දළදා පූජාවලිය


නමොතස්ස භගවතො අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්ස

ස්වස්ති ශ්රී1 නවරත්න 1විරාජිත ලංකාතල රාජ්යආ ධූරන්ධ ර රත්නත්ර ය පරිපාලන මුර්ධාභිෂිකන කනක2 මණිමකුට මෞලිමාලාලංකෘත ගුණගණහරණ විභූෂිත3 ත්රිරසිංහලෛ කච්ඡත්රම භුවනහිතකර භුවනෛකබාහු මනුජාධිප ධුරන්ධර4 පරශත්රැ විකල විලොප නිවාරණ සන්ධිි සන්ධාංනකර සෙනන්තරාමාත්යි5 අලහක්කෝනාර ජයසිංහ ප්ර තිරාජ සමීරිත නාම ප්රනසිද්ධ අග්රාතමාත්යනයන්5 තුන්දෙනාහට සඤ්ජනිත පුණ්යහ සම්භාර ප්ර‍ධාන කොට කියනු යැ.6

සුමෙධ තාපස සද්ධර්මාවර චක්රනවර්ති වූ ධර්මයරාජන් වූ දසබලධාරී වූ ත්රෛයලොක්යා ස්වාමී වූ අනන්ය් සාධාරණ වූ ද්වාත්රිංධශද්වර මහාපුරුෂලක්ෂ්ණාශීත්යූනුව්යනඤ්ජන7 ව්යායමප්රරභාකෙතුමාලාලංකාරයෙන් විරාජමාන වූ අප බුදුරජාණන් වහන්සේ සර්වයඥතාඥාන ප්ර තිලාභයට පූර්වානරම්භ කොට සංසාරයෙහි සැරිසරා ඇවිදිනා සේක් - යට ගිය දවස බ්රකහ්මදෙව නම් බුදු කෙ‍නකුන් වහන්සේගේ ශ්රීිපාදමූලයෙහි පටන් “මමබුදුවෙමි” යි යන මනොප්රදතනිධානය කොට එ තැන් පටන් ශතාසංඛ්ය්8 කල්ප9 ලක්ෂමයක් මනොවීර්ය කොට ගෞතම නම් සර්ව ඥ කෙනකුන් වහන්සේගේ ශ්රීමපාදමූලයෙහි පටන් “බුදු වෙම්ව” යි කියා නවාසංඛ්ය් කල්ප9 ලක්ෂමයක් වාක්භෙදයෙන් ප්රා ර්ථනා කොට එ තැන් පටන් මේ මහා භද්රුකල්පයට සාරාසංඛ්ය කල්ප ලක්ෂුයකින් යට ගියදවස ලෝකයෙහි පහළ වූ තුන්ලොවට අසහාය ප්රපදීපයක් වැනි වූ දීපංකර නම් සර්ව ඥ රාජොත්තමයාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ රාජ්යලයෙහි


1 ක 1, පෙ, ශ්රීන විරාජිත. 2 ක 1, පෙ, නැත. 3 ක 1, ගුණ ගණ විභූෂිත. 4 ක 1, 3, මනුගාසිත රාජධූරන්ධර. 5 ක 1, අමාපත්යර. 6 ක 2, ල, කියනු ලැබේ; සූ, මේ කොටස මුලුමනින්ම තැන. 7 පෙ. අශීත්යාවනුබ්යතඤ්ජන 8 ක 1, පෙ.සු. ගතාසංඞඛෙය්ය . 9 ක 1, 3, පෙ, කප්.

1
අප මහබෝසතාණන්1 අමරවතී නම් නුවර බමුණු මහසල් කුලයෙහි සුමෙධ නම් බ්රාතහ්මණ කුමාරයක්ව2 ඉපද වැඩිවිය පැමිණ3 පඤ්චකාමානුභවයෙහි4 කලකිරී ප්රණව්රමජ්යාීවෙහි අභිලාස ඇතිව එකල රජ කරන රජ්ජුරුවන් කරා ගොස් “ස්වාමීනි! මාගේ සත්වන කුලපරම්පරාව5 අනුව පැවත ආවා වූ මේ ධන රාශිය දාන මුඛයෙහි විසර්ජනය6 කරන්නා” කැමැත්තෙමි” යි ඒ රජහට දැන්වූ කල්හි - “යහපත සගයාණනි! තෙපි8 තොපගේ අභිප්රාවයානුකූල වූ පරිද්දෙන් කරව”යි අවසර දුන් කල්හි - නුවර මුළුල්ලෙහි බෙර පියවි කරවා භෙරි නාද නැමැති සුගන්ධුයෙන් ආ9 යාචක සමූහ10 නැමැති භ්රැං ග ශ්රෙධණීන් දාන නැමැති මුවරද සමූහයෙන් පිනවා හිමාලය වන ප්රිදෙශාභිමුඛව ගොස් ධාර්මික නම් වූ පර්වයතාශ්රආයෙහි සක්දෙව් රජහුගේ නියොග ලත් විශ්වකර්මා දිව්යූපුත්ර යා විසින් අඳුන් දිවිසම් වාකචීරාදීන්11 සහිත කොට මවා12 තුබූ පර්ණශාලාව දැක එහි තුබූ පිරිකර ගෙන තාපසවෙස ධරා එහි සන්තුෂ්ටව පඤ්චාභිඥා අෂ්ටසමාපත්ති උපදවා ආකාශචාරීව ඇවිදිමින් දවසෙක්හි13 දීපංකර නම් සර්ව ඥ රාජොත්තමයාණන් වහන්සේ සාරලක්ෂසයක් ක්ෂිචණාශ්රපවයන්14 වහන්සේ පිරිවරා ගම් නියම්ගම් රාජධානි ස්ථානයන්හි15 බුද්ධශ්රීි නැමැති චන්ර්් යා උදාකරවා16 චෛත්යිය ජන නැමැති කෞමද වනයන්17 ප්රතබොධ කරවමින් ක්රරමයෙන් අවුත් රම්යය වූ 18 රඹගම් නුවර වැස්සන් විසින් ආරාධිත වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩනා වූ මාර්ගය සරහා පිළියෙළ කරන්නා වූ දිනයෙහි සුමෙධ තාපසයන්19 සන්යාවූ වලායෙකින් නිකුත් රන් විදුලියක් සේ ආකාශයෙන් ඒ මාර්ග1ය පිළියෙළ කරන්නාවූ20 ජන සමූහයා මධ්යනයට පැමිණ “පින්වත්වූ සත්ව යෙනි21! කවුරුන් වඩනා මගක් සරහවුදැ”යි විචාරා‍, “ඇයි! සුමෙධ තාපසයන් වහන්ස! තව නුඹවහන්සේ නොදත්22 සේක්ද? දීපංකර සර්වසඥයන් වහන්සේ අපගේ නුවරට වඩාගෙන යනු පිණිස මග සරහම්හ23” යි කී ජන සමූහයාගේ බස් අසමින් චක්රෙවර්ති රජක්හුගේ කන තුබූ රුවන් තෝඩුවක් ගිළිහී


1 සු, නැත. 2 ක 2, පෙ, කුමාරව. 3 සු, වාක්යමය මුලුමනින් වෙනස්කොට ඇත. 4 සු, සුඛයෙහි. 5 පෙ, පරම්පරාවෙන්. 6 පෙ, විස්සර්ජවජනය. 7 පෙ, කරණු, 8 ක 1, 2, පෙ, තොපි. 9 සු. පැමිණි. 10 ක 1, නැත. 11 ක 1, 3, වාකවිවරාදි. 12 ක 1, නැත 13 සු. වාක්යන වෙනස් කොට ඇත. 14 ක 2, සු, රහතුන්. 15 ක 1, ල, පෙ, ආදිස්ථානවල්හි. 16 ක 2, උදාකරවමින්. 17 පෙ, කෞමද; සූ, කුමුදු. 18 ක 1, නම්වු. 19 පෙ, නැත. 20 ක 2, සු, නැත. 21 ල, පෙ, ජනයෙනි. 22 ක 2, ල, පෙ, නොදන්නා. 23 ක 1, සරහයි.

2

භූමියෙහි පතිතවන්නාක් මෙන් භූමියට බැස1 එසේ වූ උත්තමයාණ කෙනකුන් වහන්සේ වඩනා මගක් සරහවු නම් සකස් කරවූ නම්2 මටත් ඉන්3 ස්ථානයක් දෙවයි ඉල්වූ කල්හි4 ඔවුන් විසින් තමන්ට තැනීමට උගහටව තුබූ5 කඳුරැලියක් දුන් කල්හි - මහාබොධිසත්වනයෝ සිතන්නෝ මාගේ ශරීරයෙහි ලොමකුපමාත්රයයකටත් අයාසයක් නොකොට සත්රුවන් වැලි ගෙනවුත් පුරවම්6 නමුත් පරසතු මදාරා මල්7 ගෙනවුතත් පුරවම්6 නමුත් ආයාසයක් නොමදව8 කෙරෙම්මය යනාදීන් සිතා වසවර්ති මාරයා ඇස වැලිගසන්නා සේ9 තමන් වහන්සේ10ගේ කාය ශක්තියෙන් පස්11 ඇද ඒ කඳුරැලිය පුරවමින් සිටි කල්හි නරාමර12 සහිත වූ සාරලක්ෂනයක් ක්ෂිලණාශ්රිවයන් වහන්සේ පිරිවරා නීල පීත ලොහිතාදී13 සවණක් ඝන බුද්ධරශ්මි මාලාවන් ඒ ඒ දිගන්තරයෙහි14 විහිදුවමින් සුපුෂ්පිත කර්ණිකාර තුරු ශිඛර සමුදාගත විලාස ශ්රීද මුළුලෝවැස්සන්ට පාමින් වඩනා වූ15 සර්වශඥයන් වහන්සේගේ ශ්රීව විලාස දක්මින් අඩාල වූ කර්මාවන්ත ඇති කඳුරැලිය පිට වාකචීරාදීන්16 අතුට ජටාව මුදා බුදු රජාණන්17 වහන්සේ වඩනා වූ දසාවට18 හිසලා බුදුන් ප්ර1ධාන කොට ඇති සාරලක්ෂුයක් රහතුන් වහන්සේ පය කලල් නොගා19 මාගේ පිට මැඩගෙන වඩනා සේක් නම් යෙහෙකැයි සිතා ඒ මහාබොධිසත්ව්යන්වහන්සේ20 රන්හෙයක් මෙන් වැදහොත් කල්හි-හිස් දොර දිසාවෙහි18 වැඩසිට මේ කෙසේ වූ පුරුෂයෙක් දෝහෝ යි බලා වදාරා කැටිව එන සිවුවනක් පර්ෂදට වදාරණ බුදු රජාණන් වහන්සේ:—

පස්සථ ඉමං තාපසං — ජටිලං උග්ග තාපනං, අපරිමෙ‍මෙය්ය ඉතො කපෙ ස— අයං බුද්ධො භවිස්සතිං (ජිනාව. 100)

යනාදීන් “එම්බා මහණෙනි! උග්රප වූ තපො තෙජස් ඇත්තා වූ මේ තාපසයන් බලවු21.” සාරාසංඛ්ය 22 කල්ප ලක්ෂ යකින්


1 ක 1, 3, පෙ, වැඩ. සු, වාක්යු අලුත්කොට ඇත. 2 ක 3, පෙ, සු. මේ වාක්යකය නැත. 3 ල, පෙ, සු, එයින්. 4 ක 1, ඉල්වාගෙන සු, අලුත් කොට තිබේ. 5 ක 1, 3 සු, තිබෙන්නාවූ. 6 ක 2, සු, පුරත්; ක 1, 3, ල, පෙ, පුරවන්. 7 ක 1, පෙ, නැත. 8 පෙ, නොවම. 9 ක 1, ......නාක්මෙන්. 10 පෙ, නැත. 11 ක 1, 2, පෙ, පාංශු; සු, මේ වාක්ය3ය අලුත්කොට තිබේ. 12 සු, තරමර. 13 සු, ඔදාතාදී. 14 ක 1, ල, දිගාන්තර; සු. දිගාන්තර; 15 සු, නැත. 16 ක 1, 3, වාකවිවරාදින්. 17 පෙ, සු, නැත. 18 ක 1, 3, සු, දිසාවට. 19 ල, සු, නොපාගා. 20 පෙ, සත්වවයෝ සු, නැත. 21 ක 1, 3, පෙ, බලව. 22 සු, සාරාසංඛෙය්ය .


3
මත්තෙහි මා සේ ම බුදුව සියලු සත්වවයන් සංසාර නැමැති සාගරයෙන් ගොඩනගාලා1 ශාන්ත වූ නිර්වාවණ දායක වන්නේය” යි මතු උපදනා නුවර ද ඔහු2 මවුපිය දෙදෙනා ද පුත්රා කලත්රව වාහන ද බොධි වජාසන අග්රයශ්රානවකාදී වූ විශෙෂ ද ප්රපකාශ කොට “මේ සත්වවතෙමේ3 මතු ගෞතම නම් බුදු වෙයි” යනාදීන් විවරණ දී වදාරා තුන්වරෙක4 පැදකුණු කොට මල් අටමිටකින්5 පූජා කොට නික්මුණු කල්හි- පස්සෙහි වඩනා සාරලක්ෂකයක් රහතුන් වහන්සේත් එපරිද්දෙන්ම වෙන වෙන ම පූජා කළ සේක. එ තැන්හි රැස් වූ දිව්යහ බ්රේහ්ම නාග සුපර්ණා්දි සියලු6 ලෝවැසියන් විසින් පුදන ලද පුෂ්ප රාශින්7 මස්තකයෙහි පලක් බැඳ බැඩ හිඳ —

දානං සීලං ච නෙකඛම්මං — පඤ්ඤා විරියෙන පංචමං, ඛනති සච්චමධිට්ඨානං — මෙත්තු පෙක්ඛාති මෙ දස. (ජිනාව. 7)

යනාදීන් බුද්ධකාරක දශ පාරමී ධර්මරයන් පරික්ෂාම කොට,

යො සාගරෙ ජලධිකං රුධිරං අදාසි — භූමිං පරාජියසමං සමදාසි දානං, මෙරුප්පමාණමධිකං ච සමොළිසීසං — ඛෙ තාරකාධිකතරං නයනං අදාසි8 (ජි නා. 44)

යනාදින් සංසාරයෙහි සැරිසරා ඇවිදිනා වූ9 අනොපම වූ අසදෘශ වූ අචින්ත්ය වූ අවාච්ය් වූ අද්භූත වූ ප්රිමාණාතික්රාින්ත වූ පාරමී ධර්මතයන් පුරණය කරමින්10 විශ්වන්තරාත්මභාවයෙහි ජනිතව පුත්රූ කලත්රාරදීන් දන්දී11 පාරමී ධර්මියන් කුළුගන්වා ඒ ආත්මභාවයෙන් චුතව තුසී පුරයෙහි ඉපද එහි ආයු පමණින් වැස දෙවි බඹුන් විසින් -

කාලොයං තෙ මහාවීර — උප්පජ්ජ මාතුකුච්ඡියං සදෙවකං තාරයන්තො — බුජ්ඣස්සු අමතං පදං (ජිනාව. 136)

යනාදීන් ආරාධනා කළ කල්හි පස් බැලුම් බලා12 එ දෙව් ලොවින් චුතවැ කිඹුල්වත් නුවර —


1 සු, ‘ලා’ නැත. 2 පෙ, නැත. 2 පෙ, නැත; සු, ඔහුගේ. 3 ක 1, සු, තෙම. 4 ක 1, පෙ, වරක්. 5 ල, පෙ, මිටක්. 6 ල, සු, සියල්. 7 ල. සු, රාශි. 8 සු. මේ ගාථාවේ අදහස දලියා ඊට පසු 1 වන පරිච්ඡෙදය හැටියට කඩා ඇත. මෙසේ පරිච්ඡෙද වෙන්කිරීම කිසිම පිටපතක නොදැක්වේ. 9 පෙ, අපමහබෝසතාණෝ. 10 ක 1, 3, කොට. 11 ක 1, 3, පෙ, දානාදී. 12 ක 1, 3, පෙ, මේ වාක්ය1ය නැත.

4

සිද්ධාර්ථ කුමාර සු‍ෙදධාදනො ච සො රාජා — රාජා ව අමිතොදනො ධොතොදනො ව සො රාජා — රාජා සුකෙකාදනො තථා ඝටිතොදනොති රාජානො — පංච ඔදන නාමකා (දීප 3 — 46)

යනාදීන් ඔදන නාමයෙන් පංච ප්ර කාර වූ රජ දරුවන් අතුරෙන් සුදොවුන් මහරජහු පිණිස මහාමායා රදුන්1 කුස පිළිසිඳ සම්පූර්ණු වූ දසඑකඩ මසක් වැස

සම්පුණ්ණ ගබ්භා දසමාසතො පරං — ගන්ත්වාණන ඵුල්ලං වර ලුම්බිනී වනං ඨිතා ගහෙත්වාව වර සාල සාඛං — විජායි තං පුත්තවරං සුඛෙන (ජිනා. 51)

යනාදින් මවු කුසින් බිහිව ශුකලපක්ෂා.භවර්ධදමාන2 චන්ර්ක් මණ්ඩලානුකාරයෙන් ක්රදමයෙන් වැඩිවිය පැමිණ රාජාභිෂෙක3 කොට

සිදධත්ථ කොහි සිදධත්ථොර — ලදධා දෙවිං ය‍සොධරං චතතාළීස සහසෙසහි — පුරත්ථිවහි පුරකඛතො (ජිනා. 63)

රම්ම සුරම්ම සුභෙසු ඝරෙසු — තිණ්ණ මුතූනමනුච්ඡවිකෙසු දිබ්බසුඛං විය භුංජි සුඛං සො ‍— අච්ඡරියබ්භුත රාජවිභූතිං (ජිනා. 64)

යනාදීන්4 එකුන්තිස් හවුරුද්දක් පංචකාමයන් අනුභව කොට ගිහි ගෙයි වැස තුන්පූර්ව නිමිත්ත5 දැක උයන් ගොස් මගුල් සලවට මත්තේ හිඳ6 සක්දෙව් රජහුගේ7 නියෝග8 ලත් විශ්වකර්ම දිව්යත පුත්රූයා අවුත් මගුල්කපු වෙසක් මවා9 ගෙන මහබෝසතාණන්10 වහන්සේ11 දහසක් වලු කොඩොක් කුවෙන්12 යුක්තකොට13 සළු වඩා සර්වාභරණයෙන් සරහා දසදහසක් ‍දිව‍සළුයෙන්14 හිස වෙළා මිණි ඔටුණු පළඳවා උන්15 කෙණෙහි, රාහුල නම් පුත් රුවන උපනැයි යනු අසා “රාහුලො ජාතොබන්ධ නං ජාතං” යනාදීන් කියමින් අසුර මථනය කොට නුවරට වදනා වූ16 ශක්රජදෙවෙන්ර්නාද ලීලායෙන් යුක්ත මහබෝසතාණන්17 දුටු කිසාගෝතමීන් විසින් —

1 ක 1, 2, 3, පෙ, සු දේවින්. 2 සු, වෙනස්කොට ඇත. 3 ක 1, 3, ල, රජ්ජාභිසෙක. 4 පෙ, යනු හෙයින්. නිමිති; සු. වෙනස්කර ඇත. 6 පෙ, මත්තෙහි හුන්නේ. 7 පෙ, රජහුගෙන් 8 ක 1, 3, නියෝ. 9 පෙ, නැත. 10 පෙ, සතානෝ. 11 පෙ, නැත. 12 ක 1, වලුකොඬායෙන්. 13 පෙ, යුක්තව. 14 පෙ, යළුයෙන්. 15 ක 1, සු, වුත් 16 ක 1, නැත. 17 පෙ, සතානෝ

5

නිබ්බුතා නූන සා මාතා — නිබ්බුතා නූන සො පිතා නිබ්බුතා නූන සා නාරී — යසෙසායං ඊදිසො පති (ජිනාව 160)

යනාදින් කියන ලද නිබ්බුත පදයෙහි සන්තුෂ්ටව තමන්ගේ ග්රීදවයෙහි පළන් ලක්ෂියක් වටනා මුක්තාභාරය ඒ1 බිසවුන්ට2 යවා වෛජයන්ත ප්රාෂසාදය හා සාදෘශ්ය වූ මාලිගාතලයට3 වැද ශ්රී2යහන් මස්තකයෙහි පලක් බැඳ හිඳ ඉත්ථා්ගාරයෙහි4 කලකිරී රහල් කුමරහු දකිමියි යන අභිප්රාකයයෙන් බිසවුන් ඔත් ශ්රීායහන් ගබඩාවට නික්ම බලා සිට —

යසොධරං පීන පයොධරංධරං — අනංගරංගද්ධජභූතමංගනං දෙවච්චරං මුජ්ජලිතං පතිබ්බතං5 — භිත්වාද ගතො සො සුගතො ගතොව (ජිනා. 104)

යනුහෙයින් නැවත අවුත් ඡනන නම් ඇමැත්තහු පුබුදුවා “ඡන්නය! අසකු සදා ගෙන එව” යි කියා6 යැවූ කල්හි ඔහු විසින් සරහා පිළියෙළ කරන ලද්දා වූ අස්හලට වැද සියක්වර පොලා නැගූ පුළුන් රැසක් සේ ඉතා ධවල වූ අටළොස් රියන් දිග ඇති ඊට සුදුසු වූ7 උස ඇති කනතක8 නම් අශ්වරාජයා සදා9 රාජාඞගනයට එළවූ10 සඳ11 ඔහු පිටට පැන නැගී —

නානාසනානි සයනානි නිවෙසනානි — භාභානිභානි රතනාකර සනනිභානි තත්රැරසසිතානි රතනදධජභූසිතානි — භිත්වාැ ගතානි හිමබිංදු සමානිතානි (ජිනා; 102)

යනුහෙයින් සසර12 පූර්ව ජාතියෙහි සැරිසරා ඇවිදිනා කල්හි සමීපයට ආ13 යාචක ජනයා දැක දොර නොපිවාවූ14 කුසල බලයෙන් දහසක් දෙනා විසින් පියාලන15 දහසක් දෙනා විසින් ඇරලන වහසල් දොර දෙවියන් විසින් හළ16 කල්හි —

සුදෙධානසස යං පුතෙතො17 — සිදධත්ථොා ලොකනායකො, ජභිත්වාය රාහු බදධං ච — බොධාය අභිනික්ඛමි. (දිප 3—47)

1 පෙ, නැත. 2 ක 1, 3, පෙ, බිසවට; සු, බිසවුන්හට . 3 පෙ, තලයෙහි. 4 ක 1,3,ල, ඉත්යාිප ගරයෙහි: පෙ, නෘත්යාිගාරයෙහි. 5 පෙ, දෙවච්ඡරා උජ්ජ ලිතං. 6 ක 1, 3, නැත. පෙ, කීකල්හි. 7 ල, පෙ, සු, නැත. 8 පෙ, සු, කන්ථක. 9 ක 1, සාදා. 10 පෙ, එළඹවූ. 11 පෙ, මහබෝසතාණෝ. 12 සු, නැත. 13 ක 1, 3, පෙ, සු, එනලද. 14 පෙ. නොපියවු. 15 පෙ, පියාලන ලද; සු, පියන. 16 ක 1, අළ; සු, අලුත්කොට ඇත. 17 සූ, සුදෙධාදනොච සො පුතෙතා.


6

යනුහෙයින් සුදොවුන් මහරජහට පුත්රප1 වූ ලොකත්රනයට අසහාය නායක වූ සිද්ධාර්ථ කුමාර තෙම චක්රරවර්ති රාජ්යරය හා සාදෘශ්යන වූ ශ්රී සමෘද්ධි2 නැමැති රාහු මුඛයෙන් වර්ජිතව සම්යරක් සම්බොධි ඥානය අවබොධ කරනු පිණිස රාජභවනයෙන් පිටත්ව තිස් යොදුන් කතර3 ගෙවා අනොමා නම් ගංතෙරට පැමිණ අස් රජහු4 පිටින් බැස මඟුල් කඩුව ගෙන5

ජෙත්වාඅන මොළිං වර ගන්ධිවාසිතං — වෙභාසයං උක්ඛිපි සක්යවපුංගවො සහසසන්තො සිරසා පටිගගහි — සුවණ්ණ චංගොට වරෙන වාසවො (ජාත 63 පිට)

යනාදින්6 රන්7 විදුලියක් නිල් වූ මෙඝකුටයක් වළඳනා කලක්8 පරිද්දෙන් මඟුල් කඩුවෙන් මුදුන් කෙස්වැටිය කපා ආකාශයට දැමූ කල්හි සක්දෙව් රජහු විසින් නානාවිධ සුගන්‍ධයෙන් වහනය කරන ලද්දා වූ9 ඒ කෙස්වැටිය රන් සුමුගකින් පිළිගත් කල්හි මහබඹහු10 විසින් සමීපයට එළවන ලද අටපිරිකර පිළිගෙන පැවිදිව එහි සන්තොෂයෙන් සතියක් ඉක්මවා රජගහ නුවරට වැඩ පිඬු සිඟා පාණ්ඩව පර්වොත ඡායාවෙහි වැඩහිඳ වළඳා බිම්සර රජහට බුදුව වඩනා පරිද්දෙන් පිළිණ දී එ තැන් පටන් සාවුරුද්දක් මහාවීර්ය කොට දුෂ්කර ක්රිරයා පුරමින් වෙසඟ පුණු ‍පොහෝ දවස් අජපාල නම් වූ11 නිග්රොුධ මූලයට එළඹ සුජාතාවන් විසින් පිළිගන්වන ලද කිරිපිඬු පිළිගෙන -

වෙලානිලාලුලිත පල්ලව කෙළිලිලා — දො‍ළාසුලොලලි කුලාවලි කෙළිරම්මෙ ඵුලලාවලම්බ කුසුමාකුලසාලමාලෙ - නෙරංජරා යුපවනම්හි කදා රමාමි.

යනාදීන් විශෙෂයෙන් විස්තර කරන ලද්දා වූ නිර්දොෂ වූ ජලය ඇති හෙයින් නෙරංජරා යයි යන නමින් ප්ර සිද්ධ වූ ඒ ගඟ පැන් සනහා යපහත්12 පුලින තෙලෙහි වැඩ හිඳ පිළිගත් කිරිපිඬු එකුන් පණස් පිඩක් කොට වළඳා තලිය උඩු ගඟට ඇර ගං පස13 විසිතුරු වූ මල්පල්ලෙන් සැදී තිබෙන්නා වූ


1 සු, පුත්. 2 සු. සද්ධර්ම. 3 ක 2, කතරමග; 4 සු, අස්රජ. 5 ක 1, පෙ, මඟුල් කඩුවෙන්. 6 සු, නැත. 7 ක් 1, නැත. 8 පෙ, නැත. 9 ක 2, කරන්නාවූ. 10 පෙ, බඹුන්. 11 පෙ, නැත. 12 ක 2, ල. පෙ, නැත. 13 ක 3 ල, සු. පසත.

7භමන ලද මන්දස මාරුතයෙන් ශරීර ඝර්මයන් සන්හිඳුවන්නාවූ විශාල ශාල වෘක්ෂි පන්තීන් ගැවසී ගත්තා වූ දුටු දුටු සත්ව්යන්ගේ නෙතට1 ප්රිපයකරු වූ ඒ ශාලවනොද්යාවනයෙහි දිවාවිහාර කොට සවස්වේලෙහි නික්ම ලොකවාසී සත්වනයන්ගේ අස්වස්ථතාව2 දුරු කරන ඇසතු බොධිද්රැ ම මූලයට එළඹ සොත්ථි ය නම් බ්රා‍හ්මණයා විසින් දෙන ලද අටමිටක් පමණ කුසතණ පිළිගෙන බෝමුල සලා සිටිකල්හි පෘථිවිය විවෘතව පැන නැගී තුදුස් රියන් උස ඇති වජ්රාලසන මස්තකයෙහි නැගී රජත ස්කන්‍ෘියක් සේ අතිධවල වූ ශ්රීතමහාබොධියට පිටදී පර්යඞකය බැඳ වැඩ උන්3 කල්හි දසදහසක් සක්වළෙහි නොයෙක් දිව්යධ බ්රයහ්මයන් විසින් කරන ලද පූජාසත්කාරයෙන් බෝමැඩ ශොභාමත්ව තුබූ කල්හි —

නානාවෙස විරූප භෙරව රවං — සන්නද්ධ පංචායුධං මාපෙත්වාවනතිදාරුණං සුමහතිං — සෙනං සසෙනොසයං මාරාරුය්හ දියඩ්ඪයොජනසතං — නාගං නගං වාචලං බීභච්ඡං ගිරිමෙඛලං ගජවරං — භුනාදභිමස්සරං

දසෙසත්වාං බහුධා සුහිසනකරා — මාරානුභාවංචසො මාපෙත්වාගන සහස්සබාහුමබිලං — දිතතායුධායුජ්ජලං ගජ්ජන්තො වසුදාතලං නභතලං — කත්වෙසකරාවංපලා පෙනෙතා බ්ර්හ්ම සුරාසුරෙව ගරුළෙ — නාගෙ භයෙනාකුලෙ

යනාදීන් කියන ලද ප්රලකාර ඇති ඒ වසවර්ති මාරයා විසින් සර්වාඥයන් වහන්සේ4 හා යුද්ධ කොට ජය ගන්නා පිණිස තමාගේ අනුභාවයෙන්5 මවන ලද භයඞකර වූ වෙස සමූහයන්6 ද මෙසේ ම අල්වන ලද චන්ර්ර චක්රා දී විවිධ7 ප්ර්කාර වූ ඛඞග කුන්ත තෝමර භෙණ්ඩිවාලාදී වූ ආයුධ ගත්තා වූ දස බිම්බරක් මාරසේනාව පිරිවරමින් කරන ලද කුඤ්චනාද මාත්රආයකින් ම සත්ව්යන්ට අතිශයින් භයඞකර වූ යෙළ සියයක්6 යොදුන් උස ඇති ගිරිමෙවුල්9 නම් ඇත් රජහු පිටට පැන නැගී ‍අනෙක ප්රයකාර වූ සත්ති සර සර්පා ඵරණ10 පැළඳ චක්රා යුධ නම් වූ ගිනි ගෙන දිලියෙන ගැසූ ක්ෂයණයෙහි ම මහමෙරවත් කිලිල්කඩක් පරිද්දෙන් දෙකඩ වන තරම් ආඥා සම්පන්න වූ ආයුධය ප්ර ධාන කොට ඇති දහසක්11 අතින්

				7	

1 සු, නෙත්රධයට 2 ක 2, ආවත්ථිපතාව; ල, අස්වර්ත්ථඞතාව. 3 ක 1, සු, හුන්. 4 ක 1, නැත. 5 පෙ, සු. ආනුභාවයෙන්. 6 පෙ, සු, සමූහයෙන්. 7 ක 1, පෙ, සු, විවිධායුධ. 8 ක 1, සියක් 9 ක 1, 3, පෙ. සු. ගිරිමෙඛලා 10 ක 1, සපතිසරද සර්පහරද; පෙ, සත්තිසර සර්වාිභරණ 11 ල, පෙ, දසදහසක්.

8


ගන්නා ලද අවි පතරින් යුක්තව තමාගේ වීර වික්ර්මය බෝමැඩ පුදන පිණිස රැස් වූ දසදහසක් සක්වළ දෙවි බඹුන් ඇස පානාක් මෙන් වජ්රාරසනය පිණිස කරන ලද මානයෙන් බුදුන් කරා පැමිණ නවවිධ වර්ෂාෙවක් වස්වමින් කරන ලද තමාගේ වික්රනමයෙන්1 බුදුන්ගේ ලෝම2 කූප මාත්ර යකටත් හානියෙක් නුවූ3 සේ දැක රොස පත්ව සිටි ඕහට රැස්කරන ලද කුසල් සම්භාර නැමැති දසමහායොධයන් විසින් එකකුට4 බිම්බරක් බැගින් දසබිම්බරක් මාරසේනාව පරාජය කොට ජයලත්5 කල්හි අරුණොද්ගමනය6 හා සමග සවාසනා7 සර්වයක්ලෙශයන් ප්ර්හීණ කොට ලොවුතුරා බුදුව8 සත්සති යවා තපස්සු භල්ලුකාදින් විසින් පිළිගන්වන ලද මී9 පිඬු වළඳා ඔවුන් සරණ ශිලයෙහි පිහිටුවා පුදන පරිද්දෙන් කෙශ ධාතු දී —

ගෞතම බුද්ධ

මෑත භාගයෙහි බ්ර හ්මාරාධනාවෙන් අපගේ සද්ධර්ම්වර චක්රිවර්තී වූ ධර්මභරාජන් වූ සමන්තභද්රධ වූ ෂඩභිඥ වූ පරදුඃඛ දුඃඛිත වූ කරුණ නිධාන වූ ත්රි භුවන චූඩාමාණික්ය වූ අසරණ සරණ වූ සරණාගත වජ්රි පඤ්ජර වූ ත්රෛකලොක්යූ ස්වාමී වූ අනන්යක සාධාරණ වූ ද්වාත්රිංගසත්වර මහාපුරුෂ ලක්ෂෛණයෙන් හා අශීත්ය්නුවඤ්ජන ව්යාාම ප්රිභා කෙතුමාලාලංකාරයෙන් විරාජමාන වූ සර්වඅඥයන් වහන්සේ නානාවිධ ගන්ධනයෙන් සුගන්ධං වූ සත්රුවන් කරඬුවක් විවෘතකරන්නාක්හු මෙන් ද දසපාරමිතා නැමැති ජලයෙහි10 සමුභූත වූ සර්වතඥතාඥාන නැමැති සූර්ය රශ්මීන් විකශිත වූ11 ජිභවා නැමැති කර්ණිකා ඇති සුවිසුද්ධ අවිරළ දන්ත පන්ති12 නැමැති කෙශර පන්ති12 ඇති සුරක්ත වර අධර13 නැමැති පත්රව පරිව්රූතව සද්ධර්මැ නැමැති මධු බිංදු වැහෙන්නා වූ සශ්රීරක වූ මුඛ නැමැති පද්මය විදහා —

‍දෙව මෙ භික්ඛවෙ අන්තා පබ්බජිතෙන න සෙවිතබ්බා යොචායං කාමෙසු කාමසුඛල්ලිකානුයොගො භීනො ගම්මො පොථුජ්ජනිකො අනරියො අනත්ථක


1 පෙ, වීරවික්ර මයෙන්, සු, වෙනසක් ඇත. 2 ක 1, සු, රෝම. 3 ක 3, පෙ; නුහුනු; සු, මුලුමනින් වෙනස් කොට ඇත. 4 ක 2, පෙ, සු, එකකට. 5 ක, ජයගෙන දුන්; ක 3, ජය දුන්; සු, ජයග්‍රහණය කරන ලද. 6 ක 1, ල. අරුණොද්ගමය. 7 පෙ, සු, නැත. 8 සු, වාක්ය වෙනස් කොට දෙවැනි පරිච්ඡෙදය කඩා ඇත. 9 ක 1, නැත. 10 ක 1, 3, පෙ, සු, ජලයෙන්. 11 ක 1, සු. මේ පාඨය නැත. 12 ක 3, පෙ, පන්තින්; සු. පංක්ති (හැමතැනම) 13 ක 1. පෙ, අධරොෂ්ට.

9සංහිතො යොවායං අත්ථ්කිලමථානුයොගො දුක්ඛො අනරියො අනත්ථු සංහිතො එතෙ තෙ භික්ඛවෙ උභො අන්තෙ අනුපගම්ම මජ්ඣිමා පටිපදා තථාගතෙන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී අභිඤඤාය සම්බොධාය නිබ්බාණාය සංවත්තති.

යනාදීන් ධම්සක් පැවතුම්1 සූතදෙශනාව කොට වදාරා අඤ්ඤාකොණ්ඩඤ්ඤ2 ප්රදමුඛ අටළොස් කෙළක් බඹුන් සද්ධර්මාවමෘත පානය ක‍රවා3 අන්ධපයන් ඇස් ලැබීම් ආදීවූ ආශ්චර්යයන් ලොව4 පහළ කරවා එතැන් පටන් බොහෝ දෙවි මිනිසුන් විනයනය කරවමින් ඒ සර්වසඥ රාජොත්තමයාණන් වහන්සේ බුදු වූ නවවැනි දුරුතු මස පුණු පොහෝ දවස් ලංකාවට වැඩ මහියංගණ චෛත්යන ස්ථානයෙහි දිගින් තුන් යොදනක් හා පුලුලින් යොදනක් ඇති නාගවනොද්යාවනයෙහි යක්ෂියන් සමීපයට ගොස් දෙව්දුනු විදුලි සන්යාි න වලා පටල දහස් ගණනින් පරික්ෂියප්ත5 හෙවත් ගැවසී ගත් රුවන් මෙරක් සේ ආකාශයෙහි පෙනී චතුරඞග සමන්විත අන්ධ්කාරයක් මවා යක්ෂසයන් තැති ගන්වා —

යකඛා භයං වො දුක්ඛං ච — භරිස්සාමි ඉදං අහං කුමෙහ නිසජ්ජ ඨානම්මෙ — සමගගා දෙථ නොඉධ. (ම 1. 26)

යනාදීන් වදාළ කල්හි6 —

ආහුතෙ සුගතං යකෙඛා — දෙවමාරිස තෙ ඉමං. සබෙබපි සකලං දීපං — දෙහි නො අභයං තුවං (ම 1. 27)

යනාදීන් කියමින් එයින්7 භයපත් වූ යක්ෂභ සමූහයන්8 විසින් දෙනලද අවකාශ ඇති භූමියට බැස සම්කඩ අතුට සතර කොනින් නික්මුණු වහනි ජවාලාවෙන්9 මුහුදුබත් වන යක්ෂබයන්ට අභය දී ඔවුන් සිත්10 සන්තොෂ කරවා යගගිරි දිවයින තමන් වහන්සේගේ11 අනුභාවයෙන් ගෙන්වා යක්ෂතයන්12 එහි පිහිටුවා ඒ දිවයින පළමු පිහිටි ස්ථානයෙහි ම සිටිනා13 නියායෙන් අධිෂ්ඨාන කොට වදාළ සේක. එසේ හෙයින් කියන ලදි.


1 ක 1, පවත්වන. 2 සු. වෙනසකි. 3 පෙ, කෙරෙමින්. 4 ල. ලොවට, පෙ, සු, ලොකයෙහි. 5 පෙ. පරීක්ෂිප්තව. 6 ක 1. නැත. 7 ක 1. නැත. 8 ක 1. පෙ, නැත 9 ක 2, ල, සු, ජාලා. 10 ක 1, නැවත; පෙ. නැත 11 පෙ, සු. නැත. 12 ක 1. ල, නැත 13 ක 3, පෙ. පිහිටන; සු. සිටින

10


බොධිතො නවමෙ මාසෙ - ඵුසසපුණ්ණමියං ජිනො ලංකාදීපං විසොධෙතු - ලංකාදීපමුපාගමි (ම 1-19)

යනාදීන් කියන ලද ක්රසමයෙන් ලංකාවට වැඩ ඒ ස්ථානයෙහි රැස් වූ දෙවියන්ට ධර්මීදෙශනා කොට වදාරා ඔවුන් සතරමග සතරඵලයෙහි පිහිටුවා මහසමන් දෙව්රජහු පුදන පරිද්දෙන්

සීසං පරාමසිත්වාරන - නීලාමල සිරොරුහො පාණිමතෙත අදා කෙසෙ - තසස පානිභිතො1 ජිනො (ම 1 – 34)

යනුහෙයින් සිගාව පිරිමැද මිටක් පමණ කෙශධාතු දී2

එවං දීපමිමං කත්වාි- මනුසසාර භමිසසරො උරුවෙලමගාධීරො - උරුවීර පර‍කකමො (ම 1 – 43)

යනුහෙයින් මේ ශ්රීි ලංකාද්වීපය මනුෂ්යකයන්ට වාසස්ථානයට සුදුසු කොට සලස්වා වදාරා මහත් වූ බලපරාක්රකමයෙන් ඇත්තා වූ ප්රාටඥවූ3 ඒ සර්ව ඥයන් වහන්සේ උරුවෙල් දනව්වට වැඩිකල්හි —

ලබන ලද කෙශධාතුන් වහන්සේ ඉද්රදනීලමය කරඬුවෙන් මහියඞගන චෛත්යද ස්ථනයෙහි පිහිටු වූහ.4 තව ද දෙවැනි ගමනෙහි

පාතොයෙව සමාදාය - පවරං පත්තචීවරං අනුකම්පාය නාගානං - නාගදීපමුපාගමි (ම 1 – 47)

යනුහෙයින් බුදු වූ පස්වැනි අවුරුද්දෙහි5 බක්මස කළුවර දෙපොයෙහි ජෙතවනාරාමයෙන් වැඩ චූලෝදර, මහෝදර දෙමයිල් නයින්ගේ මිණිපලගක් නිසා කරන ලද යුද්ධ සන්සිඳුවා6 ඔවුන්ට බණ වදාරා7 වඩුන්නාගල අසූකෙළක් නයින් හා කැළණියේ තිස්කෙළක් නයින් හා8 සරණ ශීලයෙහි පිහිටුවා9 ඔවුන්10 විසින් එළවන ලද දිව්ය් භොජනය පිළිගෙන මිණිපලග මත්තෙහි වැඩ හිද වළඳා11 සුමන12 දෙව්රජහු විසින් ජෙතවනරාමයෙහි පටන් සිරසට ඉඳුනිල්මිණි ඡත්ර යක් මෙන් කොට ගෙන ආ කිරිපළු රුක ද මිණිපලග ද පාරිභොගික චෛත්යි කොට, ඔවුන් පුදන


1 සු. පාණහිතො 2 පෙ. මේ ශ්රීම ලංකාවට වැඩ හිස පිරිමැඩ මිටක් කෙශධාතු දී; සු, මුලුමනින් වෙනස් කොට ඇත. 3 ක 1, 3, නැත. 4 ක 1. පිහිටුවා 5 සු. වෙනස්ව ඇත. 6 පෙ. සන්හිඳුවන පිණිස; සු. යුද්ධයෙහිදී 7 පෙ. දෙසා 8 පෙ, සු, ද. 9 සු. වෙනස් කොට ඇත. 10 ක 1, ල, පෙ. උන් 11 පෙ. අවුල් වී තිබේ. සු. වෙනස්කොට ඇත. 12 සමිද්ධි සුමන බව සලකන්න. 11


පරිද්දෙන් ස්වර්ගස මොක්ෂ සිද්ධිය වනු පිණිස සලස්වා වදාරා නැවත1 ජෙතවනාරාමයට වැඩ2 තුන්වැනි ගමනෙහි මණිඅක්ඛික නම් නා රජුගේ ආරාධනායෙන් —

බොධිතො අට්ඨමෙ වස්සෙ-වසං ජෙතවනෙ ජිනො නාථො පංචභි භික්ඛුහි - සතෙහි පරිවාරිතො (ම 1 – 72)

යනුහෙයින් බුදු වූ අටවැනි අවුරුද්දෙහි වෙසඟ පුණු පොහෝ දවස් පන්සියයක් භික්ෂුින් වහන්සේ විසින් පිරිවරන ලදුව —

කල්යාුණි චෙතියට්ඨානෙ - කාරිතෙ රත්නමණ්ඩපෙ මහාරභම්හි පලලංකෙ - උපාවිසි නරාසභො (ම 1- 75)

යනුහෙයින්3 සඟ පිරිස් පිරිවරා මණිඅක්ඛිත නම් නාරජහු විසින් මවා දෙන ලද රත්නමණ්ඩපයෙහි පනවන ලද බුද්ධාසන මස්තකයෙහි වැඩ හිඳ —

දිබ්බෙහි බජ්ජභොජ්ජෙහි - සගණො සගණං ජිනං නාගරාජා ධම්මරාජං - සන්ත‍ප්පෙසි සුමානසො (ම 1 – 76)

යනුහෙයින් පර්ෂජත් සහිතව ඒ නා රජහු විසින් පිළියෙළ කොට එළවන ලද දිව්යයමය වූ අන්ත පානාදිය වළඳා ස්වර්ගි මොක්ෂඑ සම්පත්තිය සාධා4 දෙන්නා වූ සද්ධර්මන දෙශනා කොට සමන් දෙව්රජහු විසින් ආරාධිත වූ සේක් —

පබ්බතගෙග යථා අග්ගි-පුණ්ණමාසෙව චන්දිදමා වනං ඔභාසතෙ බුද්ධො - සාලරාජාව ඵුල්ලිතො (රස 197 පිට)

යනුහෙයින් පර්ව්ත ශිඛරයෙහි දිලිහුනාවූ අග්නි ස්කන්ධ්යක් සේ5 ද පෞණිමි දිනයෙහි උදයගිරි පර්වවතොද්භූත පූර්ණ චන්ර්ධ් යා මෙන් ද මොනවට සුපිෂ්පිත වූ6 සාල වෘක්ෂහයක් මෙන් ද සමන්තකූට පර්වචතය මස්තකයෙහි වැඩ සිට —

අටඨසතුතතම ලකඛණ යුතතං - බ්ර්හම සුරාසුර මුදධති රාජං කාමද කොමද භාසුර පාදං - සාධු නමො සිරසාමුනිරාජං

යනාදීන් වර්ණසනිය වූ අටතුරා සියක් මඞගල්යු ලක්ෂරණයෙන් විරාජමාන වූ ඒ ශ්රීෂපාද පද්මය දෙවියන් විසින් වස්වන ලද පුෂ්ප වර්ෂනණ7 සත්රුවන් වර්ෂූණ ආදී වූ ආශ්චය්ය්වියයෙන් ශ්රීකපාදය ඒ පර්වණතශිඛරයෙහි ඔබා එම පර්ව ත ප්රාවන්තයෙහි සඟගණ පිරිවරින් යුක්තව වැඩ හිඳ එයින් නැගී දිගානඛයට වැඩ ඒ චෛත්යිය පිහිටුවන්නා වූ ස්ථානයෙහි ද8 භික්ෂුය


1 ක 1. නැත. 2 සු. වෙනස් කොට තිබේ. 3 ක 1, සු, යනාදින් 4 ක 1, ල, පෙ. සදා 5 ක 1, ල, මෙන් 6 පෙ. කරණලද 7 ක 1. පෙ. වරුෂා 8 පෙ. සු. නැත.


12 ගණයා පිරිවරා වැඩ හිඳ සමාපත්තියට සමවැද එ තැනින1 නැගී සිට අනුරාධපුරයට ගොස් ශ්රීයමහාබොධි ස්ථානයෙහි ද රත්නමාලි චෛත්යා ස්ථානයෙහි ද ථූපාරාමයෙහි ද වොමිස්සක පර්වධතය යනාදී වූ ස්ථානයන්හි2 ද මොහොතක් මොහොතක් කල් වැඩ හිඳ රැස් වූ දෙව සමාගමයෙහි දෙවියන්ට අනුශාසනා කොට බණ වදාරා ජෙතවනාරාමයට වැඩ, පන්සාලිස් අවුරුද්දක් මුළුල්ලෙහි3 වැඩහිඳ චාතුද්දිපික මහාමෙඝයක් මෙන් සුවාසූදහසක් ධර්ම්ස්කන්ධයය දෙසනා කොට4 කළමනා තාක් සියලු බුද්ධ කෘත්යාය කොට නිමවා මල්ල රජ දරුවන්ගේ සාලවනොද්යාරනයෙහි යුගමසාලානතරයෙහි පනවන ලද්දා වූ යානායෙහි සිංහලශෛය්යාාගෙන් සැතපී වදාරා අනනතාපරිමාණ සක්වළ විෂය ක්ෂෙයත්රහ කොට ඇති කෙළ ලක්ෂපයක් සක්වළ ආඥා ක්ෂෙණත්රෂකොට ඇති දසදහසක් සක්වළ ජන්ම ක්ෂේත්ර කොට ඇති ජාතොවරකයක් වැනි වූ සතිස්ලක්ෂර දසදහස් තුන්සිය පනස් යොදුන් පමණ වට ඇති මේ අබතුරෙහි දසදහසක් යොදුන් ඇති පූර්විවිදෙහය ද දසදහසක් යොදුන් ඇති ජම්බු ද්වීපය ද සත්දහසක් යොදුන් ඇති අපරගෝයානය ද අටදහසක් යොදුන් ඇති උතුරුකුරු දිවයින ද යන මේ සතර මහාද්වීපයෙහි ද දෙදහසක් පමණ ක්ෂුඋද්රද ද්වීප ඇති මේ මගුල් සක්වළිනුත් මාගේ ශාසනය කොයි පිහිටා5 දෝහෝයි දිව්යව චක්ෂු සින් බලා වදාරා ලංකාද්වීපයෙහි පන්දහසක් අවුරුදු මාගේ ශාසනය පවත්තියි හසතාමලකයක් සේ නිශ්චය කොට දැක වදාරා මහොත්සාහයෙන් තනාගත් ලංකාව රක්නා පරිද්දෙන් දසදහසක් සක්වළින් රැස් වූ දෙවි බඹුන් අතුරෙහි සිටි සක්දෙව් රජහු සමීපයට කැඳවා —

පතිට්ඨිස්සති දෙවින්දන — ලංකායං මම සාසනං තසමා සපරිවාරනතං — රකඛ ලංකං ච සාධුකං (ම 7 — 4)

යනාදීන් මෙහෙවර වදාළ කල්හි6 ‍දසනඛ සමොධාන සමුජජචලිත7 වූ අඤ්ජලි පුටය මුදුනෙහි තබා ගෙන වදාළ මෙහෙවර මුදුනෙන් පිළිගෙන තමන් ඇසූමෙහෙවර උපුල්වන් දෙව්රජහට කියා8 ලංකාරක්ෂාාවට සිටවූහ9

ඉක්බිති බුදුරජාණන් වහන්සේ ගණනායක සත්ලක්ෂියක් ප්රලධාන කොට ඇති කෙළ ගණන් භික්ෂූවන් වහන්සේ හා ලක්ෂන ගණන් භික්ෂුධණීන් වහන්සේට සුවාසූදහසක් ධර්ම් ස්කන්ධනය


1 ක 1, 3, පෙ, එයින්. 2 ක 1, 2, 3, පෙ, සු. ස්ථානවල්හි. 3 ක 1, අවුල් වී ඇත. 4 ක 1, 3, දෙසා. 5 ක 1, 3, පෙ, සු. පවතී යයි. 6 සු, වෙනස් කොට ඇත. 7 පෙ, සමුජ්ජලිත. 8 පෙ, නැත. 9 ක 1, පෙ. සිටිටු කල්හි.

13“අපපමාදෙන සම්පාදෙථ භිකඛවො” යනාදින් හකුළුවා1 වදාරා අවශෙෂ බොහෝ දිව්යප බ්රනහ්මයන්2 ඇතුළු වූ සනරාමර ලොකයාහට බණ වදාරා ස්කන්ධව පරිනිර්වාෝණ ධාතුවෙන් පිරිනිවි කල්හි3 සදෙව්ලොව වැසි සියලු දිව්යා බ්රසහමයන් විසින් ද නාග සුපර්ණා්දින් විසින් ද සියලු ලෝ වැසියන් විසින් ද කරන ලද අභිසංසකාර ඇතිව බුදුන් එක්සියවිසිරියන් උස ඇති චන්දෙන චිතකයෙහි ස්වර්ණර ද්රොබනියට වඩා ආදාහන කෘත්යිය කළ කල්හි — “අහො දානං පරමදානං කසසපෙ සුපපතිට්ඨිතං” යනාදීන් සක්දෙව් රජහු ලවා උදන් ගී කියවන තරම් ලොවට පින්කෙත් වූ මහසුප් මහතෙරුන් වහන්සේ යමහළට නොවැඩි හෙයින්4 චිතකයෙහි වහනි නොනැගී තුබූ කල්හි — ඔබ5 වැඩි පසු ශ්රීාපාද දෙකින් ස්වර්ණාද්රො නිය විවෘත කොට ගෙන පිටතට නික්මුණු කල්හි ශ්රීබපාද දවන්ද ය දෑතින් අල්වා සියමුදුනෙන් පිළිගෙන —

සයසිරිකතරො නාථ — කෙතුමාලාය ලං‍කතො දකඛිණාවත්ත කෙසොසි — නීලාමල සිරොරුහො6

යනාදීන්7 රූප වර්ණ—නා හා8 ගුණ වර්ණදනා හා8 කොට වදාළ කල්හි ශ්රීුපාද දෙක යථා ස්ථානයෙහි පිහිටියේ චිතකයෙහි වහනිජ්වාලාවෝ නැගී9 ආදාහන10 කීත්යනය සම්පාදනය කළහ11

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=දළදා_පූජාවලිය_-_i&oldid=5489" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි