ප්‍රවර්ගය:Dialog error-handling pages

These pages are invoked by dialog actions to handle error conditions. As of this writing, two kinds of pages belong here:

  • /error subpages of edit forms, invoked by do verb edit when the requested operation is not successfully completed.
  • /error subpages of interactive dialog pages, invoked by do verb view when local dialog parameter local-view-error is set.

Use sort key {{#titleparts:{{PAGENAME}}||2}} in most cases, as the pagename prefix is likely either Dialog/ or Assistant/.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Dialog_error-handling_pages&oldid=14152" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි