ප්‍රවර්ගය:පොත් රාක්කය:පරිගණකවේදය

< පරිගණකමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

පරිගණකවේදය
Books on this shelf deal with computer science: the study of the theoretical foundations of information and computation, and of practical techniques for their implementation and application in computer systems. It is frequently described as the systematic study of algorithmic processes that describe and transform information to answer the fundamental questions underlying computer science: which tasks can be automated, and for tasks that can, how efficiently can they be performed?


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"පොත් රාක්කය:පරිගණකවේදය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.