ප්‍රවර්ගය:විෂයය:පරිගණක ක්‍රමලේඛකරණය

< පරිගණකවේදයමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න
< පරිගණනය

පරිගණක ක්‍රමලේඛකරණය
These books deal with පරිගණක ක්‍රමලේඛකරණය: the process of writing, testing, debugging/troubleshooting, and maintaining the source code of computer programs. A program's source code is written in a programming language.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"විෂයය:පරිගණක ක්‍රමලේඛකරණය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.