ප්‍රමාණ සමික්ෂකවරයෙකු වන්නේ කෙසේද?

දැනට ශ්‍රි ලංකාව තුල උපාධි, ඩිප්ලෝමා හා සහතික මට්මමේ ප්‍රමාණ සමික්ෂණ පාඨමාලා පැවත්වේ.

උපාධි පාඨාමාලා:

A) ප්‍රමාණ සමික්ෂණ විද්‍යාව පිලිබදව ගෞරව උපාධි පාඨමාලාව (B.Sc Hon's in Quantity Surveying) - මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය.


මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි ආර්ථික විද්‍යා අංශයේ පැවැත්වෙන මෙය මෙය අවුරුදු හතරක පුර්ණ කාලින පාඨමාලාවක් වන අතර එයට මාස 8ක කර්මාන්ත පුහුණුකාලයද ඇතුලත්ය.ඉංග්‍රිසි මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වෙන මෙම පාඨමාලාවට දැනට වසරකට සිසුන් 100ක් බදවා ගැනේ.මෙය ශ්‍රි ලංකා ප්‍රමාණ සමික්ෂණ ආයතනය(IQSSL), ඔස්ට්‍රේලියානු ප්‍රමාණ සමික්ෂණ ආයතනය(AIQS) හා වරලත් සමික්ෂකයින්ගේ රාජකිය ආයතනය (RICS) යන ආයතනයන්හි පිලිගනු ලබයි.දැනට ශ්‍රි ලංකාව තුල ප්‍රමාණ සමික්ෂකයෙකු විම සදහා ඇති හොදම මාර්ගය මෙය වේ. මෙම පාඨමාලාවට ඇතුලත් විමේ අවම සුදුසුකම, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට අවශ්‍යය අවම ලකුණු අවම ලකුණු ලබා තිබිම හා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදි ඉංග්‍රිසි සදහා සම්මාන සාමාර්ථයක් ලබා ගැනිමයි.තවද ඒ ඒ වසර සදහා කඩයිම් ලකුණු(Z score) විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මගින් නිකුත් කරනු ලබයි.2007 වසරේ උසස් පෙළ සදහා කඩයිම් ලකුණු අනුව එය කොලඹ දිස්ත්‍රික්කය සදහා 1.7633කි.


ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා:

A)ප්‍රමාණ සමික්ෂණය පිලිබද ජාතික ඩිප්ලෝමාව (National Diploma Quantity Surveying (NDQS):Distance Learning )- IQSSLදුරස්ථ ඉගෙනුම් ක්‍රමය(Distance Learning) යටතේ පැවැත්වෙන මෙය වසර දෙකක පාඨමාලාවක් වන අතර ඉංග්‍රිසි මාධයෙන් පැවැත්වේ.

මෙයට ඇතුලත් විමේ සුදුසුකම් පහත පරිදිවේ.

1) ජාතික තාක්ෂණික සහතිකය(NCT) - ප්‍රමාණ සමික්ෂණය හෝ

2) ප්‍රමාණ සමික්ෂකයෙකු ලෙස වසරක පලපුරුද්දක් සහ

· ජාතික තාක්ෂණික සහතිකය (NCT ) - සිවිල් ඉංජිනේරු

· ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිලිබද ජාතික ඩිප්ලෝමාව(NDES) - සිවිල් ඉංජිනේරු

· තාක්ෂණය පිලිබද ජාතික ඩිප්ලෝමාව(NDT) -සිවිල් ඉංජිනේරු

· උසස් ජාතික ඉංජිනේරු විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව(HNDE) - සිවිල් ඉංජිනේරු

· City & Guilds Parts I & II - ප්‍රමාණ සමික්ෂණය

· තාක්ෂණය පිලිබද ඩිප්ලෝමාව - විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය- ප්‍රමාණ සමික්ෂණය

· හෝ වෙනත් අනුමත සුදුසුකමක්

අයකිරිම-රු.60000.00

B)ප්‍රමාණ සමික්ෂණය පිලිබද උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව(HND in Quantity Surveying) - British College of Applied Studies (BCAS) –

මාස 18ක පුර්ණ කාලින පාඨමාලාවන් වන මෙය සදහා ඇතුලත් විමේ සුදුසුකම් පහත පරිදිවේ.

1) උසස් පෙළ විෂයයන් දෙකක් සමත්විම(ගණිත අංශයෙන් )/ වෙනත් ඒ හා සමාන සුදුසුකමක්

2) අභියෝගතා පරික්ශනයෙන් සමත්විම

අභියෝගතා පරික්ශණයෙන් සමත්වන අයගෙන් කොටසක් සම්මුඛ පරික්ශණයකට ලක්කර තෝරා ගැනේ.

මෙම ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා අවසානකරන අයට එක්සත් රාජධානීයේ විශ්වවිද්‍යාල කිහිපයක අවසාන වසර සදහා ඇතුලත් විය හැක.

මෙහිම අර්ධකාලින පාඨමාලවක් කටාර්හි පැවැත්වේ.

කටාර්හි පාඨමාලා ගාස්තුව කටාර් රියාල් 28500කි.

C) ප්‍රමාණ සමික්ෂණය පිලිබද උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව(HND - Higher National Diploma in Quantity Surveying) – ICBT

මෙය ශ්‍රි ලංකා ප්‍රමාණ සමික්ෂණ ආයතනය පිලිගනු ලබයි.

'සහතිකපත්‍ර පාඨමාලා'

1)ශ්‍රි ලංකා ප්‍රමාණ සමික්ෂණ ආයතනය මගින් පවත්වනසහතික පත්‍ර පාඨමාලාව -දුරස්ථ ඉගෙනුම් ක්‍රමය යටතේ.

2) ජාතික තාක්ෂණික සහතිකය - ප්‍රමාණ සමීක්ෂණය - තාක්ෂණික විද්‍යාල

මෙය සිංහල,දෙමල හා ඉංග්‍රිසි යන මාධයන්ගෙන් පුර්ණ කාලින/ අර්ධකාලිනව පැවැත්වේ..

වසර එකක්/ වසර තුනක් වන මෙම පාඨමාලාවට ඇතුලත් විමේ සුදුසුකම් පහත පරිදිවේ.

පුර්ණ කාලින:

1. අපොස (සා/පෙළ) විභාගයේදී ගණිතය, විද්‍යාව සහ මාධ්‍ය භාෂාව ඇතුළුව විෂයයන් හතරකට (04) සම්මාන සහිතව විෂයයන් හයකින් (06) එකවර සමත් විය යුතුයි. ඉංග්‍රීසි විෂයය සඳහා අවම වශයෙන් සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් ලබා තිබිය යුතුයි.

2. අපොස(උ/පෙළ) විභාගයේ ශුද්ධ ගණිතය/ව්‍යවහාරික ගණිතය හෝ සහ/හෝ දෘඩ තාක්ෂණය විෂයයන් හදාරා ඇති අයදුම්කරුවන් කෙරෙහි වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වනු ලැබේ.

අර්ධකාලින:

1. අපොස (සා/පෙළ) විභාගයේදී දෙවරකට නොවැඩි වාර ගණනකදී විෂයයන් හයකින් (06) සමත්ව සිටීම. එම විෂයයන් පහත සඳහන් පරිදි විය යුතුය. අ. සිංහල/දෙමළ/ඉංග්‍රීසි භාෂාව ආ. ගණිතය හා විද්‍යාව ඇ. වෙනත් විෂයයන් තුනක් හෝ සමාන සුදුසුකම්

ඉහත පාඨමාලා වලට අමතරව ශ්‍රි ලංකා ප්‍රමාණ සමික්ෂණ ආයතනය යටතේ ඇති “College of Quantity Surveying”මගින්ද පාඨමාලා පවත්වයි.

ප්‍රමාණ සමික්ෂකවරයෙකු වන්නේ කෙසේද?

ප්‍රමාණ සමික්ෂකවරයා යනු