ලක්දිවදී පෑ පෙළහර

ඒ තෙරුන් වහන්සේ සන්තොෂයෙන් අමෘතාභිෂෙක කරන ලද ශරීර ඇත්තක්හු මෙන් සතුටු සිතින් පිනා3 ඒ ක්‍ෂණයෙහි සැතපෙන ගෙහි පටකඩ වියන් බැඳ සරසන ලද ආසන ඇතිව නිර්ම්ල වූ ශ්රීද දන්ත ධාතූන් වහන්සේ වඩා4 ඉක්බිති වැලත කෙනකුන් වහන්සේ හා සෙසු භික්ෂූ න් වහන්සේ ශ්රීධ දන්ත ධාතූන් වහන්සේ වඩා ගෙන ආ පවත් රජ්ජුරුවන්ට කිව මැනවැයි යැවූ කල්හි, සියලු සිවුරඟ සෙනඟ3 පිරිවරා උද්යාකන ක්රීූඩාවට ගිය රජු කරා ගොස් එ පවත් කී4 කල්හි— ඒ රජ සතුටුව නක්ෂඋස්ත්රන පාඨකයන් විසින් කියන ලද නිමිත්ත සරියයි කියමින් ඒ ස්ථානයෙහි සිට විහාරයට අවුත් එ පවත් අසමින් චක්රඨ රත්නයක් හස්ත ගත වූ සක්විති රජක්හු මෙන් බොහෝ සමාධියට පැමිණ ඒ කීර්තිශ්රීය මෙඝවර්ණ රාජොත්තමයා5 පිටකත්රඒය ධාරී වූ භක්ෂුෙ සංඝයා රැස් කරවා 6ශ්රීක දන්ත ධාතුන් වහන්සේ දැක “සර්වබඥයන්ගේ දන්ත ධාතු නම් සුසුක්ක දාඨා යයි ධර්මියෙන් ඇසීමි—මුන් වහන්සේ වනාහි මලින භාව ඇතිසේකැ3” යි කාංසා ඉපද වූ කෙණෙහි7

තස්මිං බණෙ දසන ධාතු මුනිස්සරස්ස පකෙඛ පසාරිය දුවෙ විය රාජහංසී විත්ථාඛරිතං සුනිවහා ගගනංගනම්හි ආවට්ටතොජවි ජවෙන මුහුත්තමත්තං (දා. 363)

යනාදීන් කියන ලද ශ්රීත දන්ත ධාතූන් වහන්සේ ඒ ඇසිල්ලෙහි පක්ෂ පත්ර දෙක8 විදහා ගමන් ගත් රාජහංසයකු මෙන් පතුරුවන ලද රශ්මි සමූහයෙන් ආකාශාංගණයෙහි මද ඇසිල්ලෙක්9 ශීඝ්රන ගතියෙන්10 දක්ෂිෙණාවෘත්තව වට11 කොට දිවෙමින්4 ප්රා්තිහාය්ය් ල කොට කීර්තිශ්රීණමෙඝ රජහු සමාධියට පැමිණ වූ කල්හි ඒ රජහු විසින් මාහැඟි වූ භද්රානසන මස්තකයෙහි


1 සු, වාක්ය වෙනස්කොට ඇත. 10 වන පරිච්ඡෙදයද මෙතැනින් කඩා ඇත. 2 ක 1, ල, සු, නැත. 3 ක 1, 3, ල; නැත. 4 සු, වාක්යා වෙනස්කර ඇත. 5 ක 1, පෙ, සු, තෙම; ල, රාජොත්තමයාණ තෙම. 6 පෙ, සු, අප. 7 ක 1, පෙ, කල්හි. 8 ල, දෙකක් 9 ක 1, ල, ඇසිල්ලකින්. 10 පෙ, ගතියකින්. 11 පෙ. දක්ෂි ණාවෘත්තකොට.

42දාඨා ධාතුන් වහන්සේ වඩා සරත් කාලයෙහි වළා කුළක් හා සමාන වූ ‍සොභා1 ඇති දෑසමන්2 මල් ගොඩකින් වසා පූජා කළ කල්හි— ඒ මල් ගොඩ පලාගෙන උඩ නැගී මුදුනෙහි පිහිටා ක්ෂිගර ධාරා3 පටලයක් සේව අතිධවල රශ්මීන්4 බලන්නවුන්ගේ නෙත්රපයන් ඇසිපිය නොහෙලන පරිද්දෙන් අද්භූත වූ ප්රා්තිහාය්ය්ුන දැක්වූ කල්හි5—

තවද, ඒ කීර්තිශ්රී් මෙඝවර්ණප රජහු විසින් ශ්රී් දන්ත ධාතූන් වහන්සේ තමන් විමසනු6 පිණිස ආසනයෙහි පිහිටි ක්ෂීඝරධාරා3 පටලයක් හා සමාන වූ අතිධවල වූ අනර්ඝු වස්ත්රපයකින් වසා ආසනයෙහි පිහිටුවා මාහැඟි වූ පිළී සියයකින්7 වැසූ කල්හි ඒ දළදා වහන්සේ3 හෙල වළා කුළකින් වසන ලද සඳක් සෙයින් ඒ ක්ෂහණයෙහි සිය ගණන් වස්ත්රලයන් පලාගෙන උඩට පැන නැගී ඒ වස්ත්රළයන්ගේ මුදුනෙහි පිහිටා9 කොඳ කැකුළු සේ ශුභ්රා වූ රශ්මීන්4 දස දිගුන් බබුළුවමින් ප්රානතිහාය්ය් ග පෑ කල්හි— ඒ ඇසිල්ලෙහි මේරූ යුගන්ධබර පර්වසතයන් හා එක්ව සාධුකාර දෙන්නියක මෙන් පෘථිවිය ගර්ජනා කොට සියලු සාගරය රල නැමැති හස්තයෙන් ඔසවා ආශ්චය්ය්පෘ බලන්නාක් මෙන් නිශ්චල වූ කල්හි— හස්තීන් විසින් කරන ලද කුංච නාද ද ආකාස කුහරයෙන් වස්නා වූ මල් වර්ෂාි ද නොයෙක් දිව්ය්යන්10 සහිත දිව්යන ස්ත්රීාන් විසින් නටන ලද නෘත්යී ගීතයෙන් සියලු සත්වායන්ට ආශ්චය්ය්‍න දැක්වූ කල්හි — ඵරණ11 පීතියෙන්12 පිනා නව විධ රත්නයෙන් පූජා කෙරෙමින් තමාගේ සිය මුදුනෙන් ශ්රීක දන්ත ධාතූන් වහන්සේ වඩා ගෙන නගන ලද ‍‍ෙශවත ඡත්රරයන් ඇති ඇලි අසුන් යෙදූ මගුල් රථයෙක්හි නැගී—

සමලංකතං පුණ්ණඝටං — නානාරාගං ධජං සුභං පානිං චන්දමන චුණ්ණං ච — දීප ධූප කටච්ඡුකං

යනුහෙයින් සරහා පිළියෙළ කරන ලද පුර්ණූඝට පන්තියෙන් ද නා නා වර්ණකයෙන් නංවන ලද ධජ පන්තියෙන් ද වස්වන ලද්දාවූ සඳුන් සුණු ආදී වූ සුවඳ සුණු ආදියෙන් ද මෙසේ ම ලන13 ලද සුවඳ සුඹුළු සුණු පන්තියෙන් ද යුක්ත වූ, මෙසේ ම කොඳු පලස්14 ආදී වූ දෙයින්15 ද විචිත්ර කොට සරහා නිමවන ලද


1 ල, සොභමාන. 2 ල. ජයසමන්. 3 පෙ, සු, නැත. 4 පෙ, සු, රශ්මියෙන්. 5 සු, වාක්ය වෙනස්කොට ඇත. 6 ල, විමසන. 7 පෙ—සියගනනින්. 8 ල, එවිට. 9 ල, අවුල් වී ඇත; සු, මේ පිටේ නොයෙක් තැන්වල වාක්ය. වෙනස් කර ඇත. 10 ක 1, පෙ, සු, දෙවියන්; 11 ක 1, ල, පෙ, පරම. 12 පෙ, ප්රී,තීන්, 13 ල, ලවන 14 ල, පත්. 15 පෙ. ආදියෙන්ද


43ආස්තරණාදීන් අතුට සැරසූ1 ආසන මස්තකයෙහි නගන ලද ධවලාතපත්රීයෙන් විරාජමාන වූ සිංහාසන මස්තකයෙහි ශ්රී දන්ත ධාතූන් වහන්සේ වඩා රාජ්යීයෙන් පූජා කොට දන්ත කුමාරයන් හා හෙමමාලාවන් දෙදෙනාට බොහෝ වස්තු දී තමන් හා සමාන ස්ථාන2 තබා 3අනගි රන් රුවන් ආදී වූ නව ලක්ෂොයක් ධන වියදම් කොට ත්රිසසිංහලෙශ්වර වූ ඒ කීර්තිශ්රීන මෙඝවර්ණනණ මහාරාජොත්තමයාණන් විසින් රාත්රිරන්දිසනයෙහි අනලස්4 වූ සිතින් කරන ලද පූජා සත්කාරයෙන් රැස් කරන ලද පුණ්යි සම්භාරයන් ඇතිව ඒ රජු ත්රනයත්ත්රිංතසත් භවනයෙහි ඉපිද5 දිව්ය් ස්ත්රී න් හා සමග දිව්යම රාජ්ය ශ්රීන සම්පත් අනුභව කරන කල්හි6—

ලක් රජුන්ගේ දළදා පූජා

තවද, සුළුවස මෑත භාගයෙහි රජ පැමිණි රජ දරුවන් විසින් තම තමන්ගේ ශක්ති ප්ර මා‍ණයෙන්7 බොහෝ වූ පුජා සත්කාර පවත්වමින් දවස් යැවූ කල්හි8 සොලීන් සිංහල ද්වීපයට බැස යුද්ධ කොට බොහෝ කලක් මෙහි වැස දළදා පාත්ර් ධාතුන් වහන්සේ හා මිණිබෙර ශ්රී් ලඞකාද්වීපයෙන් ඇරගෙන සොලී පුරයට ගොස්9 එහි දීර්ඝි කාලයක් අතික්රවමව10 ශ්රීස ලංකාද්වීපයෙහි උපන් සුළු11 සිරිසඟබෝ නම් රජෙක් අභිෂෙක ප්රා්ප්තව සොලීන් විසින් ගෙන යන ලද දළදා පාත්රඟ ධාතූන් වහන්සේ හා මිණිබෙර ගෙනෙනු12 නිසා13 ත්රි1සිංහලයෙහි සේනාව මාවටුවට රැස්කරවමින් සෙනෙවිරදුන් හා සමග මහ. බළ14 සෙනාව15 සොලීරට යවා සොලීන් හා යුද්ධ කොට දළදා පාත්ර ධාතූන් වහන්සේ හා මිණිබෙර ලංකාවට ව‍ඩා ගෙනවුත් ඒ රජහු විසිනුත් දිවි පමණින් බොහෝ පූජා සත්කාර කොට16 අවසන් වූ කල්හි—

තවද, මෙම17 ලංකාවෙහි රජ පැමිණි ගජබාහු නම් රජෙක් එසේ ම ‍සොලීන් ගෙන ගිය දළදා පාත්රව ධාතූන් වහන්සේ තමන්ගේ බාහුබල වික්ර මයෙන් ඔවුන් හා යුද්ධ‍ කොට ඇරගෙන ලංකාවට බැස දළදා පාත්ර් ධාතූන් වහන්සේ විෂයෙහි පූජා සත්කාර කිරීමෙන් බොහෝ කාලයක් කුසල සම්භාරයන් රැස් කොට ඉකුත් වූ කල්හි18—


1 ල, සැරහුනාවූ 2 ක 1, පෙ, සු, ස්ථානයට. 3. පෙ, තවද 4 ල, අචළ. 5 ල, නැත. 6 සු, වාක්ය වෙනස් කොට ඇත; 11 වන පරිච්ඡෙදය මෙතැනින් කඩා ඇත. 7 ක 1, ල, පමණ. 8 ල, පවත්වන කල්හි. 9 පෙ, ගෙන ගොස්. 10 ල, පෙ, අතික්ර ම්ය1ව. 11 ක 1, සියලු; ක 2. සියළු; පෙ. සිළු, සු, ලැසුළු. 12 ක 1, පෙ, සු, නැත. 13 පෙ, නැත; සු, සඳහා. 14 ල, නැත. 15 ක 1, සු, සෙනග. 16 ක 1. පෙ. පවත්වා. ඔහු. 17 ල නැත; සු, වෙනස්කර ඇත. 18 සු, වාක්ය වෙනස්කොට ඇත.

44තවද. ශ්රී ලංකාද්වීපයෙහි ශ්රී මහාබොධීන් වහන්සේ වඩා ආ රජ පරපුරෙන් මලේ1 වැස රජ පැමිණි මහළු විජයබාහු නම් රජ ද දෙමළුන් හා යුද්ධ කොට ලංකාද්වීපය තනා ගෙන රාජ්යැශ්රීවන් අනුභව කෙරෙමින් බොහෝ ශාසනාභිවෘද්ධිය කරමින්2 කඳවුරෙහි3 පොරණ දළදා ගෙය ද කරවා දාඨා ධාතූන් වහන්සේ එහි වඩා පහුත කුසල සම්භාරයන් රැස් කොට ඔහු පරවිටි ලිය වූ කල්හි—

සොත්ථි ප්පසත්ථු විවිධාපණ සංකුලමහා ලංකාවධූ තිලක භූත සිරීධරමහා විදවාලිසංඝමුපසෙවිත පංකජමහා ලොකොදිතුත්තම පුලත්ථිං මහාපුරමහා

යනාදීන් වණීනීය වු පොලොන්නරු නම් පුරයෙහි රජ පැමිණි මහළු පරාක්ර්මබාහු නම් රඡ ද— ශ්රීි විමල මලය දෙශාභිජාත ජම්බුද්රො ණි පුර නම් නුවර කලිකාල සර්වහඥ යන උදාර විරිදු බනවන ක්ෂි ත්රිකය පර්ෂ්ත්4 ආදීන් ගැවසී ගත් කීර්තිශ්රීල මෙඝවර්ණ රජහු නිසා රූප ලාවන්යක ගුණොපෙත අසමභින්ත ක්ෂතත්රිසය වංශාභිජාත රත්නවල්ලි නම් බිසව කුස පිළිසිඳ දස එකඩමසින් බිහිව ශූකල පක්ෂාිභිවර්ධවමාන චන්ර්සව මණ්ඩලානුකාරයෙන් ක්රකමාභිවෘද්ධිව ‍ෂොඩෂ වර්ෂි ප්රාණප්තව නොයෙක් ශිල්ප ශාස්ත්රලයෙහි දක්ෂුයන් විසින් උගන්වන ලද ශිල්ප ඇතිව පිය රජහුගෙන්5 ලබන ලද සමු6 ඇතිව පරරාජගොධූම සංඝට්ටන7 උද්ධතරාජ නිර්මූලන6 දූලිබ්ධිමථන දුර්නීතිවාරන9 ප්ර කෘතඥ10 සකලදික්විජය අනන්තසමරශත්රැශවිජය සරණාගත වජ්රතපංජර මන්ත්රපප්රරභෙද වික්රාමප්රජතාපාකලංක සර්වතශාස්ත්රර ශිරොමාණික්යප කෘත්යා‍නුකෘත11 යනාදී වූ සිය ගණන් විරුදු12 බනවමින් ජාත කුලයෙන් නික්ම පිහිටි රජයෙහි පොලොන්නරු නම් නුවර උපන් ගජබාහු නම් දෙවයන් ද රොහණ ජනපදයෙහි උපන් මාණාභරණ දෙවයන් ද ඇතුළු වූ තුන්සිය සැටක් වන්නි පත්තු සාධා සමන්තකූට පර්වනත රාජයාහට මුක්තාභාර ශ්රීස ධරන්නාක් බඳු වූ ශරදභ්ර් ශුභ්රා ශඞඛෙන්ර්පන කුමුද ධවල චන්ර්ශ්ර ප්ර2භා පුඤ්ජ සන්නිභ පරම ශුවිශුද්ධ වාලුකා තලයෙන් ගැවසී ගත් මහවැලිගඟට නුදුරු වූ පූර්වද නරෙන්ර්වල යන්ට වාස ස්ථාන වූ පුලත්ය් භිධාන නම් වූ නුවරෙහි


1 ක 1, 2, 3, පෙ, මහලේ, සු, (අ) මහලු. 2 ල, කෙරෙමින්. 3 පෙ, කඳයුරෙහි. 4 ල පෂිදින්; පෙ, පරිසදින්. 5 ක 1, ල, මහරජහු විසින්; පෙ, රජහු විසිනු. 6 ල, සම්පත්ති. 7 ල, ඝට්ටන ඝට්ට; සු, ඝට්ටනගරට්ට. 8 සු, නිර්මල. 9 ල, දුර්නිවාරණ. 10 පෙ, පරකෘතඥ. 11 ක 1, 2, 3, ල, අවුල්; පෙ, කෘත්යා නුකෘත්ය ය; සු. කීර්ත්යමනුකීර්ති. 12 ල, රුදුවිරුදු.

45ඉඳ1 ත්රි සිංහලයට එක ඡත්ර නංවා අභිෂෙක ප්රාලප්ත වූ සත්වැනි අවුරුද්දෙහි තමන්2 හා සමානච්ඡන්ද 3 පිරිවතු ගණ මහලෑණන්4 හා ච්තුේරංගිනි සේනාව යවා රුහුණු උදුන්දොර අමරගිරි පර්‍වත සමීපයෙහි සුරක්ෂිංත කොට වසා තුබූ දළදා පාත්රන ධාතූන් වහන්සේ වඩා ගෙන්වා ගෙන අඛණ්ඩ ලක්ෂ්මමී නිවාස වන තරම් ධාතු මන්දි‍රයක් කරවා එහි විසිතුරු වූ සිංහාසනයක් කරවා සමුස්සිත ධවලාතපත්රම5 විරාජිත ඒ සිංහාසන මස්තකයෙහි ශ්රීර දන්ත ධාතූන් වහන්සේ වඩා ලංකාද්වීපයෙහි දළදාමළුව6 යන නමින් ප්රහසිද්ධ කොට බොහෝ පූජා සත්කාර පැවැත්වූහ.

තවද, උදුම්බරගිරි නිවාසිත මහාකාශ්ය ප ස්ථවිර ප්රෝමුඛ බහුල භික්ෂුත සංඝයා7 උපස්තම්භ කොට වළගම් අබා රජහු8 පටන් එක්වාදහස් දෙසිය සිවුපනස් අවුරුද්දක් භින්න නිකා ගතව වෛතුල්යක වාදිය සාගලිය වාදිය ධර්මපරැචි වාදිය යන වාද ත්රයය ගෙන භික්ෂුා ප්රගතිරූපක වූ ශාසන කණ්ටක භික්ෂුම සමූහයා ලතාමණ්ඩපයට රැස් කරවා9 තුන්යම් රාත්රි යෙහි සිටි පියෙහි සිට නකා10 භෙද සන්හිඳවීමෙන් සර්ව්ඥ ශාසනය ශුවිශුද්ධ කොට ලජ්ජීන් වහන්සේට බලය දී ශාසනාභිවෘද්ධිය කොට— තවද, මෑත භාගයෙහි ශක්රේ දෙවෙන්ර් න යා හා සමවත්11 මුත් පෘථිවි තලෙහි අන් රජක්හු හා අසදෘශ යෙමි යන රාජාභිමානයෙන් කෛලාසකුට ප්රතතිභාග සුධාධවල ප්රයකාර පරික්ෂිෙප්ත ගොපුරට්ටාල විශාල සාලමණ්ඩප ශ්රෙලණින් විරාජිත වෛජයන්ත ප්රාරසාද ප්රෛමුඛ නෛක12 කොටි නාටක ශත කූටාගාර ද්විභූමක13 දුන් නිවාරණ ප්රාරසාද ත්රිුභූමක13 පූර්ණාවර්ධමන ප්රා සාද සහසු ගර්භූ ප්රමතිමණ්ඩිත බඬ සිංහ14 ප්ර්මුඛ තිලක ත්රිිවංක නෛක12 ශත ප්රාතසාද ශිඛර සමුද්දගත කනක ධූප ශ්රෙෙණීන් විරාජිත ජන නයන මනොහර වූ — තවද, ඒ පුලත්ය්ත භිධාන නම් වූ නුවර පුර වනිතාවන්ගේ වක්ත්රව නැමැති චන්ර්නෛ යා ද උදයගිරි පර්ව්තොද්භූත වූ පූර්ණ් චන්ර්න යා15 ද විශිඛා පාප්ත වූ පුරුෂයන්ට ‍අද දෙ ස‍ඳෙක් නැගේදෝහෝයි කාංසා16 උපදවන ලද පුරුෂාංගනාවන් විසින් සඤ්ඡන්නවූ — තවද, එ17 නුවර සතර


1 පෙ, සූ. ඉපිද. 2 ක 1, ල, තමා. 3 ල, ජාතවූ, පෙ, සු, ඡත්රය, 4 ක 3. පිරියමතුඟුනා මහ‍ලෙනට; පෙ. පිරිවතුගුණ; සු, පිරිවංතුගුණ. 5 ල. පත්රූයෙන්. 6 පෙ. සු,යයි යන 7 පෙ , සු සංඝයාට 8. පෙ, සු, මහරඡහු 9 පෙ,සු කරවමින් 10 පෙ, සු නිකාය 11 ල, සමවත. 12 ල, තේක. 13 සු, භුමික. 14 ල, ග්රි.ය. 15 පෙ, දැකීමෙන්; සු, දැක. 16 පෙ, ශාංකා; සු, ශංකා. 17 පෙ. එම; සු, නැත.

