින්ටත් කොළහල කරතී


16 එ ර ජු න් මස් නැතිව බත් කන්නේ නැතිය ද ව සි න් දවස මස් සමගින් බත් කතිය මත් පාන් නිති පතා අත්නොහැරම බොතිය වැසි යන් හටත් රජුගෙන් උති අට ගතිය


(3)

17 වැනි වැනී එරජ මැදුරේ දුව න්නේ වැටෙ මිනි තැනින් තැන රජ දොඩව න්නේ ප න වැ නි දේවිටත් ගුටි ගස න්නේ මෙලෙසිනි එරජ රූදු රකුසෙක් වැ න්නේ


18 බී ‍ ම ට ලැදි උනොත් මත් පැන් නිතර මේ සේ කෑ ම ට ගිජු උනිය එලෙසම මස් ‍සතො සේ බෝකොට අනඩුමයි කරනට විය එන සේ කා හ ට සැනසුමක් නැත රජුගෙන් මෙලෙ සේ


19 මු ළු තැ න් ගෙයි අරක්කැමියා නොවලා ම වි ග සි න් මස් ගෙනත් පිසලා සැම දා ම එ ර ජු න් බත් බුදින සඳ දෙති අන සේ ම මෙලෙසින් තමයි එරජුගෙ ආහර කෑ ම


20 නි ති යෙන සුරා බි මස් කන රජ සැ ම පො හොදි න යතුන් මැරුමද මස් වෙළඳා ම නො ක ර විලස තහනම් කර ඇත මේ ම කෙලෙසින උවත් පොහොදින බැහැ මස් සෙව ම


21 මෙ ලෙසට අරක්කැමියා මස් ගෙනෙන්න ට ගි ස වි ට දැනුනි හෙට දින පොහොසෙයි ඔහු ට එ ම වි ට මුදල් ගෙවමින් ඔහු දෙදවස ක ට නි රි ඳු ට පිස දෙන්ට යයි මස් ගති එවී ට


22 මුළු තැ න් ගෙයි අරක්කැමියා මස් රැගෙ නේ ඇ වි දි න් පසෙක තබලා පසුවට සොදි නේ නො ල සි න් සුරැකි විලසට තබනට සිතු නේ මෙලෙසින් ගමන් කෙරුවයි පිටතට එදි නේ


23 අ ම ත ක උ නෙ න් සුරැකිව මස් තබන්න ට‍ වෙනමෙහෙකරුන් සමගින් ඔහු කතා කො ට කි සි ය ම් ලෙ සි න් සුරැකිව මස් නොතබ සි ට සි න හ ද වෙ මි න් වෙනදේ ගැන උනි එවි ට


24 රජගෙයි ඉතිරි ආහර කෑමට තුටි නා එනව යි නිතර සොර බල්ලන් බොහෝ දෙ නා දු ටු වයි එමස් බල්ලෙක්‍ ඩැහැගෙන වැරෙ නා දි ව්ව යි නමුත් තව බල්ලෙකු දුටුව තැ නා


(4)

25 බල්ලන් රන්වුවම පොරකා මස් කන් නේ බල්ලන් පොරකනා සද්දය ඇසුන තැ නේ බල්ලන් පොර කන්නෙ කුමටද බැළු සඳි ‍ නේ බල්ලන් රන්වූවක් මස් කනවා දැනු නේ


26 මු ළු තැ න් ගෙයි ‍අරක් කැමි විත් බැලුව තැ නේ බ ල් ල න් එමස්ටික කෑ බව දැනුනි අ නේ කි සි ය න් විලස සෙට දින මස් නැති බැවි නේ දෙවි ය න් සිහිව මස් සොයනට උනි දුකි නේ


27 සෙ ව් ව ත් අරක්කැමියා මස් පොහො දින යේ ඔ හු වි ත් උනි නොලැබ කිසිවක් දුක් හද සේ නුදුනොත් රජුට මස් සෙට දින වෙයි හදි යේ ර ජු බ ත් නොකා මා මරවයි බීත වී යේ


28 මෙලෙසින් අරක්කැමියගෙ සිත බීත වෙ ලා සැනෙකින් ගොසින් කීවයි බිසවට එක ලා බි ස වු න් අරක්කැමියගෙ කියමන අහ ලා මෙලෙසින් කිවෙබිසවුන් ඕහට එක ලා


29 ර ජ උදහසින් ගැලවෙන්නට වහම ත ට ර ජ බෝජනය උයලා දැන් යස රග ට ර ජ බත් බුදීන මේසෙහි තබ පෙර ලෙස ට ර ජ වෙත මම ද යමි බත් කන වෙලාව ට


30 ම ත් පැන් බීවත් රජු පුතුහට අදර ඇ තා සි ත් පිනනා සුරතල් බස් කියයි පු තා පු ත් කුමරා රැගෙන විත් මම නිරිඳු වෙ තා කැත් තුමගේ උකුලෙ තබනෙමි සොඳුරු පු තා


31 රජ බ ත් බුදින සඳ මම එහි ‍පසෙක ඉ ඳ රජ සි ත් සතුටු කරනෙමි අම බසින් සො ඳ රජ පු ත් කුමරුගේ සුරතල් බලා අ ද රජ බත් කතිය කිසි වරදත් නැතිව සො ඳ


32 මෙලෙසින උපදෙසක් කීවිට බිසව් එ දා පි ළි ගෙ න ඔහු ගොසින් මුළුතැන් ගෙට නොර දා පි සු යෙ න අහර මස් නොමැතිව බියෙන් එ දා ර ජ ක න තුරා ඔහු උනි දෙවියන්ට යැ දා


(5)

33 වෙ න ද ට ත් වැඩිය මත් පැන් බී එදි නා අ න ගුණක් නොමැති සේ මත් වී නර නා සෙ න හඬක් සදිසි ගොරවා වැරයෙන් නා ර ජ ඇවිත් පුටුවෙ ඉඳ ගති පෙර ලෙසි නා


34 ර ජ බිසව් කුමරු දෝතින් ගෙන එන ලා ර ජ බොජුන් කවා සෙල්ලම් කරවා ලා ර ජ තුමා වෙතට විත් මුකුළුද කර ලා ර ජ හුගේ උකුලෙ කුමරා තැබුවෙ බ ලා


35 සු ර ත ල් කලක් වෙනදා රජ පුත් කුම රා ගු ණඇල් මයක් නැහැ පුත් කුමරුට එව රා සිහි ක ල් පනාවක් නොමැතිව එනර ව රා එ ඇ සි ල් ලේම බත් කෑමට සැදුව ව රා


36 සු රා මතින් වෙරිවී රජ මස් නොදැ කා ග රා යකු වගේ රොස්වී රජ සැනෙ කා ද රා නොගත් කෝපෙන් රජ බොජුන් නො කා ගොරා හඩ නගා එ අරක් කැමිට නෙ කා


37 පොළො වේ අඩී හපා වෙරි මතයෙන් නර නා බො ල මේ මොකද කෑමට මස් නැත මෙදි නා බ ල වත් උදහසින් ඇසුවයි මෙම ලෙසි නා ගෙ ල සිඳිනවා තගෙ දැන් මස් නැති බැවි නා


38 පි න් ව ත් දේවයිනි! අද දින පෝය නි සා ගෙනැවිත් මස් තැබුවෙ පෙරදින වෙනද ලෙ සා එ න මු ත් එමස් සොර බල්ලෙක් කෑව නි සා ඔ බ බ ත් බුදින්නට මස් නැති උනි මෙලෙ සා


39 මෙලෙසින් අරක්කැමියා කීවිට එව රා එ ර ජ්රත න් අසා උකුලේ උන් පුත් කුම රා වි ග සි න් රැගෙන ගෙල මිරිකා කුමරු ම රා මෙලෙසින් කියා පිසිනට දුනී එනරව රා


40 තොට මස් හිඟවාට මට මස් හිඟක් නැ තේ මෙ ම මස් උයා රස කොට දිය කීව වැ තේ අ න ලෙස් රජුගෙ කුමරුගෙ මලකුන එවැ තේ නොවලස් වම රැගෙන ඔහු ගියෙ දුකින් හි තේ


41 රජ අත විලස එ අරක්කැමියා වහ මා රජ පුත් කුමරුගේ මස් රස කොට බොහො මා රජ අන සේම පිසලා ගෙනැවීත් සෑ මා රජ හට දුනිය බත් මේ වඩනට ඔහො මා


(6)

42 අ ඩි පි ට අඩි ගසා මත්වී උන් එරජූන් වෙ රි පි ට වෙරි වැටි සිහිසන් නැති එරජුන් ර සකොට උයා දුන් පුතුගේ මස් එරජුන් ක දි ම ට කෑවේය බත් සමගින් එරජුන්


43 බ ඩ පු රා පුතුගෙ මස් සහ බත් කා ලා ඇදගොරා රුදුරු රකුසෙකු මෙන් එක ලා න ර ව රා නිදාගනි පසෙකට වී ලා මෙ මයුරා බිසව් වැලපෙති දුක් වී ලා


“බි‍සවගේ දරු දුක් විලාපය”


44 ද ස ම ස ක් මගේ කුසතුල විසුව පුතේ කි සි දු කක් නොවිඳ බිහිඋන ලදරු පුතේ නැතනිමක් කරපු සුරතල් සොඳුරු පුතේ දරු දු ක ක් මෙසඳ හිමි රජ දුතිය පුතේ


45 අ ම් මා දෙන්නකෝ උක්කුන් කියා පුතා නි ම් මා නොමැති සුරතල් බස් කිව පුතා දැ න්මා ඇසට දකිනට නැති බැවින් පුතා ඉ න් මා දාය හදවත දරු දුකින් පුතා


46 ද න වා පපුව සිහිවෙන විට උඹව පුතේ එ න වා කඳුළු දෑසින් ගග විලස පුතේ මොනවා කරන්ටද මා හද දාවි පුතේ ම රු වා කරපු දේ ඉවසනු බැරිය පුතේ


47 සු ර ත ල් කතා කියනා විට බොලඳ පුතා හ ද තු ල් ‍ඉතාමත් පිනවා විසුව පුතා සු වි ස ල් ආලයෙන් දැඩිකල මගේ පුතා මෙඇසිල් ලේම ගෙල මිරිකා මැරුවෙ පුතා


48 මි රි කා ගෙල මැරුවෙ මපුතා පුතුගෙ පියා සැ නෙ කා උයවලා රසකර පුතුගෙ පියා නො සැකා වෙරි මතින් අයියෝ පුතුගෙ පියා එ ය කා වගේ මස් කෑවයි පුතුගෙ පියා


49 අ ව ගු ණ මෙ විලස කල මුත් උඹව පියා කෙ ලෙ සි න නොදැක වෑවෙමිදෝ දරු පැටියා මෙ ලෙ සින කරපු අවගුණ ඉවසනු බැරියා නොනිමෙන ගිනි කඳින් දැයි මගෙ හඳ දැඩියා


50 බොලඳ මපුන මා තනිකර ගියයි අ හෝ ම හ ඳ දාවි දරුදුක් ගිනි කඳින් බොහෝ බොළඳ පුතා නැති ශෝ ගිනි නැගෙයි හොහෝ මගේ ද ‍පන නැසී නුඹ ගැන යාවි අ හෝ


(7) 51 මා එක ඇසක් සේ ආලයෙන් තැනුව පුතා මේ එක සැනෙන් මරුවට කැප කලයි පුතා නැසැක මෙපුර රජ කරනට සිටිය පුතා ජා ත ක පිය රජා කෑවයි මරා පුතා


52 ර න් කැටි පුතා සුරතල් මගෙ ලඳ බොලඳ සු න් දර කතා කරනාවිට පිනයි හද ග ම් බිර ඉතාමත් ආලෙන් තැනුව තද පෙ ම් බර පුතා මරුවට කැප උනයි අද


53 න න් ලෙස රජ ඉසුරු දෙවමින් පන විල සේ ර න් මිණි බරණ පලඳා සුර කුමරෙක් සේ පි න් සිරි පුතා දැඩි කල මුත් මැණිකක් සේ දැන් මගෙ පුතා මරුවට කැප උනී මෙලෙ සේ


54 ම ල ක් සේ උවන දිලෙනා සොදුරු පුතා නෙ ත ක් සේ ඉතා ආලෙන් තැනුව පුතා කොතෙක් කීව මුත් දෙනෙතට නොදැක පුතා ම ත ක් වන විටත් හදවත දනව පුතා


55 මේලෙසින් එරජ වෙරිමත සන්සිඳුන තැනේ බි ස වු න් කැඳවලා නින්දෙන් පිබිද සැනේ මගෙපෙම් බර පුතා ගෙන එනු කීව තැනේ බි ස වු න් සිහි නැතිව අඩනට උනී එ දිනේ


56 අ ඬ නා බිසව් දැකලා සිහිවී උන්න න ර නා ඇසුවෙ බිසවුන්ගෙන් මෙලෙ සින්න ත දි නා අඩන්නට කාරෙනෙ පව සන්න දු කි නා බිසව් කිවයි සිදු දේ මෙන්න


57 පි න්ව ත් දේවයිනී ඔබ මත් පැන් බීලා උ ම් ම ත් තකව මගෙ පුත් කුමරා මර ලා පෙම් සිත් නැතිව උයවාගෙන මස් කාලා දැන් පු ත් කුමරු ඉල්වන්නට උනීද මුලා


58 නො ව නි ම් තරම් අඩී පිට ඔබ අඩි ගස ලා සි හි ස න් නැති තරම් වෙරි පිට වෙරි වැටි ලා ම ගෙ පෙම් බර පුතා මරලා මස් කා ලා ම න ර ම් රජ කුලය වැනසුවෙ ඇයි මෙක ලා


59 මෙලෙසින් කිව සඳ සැම දේ බිසව් එදා නි රි ඳු න් අසා ලය දරු දුක් වැදී තදා ම පු තු න් මරා මස් කෑ බව දැනුන සඳා දෙ වි ය න් සිහිව උනී රජ දරු දුකින් තදා


(8) 60 අ ඬ න් න ට එපා සොඳුරේ සැන සෙන්න පු ත න් ඩි ට මගෙන් උන විපතයි ඔන්න වි ඳි න් න ට උනයි දරු දුක මෙලෙ සින්න බැ වි න්මට වඩනු මෙත් සිත ගුණ පුන්න


61 ස න සා රජ බිසව දරු සෝකෙට පැමිණේ මි නී සා නොමිනිසා වෙන එසුරා පානේ දොහොසා යෙදෙන බව නොමි දැක කල බැවිනේ ප ණ ස මාන පුත් කුමරා මැරුවෙ අනේ


62 ඉ න් පසු එරජ අත්හැර මත් පැන් බීම සු න් කර දැමිය එලෙසම රජ මස් කෑම ඉ න් පසු එබරණැස් පුර දනහට බොහො ම නන් ලෙස යෙහෙන් රජ කෙරුවයි සැම දාම


63 ඡ ත් තපාති රජ විස මත්පැන් බීලා ල ත් තම පුත් කුමරු මරලා මස් කාලා ඇත් තම එරජ කල මේ බිහිසුණු අවුලා ම ත් පැන් බීමෙ වරදයි දැනගනු නුමුලා


64 මා ර ක විපත් වෙන්නෙත් මත්පැන් බීමෙන් නෑ සැ ක දෙලොව පිරිහෙන්නෙත් විස බීමෙන් මේ එ ක එක විපත් වෙයි මත්පැන් බීමෙන් ජා ත ක පුතුගෙ මස් කෑවෙත් විස බීමෙන්


65 නපුරු සුරා පානය කරනා අයට අපුරු ගුණැති අය නීන්දා කරයි සිට වියරු එවිස පානය නොකලොත් ඔහුට මහරු දෙලොව වැඩ සිදුවෙනවා යසට


66 එබැවින් සියල බොදු දන මෙහි සැම දාම නීයතින් අත් හරිනු විස මත්පැන් බීම මුනීඳුන් දෙසුව දහමේ බැලුවොත් මෙහෙම රුදුටන් නිරයෛ දුක් විඳීනව වෙයි බොහොම


67 ස ම් පත් සතරක් ලෝකේ ඇතිවෙයි එයින් එකක් දරු සම්පත වේ ඡ ත් ත පාණි රජ මත්පැන් බීලා උමතුව නොමදැන මහත ප වේ ර න් කැටි සුරතල් කුමරු මරාලා උයවා කෑ බව කවි කෙරු වේ හ න් දුරු ලබ්බල වසනා එච්. පී ඤාණරත්න වන මවිසින් වේ


නිමි. .

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පුතාගේ_මස්_උයාකෑ_පියා&oldid=13856" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි