ප්‍රවර්ගය:පොත් රාක්කය:Linguistics

< සමාජ විද්‍යාමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

Linguistics
Books on this shelf deal with linguistics: the study of natural language, with distinctions made for the study of language structure (grammar) and the study of meaning (semantics).


දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.