46

දිගින් ගවු දිග පිහිටුවන ලද වෙළුවන, ජෙතවන, ඉසිපතන, කුසිනාරා, යනාදී වූ ආරාම සතරක් ද අනොතතත කර්ණුමුණ්ඩ රථකාර කුණලදහ මන්දාමකිනී 1යනාදි වූ පංච තඩාග‍යන් ද ගංගා යමුනා අචිරවතී සරභු මහී යන පංච මහා ගංගාවන් ද ලක්ෂංපතී උද්යාවන ආදී වූ උද්යාරන පන්තියෙන් ද නුවර වටකරවා හොබවමින්,

බැඳිමෙහි ගං2 වැවු — සිරි ලක්හි සෙත් කරවා සිහිල් දිය කඳ රඳවා — පැරකුම්බා නිරිඳු කෙළෙ මේ

යනාදීන් වෙල්වල ශිලා සතමහ හිඳුවා මේ කියන සියල්ල බොහෝ දවසක් පැවැත්ත මැනවැයි යන අභිප්රාියෙන් නමට සුදුසු වූ බාහුබල වික්ර ම ඇති ඒ පරාක්රතමබාහු නම් රාජොත්තමයා3 සර්වුභරණ ප්රපතිමණ්ඩිතව අනවරතයෙන් තරු කැලන් පිරිවරන ලද පූර්ණප චන්ර්ම යා මෙන් බ්රවහස්පතී හා සමාන ඇමැති ගණ නමැති තරුකැලන් පිරිවරා රාජ්යප ශ්රීත විභූතීන් විරාජමාන වෙමින් සිංහාසනාරූඪව හිඳ ශ්රීම ලංකාද්වීපයෙහි රාජ සුත්ර්ය4 පවත්වමියි කියා අණසක දහම්සක3 සිරිලක යොදා බහුනායකත්වෙය නොකරන නියායෙන් අධිකාර නෙනෙවිරත් ඈපා මාපා මහලෑන6 මහරැටිනා අනුනා7 සභාපතිනා සිටුනා සිරිත්ලේනා8 දුලේනා වියන්නා මහවෙදනා මහනැකතිනා දහම්පසක්නා යන මෙකි ප්රාධාන ප්රනවෘත්තිය9 ද වියත්පත්අටගණය ද අටමඩිගය ද සතරමුදලද10 නියම කොට අටකුරුව ද ‍දෙනවදහසක් ගත්තර ඉවර ද යන11 මෙකී සියල්ල අඛණ්ඩව පැවැත්ත මැනවැයි සලස්වා තමන්ගේ නාමය ආදී කොට තුන්සිය සැටක් විරිදු පිරිවෙන් කරවා තුන්දහස්12 සත්සියයක් මාලුවරුන් වහන්සේ ඇති කරවා මහොඝයක් මෙන් චතුර්විධ ප්රනත්ය ය පවත්වා මාලුකම් කරවා මහොඝයක් මෙන් චතුර්විධ ප්ර ත්යරය පවත්වා මාලුකම් කරවා ව්යාමකරණ නිසබණ තෙරබණ ආගම ද අස්වා ශුවිශුද්ධ ගුණගණ ශ්රී් පරම්පරා විරාජිත වූ මාගේ බුද්ධ ශාසනය ඛණ්ඩ ඡිද්රාශදී භාවයට නොපැමිණ අඛණ්ඩ අඡිද්රවව නිර්මලව පැවැත්ත මැනවැයි කරන ලද ආරක්ෂාශ ඇතිව — තවද, ශ්රීර දන්ත ධාතුන් වහන්සේට මහාර්ඝික‍13 රත්න කරණඞකයක්14 කරවා ශ්රීව දන්ත ධාතූන් වහන්සේ එහි වඩා මාහැඟි වූ පූජා කොට


1 ල, පෙ, නැත; සු, යන තඩාගයන්ද. 2 පෙ, ගහා. 3 ක 1, ල, පෙ, සු, රා‍ජොත්තම තෙම. 4 ල වෘත්තිය; සු (අ) රාජාඥ. 5 පෙ, දම්සක. 6 ල, මහලෙනා. 7 පෙ අනුනායක. 8 ල. සිරිත්තා. 9 සු, ප්ර තිපත්තිය. 10 ක 1, පැහැදිලි නැත; ල, නියමත සතර; සු, නියමිත. 11 ල, නැත. 12 සු, තුන්සිය දහස් 13 සු, මාහැඟි. 14 පෙ, කරණඩයක්,


47සොත්ථිසප්පසත්ථු ජනතා ජනතානභූතා භූපාසලීල රමණි රමණීය රූපා වීතා ඵුලත්ථිි නගරී නගරාජතුඞග ගෙහා මහාරි පවරා පවරා පුරාණං

1යනාදීන් වර්ණපනීය වූ පුලත්ය්ා භිධාන නම් ඒ පුරප්රතවරයෙහි අනොපම වූ රාජර්ධීන් රාජ්යණ සුඛානුභව කොට කරන ලද ප්රා ර්ථ නා බල පුණ්යප සම්භාරයෙන් කල්ප ස්ථායී වූ හිමවත ස්වර්ණුගිරි2 ශිඛරයෙක්හි අවසන්හි ඉපිද දිව්යු ශ්රීා අනුභව කරන කල්හි—

තවද, පණ්ඩිත විජයබාහු නිශ්ශඞක ඇනියඞග ධර්මාශශොක ලීලාවතී කල්යාලණවතී මාඝරාජ යන මෙ සිරි3 ලක රජවරු4 තම තමන්ගේ ශක්ති ප්රයමාණයෙන් ශ්රීජ දන්ත ධාතූන් වහන්සේට පූජා සත්කාර පැවැත්වූහ. තවද, පුටභත්තසෙල5 යන නමින් ප්රි්සිද්ධ වූ පළාබත්ගල විජයබාහු වත්හිමි රජහු පිත් පණ්ඩිත පරාක්රශමබාහු යන නමින් ප්රවසිද්ධව ජම්බුද්රෝ ණි නම් පුරයෙහි6 රාජ්යාතභිෂෙක කොට දෙවෙන්ර්හු ලීලායෙන් රාජ්ය ශ්රී වහනය කෙරෙමින් පුරාතනයෙහි රජ දරුවන් විසින් නිර්මුල කොට ලංකාවෙහි පැවැත් වූ මාගේ ශාසනය මම ද පවත්වමියි යන උදාර වූ කුශලාධ්යාොශයෙන් භික්ෂුම සංඝයා ඇති කරවා තමන්ගේ ශ්රීත නාමයෙන් ව්යාාකරණ අස්වා ගුණ නුවණ ඇතිතැන්7 පරීක්ෂාව කොට මහණ මහලු පැවිදි ද3 උපසම්පදා කරවා නිශ්රසයාංග ස්ථවිරාංග ආගම ද අස්වා ශ්රීල ලංකාද්වීපයෙහි බුද්ධ ශාසනය දීර්ඝව කාලයක් පවත්නා නියායෙන් ස්ථිර කරවා ශ්රීී ලඞකාද්වීපයෙහි ශාස්ත්රධය පැවැත්තණ මැනැවැයි සංස්කෘත දන්නා පණ්ඩිතවරුන්ට ද වෛද්යඞ ශාස්ත්රතය දන්නා පණ්ඩිතවරුන්ට9 ද එළු මගද දන්නා පණ්ඩිතවරුන්ට ද වෘත්ති සලස්වා දස දස දෙනා බැගින් පාවාදී ශාස්ත්රානභ්යා ස කරවා බොහෝ10 ලෝ වැඩ සසුන් වැඩ කරවා මෑත භාගයෙහි ශ්රීන දන්ත ධාතූන් වහන්සේට නිවාස චෛත්යතය වූ කරණඩකයක්11 රිදී සතළිස් දහසකින් කරවා ලොක ප්ර සිද්ධ වු ශ්රීණවර්ධභන පූජාව යයි12 මාහැඟි වූ දළදා පූජාවක් කරවා සිංහල ද්වීපයෙහි එක ඡත්රස නංවා රාජශ්රීක අනුභව කොට ඔහු පරවිටි ලිය වූ කල්හි — මෙකපුත් විජයබාහු රජ ද අයොපර්වයත නිවාසී මහා භුවනෛකබාහු නම් රජ ද ලෝ වැඩ සසුන් වැඩ කර පරවිටි


1 සු. මේ වාක්ය ඛණ්ඩය නැත, 2 ල, ගිරිපර්වනත. 3 ල, නැත. 4 ල, පෙ, රජ පැමිණියවුන් විසින්. 5 ග, පුටහකතසෙල 6 ක 1, පෙ, පුර ප්ර වරයෙහි. 7 ල, නැත. 8 පෙ, සු, නැත. 9 පෙ, සු, නැත. 10 පෙ, නැත. 11 සු, කරණ්ඩයක්. 12 පෙ, සු, යන නමින්.

48
ලිය වූ කල්හි—හස්තිගිරි නිවාසී වූ ශ්රීො1 භුවනෛකබාහු රජ2 ද දවස් පතා කඨින කෙළින්3 සිවුරු පස බෙහෙත්4 ආදී වූ චතුර්විධ ප්ර ත්යහයෙන් මහාසංඝයා වහන්සේට පවත්වා සර්ව ඥ දාඨා ධාතූන් වහන්සේට අනවරත ගන්ධුකුටි5 කරණ්ඩකයක් ද කරවා ඔහු අවසන6 මෙකුපුත් එම හස්තිගිරි පුර නිවාසී ශ්ර්ද්ධා බුද්ධි සම්පන්න විමලගුණ නිධාන ව්යාඨප්ත කීර්ති මාලා ප්ර තාප ඇති අපගේ ශ්රීා පරාක්ර මබාහු මහරජාණෝ ද තමන්ගේ විභවානුරූපයෙන් ප්රපසිද්ධව ත්රිරසිංහල දිවීපයෙහි අසහාය ඡත්රු නංවා සවසථයෙන්7 රාජ්ය ශ්රීත අනුභව කරන්නාහු ශාසනයෙහි බොහෝ භික්ෂූුන් වහන්සේට චතුර්විධ ප්රූත්යා දීන් උපස්ථාන කරවා මහණ මහළු පැවැදි කරවා ශාසනොපස්තම්භකව, තවද, පන්සිය පනස් ජාතක ආදී වූ සද්ධර්මැය ද තෙවරෙක අසා ඒ ඇසුවාවූ8 පාලි ධර්මයය ස්වභාෂාවෙන් ලියවා ද්වාදසරත්න9 ප්රසමාණ වූ බුද්ධ රූප ද කරවා බහු විධ වස්තු පරිත්යාතග කොට කඨින චීවර ආදී වූ අෂ්ටපරිස්කාර දවස් පතා දෙමින් තවද, ශ්රී දන්ත ධාතූන් වහන්සේට සත් දහසකින් රජත කරණඞකයක් කරවා ශ්රීද දන්ත ධාතූන් වහන්සේ එහි වඩා විසිතුරු වූ පූජොත්සව පවත්වා අවුරුද්දෙහි ද ‍කාර්තිකයෙහි ද ශ්රීව දන්ත ධාතූන් වහන්සේට සියයට කාල අගයේ නව තොටින් පඬුරු පූජා ද සලස්වා බොහෝ කුසල සම්භාරයන් රැස් කළහ.10

ස්වර්ගම මොක්ෂ සම්පත්ති සාධන්නා11 වූ ඒ රාජොත්තමයා විසින් ද යට කියන ලද බොහෝ රජ දරුවන් විසින් කැරවූ12 සුචරිතය මෙන් මේ දළදා පූජා පිළිවෙළින් අසා දැන — දැනුදු එන දවස ද සිරිලක13 රාජරාජ මහාමාත්යාෙදීන් විසින් ශ්ර ද්ධා බුද්ධි සම්පන්නව දෙලොවින් හිත සැපත් සාධා දෙන්නාවූ මේ සුචරිතය සතුටු සිතින් පැවැත් විය යුතු.

රාජධම්මමකොපෙන්තා — රඤජයන්තා මහාජනං රාජානොපි චිරං සම්මා — පාලයන්තු වසුංධරං

දළදා පූජාවලිය නිමි14


සිද්ධිරස්තු. ශුභමස්තු15 ආරොග්යත මස්තු16


1 ල, නැත. 2 පෙ, මහරජ. 3 හැම පිටපතකම මේ දෙපදය ඇත. 4 සු, නැත. 5 පෙ. නැත. 6 සු. වෙනස්කර ඇත. 7 ල. සත්තයෙන් 8 පෙ. සු. ඇසූ 9 ල. සතරතන; සු. සතරරියන් 10 ක 1, ල, පෙ. කොට. 11 සු. කරවනලද 12 සු. කරවනලද 13 ල. ලක පැමිණි; සු, පැමිණි. 14 ක 1. ල. දළදා පූජාවලියයි. 15 ක. 2. නැත. 16 මුද්රියත පොත් වල මේ පාඨය නැත; ල. ඉෂ්ටාටි මස්තු — බුදුවෙම්වා තිලෝගුරු, දළදා පූජාවලිය නිමි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=දළදා_පූජාවලිය_-_iii&oldid=5491" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි