ප්‍රවර්ගය:විෂයය:වෛද්‍යවේදය

< සෞඛ්‍යය සහ වෛද්‍යවේදයමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

වෛද්‍යවේදය
Books in this subject area deal with medicine, the art and science of healing. It encompasses a range of health care practices evolved to maintain and restore health by the prevention and treatment of illness. Contemporary medicine applies health science, biomedical research, and medical technology to diagnose and treat injury and disease, typically through medication, surgery, or some other form of therapy.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.