දළදා පූජාවලිය - ශබ්දකොශය

ගැටපද සහිත දළදා පූජාවලී ශබ්ද කොෂය

අකුරු (අක්ෂර) 26 — 17 අනුශාසන 13 — 5 අඛණ්ඩ 47 — 23 අනොපම 4 — 20 අගණිත 35 — 23 අන්ධ 10 — 8, 22 — 11 අගය 31 — 1 අන්ධකාර 10 — 14, 18 — 2 අග - රජ 17 — 2 අන්ත - පාන 12 — 17 අඟුරු 20 — 11, 26 — 17 අපරාධය 30 — 32 අඟුරු - වළ 23 — 19 අපහාස 41 — 28 අග්රු - ශ්රා—වක 4 — 4 අපොහොසත් (අසමර්ථ) 21 — 22 අග්රා මාත්යෂ 1 — 7 අපොළසන (අත්පොළසන් හඬ) අචල 36 — 12 29 — 10 අචෙලක (“අචෙලක නම් බහාලු පිළි අප්ර1තිපුද්ගල 27 — 3 ඇතියේයි” ධගු 100 — 12 රෙදි අබතූර (අබ්භන්තර - ඇතුළත) 13 — 15 නාඳින නිඝණ්ඨ) 16 — 6, 27 — 25 අඹ - ඇට 27 — 27 අඤ්ජලි - පුට 13 — 29 අභය 10 — 26, 22 — 28 අට - කුරුව (ඇත් - පන්නි අට, ඇත් අභිප්රාරය 34 — 18, 37 — 4 පට්ටි අට. එහි ප්රමධානියා ගජනායක අභිලාස 2 — 4 නිලමේ මේ පට්ටි ඒ ඒ ගමිවල අභිසංස්කාර 14 — 6 පිහිටා ඇත. ලිසිගි බෝගම්බර අමුනුෂික 26 — 34 කුරුව බලන්න) 47 — 22 අරළු (නුග අරළු) 22 — 18 අටතුරාසියක් (අටකින් වැඩි සිය, 108) අරුණොද්ගමනය 9 — 9 12 — 28 අවකාශ 10 — 24 අට - මඩිගය (තවලම් අට මේ තවලම්ද අවතාර 21 — 13 ඒ ඒ ගම්වල පිහිටා ඇත. නුවර අවයව 21 — 17 කාලේ මඩිග තැනකි, සපැ. 117 පිට අවවාද 24 — 3 බලන්න) 47 — 21 අවසර 2 — 9 අ‍ටළොස් 6 — 17, 10 — 7 අවි - පතර (අයුධ සමූහය) 9 — 1 අට්ටාල (“ගොපුර සිරිංග” පවුරු අවිවර 9 — 25 මුදුනෙහි සංග්රාාම නකා කළ අටුලු” අශිත්ය නුව්යවඤ්ජන 9 — 20 ධගැ 101 — 21 මුරගෙවල්) 15 — 20. අසත් - පුරුෂ 23 — 8 41 — 3 අසහාය 1 — 23, 7 — 2 අඬන 23 — 6 අසුර - මථනය 5 — 29 අඩාල (නොනිමි. අසම්පූර්ණ) 3 — 16 අසුරු - සන් 29 —10 අතවැසි 14 — 23, 17 — 3 අස්තගිරි - පර්වත 21 — 3 අත් - පොළන (අප්පුඩි ගසන) 28 — 27 අස්න 34 — 21 අත් - පොළසන (අත් පොළසන් හඬ) අස්වත්ථතාව (නොසුවවත් බව, සැප 28 — 27 නැති බව) 8 — 5 අද්ධාන (“අද්ධාන නම් දෙගවුවෙන් අස් - හල 6 — 16 වැඩි තැන්” ධගැ 12 — 12) 38 — 17 අහිරික (ලජ්ජා නැති පාපකාරි) 21 — 20 අද්භූත 43 — 5 ආගම 47 — 27 අඳුන් - දිවිසම් 2 — 14 ආකාශචාරී 2 — 17 අධර 9 — 26 ආඥා - ක්ෂෙත්රව 13 — 13 අධිකාර (ප්රසධාන අමාත්ය් තනතුර) ආතත (තූර්ය භාණ්ඩයක්) 15 — 30 47 — 18 ආතත විතත ( ” ” ” ” ) 15 — 31 අධිෂ්ඨාන 10 — 29, 25 — 25 ආතපත්ර 44 — 2 අනගි 44 — 5 ආදාහන 14 — 7 අනලස් (නොමැලිවූ) 44 — 8 ආයාස 3 — 6, 31 — 2 අනවරත 16 — 1, 47 — 12 ආයු 4— 24 අනාචාර 29 — 29 ආයුධය 8 — 32 අනාදර 30 — 33, 31 — 8 ආලිංගන 17 — 16 අනුනා 47 — 19 ආශ්චය්ය්31 10 — 8, 12 — 30 අනුභාව 8 — 23, 10 — 27 ආසන 15 — 22


50


ආසාව 24 — 10 කදම්බ (සමූහ) 21 — 5 ඇඟ — මස් 22 — 15 කදලි - ස්කන්දය (කෙහෙල් ගස) ඇටය (අස්ථි) 21 — 11 30 — 24 ඇතුළු — පුර (නුවර ඇතුළත) 32 — 26 කඳවුරු 1 (යුද සෙනඟ නැවතී සිටින ඇයි 2 — 27, 22 — 1 තැන) 17 — 12, 34 —17 ඇලි — අසුන් 43 — 24 කඳවුරු 2 (රාජධානිය) 45 — 5 ඇසතු (බෝ) 8 — 5 කඳුරැළි (“කදුරු ඇළි - කඳුරැළි ජල ඇසිපිය 43 — 5 වෙගයෙන් පොළොව පෑරී ගිය තැන ඇසිල්ල 26 — 3, 28 — 25 කදුරු නම්, ඇළි ප්රයකටය. කදුරු අතරැ ඇස් — සඟල 34 — 3 වූ දොළක් මෙයින් කියවේ”ල) 3 — 5 ඇස් — හමුය (ඉදිරිය) 38 — 30 කඳුළු 28 — 13 ඈපා (යුවරජ) 47 — 18 කදෝපැනි (කනමැදිරි) 29 — 33, 30 — 5 ඉක්බිති 18 — 21, 28 — 29 කන (කර්ණ) 39 — 2 ඉඟ (ශරීරයේ කොටසක්) 24 — 11 කපින්ද්රක (වදුරු රජ) 21 — 9 ඉත්ථාගාර (රාජ ස්ත්රිින්ගේ වාස භවන කපුරු 15 — 23 ඉත්ථාගාරඤ් ච — රජහුගේ කරඬුව 9 — 22 ඇතොවුරෝ” වෙස 131) 6 —7 කරවාල (අයුධයක්) 19 — 19 ඉදින් 34 — 26 කරා (නිපා) 2 — 4, 33 — 7 ඉඳුනිල් - මිණි 11 — 28 කරුණා 31 — 10 ඉෂ්ට - මිත්රි 35 — 28 කර්කශ 34 — 21 ඉස (ශිර්ෂි) 22 —4, 29 — 9 කර්ණිකා (කෙමි) 9 — 24 ඊප්සිත 26 — 16 කර්ණිකාර (කිණිහිරි ගස්) 3 — 14, 15 — 26 ඊෂ්යා( 21 — 7, 27 — 26 කර්මාන්ත 3 — 16, 19 — 12 උකන 27 — 28 කලකිරී 2 — 3, 6 — 8 උගහව්ව (දුෂ්කරව) 3 — 4 කලත්රග (භාර්යා “තමා කලත්ර6 කරන්නට උග්ර් 3 — 23 ආ එකක්හු මෙන්” ජාගු 239 — 29) උඩු 25 — 10 4 — 4 උඩු - ගග 7 — 31 කලඹ 18 — 16 උඩුමාල් 41 — 13 කලල් (මඩ) 3 — 19, 21 — 2 උතුරු - සළුව 22 — 5 කලු - වැලි 18 — 27 උත්තමාංගය (හිස) 31 — 15 කළ (ඝට) 27 — 28 උත්පල 15 — 28 කළුවර 11 — 20 උදන් - ගී 14 — 8 කළුවැල් 15 — 24 උදය - ගිරි 12 — 33, 18 — 3 කාම - ගුණ 24 — 28 උදාර 34 — 31, 45 — 15 කාරණා 37 — 19 උපද්ර ව 36 — 29 කාර්තිකය 49 — 20 උපස්තම්භ 46 — 12 කාල (1/4) 49 — 21 උපුටා 22 — 11 කාංසා (සැක) 27 — 20, 42 — 19 උපෙක්ෂා 15 — 16 46 — 31 උරගෙන්ද්ර4 (උරග ඉන්ද්ර , අනන්ත කැකුළ 20 — 24, 43 — 13 නාගරාජ 41 — 1 කැටිව 17 — 29, 24 — 30 එකත්පස්ව 17 — 25 කැටුව 18 — 5 එකැස් - බෙර (ආතත?) 19 — 21 කැදැල්ල 25 — 17 එඩී 32 — 3 කැප 26 — 17 එක්පෙදමග (එක්කෙනෙකුන් යා කිංකිණි 31 — 22 හෙන මග) 26 — 15 කිනිහිර 20 — 32, 21 — 1 එකාංශ 22 — 5 කිරිපළු — රුක 11— 28 ඓහලෞකික 41 —7 කිරි පිඬු 7 — 23 ඔටුණු 5 — 27, 31 — 5 කිරිසයුර 27 — 16 ඔබා (එබීමෙහි) 12 — 31 කිරිට 31 — 5 ඔවා - තෙපුල් 30 — 17 කිලිල් - කඉ 8 — 31 ඔල්වර හඬ (ප්රීලතිඝොෂා) 28 — 27, 29 — 4 කිහිරි අඟුරු (කිහිරි දර දවාගත් කටයුත්ත 29 — 33 ගිනි අඟුරු, ගින්නේ දැඩිකම පෙන් කටු - සැමිටිය (කටු - ගැට සහිත කසය) වයි) 20 — 9 22 — 28 කීකරු 26 — 4 කටින 49 — 2 කුංචනාද 8 — 27, 41 — 22 කඩුපුල් (නාලොව පියුම් වෙසෙසක්) කූණප 28 — 31 39 — 10 කූදෘෂ්ටිය 15 — 1 කතර 7 — 5, 40 — 14 කූන්ත (“කූන්ත නම් ‍ද්වි සූචිය” ධගැ 260 — 24) 8 —35 51 කැමුද 15 — 28 ඝන 15 — 31, 36 — 21 කුස - තණ 8 — 7 ඝනකඩ 26 — 9 කුසල 6 — 27 ඝර්මය 8 — 1, 25 —27 කුළු (කට මුදුන්) 4 — 23, 26 — 23 චක්රා1යුධ 8 — 30 කුළු - ගෙවල් (කූටාගාර එක් කැණි චන්දන - චිතකය 14 — 6 මඩුල්ලක් යොදා සෑදු ගෙය. බණ චිතක 14 — 11 මඩු සාදන්නේත් මේ අයුරෙනි) ජටා 3 — 17 15 — 8 ජන්ම - ක්ෂෙත්රක 13 — 13 කුහරය 18 —14, 33 — 6, 37 — 22 ජන්මාන්තර - ගත (මළ) 27 — 30 කෙමිය 20 — 24, 28 — 22 ජයම්පති (අඹු - සැමි) 37 — 18 කෙස් - වැටිය 7 — 13 ජයසුමන 19 — 17 කෙහෙල් - තොරණ 18 — 30 ජලය 9 – 23, 28 — 10 කෙළ (කොටි) 10 — 7 ජල - බල 19 — 14 කෙළවර 24 — 14, 25 — 8 ජාතොවරකය (ජාත + ඔවරක - තිඹිරි කෙළින් සිවුරු (කඨින - චීවර) 49 — 2 ගේ, උපන්ගේ) 13 — 14 කෙශ - ධාතු 9 — 13, 11 — 8 ඩවුර (බෙර වෙසෙසක්) 19 — 21 කෙශර - සිංහ 32 — 27 තකා (නිපා) 34 — 12 කොටුම්බර (වස්ත්රර විශෙෂයක්) 19 — 5 තත්පර 24 — 6 කොඳ කැකුළු 20 — 24, 43 — 13 තම්මැට 19 — 22 කොඳු 43 — 31 තරණය 27 — 2 කොන (අයින) 10 — 25 තරමට 33 — 26 කෝප 17 — 7 තරුණ 22 — 28 කෝලාහල 28 — 28 තර්ක 25 — 1 කෝවිලාර (කොබෝලීල) 45 — 16 තලිය 7 — 31 කොසෙය්ය 19 — 4 තවුස් - පිරිකර 26 — 15 කෞමුද 2 — 20 තැති 39 — 33 ක්ෂමා 23 — 2 තිසරණ 18 — 20 ක්ෂාන්ති 22 — 28 තීර්ථක 28 — 29 ඛඩ්ග (කඩු) 8 — 25 තුන්යම් රාත්රිරය තියාමරත්ති - රාත්රිූ ඛොම (“කොම, නූලින් වියූ පට පිළි යෙහි යාම තුන. මුළු රෑ) 46 — 16 -කොමු පිළි නම. කොමු නම් වැහැරි තුවරලා 15 — 24 -පට්ටා වෙසෙස කැයි යේති” ල) තෙපි 2 — 8 19 — 4 තෙර - බණ (ථෙර සම්මුති ලැබීමට ගං - තෙර 7 — 6, යොග්යම වූ බණ) 47 — 27 ගං - තොට 27 — 29 තෙල (ඒ) 20 — 32 ගං - පල්ල 37 — 1 තෝඩුව 2 — 31 ගං - පස 7 — 32 තෝමර (“තෝමර නම් එක සුචිය” ගත්තර - ඉවර (යුද්ධයෙහිදී යටත් ධගැ 260 — 24) 8 — 25 වූවන්ට හිමි කළ ගම් වරද නිසා දඬුවැට (පන්දම්) 18 — 31 කුලයෙන් පහත් කළ පිරිසට දුන් දන්ත - පන්ති 9 — 25 ගම්. ගත්තර කම් කරන්නන්ට දන්ත - ධාතු 14 — 30. 15 — 3 අයිති ගම්. මෙ නමින් හඳන් වන දමනය 26 — 33 පිරිස් අදත් ඇත) 47 — 22 දම්ගෙඩිය (සඟසරණ ශබ්දකොෂය ගර්භණි 23 — 27 බලන්න) 23 — 27 ගල් - තලය 39 — 6 දරණ (නයි - දරණ) 37 — 11 ගැට - බෙර 19 — 21 දරණ - වැළ 41 — 1 ගැත්තා 16 — 26, 26 — 4 දරුණු 24 — 28 ගිනි 25 — 22, 29 — 32 දර්ප 32 — 3 ගිනිවර - කිරීම (ගිනි කැවීම, අත් කිරීම) දවස 39 — 27 31 — 4 දස - එකඩමස (“මාස නාමයෙන් ගිහි - ගෙය 5 — 21 ලැබෙන දස මසක් හා අඩ මසක් ගුඪ 24 — 8 යන අර්ථය බෝසතුන් මවුකුස ගුණමකු 21 — 8 විසූ ඇසළ වෙසක් දෙමස අතර ගුණයෙන් 32 — 12 කාලය ලක්දිවැ පෙර පැවැති ගුණ - ලවය 20 — 13 අමාන්තාවධි මාස ව්ය්වහාරයෙන් ගෙල 27 — 21 ගිනූවනට මාස නාමයෙන් දස මසක් ගොඩ 43 — 2 හා එකොළොස් වැනි මසින් අඩකුත් ගෝපුර 41 — 3 ගැනෙන හෙයින් දස එකඩ මසකැයි ග්රීරවය 6 — 5, 30 — 9 නැගුණු වහර අනුව ම අන්ය යන්ගේ ග්රිරවා - ධාතු 14 — 26 මාතෘ කුක්ෂි වාසය ද ව්යවවහාර 52 කළ සැටියැ මේ” ල) 5 — 8, 45 — 18 නහා (නෑමෙහි) 22 — 5 දසනට සමොධාන (නිය දසය එකතු නළු - නාටිකා 41 — 25 කිරීම) 13 — 28 නාගරික 15 — 11 දසාව (දිසාව) 3 — 18, 18 — 1 නැව 38 — 25 දහම් පසක්නා (ධර්මාධිකරණ අමාත්යළ නැ (ඥාති) 35 — 7 පදවිය, පුරොහිත පදවිය) 47 — 20 නිකා (නිකාය) 46 — 14 දළ 22 — 24 නිග්රොුධ - මූලය 7 — 22 දළදා 15 — 22, 33 — 33 නිඝණ්ඨ - ආචාරී 27 — 30 දළදා - කරඬුව 17 — 25 නින්දා 17 — 6, 20 — 3 දළදා - ගෙය 15 — 12, 16 — 32 නින්දිත 27 — 25 දළදා - මළුව 46 — 9 නිබ්බුත - පදය 6 — 4 දළදා - පූජා 49 — 25 නිමාවක් 19 — 24 දාගැබ 4 — 5 නියම්ගම් (නගර) 2 — 19 දායාද (දෑ වැදි) 34 — 11 නියා (ක්රයමය) 10 — 29, 24 — 25 දැසි - දස් 34 — 11 නියාව 15 — 16 දෑ සමන් 15 — 27, 43 — 2 නියෝග 2 — 13, 5 — 22 දිග 20 — 25 නිරත 36 — 27 දිගන්තර (දිසා) 3 — 11, 19 — 17 නිරතුරු 41 — 23 දිනුම් 34 — 25 නිවටු (නිඝණ්ඨ) 20 — 11, 21 — 8 දියණිය 34 — 25 නිවන් - පුරය 15 — 11 දියණිය 34 — 9 නිවාරණ 36 — 29 දිව - කන් 39 — 30 නිස — බණ 47 — 27 දිවයින 10 — 28 නිසාත 19 — 22 දිවාවිහාර 8 — 4 නිප 15 — 26 දිවි (ජීවිත) 25 — 14 නුවට (නිඝණ්ඨ) 17 — 2, 20 — 6 දිවුණු (ද්විගුණ) 33 — 27 නෘත්යිය 29 — 9 දුක 23 — 10, 24 — 17 නොසෑහෙන 30 — 17, 39 — 23 දුම් - කඳ 18 — 15 නෞකාව 38 — 22, 39 — 16 දුරාචාරී 21 — 8 පච්ඡිම 25 — 8 දුරු - කතර 40 — 14 පට - කඩ (පට - වස්ත්ර ය) 42 — 6 දුරුතු - මස 10 — 11 පටන් 1 — 14, 33— 29 දුර්ලබ්ධි 15 — 8, 20 — 29 පටුන් (ලක්දිව - පටුන බලන්න.) දුලේනා (මේ පදවිය සෙවිය යුත්තකි) පදුම 15 — 28 47 — 19 පනා - බෙර 19 — 21 දුෂ්කර - ක්රිපයා 7 — ‍21 පබළු - ගල් 15 — 20 දූත 32 — 8 පයොධර 34 — 7 දෙ - කඩ 8 — 31 පරමාදර 30 — 24 දෙ - නවදහසක් (18,‍000) 47 — 22 පරවිටි (පරිවට්ට - පරපුර, “මාගේ දෙ - පොහෝ 18 — 12 මුතුන් මී මුතුන් ආදි පරවිටියෙහි දෙබේ 37 — 24 නෑයෝ” ථූප 2 — 12. ඔහු පරවිටි දෙමළු 45 — 3 ලිය වූ කල්හි - පරම්පරාවෙහි ඔහු ලිය දෙවී බඹුන් 4 — 25 වුනාට පසු එනම් මැරුණාට පසු යනු දෙව්දුනු 10 — 14 තේරුමයි) 45 — 7, 48 — 32 දෙව්දුරු 15 — 24 පරාජය 33 — 10, 34 — 28 දේව - සමාගම 13 — 5 පරාර්ථ 16 — 5 දේවාලය 40 — 12 පරිපාලනය 33 — 13 දොර 6 — 27 පරිළාහ (පරිදාහ - දැවිලි) 26 — 6 දොහොත් 18 — 1, 22 — 6, පර්ණශාලාව 2 — 15, 26 — 15 ද්යුත 25 — 1 පර්වත - ප්රා6න්ත 12 — 31, 25 — 10 ධම්මිල්ල - කලාපය 34 — 6, 39 — 17 පර්වත ශිඛර 12 — 17 ධරණිය 36 — 6 පලක් 4 — 22 ධර්ම - ස්කන්ධය 13 — 8 පලස් 43 — 31 නක්ෂත්‍ර - පාඨක 42 — 12 පල්ල (පත්ල) 37 — 11 නයි 11 — 22, 39 — 21 පවත් 42 — 2 නරාමර (නර + අමර) 3 — 12 පවා (නපා 23 — 11 නව - තොට (කුරුණෑගල කාලයෙහි පවිටු 20 — 6 රජයට ආදායම් ලැබුණු තොටු පවුරු 17 — 20, 28 — 32 නමයක්) 49 — 21 පස (ප්රාත්ය—) 49 — 2 නවලොකෝත්තර 35 — 21 නවාංග ශාස්ත්රැ5ශාසනය 35 — 22 නහස්නා - පහණ (උරගල) 31 — 1 53 පසියම් (පාංශු කර්මය පස් දා වැසීම) ඵරණ - පිති 43 — 21 28 – 16 බක් මස 11 — 20 පසේ - බුදු 23 — 17 බණ 36 — 31 පස් (පාංශු) 3 — 11 බන්ධු 34 — 10, 35 — 6 පස් - පෑ (පස් - වැදෑරුම් පැහැ) 22 — 10 බමුණුමහසල්කුල 2 — 1 පස්සෙහි 4 — 7 බස් 16 — 6, 20 — 6 පහණ (ගල) 23 — 9 බහු නායකත්ත්වය (අධිපතින් පහර 23 — 1 බොහෝ දෙනකු ඇති බව) පහුත 45 — 6 47 — 17 පළන් (පැළඳ - ගත්) 6 — 5, 28 — 25 බහුල 33 — 29 පාත්රහ - ධාතු 44 — 17 බාලාර්ක - බිම්බ 15 — 8 පාරමී - ධර්ම 4 — 22, 14 — 21 බාහු 32 — 2, 44 — 28 පාරලෞකික 41 — 7 බැගෑපත් 37 — 17 පාරිභොගික 11 — 29 බැට (පහර) 27 — 27 පැදකුණු 4 — 6 බැමවිම 15 — 16 පැන් 7 — 30, 28 — 9 බෑණ 35 — 11, 36 — 1 පැන් - කලය 26 — 4 බෑන 17 — 8 පැරදුම් 34 — 25 බිත (භික්තිය) 26 — 17 පැහැදීම 15 — 9 බිම්මාල් 41 — 13 පිට 3 — 20, 24 — 13 බිම්බර (යම් පමණ සෙනකග් පිඩ 7— 31 පො ළැ වැ එක් පසෙක පිඬු - සිඟා 7 — 18 එ සෙනඟ බිම්බරයැ යනු නො පිපාස 25 — 27 ඇදහිය හැකි ජන කථායි ඒ ජන පිරිමැද 11 — 8 කතාව කතා (පොළොව රඳාලන පිරිකර 2 — 15 පමණ” ථූප 43 යනාදිය) කී සේ පිරිවත (ප්ර දෙශයක් - කොට්ඨාශයක් පෙනෙයි. අටුවා දියෙහි නොආ හැටියට සලකනු ලැබේ. ශිලා 2 මේ බිම්බර ශබ්දය තිබ්බතිය සංඛ්යා් 100 පිට බලන්න) 46 — 2 වාචකයකැ යි යෙති” ලා 8—26, 9—8 පිළිකුල් 28 — 31 බිසව 6 — 5, 22 — 24 පිළිණ (ප්ර තිඥා) 7 — 20 බෙර (බෙර හඬ) 22 — 1 පිළිවන් 22 — 2 බෙර - පියවි 2 — 9 පිළි - තොරණ 18 — 29 බෙහෙත් 49 — 2 පීඩිත — 27 බොල් - පොළොව 26 — 9 පුණ්ඩරික 15 — 28 බොහෝව 35 — 19 පුන්නාග (ගස්) 15 — 25 බෝ මැඩ 9 — 2 පුරාතන 27 — 25 බ්රෝෂ්ට 27 — 32 පුරුදු 25 — 19, 26 — 1 භද්රා සන (උතුම් ආසන) 42 — 29 පුරුෂ - මද 32 — 7 භයංකර 8 — 23 පුලින - තල 7 — 30, 36 — 13 භාගය 21 — 4 පුෂ් කරණි 29 — 2 භාර්යා 36 — 15 පුෂ්ප - වර්ෂණ 12 — 30 හෙණ්ඩිවාල (ආයුධයක්) 8 — 25 පුළුන් 6 — 17 19 — 19 පෙණ (නයි - පෙණ) 36 — 8 මගද (මාගධ - පාලි) 48 — 26 පෙද (එක් - පෙදමග - එක පදිකමග්ග මගුලුයන 33 — 17 එක්කෙනකුන් යාහෙන මග) 26—15 මගුල් - කඩුව 7 — 6 පෙරහර 33 — 22 මගුල් - කපු 5 — 23 පොකුරු - මි 29 — 1 මගුල් - සක්වළ 13 — 19 පොදි 30 — 13 මගුල් - සලවට 5 — 21 පෞර්ණමි 12 — 23 මතු ( ඈත) 4 — 3 පොරණ 16 — 6, 45 — 5 මත්තෙහි (ඈත) 4 — 1 පොලා (පෙලීමෙහි) 6 — 17 මත්තේ (උඩ) 5 — 21, 20 — 11 පොහොසත් (සමර්ථ) 36 — 2 මධු - බිංදු 9 — 27 ප්රොදක්ෂිණා 31 — 16 මනදොළ 22 — 24, 25 — 14 ප්රොයෝජනය 30 — 3 මයිල් (මාමා) 11 — 22, 34 — 30 ප්රාසණය 34 — 26 මරණය 23 — 27 ප්රාසතිහාර්ය 16 — 27, 18 — 5, 42 — 28 මලින (කිලිටු) 42 — 19 ප්රාසඥා 11 — 13 ප්රාසභෘත (පඬුරු) 35 — 30 ප්රෙසමණිය 26 — 11

54 මල් - තොරණ 18 — 29 සිටි සාල වෘක්ෂ දෙක යැ මුල් - මල් - පල්ල (මල් හාදලු) 7 — 32 කඳ - වෙලෙප් ආදියෙන් බැඳුණු සල් මවුපිය 4 — 4 රුක් හෝ ය” ථූපහැ 86) 14 — 10 මහ නැකතිනා (නැකැත් ඇදුරු පදවිය) යානා 13 — 11, 16 — 14 47 — 20 යෙළ - සියය 8 — 8 මහනෙල් - මල් 32 — 18 යොදුන් 8 — 28 මහරැටිනා (මහ දිසාපති පදවිය) රඟ - මඩල 41 — 24 47 — 18 රජස් 33 — 6 මහලෑන (මහලේකම් පදවිය) 47 — 13 රත්න මණ්ඩප 12 — 12 මහවෙදනා (මහ වෙදැදුරු පදවිය) රදුන් (දේවී) 5 — 7 47 — 20 රන් - තොරණ 18 — 28 මහලු - නම් (උපසම්පදා කර්මය) 47 – 26 රාජ - සූත්ර් (රට පාලන - විධි) 47 — 16 මහිම 28 — 5 රාත්රිදන් දින 39 — 26 මාත්රනය 9 — 5 රිදී - තොරණ 18 — 29 මාපා (මහාදිපාද පදවිය) 47 — 18 රිදී - වැට 18 — 31 මාරයා 23 — 15 රියන් 8 — 8 මාර - සේනාව 8 — 26 රුධිර 23 — 11 මාරුත 8 — 1, 38 — 29 රුෂ්ට (නපුරු) 23 — 15 මාරුව 22 — 29 රොස 9 — 6, 23 — 4 මාලිගා - තල 6 — 6, 16 — 31 ලක්දිව් - පටුන් (ලංකා පටවන. “යම් මාහැඟි 16 — 32, 17 — 14 තැනෙක්හි යාත්රිදක ජනයෝ ගොඩ මාලුකම් 47 — 26 බසිත් ද, පැමිණෙත් ද එය පට්ටන- මාලුවරු (තෙරවරු) 47 — 25 පටුන් නම” ථුපගැ 8) 40 — 12 මැසිරිගල් (“වෛදූර්ය වෙරළුමිණි, කථ ලංකාව 11 — 3, 13 — 23 කහ මිශ්ර් වර්ණයැ, වෛරොඩි ය යි ලැහැබ 36 — 18 යෙති” ථූපගැ 31) 15 — 20 ලිය - වැට 18 — 31 මෑණියන් 23 — 6 ලෙහෙවන් - මැණික් 15 — 20 මෑත - භාග 9 — 15, 16 — 31 ලොහො - බෙර 19 — 21 මෑත් - කරන 21 — 19 ලෝම - කූප 3 — 6, 9 — 5 මිට 4 — 7, 8 — 6 වංචා - ප්රියොග 28 — 30 මිණි පළඟ 11 — 22 වනමුල් 26 — 18 මිණි‍බෙර 44 — 12 වනය (කැලෑ) 25 — 21 මිත්ථ්යා‍දෘෂ්ටි 15 — 2, 20 — 30 වන්දි - භට්ට 19 — 15 මිනී - ඇටය 17 — 6, 20 — 3 වන්නිපත්තු (වන්නියාර්වරුන් නම් මිහිඟු - බෙර 19 — 20 ඉන්දියානු පිරිස් විසූ පෙදෙස් සිපා මීපිඬු 9 — 11 හි 6 පිට බලන්න.) 45 — 29 මුක්තාහාර 6 — 5, 30 — 7 වයස 24 — 5 මුතුදැල් 15 — 7, 31 — 24 වරද 16 — 26 මුදුන් 7 — 13, 13 — 29 වලු - කොඩොක්කුවෙන් ( ඉණ ව‍1ටා මුනුබුරු 21 — 29 දාවලු - රැලි තබා ඔඩොක්කු සිටින මුවරද 2 — 11, 20 — 22 සේ රෙද්ද ඇඳීම වලු කොඩොක්කු මුවරද - සළා (රේනු සමූහය) 22 — 23 වෙන් යුක්ත වීමයි. “යහපත් පිළි මුහුදු - බත් (සමූද්රමයට ගොදුරුවීම, මුහුදට දෙකක් ඔඩොක්කු තබා වලු එල්වා බත් වීම) 10 — 26 ඇඳගෙන” සද්ධල සුරනිමල වස් මෙරමා (අනුන්) 36 — 25 නව) 5 — 24 මෙහෙවර 13 — 28 වහසල් - දොර (ප්රමධාන දොර‍ටුව) 6 — 29 මේ - කුළ 22 — 19 වහසි - තෙපුල් 32 — 23, 33 — 8 මේඝ - කූට 7 — 12 වහා 41 — 10 මොනවට 12 — 24 වළ 20 — 9, 22 — 19 මොහොතක් 13 — 4 වළාකුළු 39 — 32, 43 — 1 මෝහ 16 — 5, 18 — 2 වාකවීර (වැහැරි සිවුරු) 2 — 14 මෛත්රී් 23 — 7, 25 — 20 වාලධි 25 — 7 යකුළ (කුළු ගෙඩිය) 20 — 33 වාලුකා - ථූප 36 — 23 යට (පහත) 21 — 3 වාසල් 17 — 20 යට (ඈත) 1 — 15 වාහන 15 — 11 යට - ගඟ 27 — 29 වැඩිවිය පැමිණ 2— 2, 5— 4 යටගිය - දවස 1 — 15 වැද්දා 22 — 22 යමහල (“ යමකසාල හිස හා පාපස වැලත (සමීප) 42 — 8

55

වැලි - කෙළිය 24 — 6 සිරිත් ලෙනා (මේ පදවිය ද සෙවිය විතත (තූර්ය භාණ්ඩයක්) 15 — 31 යුතු ව ඇත.) 47 — 19 විදුලිය 7 — 12 සුචරිත 16 — 2, 30 — 16 විනයනය (දමනය) 10 — 10 සුදු - වැලි 18 — 27 විනා (නිසා) 31 — 8 සුඹුළු (සියුම් ලෙස ‍ගාන ලද සඳුන් වියන්නා (මේ පදවිය සෙවිය යුතුව සුඹුළු) 19 — 3, 43 — 30 ඇත.) 47 — 7 සුරත (ඇලුණු) 33 — 31 වියත්පත් අටගණය (අෂ්ටමුලා යන සුළං 40 — 8 නය හැටියට පෙන්වයි. එහෙත් සුවච 26 — 4 මෙද සෙවිය යුතු ව ඇත.) 47 — 17 සුළුවස (චූලවංස) 44 — 13 වියදම් 44 — 6 සෙනෙවිරත් (සෙනාපති පදවිය) විරිදු 45 — 15 47 — 18 විෂ 22 — 21 සෙනහය 23 — 4 විෂඝොර 30 — 8 ස්වාර්ථ 16 — 5 විස්මය 21 — 7 හසුන් 32 — 14 වෘත්ති (වැටුප්) 48 — 27 හස්තාමලක 13 — 22 වෙල් 47 — 9 හස්තොදක 26 — 21 වෙසඟ පුණුපොහෝ 7 — 21, 12 — 6 හා 11 — 24, 14 — 17, 32 — 20 වෙළෙඳුන් 38 — 21 හානියක් 9 — 6 වේදනා 22 — 21 හිත (හිතවත්) 17 — 15 වේවැල 24 — 11 හිත කිරීම 36 — 25 ශ්රීලයහන් ගබඩාව 6 — 9 හිරි - ඔතප් 20 — 6 සගයා 2 — 8, 22 — 1 හිස් - ‍දොර 3 — 22 සටන් 32 — 17, 34 — 27 හීය 22 — 21 සතර - මුදල (භාණ්ඩාගාරයේ ප්ර ධාන හූරු - රජ 24 — 19 කොටස් සතරක්? මහ අරමුදලේ හෙය 3 — 21 කොටස් සතර ? එහි අධිපති වන් හෙල 43 — 11 නක්කු නිලමේයි ලසිගි බලන්න.) හෙෂාරව 29 — 4, 41 — 22 47 — 21 ළඟ 17 — 13, 20 — 7, 27 — 33 සතිය (සුමානය) 7 — 17 ළැව් - ගිනි 25 — 18 සත්ති (ආයුධයක්) 8 — 29 ළදරු - වයස 33 — 28 සත්යි ක්රිුයා 25 — 20 සංඥා නාම සඳුන් - සුණු 43 — 29 අචිරවතී 48 — 4 සන්නාහ 19 — 11 අජපාල 7 — 22 සභාපතිනා (සෙවිය යුතු පදවියකි) අඤ්ඤාකොණ්ඩඤ්ඤ 10 — 7 47 — 19 අනුරාධපුර 13 — 2, 41 — 12 සමගම 17 — 17 අනේපිඬු 21 — 28 සමන් - කැකුළු 20 — 24 අනොතත්ත 48 — 2 සමාධිය 16 — 19, 20 — 12 අනොමා (ගඟ) 7 — 5 සමු 45 — 21 අපරගෝයාන 13 — 17 සම් - කඩ 10 — 24 අමරගිරි 46 — 4 සර (ඊය) 8 — 29 අමරවතී 2 — 1 සරි (සමාන) 34 — 12 අයොපර්වත (යාපහු) 48 — 33 සර්පහර 30 — 8 අලගක්කෝනාර 1 — 6 සලෙලු - ජන 34 — 4 ආලකමන්දා 41 — 27 සවණක් (ෂඩ්වර්ණ) 3 — 13, 22 — 23 ඇනියංග 48 — 10 සවස් - වේලෙහි 8 — 4 ඉඳිපත් නුවර 24 — 30 සවාසනා 9 — 9 ඉසිපතන 48 — 2 සහලගුරු (දුම් - සිළු නැති ගිනි අඟුරු) උතුරුකුරු දිවයින 13 — 18 23 — 22 උදුන් දොර 46 — 3 සහාය 35 — 25 උදුම්බර 16 — 11 සළු 5 — 25 උදේනි 33 — 27 සළු - වඩා 16 — 23 උපුල්වන් 13 — 30 සැකව 37 — 7 උරුවෙල් 11 — 13 සිගාව (ශීර්ෂය) 11 — 8 ඔසධී (තාරකා) 27 — 19 සිටාණ 21 — 29 කන්තක 6 — 18 සිටුනා (සිටුනා පදවිය) 47 — 19 කර්ණමුන්ඩ 47 — 3 සිරස 11 — 27, 27 — 21 කලාබු 22 — 25


56 කලිඟු 15 — 1, 17 — 3, 34 — 16 නාරායන 17 — 5, 20 — 2 කල්යා ණවතී 48 — 11 නිශ්ශංක 48 — 10 කාලාගිරි 25 — 9 නෙරංජරා 7 — 29 කාලිංග 14 — 31, 36 — 14 පණ්ඩිත පරාක්ර7මබාහු 48 — 15 කැළණිය 11 — 24 පණ්ඩුවාස 17 — 24, 19 — 32 කිත්සිරි මෙවන් 40 — 11 පඬුවස් 17 — 3, 32 — 22 කිඹුල්වත් 4 — 30 පන්සිය පනස් ජාතක 48 — 12 කිසා ගෝතමී 5 — 30 පරාක්ර මබාහු 45 — 13 කීර්ති ශ්රීව මෙඝවර්ණ (1) 42 — 15, පලාබත්ගල 48 — 14 43 — 7 පාණ්ඩව 7 — 18 කීර්ති ශ්රීව මෙඝවර්ණ (2) 45 — 16 පැළලුප් 17 — 11 කුණලදහ 48 — 3 පුටුහත්තසෙල 48 — 13 කුසිනාරා 48 — 2 පුලත්ථි 45 — 33. 46 — 28 කෛලාසකූට 41 — 4, 46 — 21 පූර්ණභද්ර් 24 — 29 ක්රිනෂ්ණජිනා 26 — 12 පූර්ව විදෙහ 13 — 16 ක්ෂාන්තිවාදි ජාතකය 22 — 25 පොළොන්නරු 45 — 12 ක්ෂිරධාරා 32 — 2, 34 — 13 ඵරසුරාම 21 — 16 ඛෙම 39 — 30 බරණැස් - රජ 23 — 30 ගංගා (එනම් ගඟ) 36 — 12 බිම්සර 7 — 19 ගජබාහු (1) 44 — 26 බ්රරහස්පති 47 — 13 ගජබාහු (2) 45 — 27 බ්රරහ්මදත්ත 15 — 1 ගණ්ඩබ්බ 27 — 25 බ්ර හ්මදෙව 1 — 15 ගිරි දිවයින 10 — 27 භල්ලුක 9 — 11 ගිරිමෙවුල් 8 — 28 භූවනෛක බාහු 49 — 1 ගුහසීව 16 — 5, 19 — 25, 33 — 20 භෘගුරාම 21 — 16 ගෞතම 4 — 5 මණි අක්ඛික 12 — 3 චන්ද්ර වංක වීථිය 41 — 20 මද්ජි දේවි 26 — 11 චිත්තයාන 17 — 11, 19 — 28 මන්දාකිනි 48 — 3 චූලොදර 11 — 21 මලය 45 — 13 ඡද්දන්ත 22 — 16 මලේ 45 — 2 ඡන්න 6 — 13 මල්ල රජදරු 13 — 19 ජම්බුද්රො ණිපුර 45 — 14 මහමායා 5 — 7 ජම්බු ද්වීපය 13 — 16 මහවැලි ගඟ 45 — 32 ජාලිය 26 — 12 මහවැලි වීථිය 41 — 21 පූජක 26 — 20 මහසුප් 14 — 10 ජෙතවන (1) 11 — 27, 13 — 6 මහළු පරාක්රාමබාහු 45 — 2 ජෙතවන (2) 48 — 1 මහා කාශ්ය5ප 46 — 11 තමලිංගමු 38 — 19 මහා සේන 35 — 26, 36 — 1 තපස්සු භල්ලුක 9 — 11 මහී‍ — 1 තවුතිසා 33 — 18 මහියංගන 10 — 12, 11 — 16 තාම්රසලිංග 38 — 21 මහෙශ්වර 17 — 5, 20 — 2 තුණ්ඩිල 24 — 19 මහොදර 11 — 21 තුසීපුර 4 — 24 මාඝ 48 — 11 ථූපාරාම 13 — 3 ම‍ානාභරණ 45 — 28 දන්ත - කුමාර 33 — 28, 34 — 24 මාවටුව 44 — 22 දන්ත - පුර 17 — 22, 19 — 29 මෙඝගිරි - විහාරය 41 — 31 දිගානඛය 12 — 32 මේරු 43 — 15 දීපංකර 1 — 23 යග්ගිරිදිවයින 7 — 27 දෙවිදත් - තෙර 24 — 11 යමුනා 48 — 4 ධනංජය කොරව්ය- 24 — 30 යුගන්ධර 43 — 15 ධම්සක් පැවතුම් සූත්රය 10 — 6 රජගහ නුවර 7 — 18 ධර්මපාල ජාතක 23 — 3 රත්නමාලි 13 — 3 ධර්මරුචි - වාදී (නිකා 12 — 13 පිටු රත්නවල්ලී 45 — 17 බලන්න) 46 — 15 රඹගම් නුවර 2 — 22 ධර්මාශොක 48 — 10 රහල් 6 — 8 ධාර්මික 2 — 12 රාම 21 — 22 නන්දා (පොකුණ) 29 — 2 රාහුල 5 — 27 නාග - භවන 37 — 1

57

රුහුණ 46 — 2 ශ්රී මහා බොධි 13 — 2 රොහණ - ජනපද 45 — 28 ශ්රීො ලංකා ද්වීපය 35 — 24 රෞරව 20 — 13 සංඛ්යාම නාම ලක්දිව 40 — 12 අට - පිරිකර 7 — 17 ලක්ෂපති (උයනක්) 48 — 5 අශිත්ය නුව්යවඤ්ජන 1 — 12, 9 — 20 ලංකා - පටුන් 40 — 11 අෂ්ට - සමාපත්ති 2 — 16 ලිලාවති 48 — 11 චතුරංග සමන්විත අන්ධකාරය 10 — 16 වංකගිරි 26 — 12 චතුරංගිනී සේනා 32 — 5 වඩුන්නාගල 11 — 21 චතුර්විධ - ප්රලත්ය ය 49 — 2 වත්හිමි - විජයබාහු 48 — 14 චාතුද් දීපික 13 — 7 වසවර්තිමාර 3 — 9, 8 — 21 තුන් - පූර්ව නිමිත්ත 5 — 21 වළගම් අබා 46 — 12 තුන්යම් - රාත්රිතය 46 — 13 විජයබාහු 45 — 2 තුන් - ලොව 1 — 23 විධුර 25 — 2 ත්රි විද්යා- 26 — 34 විශ්වකර්ම 2— 13, 5 — 23 ත්රි2සිංහල 44 — 12 විශ්වන්තර 4 — 22 දශ - පාරමී ධර්ම 4 — 15 විෂ්ණු 17 — 5, 21 — 12 දස - දිග 28 — 24 වෙසතුරු 26 — 7 දස - බල 1 — 10 වොමිස්සක 13 — 3 දස - බිම්බර 9 — 8 වෛතුල්යක - වාදී (නිකා. 14 පිට බලන්න) දස - මහා යොධ 9 — 7 46 — 14 දස - රාජ ධර්ම 24 — 3 සමන්දෙව් 11 — 5, 22 — 19 ද්වාත්රිංලශත්වර මහා - පුරුෂ ලක්ෂණ සමන්තකූට 12 — 25 9 — 19 සම්භව ජාතක 24 — 4 නව - තොට 49 — 21 සරභු 14 — 23 නව - රත්න 1 — 1 සාගලිය - වාදී (නිකා. 14 පිට බලන්න) නව - රුවන් 31 — 20 46 — 14 නවවිධරත්න 26 — 10 සැරියුත් 14 — 22 නවවිධ - වර්ෂා 9 — 4 සිඟුරුවක් වීථිය 41 — 21 පංච - කාම 2 — 3, 5 — 20 සිවිරජ 22 — 10 පංච - විධ - පද්ම 28 — 33 සිංහල ද්වීපය 34 — 30, 36 — 25 පංචාංගික තූර්ය 15 — 31 සිද්ධාර්ථ 7 — 2 පංචාභිඥා 2 — 16 ‍සිරිලක 49 — 26 පස් - පෑ 22 — 10 සුචිරත 24 — 6 පස් - පියුම් 19 — 9 සුජාතා 7 — 22 පස් - බැලුම් 4 — 29 සුදොවුන් 5 — 7, 7 — 1 පස් - වනක් ප්රීයති 31 — 14 සුභද්රන 21 — 29 රත්නත්රුය 30 — 15 සුමන 11 — 27 සතර - ඵල 11 — 5 සුමෙධ 2 — 2 සතර - මහ 11 — 4 සුළු සිරිසඟබෝ 44 — 19 සත් - රුවන් 9 — 22, 12 — 30 සොත්ථිය 8 — 6 සත් - සති 9 — 10 සොලී 44 — 15 සප්ත - රත්න 30 — 12 සොනුත්තර 22 — 21 සවණක් - රැස් 3 — 13 ශ්රීත පරාක්ර4මබාහු 49 — 7 සිවුරඟ - සෙනග 18 — 20 හස්තගිරි (කුරුණෑගල) 49 — 1 සිවුවනක් - පර්ෂත් 3 — 23 හිමාලය 2 — 12 හෙමමාලා 34 — 8


පී. බී. සන්නස්ගල මහතා වෙනුවෙන් ලංකාවේ සීමාසහිත එක්සත් ප්ර්වෘත්ති පත්ර සමාගම විසින් දිනමිණ යන්ත්රාලලයෙහි මුද්රමණය කරවා ප්රේසිද්ධ කරණලදී.