නවමඃ සර්ගඃ

1 ඉතිප්ර්වෘත්තස්යං සුඛෙන කෙෂුචිත්ගතෙෂු මාසෙෂු සුතස්යත භූපතිඃ පුරං ප්ර්තස්යෙස වනිතාපරිග්රෂහහෛස්ත්රෙයං සුතානාමිතරත්සමස්ය සඃ

2 උපෙත්ය් පත්යා් සහ ශොකසම්පදා කලත්රහභාරෙණ ච මන්ථරක්රාමා පිතුඃ ප්රයයාණාභිමුඛී භුවඃ සුතා නතාන පාදාවෘදබින්දුභිර්දෘශොඃ

3 තතඃ සමාලම්බ්යය මතිං පුරස්කෘතාං ගුණෛරපත්යංන ගුණපක්ෂකපාතිනිම ගිරං ගුරුං සාධු ගරීයසීමසෞ ජගෞ සතීනාමුචිතව්රුතාශ්රරයාම්

4 පරඃ ප්රසකර්පො වපුෂඃ සමුන්නතිර්ගුණස්යර තාතො නෘපතිර්නවං වයඃ ඉති ස්ම මා මානිනි මානමාගමඃ පතිප්රසසාදොන්නතයො හි යොෂිතඃ

5 ස්ත්රි යො න පුංසාමුදයස්යර සාධනං ත එව තද්ධාමවිභූතිහෙතවඃ තද්ධිවියුක්තොපි සනඃ ප්රපජෘමතතෙ විනා න මෙධං විලසන්ති විද්යුතතං

6 ගතාපි හර්ත්රෙන පරිකොපමායතං ගිරඃ කෘත්වා මා පරුෂාර්ථදීපනි කුලස්ත්රි යො හර්තුජනස්යය හර්ත්සනෙ වදන්ති මෞනං පරමං හී සාධනම්

7 කරොති ශීලෙන පතිං පතිව්රනතා ගුණස්පෘහං වශ්ය්මවශ්යෂමඞ්ගනා පරාභවං හර්තුරුපෛති දුස්තරං චිනෂ්ටවාරිත්රගගුණා ගුණෛෂිණඃ

8 කෘතං ත්වරයි ව්යාිහෘතිවිස්තරෙණ තත්කුරුෂ්ව යන්මෙ තරිතං ත්වනදශ්රතයම් ශ්රැකතිං ප්රායාතං ජරසෛව ජර්ජරං සහසුධෙදං හෘදයං න දරයෙත්

9 වෘතාද්යව දෛවාදපි නාම නො භවෙදයං ත්ව දෙකප්ර වණො මනොරථඃ ඉති ප්රාවක්තුර්වවනානි මන්යු නා නිගෘහ්යව කණ්ඨං ජරතො නිරාසිරෙ

10 උදග්රැහාසඃ ශිඛයා ශිඛාමණෙඃ සුජා ව ධම්මිල්ල කිරීටදෂ්ටයා ප්ර මුජ්යක පාදෞ ජනකස්යණ දම්පති ක්ෂ යාදයාතමථ ලම්හිතාශිෂෞ


ජා - 4 49
11 කෘතො වියොගෙන ශුවඃ සමුද්භවඃ සමර්පිතඃ සාධු වරෙණ සමඃමද මනස්ය්වස්ථානනිමිත්තමිශිත්රඃ ක්ෂධණං විචිදානිව තස්යත චක්රිතුඃ

12 හලායුධාහස්යන ගතිං සකාහලඃ පයොධිනිර්ඝොෂගහිරහෛරවඃ රවඃ ප්රාගල්හාහතහෙරිසම්භවඃ ප්රහකාශයාමාස තතඃ සමන්නතඃ

13 හයං විතන්වන්භවනෙෂු පක්ෂිවණාං ගජෙන්ද්ර ඝණ්ටා ඝටිතශ්ච නිස්වනඃ කරෙණුනාදෛරුපබෘහිතො මුහුර්දිශඃ සසර්පාථ සමං සමෘස්තඃ

14 සමාරුරොහාථ රථං මහාරථඃ සහෙමචිත්රංං සහ රාජකන්ය්යා දිනාදිසන්ධ්යාරනුගතාං පිශඞ්ගිතාං ස්වරශ්මිදීප්ත්යෙජව දිවං දිවාකරඃ

15 ශීරඃප්රරදෙශස්ථසමුද්ගපෙටි කා ගෘභීත විණාශුකපඤ්ජරාදයඃ ස්ත්රිසයොප්යරනුස්යථන්දනමස්යග නිර්යයුඃ සවෙත්රඃහස්තෛඃ ස්ථවිරෛරධිෂ්ඨිතාඃ

16 මදාන්ධමාතඞ්ගඝටාද්රිංසඞ්කටෙ පරික්වණන්ති බලකායනිම්නගා පුරඃ ප්රමතස්යො පුරුහූතතෙජසස්තරඞ්ගිතා වල්ගුතුරඞ්ගරඞ්ගිතෛඃ

17 ස්වදෘෂ්ටිරොධිශ්ර‍වණාග්රෙමාරුතෛ රජො රථොත්ථං යදි නාහරිෂ්ය්ත විනිර්ගතාභිර්න පුරො මදස්රැ තාං ඝටාභිරද්රරක්ෂ්යත වර්ත්ම දන්තිනාම්

18 ව්යතතීතරථ්යෙැථ රථෙ කපොලයොර්විලාසවත්යා් ලසදංශුජාලයොඃ පපාත තස්යඃය පුරගෘහ්යපදිර්ඝිකාසමිරණානර්තිතපද්මජං රජඃ

19 ප්රි‍යං පථී ප්ර‍ස්තරභෙදකොටිහිර්හතස්යප ‍චක්රේ චලනං වරූථිනඃ විධාය තත්සංවරණං වරාඞ්ගනා තමාලලම්බෙ බලසන්නිධාවපි

20 රථධ්වනිප්රාඞපිතසම්භ්රලමං ගවාං කුලං සමුත්පුච්ජයමානමුන්මුඛම් උදග්ර කර්ණං පරිධාවදෙකතො දදර්ශ සීතාථ වනාන්තවර්තිනී

21 විනිද්ර්පද්මා මෘදුහිඃ සමිරණෛර්විසාරයන්ත්යඃම කලහංසිකාගිරඃ ස්වදෙශසීමාසරිතො විලඞ්ඝිතාඃ ශුවං වධූවෙතසි සාධු සන්දධුඃ

22 විවෘත්ය දෘෂ්ටා විෂයව්ය තික්ර්මාච්ඡනෛර්නිමජ්ජුන්ත ඉවාවනීතලෙ ස්වජන්මභූමෞ ගිරයො නෘපාත්මජාකපොලමාතෙනුරජසුමශ්රැසහිඃ

23 ගජෙන්ද්රො දන්තාහතවන්යරසල්ලකීකෂායගන්ධිඃ පථි නත්රුයෝෂිතාම් අනෛර්විධූවන්නලකාග්රෘවල්ලරීර්මුඛානිපස්පර්ශ වනාන්තමාරුතඃ

24 පථි ප්රාතානො නෘවරස්යම තාමසස්තතාන භිමං හයමාදිශන්දිශඃ ප්රරසභ්ය් වෛරොවනරොචිපාමථ ක්ෂි පන්ක්ෂංපායා විගමෙපි සංහතිම්

25 අරිෂ්ටසන්තාපවිරූපදර්ශනාස්තමොහිභූතාඃ ප්රාතිකූලමාරුතාඃ අචිප්රිසන්නානි මුඛානි භෙජිරෙ දිශො විනාශොතා ඉව ක්ෂතණම්

5026 අථ ප්රනකාශීභවදග්ර තො දිශං ක්ෂ‍ණදුදිචීමවහාස්යත දීපිහිභිඃ බලෙන තෙජඃ පුරුෂාකෘතිශ්රිීයා විභක්තමුත්පාතමනු ව්යාදුශ්යහතෙ.

27 තතො දධානඃ ශ්ර්වනාන්තසඞ්ගිනිං විශුප්කපඞ්කෙරුහබීජමාලිකාම් විනිද්රජරක්තොත්පලසඞ්කයා තතාං විලොවනොපාන්ත ඉවාලිසන්තතිම

28 විශාලවාමාංශතටාවලම්බිනිං සම්රංද්වහන්ද්විපිතනුං තනූදරඃ පරිඡ්වලතීව්රශතපොහුතාශනස්ථුලිඞ්ගපාතෛරිව බින්ද්රනවිත්රිාතාම්

29 භුජෙතිභිමෙ සශරං ශරාසනං නිධාය වාමෙ නිධනාවහං ද්විෂාම් කරෙපරස්මින්පරදුර්ගපාරගං පරං ස බිභ්රයත්පරශුං පරාසුභා

30 තපොභිධානස්යා සිතෙතරාධ්වනඃ ශිඛා ඉවාදිත්ය මයූබපිඞ්ගලාඃ සමීරණෛරාත්ම‍රයෙණ සම්භෘතෛර්ජටා විධූන්වන්වලිතා සමන්තතඃ

31 ප්ර‍භූර්භෘගූනාමථ කද්බලං බලි හසෙන ධූන්වඤ්ජ්වලනං විතන්වතා නිරධ්යර රාමෙණ රුෂාවෘතා ගිරඃ පරොවතාරො ජගදෙ ජගද්ප්රවභොඃ

32 විධීයතාමන්ය මීව ක්ෂි තික්ෂිතං න රාම රාමං යුධි ජෙතුමුද්යාදමඃ සරිත්තටිපාටවස්පෘශං නගොපතිංප්රාීප්යව නගො විශීර්යතෙ

33 රසොරපත්යෙො ජගතීපතිද්විෂො වෘථා තව ස්යාෙදිහ වික්රාමක්රිමඃ අලං විසාරිග්ර්සනස්යපපාටවො න දන්දශූකප්රෘභවෙ විහඞ්ගමඃ

34 තව ප්රපයොගෙ ධනුෂොනුශාසිතුඃ ශරාසනෙ භූධරනාථධන්වනඃ ඉතඃ ප්රාවෘත්තාපින නූනමාගතා විපත්වදීයශ්රභවණස්යව ගොවරම

35 ඉතිරිතං තස්ය් නිශම්යව තද්වවඃ පරස්යණ වෘද්ධිං යශසො විතන්වතිම් වෘථා විධිත්සන්ධනුෂො භිදාමිදං ජගාද ශිෂ්යො‍ වචනං පිනාකිනඃ

36 නවෙශ්වර ස්තබ්ධතරං ධනුර්වයං විධාය වන්ධ්යෙයතරබාණපාතනම් විශාමධීශෙ කිල විශ්වකර්මණා පුරන්දරාඛ්යාාය පුරා ව්යයතිර්යත.

37 තයොංථෛකං ච රථාඞ්ගධාරිණෙ විඍජ්යා පූර්වං දනුජාරයෙ ධනුඃ අදායි චෛකං ත්රිාදශාධිපෙන තත්ත්රිපලොවනාය ත්රිඃපුරං දිධක්ෂතවෙ

38 ව්යංධත්ත යත්නෙන තථා මරුත්පතිර්විවිත්සයා තද්ගතජන්යිතෙජසඃ යථාවො භව්යයවහොග්ර්තෙජසොරජස්යතශක්ත්යොගරජයොරජායත

39 සමාසහස්රාවණි සමෙතසාහසං දිශො දශාපි ප්රශතිරුධ්යය පත්ත්රිතහිඃ විහාය චක්රාසදි වකාර දෙවයොර්යුගං මහෙෂ්වාසයුගෙන සංයුගම්

51
40 අථො විකෘෂ්ටං මෘදුභූතමිශ්වරඃ සසර්ජ යච්චාපමහෙදි තත්ත්වගයා අගාදෘචීකාය විතීර්ණමක්ෂෘතං ක්ර මෙණ හස්තං ‍මම වෛෂ්ණවං ධනුඃ

41 උභෞ ගුණාවස්ය් තයොර්ජගච්ඡාතිං ජහාති නෛකො දෘඪතෙති විශ්රැ්තඃ අසංශයං ජ්යෙ ති නිරූඪිමාගතඃ පරො මමෛව ශ්රනවණාන්තගොචර:

42 අපාඞ්ගහාගාවධි වාපපූරණං සුදුෂ්කරං තිෂ්ටතු විෂ්ණුගොචරම් ගුණං යදි ප්රාුපයසීහ ජිහ්මතාං බලොපපන්නෙෂු තතස්ත්වණමග්රචණීඃ

43 නිධාය බාණං ධනුෂීහ පූර්තෙ වධඃ ස්වහස්තෙන තවෛෂ සත්ක්රිොයා ඉති‍රයිත්වා තනයස්යප භූපතෙර්මූමොව හස්තෙ සශරං ශරාසනම්

44 තතඃ ස ශුන්යාපමිව මුෂ්ටිමානයන්නපාඞ්ගදෙශං දශකණ්ඨසුදනඃ බලාදවිඥාවිකර්ෂණශ්රාමශ්චකර්ෂ ගුඤ්ජත්ගුණබන්ධනං ධනුඃ

45 ගුණවයෙනාතිසමුන්නතිවයං ප්ර සහ්යන නෙමේ කලහෙ මහීයසා අකමප්යඥමෙකෙන ශරාසනං බලප්ර්කර්ෂගම්යෙ න පරෙණ භාර්ගවඃ

46 ස තෙන මුක්තඃ කිල සායකො දිවඃ පදං තපස්යගද්වෘෂභස්යෙ වෘඤ්චතඃ ද්විතීයවර්ණස්යම නිහන්තුරාත්මනො විධාය නීශාරමුථ ව්යවතිෂ්ඨත

47 රිපොරජය්ය්ස්යු ජයෙන මානවෛඃ සහාජ්යෘමානො බහුමාන මන්ත්රරණෛඃ මනොඥවාසෙ පථි මෛථිලීසඛඃ සුඛෙන නීත්වා කතිවිද්දිනානි සඃ

48 ව්යිපාවෘතද්වාරමුඛෙන සන්තතං බලෙන භූම්රාය විශතා කෘතධ්වනිඃ පුරිමුදනවන්තමුදග්රෘනිස්වනං තනුං පිබන්තීමිව කුම්භජන්මනඃ

49 නරෙන්ද්ර‍රථ්යොරහයභාගවාරිතප්රතසාරිකාලගරුධූපවාසිතාම් තතාමනන්තෛරුපරත්නතොරණං සපඞ්කජාෂ්ටාපදකුම්භ මණ්ඩ‍ලෛඃ

50 විතන්වතීමුෂ්ණඍණෙරුදර්විෂඃ පරික්වණත්කාඤ්චනකිඞකිණි ශුණෛඃ සුගන්ධිනා ගන්ධවහෙන තාඩිතෛර්භ්රිමත්පතාකානිකරෛඃ කරච්ඡිදාම

51 මධුව්රවතව්රා්තවිරාවකිඞ්කිණිරුතෙන රම්යංක මණිතොරණසුජාම චයං පතාකානුකෘතානි බිභ්ර්තො ධූතං දධානාමනිලස්යි රංහසා

52 විවෙශ තාමඤ්ජලිබද්ධසම්පදා නරෙන්ද්රදසුනුර්මුකුලානි සර්වතඃ මුහුර්හුඛෙන්දොරුදයෙන කල්පයඤ්ජනස්යන හස්තාරුණ පඞ්කජානි සඃ

53 ගුරුනපෘෂ්ටවෛව කුමාරමීක්ෂිතූං ජවෙන වාතායනමියුරඞ්ගනාඃ නතාන සත්යොර න ච මූඪවෘත්තයස්තථාහි වංශස්යව ර‍ඝොර් විනිතතා


52
54 රරාජ වාතායනසන්තතිර්වෘතා විලොලනෙත්රෛසර්වනිතාමුඛාම් බුජෛඃ තතා විනිද්රො ත්පලපත්ත්රවසම්පදා සරොජිනි තිර්යගිව ව්යඃවස්ථිතා

55 ද්යු තිං දධෞ ජාලගවාක්ෂතසඞ්ගිනි නිතම්බිනිනාං වලදෘෂ්ටිසන්තතිඃ තතෙව ප‍ිෙඞ්කෙරුහනාලජාලකෛඃ පර්ස්ඵුරන්ති ශඵරිපරස්පරා

56 පදං පුරනධ්යාෙමවිශුෂ්කයාවකං සමර්පයන්ත්යාරමවිලම්බිවික්රෘමම් බභූව සොපානවිමර්දසම්භවඃ ස්වරාග එවාඞ්ඝ්රිංයුගස්යර යාවකඃ

57 කයාවිදලොකපථං මුඛාකුලං සමෙත්යඞ ඝර්මයස්රැාතපත්ත්ර්ලෙඛයා සඛීකපොලාහිතගණ්ඩභාගයා කෘතස්තදියෙපි මුඛෙ විශෙෂකඃ

58 ප්රගසාධනව්යායපෘතයාපි රාමයා ප්රයදෙශිනීපර්වවිකෘෂ්ටකර්ණයා උපායයෙ වාමකරස්ථපත්ත්රෙයා රයෙණ වාතායනජාලමන්ය්යා

59 ද්රැ තප්ර්යාණශ්ලථකෙශබන්ධනා සධර්මවාරිස්රැනති බිභ්රෘති මුඛම් ශ්රයමාතුරොරුද්වයමන්ථරාපරා යයෞ පත්න්යාඃන පරිශඞ්කනීයතාම්

60 හෘශාල්පවාතායනයාතමන්යථයොර්තිනාන්තමෙකීකෘතගණ්ඩහා ගයොඃ ප්රයභාසුරං කුණ්ඩලමෙකමෙව තන්මුඛද්වයං මණ්ඩයති ස්ම මයොඃ

61 ප්රිරයොපභුක්තාධරමර්ධලක්ෂියතං විධාය කාවිත්ප්ර ථමං තුලජ්ජයා ප්රයයාති දුරං නෘපතෞ දිදෘක්ෂධයා වකාර වාතායනබාභ්යාපමානනම්

62 අතිෂ්ටදෙකා කුවයුග්මසම්පදා නිරුධ්යා වාතායනමුන්නතස්තනී සඛීජනො යත්කෘශමධ්ය්භාගතඃ පතාකිනීමන්තරමාප වික්ෂිතුම්

63 ප්රෘසභ්යභ කාවිත්තනයං තනූදරි නිධාය වාතායනදෙහලීතලෙ මහීභුජෙ බාලකමඤ්ජලිං බලාදකාරයන් පඞ්කජකොශකොමලම්

64 නෘපඃ සුමිත්රාලතනයො වධූරිති ස්වයං කරෛර්නිර්දිශති ප්රිීයාජනෙ තලප්රජභාපාටලභාගභාගිනො නඛාංශුජාලා අපි වෙරුරම්බර

65 නෘපාත්මජං වර්ධයිතුං න ශක්නුවඤ්ජයෙන ශාලිනතයා වධූජනඃ පදං විධත්ස්වාවිධවාජනොචිතෙ පථිති පත්න්යෛඃ ගිරමාශිෂං ජශෞ

66 නරෙන්ද්රවසෙනා විවිශුඃ සමන්තතො විවෘද්ධතොයා ඉව යත්සමුද්රංගාඃ මහාර්ණ‍වසෙයව බභූව තතකෘතඃ පුරස්යො පූරෝන ච නාතිරික්තතා


53

67 ද්විධාගතං ද්වාරමුපෙත්යෘ තද්බලං නිබධ්ය්මානාඤ්ජලි ශාසිතා භුවං නාපාඞ්ගණස්යොහයභාගසංශ්රිමතං දෘශානුගෘහ්ණන්ස විවෙශ මන්දිරම්

68 දෙශං යුධාජිති ජිතං තනුජෙ තපොර්ථි වින්ය්ස්යා කෙකයපතිර්විපිනං විවික්ෂුඃෙ දූතෙන තෙන තනයං දූහිතුර්දිදෘක්ෂුඃ කාලස්යත කස්ය චිදථෙන්ද්රවසඛං යයාවෙ

69 අථ ස යුධාජිති ස්වවිෂයං සති නීතවති ප්රසථිතගුණො ගුණප්රෂචයලහරතං හරතම් ඉතරසුතාහිතප්රිිය ශතාහතතද්විරහ ප්රසහවශුවොනයන්නයශුචිඃ සුචිරං දිවසාන්

ඉති ශ්රී‍මත් කුමාරදාසස්යච කෘතෞ ජානකීහරණෙ මහාකාව්යේ නවමඃ සර්ගඃ
54


දශමඃ සර්ගඃ

1 නයෙන නයතස්තස්යම රාජ්යංය රාජිවවක්ෂුරපඃ තතඃ ශක්ර සමානස්යය සමානාමයුතං යයෞ

2 අථාලක්ය්‍්තත තද්දෙහෙ කාඨින්ය්රහිතත්වචී පලිතං විසුසාවල්ලිපුෂ්පභාස ඉව ක්වවිත්

3 පලිතව්ඡද්මනා දොෂා සර්වකාලසමුන්නතෙ ජරසා ශිරසි ස්පෘෂ්ටො න විෂෙහෙ මහාරථඃ

4 අඞ්කමන්යශතරෙද්යුඃ ස්වං සමාරොප්යක බලාද්බලී නාථො භුවඃ සමජ්යා‍යාං සුතං ජ්යාොයාංසමබ්රබවිත්

5 මාමියං ප්රාාණනිර්යාණවෛජයන්තී පුරඃසරී රක්තාක්ෂයවාහනාදෙශදූතී සංසෙවතෙ ජරා

6 අඞ්ගානි ජරසා තාත ස්පෘහා කාමෙෂු නිර්විදා තුල්යඞ මෙවොපනිතානි ශෛථිල්යංර නඃ ශනෛඃ

7 නිවර්තන්තෙ හි කාමෙභ්යොන භද්රා‍ රාඝවදන්තිනඃ කාලෙන ශිරසි න්යහස්තෛඃ ශෙවතකෙශශිතාඞ්කුශෛඃ

8 උභෙ චක්ෂනසි වංශ්යා නාං තිෂ්ටතො රක්තකර්කශෙ යෞවනෙ වනිතා වල්කසන්තතිර්වාර්ධකෙ ච නඃ

9 කෘතශස්ත්රෝ න යො ජිෂ්ණුර්යශ්වාඪ්යෝ යඥනිඃස්පෘහඃ කෘමි යශ්ව ජරන්නෙතෙ ක්ෂණත්රොවංශෙෂූ කත්ත්ර්යඃ

10 පාදශෙෂෙපි වෛරාග්යංත න යස්යත පුරුෂායුෂි ලක්ෂ්යශතෙ කිදෘශි තස්යෙ ජනස්යර හෘදයාලුතා

11 නාතිවිසුයා භින්නෙ දෙහෙ නා තප්යජතෙ තපඃ ඉතරත්රශ තපස්යාියාශ්චිරං ජිර්ණෙ හතා ගතිඃ

12 මන්දශක්තින්ද්රිනයශ්ච්යොංතලාලාවිච්ඡුතිතාධරඃ අස්ථුටස්මෘතිචෙෂ්ටාභිර්බාලවෘත්තමිවාවරන්


55

13 මෘණාලවලයච්ඡෙදතන්තුජාලසමත්විෂඃ දධානො යෞවනොද්දාහහස්මෙව පලිතච්ඡදාඃ

14 ප්රදත්යාිශා ජිවිතෙ ජීර්ණවයසො මෙ මුමුර්ෂතඃ ප්රනථයන්නිච නාස්තිති මූර්ධ්නස්තිර්යග්විකම්පණෛඃ

15 දන්තකුන්තශතෛරුග්රෛිර්මෘත්යොඃය සඞ්කටමානනම් ප්රනවෙෂ්ටුමිව බිභ්රා ණඃ කායසංකොව ඛර්වතාම්

16 බිභ්රවදාතඞ්කනිර්මාසව්යාක්තලක්ය්වතාසමුද්ගමාඃ විචීරිව ජරානද්යාඃ පර්ශුකාස්ථිපරම්පරාඃ

17 නිර්දන්තත්වාදසංස්කාරං මිථො මොහාදසංහිතම් මුෂ්ටින්ධය ඉවාස්පෂ්ටං වදන්නම්බූකෘතං වවඃ

18 භින්නභ්රැෂවමුදස්තාස්රාංද කිඤ්චිත්තම්පිතමස්තකාම් නම්රොි ගද්ගදිතාලාපාමනුනෙතතුං ජරාමිව

19 විධිත් සන්නප්යාශක්තිෂ්ටඃ ස්වදෙහවනෙපි සඃ වාර්ධක්යෙි ධර්මතො මූඪස්තපඃ කිදෘග්විධාස්යපති

20 යතො යාතුස්තපස්යාඪයාමරණ්යසවසතිං ත්ව්යා මා ජන්යයශ්රෑ්ප්රඃවර්ෂෙණ ප්රසත්යුතහො මෙ විරාගිණඃ

21 අනුශිෂ්ටිඃ ප්රතකෘත්යෛකව භද්රේ භවති කීදෘශී ප්රීනතයෙ මනසඃ ස්නෙහකාතරස්යක නිගද්යතෙ

22 ඖදාසීන්යං යතඃ ශත්රැ‍රුදාසීනශ්ව මිත්රිතාම් මිත්රංය භක්තිදෘඪත්වං ච යාති තද්චක්තුමර්හසි

23 ලොකසඞ්ග්ර්භකාමෙන ශත්රැ්භාවමනිච්ඡතා නින්දනියං න තත්තස්යි ඛ්යා්තිං යො යෙන වාඤ්ඡති

24 සුහගංකරණීවෘත්තිඃ සාම්නඃ ස්වපරරඤ්ජනී නායඃශූලිකතෙත්යාහුර්නයෙ නිෂ්ණාතබුද්ධයඃ

25 ජිඝාංසුභිරපි ප්රාෂඥෛර්යොක්තුං සාමෛව සාම්ප්රිතම් රඤ්ජයන්ති බිභිත්සන්තො ගීතෛර්මෘගාන්මෘගායවඃ

26 සාම ශාඨ්යං් ජනො වෙත්ති දනාදත්ය න්තවර්ජිතම් ඖශනං මාස දානස්ය් යුක්තං තත්සාධුමාත්ර යා

27 මා දා රහිතසම්මානං ත්යතක්ත්වා සත්කාරසානී දුෂිතඃ කෘතිනො නීතෞ විත්තං විශ්රා්ණිතං විදුඃ


56


28 නෙතා නිහන්ති වුර්ධර්ෂං ශත්රැ‍ශෘභ්යෙ ණ ශාත්රතවම් සනෙනෙව ස්ඵුලිඞ්ගාර්චිඃප්රාරවෘතං පිණ්ඩමායසම්

29 උපජාපහෘතෙ ස්වාමිසෙ‍නසිම්නි පරාශ්රයයම් මෞලෙ වාඤ්ඡති මෙදින්යාඃම පත්යුඃි පාතො න සංශයඃ

30 ඉතරොපායදුඃසාධ්යෙ‍ චණ්ඩදණ්ඩො මහිපතිඃ අදුෂ්ටායත්යොසෞ නීතෙරශ්නාති විපුලං ඵලම්

31 න දණ්ඩෙන විනාශක්යාත ගෞරව්යා හති රක්ෂිතුම් ඉති ප්රයත්යෙශති මුග්ධොපි වල්ලවඃ කිමු රාජකම්

32 ත්යණක්තදණ්ඩඃ පදං වාඤ්ඡන්නගෘහිතජගත්කරඃ ක්ෂොපණීපතිඃ පතත්යාඩශු ජරාක්‍රාන්ත ඉව ධ්රැශවම්

33 යුක්තිමිත්යඃමුපායානාං කුර්වනස්ය‍ වතුෂ්ටයිම් පරෛරින්දුප්රතහාගෞරං ව්රපජත්යසක්ෂයය්ය‍තාං යශඃ

34 ශුරං පුරුෂසාරඥං නිතෞ පටුමලම්පටම් වර්ධයන්ති නෘපං කොපෛඃ සම්යික්සංරක්ෂිතාඃ ප්රතජාඃ

35 ලම්භනීයඃ පදං නොච්චෛර්ගුණ්යොසප්යකන්වයවර්ජිතඃ රත්නාඪ්යලමපි කුර්විත මුර්ධ්නි කඃ පාදමණ්ඩනම්

36 ගුණෛඃ කෛරප්ය විඛ්යාමතො වංශෙනෛව විභාවිතඃ මූර්ඛො වර්ජ්යඃක කුලිනොපි මාතංගං ඉව භූභුජා

37 තද්යුක්තමුපධා භූඩමන්වයෙන ගුණෙන ච සාචිව්යංත ලම්භයංමෞලං න ප්රණමාද්යෛති භූපතිඃ

38 අස්මින්කෘතානුරොධෙන සෞහෘදං චිතනොති යඃ ස තං ත්යඅජති කෘත්යාචන්තෙ තීර්ණතොය ඉව ප්ලවම්

39 යෞ තු නිෂ්කාරණාමුක්තනෙස්හපාශෞ සුහාත්තමෞ මෟත්යු්නෛව තයොර්භෙදො දෙහජීවිතයොරිව

40 ජගද්රක්ෂවන්ති කිනාශරාජරාජපිනාකිනඃ දණඩද්ර්විණදුර්ගෛකසඞ්ගිනඃ කිමු රාජකම්

41 ඉති ප්රණකෘතිවර්ගාදිනිර්ණයෙෂු නයාශ්ර යඃ ක්ෂදපිතාන්තර්බහිඃශත්රැඃ ශාධි සාධු වසුන්ධරාම්

42 ඉත්ථංදිවාදිනි රාජෙන්ද්රෙ‍ රාමො මෞනමධිශ්රිවතඃ ශොකෙන හෘදයං වාෂ්පෛර්වවර්ෂ හෘදයාවිධ්රාැ


57


43 තතො භද්රාෛසනෙ භද්රංර ස නිධාය නිධිඃ ශ්රිනයඃ නිර්භරිකෘතසම්භාරඃ ප්රාරභිෂික්තො මහීපතිඃ

44 රුරුධෙ පෘෂ්ටසංවිෂ්ටග්රභන්ථිමන්ථරයාතයා ස්මාරයිත්වා වරෞ වීරං රාජ්යංි මන්ථරයා තයා

45 චතුර්දශ දශග්රීවවශත්රැ‍ මින්ද්රිසමඃසමාඃ ආදිදෙශ තතො වස්තුං වනෙෂු වනජෙක්ෂශණම්

46 අනින්ද්යංජානිනාරූ‍ඪො නිර්ජගාම පුරඃ පුරඃ කෘතප්ර ස්ථානසෞමිත්රිඃන ස්ඵුරත්කෙතුරථො‍ රථඃ

47 අශ්රැසභිර්හෘදයං සීතා නිජමෙව න කෙවලම් ප්රේක්ෂිසතස්යං ජනස්යානපි වකාරාර්ද්රංර වනාධ්වනි

48 ජගන්නෙත්රාසභිරාමස්යත රාමස්ය‍ රහිතාගසඃ ශක්ලසය ත්යා්ගිනං දෙවං ඍණයෙවාසවො ජහුඃ

49 න්ය්වර්තත පරිත්යාජ්යම ක්ෂ ත්තාථ ක්ෂවත්රිනයත්ර යම් ඌඪාශ්රැත වලිතග්රි්වං චිරං ‍තෙනෛව වික්ෂි‍තඃ

50 ද්විත්රාලණ්යෙවව රථං ත්යයක්ත්වා පදාන්යාධාය නිඃසහා යෙයමද්යතකියද්දුරමිති පප්රිච්ඡ මෛථිලි

51 රාමහස්තස්ථශාබාග්රමකල්පිතාතපවාරණම් ප්රමස්ථානමහවත්තස්යා‍ස්තදග්රෙමසරලක්ෂ්වමණම්

52 යයුර්භාගිරථිරං පශ්යපන්තඃ සොත්පලාමිහසඃ ඉක්ෂු්ශාකටශා‍ලෙයක්ෂේත්රාපනුත්තරකොසලාන්

53 අථානාසාද්යශ කාලින්දිමුල්ලඞ්ඝ්යර සරිතං දිවඃ භරද්වාජාශ්රනමං පුණ්යංල චිත්රයකූටස්යව චාධ්වනඃ

54 උක්ත්වා නදනදිදෙශෛච්චිහ්නං වෘක්ෂඞක්ෂයමාධරෛඃ යාතෙ රාජන්යතභොගීනෙ රාඝවොපි ගුහෙ ගෘහම්

55 සපත්න්යෞ‍ සරිතාං පත්යුඃ සුමිත්රාකත්මජධිවරෛඃ චිත්රරකූටමකූටඥඃ ප්රිසතඃ ප්රොසත්තාරිතො යයෞ

56 තතඃ සිතාමුඛාම්භෞජභ්ර‍මරත්වෙ කෘතස්පෘහම් නෂ්ටෛකදෘෂ්ටිමස්ත්රොණ බලිපුෂ්ටං වකාර සඃ


58
57 තතඃ ප්රතකෘතිසඞ්ඝාටො වීරඃ කෙකයවංශ්යොජඃ ශොකද්විගුණිතං බිභ්රාද්යඝයෞම්ම ශ්ර්මම්

58 නිර්ඝෘණො රාජඝඃ කශ්චිත්සම්ප්රාවප්ත ඉති සාධවෙ කථ්ය්තාමිති තද්වාක්යං් ද්වාරි ශුශ්රාිව රාඝවඃ

59 අනුඥාතොනුජස්තෙන පර්ණශාලාමයා විශත් ද්වාරබන්ධාතිරික්තෙන කිඤ්චත්තිර්යක්කෘතොරසා

60 භරතඃ ශොකාසන්තප්තො රාමමාදාය පාදයොඃ උක්වාර්යෙති සකෘද්දිනඃ පුනර්නොවාච කිඤ්චන

61 තතඃ ශ්රැ ත්වා ගුරොරනතං ස දුඃඛෙන හාදිස්පෘශා සාභිෂෙකමිවාසෙණ චක්රෙ‍ කර්මෞර්ධ්වදෛහිකම්

62 ශපමානමථ ස්වස්මෛ භරතං භූතිනිඃස්පෘහම් ගර්හයන්තං ච කෛකෙයිං රාමො වක්තුං ප්රංවක්රමමෙ

63 න ස්මරාමි ග්රාරොරාඥාං ඥාත්වා ජාතු විලඞ්ඝිතාම් යතස්තාතස්යස නො හන්තුං සවෘක්ෂංං සමයං හි නඃ

64 සමයස්යා ගුරොරින්ද්රෂලොකස්ථස්ය විලඞ්ඝනෙ බුද්ධිර්ජනි පුනර්මෙවං නිර්විශඞ්කා ච තාවකී

65 පූජනීසාව තෙ දෙවි පත්යුඃ් සත්යායනුපාලිනී දුෂයිෂ්යපති පූජ්යෙිෂු පූජාවෛමුඛ්යාමායතිම්

66 ස්වයංකෘතෙන දොෂෙන ගුරුර්යො යෙන ලජජතෙ තෙන තත්සන්නිධෞ තද්වානන්යොගපි න විනින් ද්යයතාම

67 ඉති ව්යතහෘත්ය් නම්රානය ‍දදෞ දිනාය පාදුකෙ මර්මාවිධි මරෞ ඝර්මෙ වාරි වාරිෂ්ය‍තෙ යථා

68 ද්විධාකාරමිව ජ්යායයාන්භරතං හෘදයං චිරම් දර්ශයන්තං පරිෂ්වඞ්ගප්රාමප්තසාන්ත්වං ව්යංසර්ජයත්

69 තතස්තං ත්යගජතා ශෛලං විරාධො රාවණාරිණා දෘෂ්ටස්තනූනපාදර්විර්බභ්රැඃත පඤ්චවටීපථෙ

70 හරන්තමථ වෛදෙහිං තං නිහත්යැ නිශාචරම් විවරිෂ්යහත්කථාවස්තුං ක්ෂිැප්යෙචව ව්ය්දර්ශයත්


59
71 වවෘතෙ විවෘතෙ තස්යත රඞ්ගක්සාරඞ්ගශාවකෛඃ පඤ්චවට්යාවශ්රතමෙ රම්යෙග වාසො වාසවර්වසඃ

72 අථ රාමං වෘෂස්යසන්තී ප්රගපෙදෙ නෛකසිසුතා ප්රචවීන්තෙව දරිද්රංස්ය‍ ස්ථූලලක්ෂංඃ නරෙශ්වරම්

73 සීතාවිද්රාෙවණකෘඩශ්වකර්ත කෘපයා සමම් ලක්ෂ්මනස්තන්මුඛාම්භොජකර්ණිකාමථ නාසිකාම්

74 භ්රාමතෘද්වයෙ තයාහූතෙ ශස්ත්රෛ ර්වර්ෂති රාඝවෞ පර්යවාරයතාං ක්ෂිප්රංර ක්ෂුයරප්ර්ප්රරකරෛර්බලම්

75 බරදුෂණයොර්යු‍ද්ධෙ ධාරාමෙකධනුර්ධරඃ අදීධපත ශෘධ්රායණාං ව්රාාතං සත්ය ව්ර‍තොඍජඃ

76 සීතා මස්කරිණං කඤ්චිද්දදර්ශාශ්රෙමාගතම් දාණ්ඩාජනිකමුත්තුංගජටාමණ්ඩිතමස්තකම්

77 මෘගව්යතහෘතරාජන්යොර වර්ණිලිඞ්ගි නිශාචරඃ උග්රඩරූපො නීජං රූපං ඝොරං ප්රාොදුරබීභවත්

78 දශානාමුග්රනතෙජස්කං රූපධෙයමධිශ්රිදතම් ශිරසාමස්යශ පශ්ය න්ති භීත්යාධකම්පත මෛථීලී

79 ප්රනදීපමිව තත්තේජඃ පරිෂ්කෘතදශානනම් අසොඪමරුතං ද්රමෂ්ටුං නාත්යාජසන්නං ශශාක සා

80 රාමාරත්නමසෞ රාම න මාක්රයන්දදිදං වවඃ ජගාද ජගදිශස්යත ක්ෂෙමපදුෂ්ටං ක්ෂිපාවරඃ

81 සාරඞ්ගාක්ෂි ශරස්තස්ය‍ කෙවලං තු ඛරෙ ඛරඃ න ත්රිගලොක්යාශ විභෞ රණෙ දූෂණදූෂණඃ

82 ලබ්ධාභයා බලනිරික්ෂ්ණදොහදෙන ද්වාරි ස්ථිතා නිජපුරප්රකවරස්යෙ සිද්ධාඃ ථෙරාවතද්විපගතෙන සහාසගර්වං දෘෂ්ටා මයා සුරපුරං ව්ර්ජතා කටාක්ෂෛඃූ

83 අන්යාරයිතොහමහමප්යකනුවෘත්යෂ සෙවාං නිර්ජිවිකො මම භෘතං භවනං පිශාවෛඃ ඉත්යුින්නදන්භ්ර මති මත්ප්රවතිහාරමෙත්යෂ රාජාඞ්ගණෙ සුරගණඃ සහ ලොකපාලෛඃ


6084 ස්පෂ්ටොත්පිෂ්ටබෘහත්ත්රි්විෂ්ටපබලං බාහුං බහුක්ෂෝගිත- ක්ෂ්මාපාතාලතලං තලෙන දලිතශ්වෙතාවලෙන්ද්රංබ මම නො වාඤ්ජත්යු්පධානභූතමබලෙ ධන්යා් සුරස්ත්රීමෂු කා තල්පෙනල්පවිකල්පජල්පමධුරක්රීූඩා‍රසෙ සෙවිතුම්

85 උර්වශ්යාල පරිවිජනෙෂු මධුරං නෘත්තං යථා හෙලයා තන්වන්ත්යා් පිතශාරදෙනදුකිරණච්ඡායොල්ලසච්චාමරම් ආසජ්ය් ස්වයමඞ්ගදස්යෙ ශිධරෙ නිර්මොවයන්ත්යා පුනඃ සෙතහස්වින්නවිවෙපමානකරයා සොයං භුජඃ ස්පෘශ්යාතෙ

86 එකස්මිඤ්ඡයනෙ මයා මයසුතාමාලිඞ්ග්යස නිද්රායලය- මුන්නිද්රංස ශයිතෙන මච්චරණයොඃ සම්බාහනව්යාාපෘතා පාදාග්රෙරණ තිලොත්තමා ස්තන‍තටෙ සස්නෙහමාපි‍ඩිතා හර්ෂාවෙශසමර්පිතානි පුලකාන්යද්යාපි නො මුඤ්චති

87 අක්ෂාින්දිව්යයති දානවෙන්ද්ර්සුතයා සාර්ධං ස්මරාර්තෙ මයි ක්රීාඩායත්නපරිශ්රවමඃ පණ ඉති ශ්රැදත්වා ගතාසහ්ය්තාම ද්යුාතං කාරයති ප්ර්යයොගවතුරා රම්හොරුරම්හාහ්වයා මත්තො මන්මථවස්තුසංහිතවිධෞ වෘධෞ විවෘද්ධස්පෘහා

88 සර්වස්වර්ගවරාඞ්ගනා ධෘතිහෘති ප්රෙපමප්රරධානං මයි ත්රෛොලොක්යානධිපතෞ විධාය හෘදයං යායා ජගත්පූජ්යමතාම් නාරිමාශ්රරයසම්පදෙව නයති ශ්රෙියශ්කරීමුන්නතිං මාන්යාශ මානිනි කස්යන ධූර්ජටිජටාජුෂ්ටා න ජහ්නොඃසුතා

89 හස්තෞ පල්ලවකොමලෞ කරයුගෙනාදය වසඃ ශනෛඃ- රන්යොන ව්යකපනිය පාණියුගලෙනාමෘශ්ය කාඤ්ච්යාමස්පදම් මය්යාාලිඞ්ගති බංහුභිඃ සුබහූහීඃ ශෙෂෙරේවිලක්ෂකස්මිත‍- ජ්යොාත්ස්නාසෙකමනොහරාධරපුටං චක්ත්රංන ස්වයං දාස්යචසි

90 ඉත්යුොක්ත්වාදාය රක්ෂඃකපතිරවනිසුතාමුත්ප්ලුතො මීනජාලෛ- ශ්චිත්රංඉ ව්යේමාම්බුරාශිං සනෂවනරයාස්ඵාලකුඤ්ජද්ඝනොර්මිම් පොතෙනෙව ප්රයකම්පධ්වනිනිවහමසෞ බිභ්රනතා පුෂ්පකෙණ ස්ඵුර්ජත්සීතෙන යාත්රාපමනුපහතජවව්යාපපිනීමාලලම්බෙ

ඉති ශ්රී්මත්කුමාරදාසස්යර කෘතෞ ජානකීහරණෙ මහාකාව්යෙද දශමඃ සර්ගඃ සමාප්තඃ


61

එකාදශඃ සර්ගඃ

1 අථ විකම්පිතපක්ෂපසමීරණප්රපසහනර්තිතදිධිතිමාලිනා විදිතතද්ගමනෙන සමුත්ප්ලුතං සරභසං සමරාය ජටායුනා

2 ජනකරාජසුතාමනුකර්ෂතඃ සුරරිපොඃ පථි ගෘධ්රසසමාගමඃ අවනිමිත්තමවෙදයදස්ය් තං නෘපවධූහර‍ණප්ර‍භවං වධම්

3 පතගපක්ෂෙපරාහතිනර්තිතස්වහවනොදරමධ්ය්පරිව්යු තඃ උභයභිත්තිවිදාරිතමස්තකශ්චිරමකම්පත විශ්රනවසඃ සුතඃ

4 විහගනාථවිතීර්ණපරාභවප්රමභවකොපවිකම්පිතවෙතසා සපදි පඞ්ක්තිමු‍ෙඛන සමාදදෙ ශරවිතානකෘතාවරණො රණඃ

5 ක්ෂ්ණමතිෂ්ටදුපාහිත මණ්ඩලස්ථිතිමනොහරවිග්ර හබන්ධුරඃ විපුලපක්ෂ්පුටද්වයකල්පිතප්රණහරණාවරණඃ ස විහඞ්ගමඃ

6 ප්ර්වවෘතෙ ධෘතිසංහරණො රණඃ පථි විහඞ්ගනිශාවරශාසිනො විධුතපක්ෂ්ධනුර්ගුණසංහතිධ්වනිනිනාදිතභූධරකන්දරඃ

7 අථ බගෙශ්වරපක්ෂනසමීකරණප්රිබලවෙගනිවර්තිතපාතිතෛඃ අපි නිජෛරතිවෙගිහිරායුධෛර්දෘඪමහන්යත සංයති රාවණඃ

8 ප්රෛතිදිගන්තරදූෂ්ටතනුඃ සමං නහසි මණ්ඩලයන්නතිරංහසා දශමුඛං පරීතඃ ස විහඞ්ගමඃ ස්වවපුෂා පරිවෙෂමිවාදධෙ

9 ගගනසාගරභොගධාරාඞ්ගනා බිසලතා හරීපාදසරොරුහඃ පතගපක්ෂසසමීරණරංහසා සූරසරිද්විසයර්ප දිශො දශ

10 බගපතිර්නිජපක්ෂසසමූහිතොපහිතවාරිදරුද්ධදෘශො මුහුඃ ශිරසි චඤ්චුමදූෂ්ටසමා‍ගමො දශමුඛස්යහ සවෙගමපාතයත්

11 ශිරසි තං ප්ර‍ණීහත්යු ස මුෂ්ටිනා භුවි නිපායති ස්ම නිශාචරඃ ද්විජපතිඃ පුනරෙව සවෙගවානුපරි කන්දුකවද්දදෘශෙ රිපොඃ


6212 නඛශිඛාශිතකුන්තනිපාතනස්ඵුටිතරත්න පිශඞ්ගිත දිඞ්මුඛම් රිපුශිරච්චරණෙන රණෙ රණන්මුකූටකොටි ජඝාන විහඞ්ගමඃ

13 අථ ස කුන්තමුඛෙන ශකුන්තපං තමභයඃ සමරෙ සමදාරයත් ද්විජවරොපි තතො නඛරෛඃ ඛරෛරපලනං ඝනමස්යය ජඝාන සඃ

14 හෘදි සමර්පිතකුන්තමුඛං මුහුර්විතනපක්ෂයනිරුද්ධනහස්තලම් ඛග‍පතෙඃ සමරොවත තද්වපුර්නිහිතදණ්ඩමිවාතපවාරණම්

15 යුධි විධූය තදායුධමුත්ප්ලුතශ්චපලතුණ්ඩවිඛණ්ඩිතමණ්ඩනම විබුධශත්රැධශිරස්තරසා රසන්නභිනිපත්යණ ජඝාන පතත්පතිඃ

16 නඛශිඛාඞ්කූශකොටිෂු මස්තකෙ නිපතිතාසු දශානනදිග්ගජඃ අඟිනතාද භෘශං දශභිර්මුඛෛර්ප්ර්බලනාදනිනාදිතදිඞමුඛඃ

17 නඛමුටොපහිතායුධකර්මණස්තනුතනුච්ඡදසන්තතිවර්මණඃ රණමවෙක්ය්ඛමු විහඞ්ගපතෙර්ජගුඃ සපදි සාධුවවඃ සුරකින්නරාඃ

18 අථ විදර්ශිතපූර්වපුරන්දරද්විරදකූම්හවිපාටනපාටවම් අසිමසාවසිතොත්පලසප්රපභම් සුරරිපුඃ සමරාය සමාදදෙ

19 සපදි මාතුමිවාස්ය‍ දිගන්තරං විතතපක්ෂදයුගස්යර පතත්රි ණඃ පෘථුවිතානමිවාමරවර්ත්මනො විපුලමංසපුටං නිජධාන සඃ

20 ද්විජවරස්යත තනු කෘතවෙදිනඃ සුරවධුනයනොදකසන්තතිඃ කුසුමවෘෂ්ටිරිති ත්රි‍තයං තතඃ සමපතත්සමමෙව නභස්තලාත්

21 දශමුඛෙන කලත්රනමපොහිතං විධිවශෙන වශී සමුපස්ථිතඃ නිජගදෙ ශිථිලිභවදුෂ්මණා රඝුපතිඃ ප්රතභූනාථ පතත්රිපණාම්

22 සමරශක්තිරියං මම තාවති හරති පඞ්ක්තිමුඛො ස්වවධූමිති දශරථාය යයා ගදිතුං ස්වයං ද්විජවරොධි‍රුරොහ සුරාලයම්

23 සශරවාපධරෙණ කනියසා විගතශොකභරො රඝුනන්දනඃ අථ කඛන්ධමවෛක්ෂධත භීෂණං ප්රකවිවරන්තමිවාද්රිමවරං වනෙ

24 සපදි මාතුමිවාවනිමණ්ඩලං ප්රරසෘතහස්තයුගං සුරවිද්විෂඃ නිශිතඛඞ්ගයුගෙන නාපාත්මජෞ ලුලුවතුඃ කදලිමිව ලීලයා

25 නෘපසුතඃ පවනාත්මජලම්භිතඃ එලිතවෘක්ෂතවනං වනජෙක්ෂ ණඃ අගමදෘශ්යනපදාදිමගොත්තමං සපදි මූකමමූකවිභඞ්ගමම්

26 අකෘත සඛ්යපමසෞ ශිඛිසන්තිධෞ හනුමතාභිගිතං හරිසුනුනා අථ ස වාලිවධාර්ථිතයා හරිර්විපුලසාලවිහෙදමකාරයත්


63


27 කපිරජර්යමවින්තිලමභිතං සමනුභූය වියරාවන සම්භවඃ රිපුමයාවත කෞශිකවෛරිණාං නිහතයෙ න න දුන්දුභිවිද්විෂඃ

28 උපකපිශ්චරවාසගුභාමුඛං සමධිගම්ය් රඝූද්වහචොදිතඃ ප්රුතිනිනාදවතඃ පරිකම්පයන්ගුරු ජගර්ජ හරිර්ජගතීධරාන්

29 අභිපපාත රුෂාරුණිතානනඃ කපිපතිඃ කපිලද්යුරතිමණ්ඩනඃ නවවිරොචනමණ්ඩලමුද්වහන්ගිරිවරඃ ශිරසෙව හිරණ්මයඃ

30 ප්රඩවවෘතෙථ රණෙ ධරණිහෘතාං ශිඛරඛණ්ඩමහිරුහමණ්ඩලෛඃ හරිහරිද්වයනන්දනනර්දනප්රෘතිනිනාදිතභිමධරීමුඛඃ

31 පතිතභූරුහභූරිභරස්ඵුටත්කඨිනවිග්රදහතෙජිනෞ අවරතාමවිරෙණ පරස්පරච්ඡලනිරූපණවික්ෂනණ වික්ෂරණෞ

32 ගීරසි පාතිතභින්නගිරිද්රැෂමක්ෂ්ණනිරාසලසූකෘතහස්තයොඃ අධරදංශපරිස්රැ තශොණිතං වලිතමුෂ්ටිජවාදුපසර්පතොඃ

33 සරහසං රිපුවක්ෂතසි වක්ෂෂසා සමභූහතය සහෘඞ්කෘතිවල්ගතොඃ ලලිතමුක්තපටාන්තමනොහරප්රශවලපුච්ඡගුණද්වය ශොභිනොඃ

34 අථබභූව භුජෛඃ සුමහාභවො රවිපුරන්දරනන්දනමල්ලයොඃ කරණබන්ධනබද්ධසමුච්ඡිවසජ්ජඨරමුක්තමුඛාගතශොණිතඃ

35 නඟසි කිං ක්ෂිපතඃ කුලපර්වතානුත භුජෙන විවර්තයතො මහිම් ඉති විවෙශ විතර්කමථෛතයොර්නෘපසුතඃ ක්ෂිපතොරිතරෙතරස්

36 බලපරික්ෂ ණතත්ක්ෂුණකර්ෂණප්රසසහතානිතහෘඞ්කෘතිගර්ජිතඃ හරිගුරුං හරිදශ්වසුතො මුහුරිවිනමයන්නිජනාම සමාදදෙ

37 අථ නිවර්තිතනිශ්වසිතාතුරං ග්ර්හණනිර්ගතනිශ්චලලොවනං භුජභුජඞ්ගමබන්ධන බන්ධුරං සුවදඍග්ර සරඤ්ජිතකන්ධරම්

38 භ්රජමිතපාදයුගාහතපාතිතද්රැරමශතං ද්රැතම මුක්තරවං රවෙ භ්රගමයති ස්ම සුරාධිපසම්භවඃ සුතවරං වරමික්රමමමම්බරෙ

39 ඉති පපාත විතන්වති පෞරුෂං පරුෂවහ්නිශිඛොද්ගමනිෂ්ඨුරාඃ රිපුදෘඪාඞ්ගවිදාලිනි වාලිනි ක්ෂිතිපනන්දනබාණමහාශනිඃ

40 අකෘත බාණනිකෘත්තතනුඃ කෘති චිරවිනින්දිතරාඝවලාඝවඃ පදමධික්ෂඅයසම්පදඃ සුරපුරස්යත පුරන්දනන්දනඃ

41 සදනුජෙ දනුජෙශරිපෞ නගෙ ස්ථිතවතීතවතීන්ද්රදසුනෙ දිවම් ස්තුත‍නයෙ තනයෙශිශිරද්යුතෙර්නිපතිතාං පතිභාං පුනරාස්මිතෙ


64


42 ඍතුරනාරතහාස්වදිරම්මදාරුවිපිශඞ්ගිතවාරිදමණ්ඩලඃ ප්රුවලවාතවිධූතපරිභ්රදමත්සිතවිහඞ්ගමදන්තුරද්ඞ්මුඛඃ

43 උදිතසාරවසාරවදම්බුදඃ පථිකරොදකරොදක ශිකරඃ උපයයෞ වන‍යෞවනසම්පදඃ ප්රිජනකොමලකොමලකන්දලඃ

44 මුඛපටඃ සමරාය ගමිෂ්යපතඃ ක්ෂිතිපනන්දනවික්රතමදන්තිනඃ ජලධරඃ පවනෙන විතානිතස්තපනමණ්ඩලකෙශරිපඤ්ජරඃ

45 මලයමන්දරවින්ධ්යනමහීභෘතාං ශිඛරයෂ්ටිසමර්පිතමායතම් ජගති මෙඝවිතානමරොවත ප්රයතතශීකරශුක්තිජමණ්ඩනම්

46 භුව‍නතාපනඝර්මජයොත්සවඃ සමුදිතඃ පරිනෘත්යසත බර්හිණඃ ඉති ජඝාන යථා සමයස්තද්ධිත්කනකදණ්ඩාශතෛර්ඝනදුන්දුහිම්

47 ප්රාථමමශ්රැදමුඛීමපහඃය තාං පථාක සම්ප්රබති කිං පරිදුයසෙ ඉති යථාවි ජහාස වනස්ථලී ප්රරවිකශද්දලකන්දලශොභිනී

48 ස්මරහිතං රහිතං ප්රරදිධක්ෂුදණා රුචිරභාවිරභාසිතවර්ත්මනා අතනුනාතනුනා ඝනදුරුභිඃ ප්රරබචිතා ඛචිතා න න දිපිතා

49 ශුශුභිරෙ කුලිශායුධගොපකා ජලදකාලවිවර්ධිතතෙසජඃ මනසිජස්යශ ශරව්යයථීතාත්මනාං විරහිණාමිව ශොණිතබින්දවඃ

50 ඝනපරිසුවණා ගිරයො බභුඃ සතද්ධිදම්බුදසන්තතිසංවෘතාඃ කනකවිත්රඝකූථාවෘතමූර්තයඃ ස්රැතතමදා ඉව දානවදන්තිනඃ

51 පුරජනාදගභීරමනොහරෛඃ ප්රඃමුදිතෙන පයොධරනිස්වනෛඃ උපරි වෘෂ්ටිභයාදිව තානිතඃ ප්ර්වලමිච්ඡචයො විශදභාවා

52 මුහුරුදග්රතපයොදමතඞගජශ්රවවණචාමරභාවමුපෙතයා ගගනසාගරශඞඛවපුඃශ්රිතයා විචරිතං ප්ර‍මදෙන බලාකයා

53 අවිකලං විකලඞකතනුච්ඡදං සමදනං මදනමුතනුශ්රිරයම් සකලහං කලහංසගණං ජහෞ කමලිනි මලිනීකෘතකන්තතිඃ

54 දිශි බහෞ නවවාරිදසඤ්චතයස්ත්රිතදශනාථශරාසනරඤ්ජිතඃ ජලනිධිර්බහුවර්ණමණිද්යුිතිප්රසකරවානිව තිර්යගවස්ථිතඃ

55 ජලධරස්යම තටෙ තඩිතො බභූර්ග්රරහගණග්රවසනානි විතන්වතඃ උදරමාශූ විහිද්යම විනිර්ගතා රවිකරා ඉව කාඤ්චනරොචිපඃ

56 විමලවාරි නිපීය නදීගතං සලිලහාරනිරන්තරිතොදරඃ ක්ලමමිවාහිවහන්නතිපානජං ගිරිතටෙ නීෂසාද පයොදරඃ

ජා - 5 6557 සලිලවිව්යුාතතෛලසම්ප්රදභං ප්රනතිනවොදිතමස්ඵුටමම්බුදෙ විරහිණිභිරලක්ෂ්යයන මන්යු්නා වී බුධනාථශරාසනඛණ්ඩකම්

58 න න වකාර තතාරතතාරකා හරිතසර්වනදා මනදාවලි ප්රහමදසාරමිතං රමිතං ගි‍රෞ මදමයුරවරං රවරංහසා

59 වනදමණ්ඩලදත්තපදශ්චිරං සතභිපත්යද පතඞිගහරිව්රහජඃ නලධ‍රෙ පව‍නෙන හෘ‍තොග්ර තඃ කචිදතිෂ්ට දුපාහිතසම්භ්රුමඃ

60 පිහිතවිෂ්ණුපදස්යන පයොමුචඃ පටලරන්ධ්රහවිභාවිතමණ්ඩලඃ දිනකරඃ ක්වචින්වගමද්රැසවා ජලනි‍ුධෞ වඩබාලසංහතිම්

61 ජලධිවාරි නිපීතවතො භෘශං වනමුවො රුධිරස්රනවලොහිතාඃ අතිහරස්ඵුටිතතාෙදරනිර්ගතා විබභුරාන්ත්ර ලතා ඉව විද්යුතතඃ

62 භුවනදෘෂ්ටිනිරරාෙධිකෘතං කෘතං රවිකරානුපරුධ්යව මයා තමඃ විලසි‍ ĀහනĀේතෙති මුනිර්මුහුස්තඩිදතිව රරා රුෂා සනඃ

63 දිශි නිශශිතතාම්රධවි‍ාලෙවනා නවඝනානිලකම්පිතකුන්කලාඃ විසසෘජුඃ සහ වාරිදශික‍ර්ෛරනෛයනවාරි විරං පරිකාඞ්ගනාඃ

64 විතතපාවන‍ිකසෛතුෛකරෛනහිĀන්ේධෙව‍හ ෙධව හහ ෙපථි ශිඛිගිරං සහ‍පසෙ සහ‍ෙසරිතාමිතිරෙෙවරුදිතා රුදිතාඃ ස්ත්රිථයඃ

65 නහසි නුතනකන්ධරපෘම්භිත ස්ථගිතතිග්මකරද්යුරතිසම්පදි ව්යිපගෙතන පදං ශුචිෙතජසා හෘදි විෙයාගවතාමිව සන්දෙධ

66 ශිශිරශිකරවාහිනි මාරුතෙ චරිත ශීතභයාදිව සත්වරඃ මනසිජඃ ප්රශවිවෙශ වියොගිනීහෘදය මාහිතශොකහුතාශනම්

67 ප්රිථමපිතජලාහිතමෙවකප්රිභමනඞ්ගකෘපාණමිවාම්බුදම් විමලධාරමුදීක්ය්ක සමුද්ගතං විරහිණීහෘදයං න න විව්යමථෙ

68 විරහභීති මනන්යමපි නිර්විශන්විනතමෙෂතමිස්රහවෘතා දිශඃ සමවලොක්යව නිශාගමශඞ්කයා මෘදු රුරාව රථාඞ්ගසමාහ්මයඃ

69 පථිකමානසමානසමුන්නතිස්තිථිනිබර්හබර්හකලාපිනි ජගති රාසිතරාසිතවාරිදප්ර්සෘතකන්ධෘති කං ධෘතිරාශ්රියතා

70 නවපයොධරකුඤ්ජරමස්තකෙ තඩිදසෞ පතිතෙ පර්තශ්ච්යු‍තාඃ විසසෘපුඃ ප්රොකාර ඉව මෞත්තිකා ස්ඵටිකඞ්ගරුචො ජලබින්දවඃ

71 බලනිපූදනජාල විදා යථා නහසි දෙවනගොලකවෘත්තයඃ ජලධරෙණ කෘතා රවිතාරකා ග්ර සන්නිර්වමණක්ෂතණයන්ත්රිවතාඃ

72 අධිරයෙණ සමිරණවාහිතා විබුධවර්ත්මනි වාරිදදන්තිනඃ ශ්රරමකෘතානිව සර්මපයඃකණානවිරතං මුමුචුර්ජලශිකරාන්

66

73 ජලදශාඛිනි ලොලතඩිල් ලතාක්රවකචපත්ත්ර්නිපාතවිදාරිතෙ ප්රරවිතතා බව ඡූර්ණචයා බහූඃ පවනචෙගධාතා ජලරෙණවඃ

74 මහිපධුසරිතඃ සරිතස්තටඃ පරිගතතාෙ විපදා විපදාචිතඃ ධුකමහාකකූහඃ කකුහඃ පතන්නකෘත හිමරුතා මරුතාකූලාඃ

75 හවිෂි වෘෂ්ටිමයය ෙබලශතෘණා රවිකරාහිතතෙජසි භූතලෙ උපහිතත ෙසමරොවත ලාඬ්ගලී සමුදිතෙව කෘශානුශිඛාවලී

76 නවවිබෙොධමනොහර කේතකීකුසුමගර්හගතඃ සහ කාන්තයා අවිදිතානිලවෘෂ්ටිභයාගමඃ සුඛමශෙත චිරාය ශිලී මුඛඃ

77 අහිවිසෘජ්යා වනානි කෘතාවනා මනුජලලාෙකසමිපන්ෂෙවිණඃ තඩිදලාතශතෛරහිතාඩිතා වනගජා ඉව සස්වනුරම්බුදාඃ

78 සමයවෘෂ්ටිහතෙතපි දවානලෙ භ්රුමරධූමහෘතා නවලාඞ්ගලි සමහිවීක්ය්යව කෘශානුසමප්රමහා න මුමුචුර්භයමෙව මෘගාඞ්ගනාඃ

79 කවලධාමහතතාෙ මහතතාෙ හෘශං විවිධසහිතඃ සහිතඃ බගෙඃ ප්රිවිදධෞ කමලං කමලං රූජන්නිපතිතඃ සරසඃ සරසස්තටඃ

80 ප්රධවිතතා නු පුරන්දරගොපකා විවිධවර්ණ‍රනෙ විධාතරි රවයතීන්ද්රරධනුශ්වල තූලිකාගලිතධාතුජලස්යි නු බින්දවඃ

81 පතිත වෘෂ්ටිරියං නු නිරන්තරං රජතරජ්ජුශතාකෘතිරායතා ජලධරස්යද පනද්භූවි මණ්ඩලං ස්ඵටිකණ්ඩශතෛර්නු විධාරිතම්

82 රවයතඃ සමයස්යද සුරායුධං කරශතං නු සුධාතුර සාරුණම් විගලිතං නු තතඃ ශකලං තඩිල්ල සිතශස්ත්රධනිපාතනතක්ෂිුතාත්

83 සමුදයො නු විකෘශකාතද්යුශතෙර්විතතවහ්නි ශිඛා කුසුමශ්රිතයඃ ඉති නෘණාමහවජ්ජල දෙදයෙ ග්රතථිතභූරිවිතර්කපරං මනඃ

84 අථ සුබාහුරිපුඃ සුබහූස්පෘශන්ස්මරධනඤ්ජයජය්ය තනුඃ ශුවම් නිහිතදෘප්ටිරවොවත වාරිදෙ හරිශරාසනලක්ෂ්මණි ලක්ෂ්මණම්

85 විධුතනිපවනෛඃ පවන්සතෛතං මදනවිභ්රමමදං භ්රවමදම්බූදම් ජලවිකාශමයං සමයං කථං ධෘතිගුණෙ සහතෙ සහතත භව

86 ප්රුවිචරන්ති මදද්විරදාධිපෛරහිහතා රිපුකුඤ්ජරශඞ්කයා අධිමහීධරකන්දරම්මබුදාඃ සමදගර්ජිතනිස්වනසුන්දරම්

87 ප්රදවිතරන්ති පරං නයනනාෙත්සවං ත්රිරදශනාථශරාසනකාන්තයඃ ගිරිතටෙ ලුඨනෙන පයයාෙමුචි ප්රිණිහිතා බව ධාතුරජව්ජයාඃ


67


වනකුශානුශිඛා නිහතා වපුස්ත්වරයි තදියමිදං පුතිපද්යාතෙ ජලමිතීව විමුඤ්වති ලාඞ්ගලීකුසුමහස්තතලෙ ජල‍දෙදයඃ

දිශි ලසන්ති ඛරානිලරංහසි ක්ෂිුපති මෙසමහීධරසංහිතම් තතපරස්පරඝාතසමුද්භවජ්වලිතවහ්නිශිඛා ඉව විද්යුෙතඃ

91 තරුතලෙ විෂමාරුත මාරුතක්ෂිතතනුර්න ලතාවති තාවති විරතිරබ්ජරසං ප්රිති සම්ප්රතති ස්වමලිසංහතිරක්ෂ ති රක්ෂ්ති

ධාවන්නකාණ්ඩවිහිතධ්වනිරම්බරස්යම ත්යා්ගං විධාය විලසන්නිකටෙ ජනස්ය

නිඝ්නඤ්ජිලාහිරුදන ජශන්නිෂිඤ්වන් - නුන්මත්තවද්භ්රුමති වායුවශාත්පයොදඃ

92 වාරිප්රදවාහපරිලඞ්ගිතභූමිපෘෂ්ටං ධාරාන්ධකාරහෘත දික් ප්රතවිභාගවෘත්ති මෙෂප්රධතානවිහිතාද්රිා ජගත් සමන්තාත් ග්රපස්තං සමස්තමිව හාති ඝනාගමෙන

93 එතානි භාන්ති හරිගොපකමණ්ඩලානි ප්රපවෘච්ජුයො ජගති සම්ප්රාති සඤ්චරන්ත්යාඃ භූමෞ පදානි රචිතානි යථොදබින්දුස් - පර්ශද්රැනතතාපෙහිතයාවකමණ්ඩනානි

94 ස්වාදුනි සින්ධුසලිලානි නිපීය කාමං ගර්ජන්නසෞ ගිරිතටෙ විහිතතාපෙවෙශඃ අත්යනන්තභූරිජලාහාරගුරුදරත්වා - දුද්ගාරනාදමිව මුඤ්වති වාරිවාහඃ

95 නිරස්තගෘහඞ්ගති භ්රවමන එව තන්ව්යා්ස්තව - ස්තනද්වයමියද්වපුඃ පථික ජාතමුද්යෞවනම් - ඉතීව වදති සභුටත් කුසුමහස්තමුද්යෞම්ය සා භ්රවමද්භ්රසමරමණ්ඩලක්වණිතපෙපශලා ලාඞ්ගලී

96 ප්රභණාශො මිත්රමස්යප ප්රවසභමජනි ජ්යෙසෂ්ඨවිරහඃ ප්රවවෘත්තඃ ශොකාදිත්ය්ධීකතරතාරං නිනදතඃ නිරාශස්යේොත්කස්යර ස්ඵුටති නවමෙඝස්යප හෘදයෙ රයාදුද්යෙධාරා අසෘජ ඉව නිර්භාන්ති තඩිතඃ

97 නහොවාරීරුඩං නවජලදවන්ය ද්විපකුලං කෘතාහිඥානං යත් සුරපතිධනුර්ධාතුනිකරෛඃ නදත්යුච්චෛරෙතත්කෘතවනපරිත්යාධශවපලං ස්ඵුරද් විද්යු්ච්චක්ර‍ග්රෛගණවිධිපාශෙ නිපතනි


68


98 අම්හොහි සහ පද්මරාග සරණිර් ග්රා්සීකෘතා වාරිධෙ - රුධාන්තා පුනරින්දු ගොපකකුලව්යාිජෙන මෙසෛරිව යෙනෛපාමුදරෙෂු රන්නවිතතිර්වාන්තාවශිෂ්ටා නව - ප්රොපද්යනද්හාසුරවෘත්රශසුදනධනුර්ව්යාෙජෙන සංලක්ය්ඤ්චතෙ

99 අනුත්තාරං භූම්රාය තිමිරචිතමක්ෂදය්ය‍ සලිලං නිශීථං කාලෙස්මින්නභිමක රසඤ්චාරවිභවං තරෙයං සින්ධූනා පතිමිව යදි ව්යාවයතතරං ලභෙයං වෛදෙහ්යාඃප කුචකලශසඞ්ඝාටමුඩුපම්

100 එවං සස්මරමන්තරාකෘතගිරස්තුඞ්ගං ගිරිං ගෞරව - ව්යයලම්බාම්බුදශක්රිනිලකලශොද්වාන්තාම්බුධෞතොපලම් රාමස්යාෛවසතඃ සතඃ ස්රෑිතපයඃ පාතක්වණන්නිර්ඣරං කාලඃ කාලපයොදගර්ජිතජිතාම් හොධිධ්ව්නිර්නිර්යයෞ ඉති ග්රීපමත්කුමාරදාසස්ය් කෘතෞ ජානකීහරණෙ මහාකව්යො එකෘදශඃ සර්ගඃ සමාප්තඃ69ද්වාදශඃ සර්ගඃ

1 ස්මරාවහෙ රාජසුතාවිනාකෘතං වනෙථ ලබ්ධාවසරෙථී සෙවිතුම් අඵුල්ලපඞ්කෙරුශක්ර්කශස්තනී ශරත්ප්ර පෙදෙ නෘපවාසවාත්මජම්

2 සහස්රකරශ්මෙරුපරොධනිර්ගමාන්නහස්යාදනාකුඤ්චිත රශ්මි සම්පදඃ යයුඃ බුරග්රා‍හකමෙඝකර්දමව්යනපායනිස්සඞ්ගසුඛං තුරඞ්ගමාඃ

3 පයොදනිර්මොකමුදස්යඝ භෙජිරෙ දිශො යදි ස්වං ප්රඛථමොචිතං වපුඃ ජහෞ කිමින්ද්රාියුධරත්නරඤ්ජි තභ්රෙමත්තඩින් මණ්ඩලමණ්ඩතං නහඃ

4 ධනව්ය්පායෙන සූදුරමුත්සුතාඃ පරක්වණත්සාරසපඞ්ක්තිභූසණාඃ සමුද්රවකාන්ත ඉව නිර්මලත්විෂො බභූවුරුත්තාරමනොහරා දිශඃ

5 ප්ර්පෙදිරෙ ශොෂමශෙෂමම්හසඃ ක්ෂුයෙණ කෙදාරතලෙෂු ශාලයඃ තපන්ති පාදාශ්රායිණාමසංශයං විපත්තයො හි ස්පශතඃ සශුකතාම්

6 නිජෙක්ෂශණස්පර්ධි නිකෘත්යත පඞකජං දධුඃ ශිරෙහිඃ කලමස්යා ගොපිකාඃ විපක්ෂජමුධෘත්යෂ නයන්ති යත්නතඃ පදං විශෙෂෙණ දදෙව සාධවඃ


7 සිතච්ඡදෙ ගායත් තත්වවර්තිනා ල යෙන කාලස්ය කුශෙශයාකරඃ සරොජපාණාවනුපුර්වමුල්ල යද්දලාඞ්ගුලීහිඃ කලනාමිවාදදෙ

8 ප්රපචණ්ඩ වාතාපගමෙන නිශ්චලං ප්රනසන්නමන්තර් ජලදෘෂ්ට තාරකම් සහෛව වෘෂ්ට්යාු පතිතං මහීතලෙ සරො නහඃඛණ්ඩමිව ව්යනරාජත

9 මණ්ප්ර්භෙෂු ප්රිතිම්බශොභයා නිමග්නයා බාලමාගාඞකලෙඛයා බිසාඩකුරෙ වාරිපු වඤ්චිතාත්මනා න රාජහංසෙන පුනර්විච්චිඡිදෙ

10 නිපීඩ්යු වඤ්වා කමලස්යෙ කුඩ්මලං වීබොධයාමාස බලෙන සාරසං සුගන්ධි ගර්භං මුකුලිකෘතං හ්රියා පතිඃ ප්ර‍යත්නා දිව කන්යසකාමුඛම්

11 නතස්තතං ධාම සුතො මහීභූජඃ කෘතස්මරොද්දිප්ති නිරීක්ය් ක ශාරදම් සාකොරිදං වෛහවශංසි හාරිණශ්වකාර ලක්ෂීතකෘතලක්ෂ්මණ වවඃ

12 ශිරොරුහෙෂු ස්ඵටිකප්රරභාමුපඃ පයොදකාලස්යක ගතස්යෙ විසුසාම් ඝනවිඡලෙන ප්රරථිතෙෂු සර්වතඃ ඵලන්ත පාලිත්යකකෘතා ඉච ක්විෂඃ


70
13 ප්රරවාසමාලම්බ්යත ඝනාගමශ්රිසයඃ පයොධරස්පර්ශවියොගනිඃස්පාහඃ මහීධරඃ ස්වං ශිඛරාවසඞ්ගිනං ත්යබජත්ය සෞ මත්තශිඛණ්ඩිශෙඛරම්

14 විහාන්ත්යගමී බාලමෘනාලපාණ්ඩුරා විසෘෂ්ටධාරාඃ ශරදග්ර්සඤ්වයාඃ සුරෙන්ද්රිවාපෙන විධූය සඤ්චිතා දිගඞ්ගනානාමිව කුලරාශයඃ

15 අසෞ නහස්සාගරවීවිසන්තතිඃ ප්රාසන්නදීක්කාන නරාජිලඞගලි ප්රෙභාහිරාමෙුඩිතශක්රිකාර්මුකා තනොති තොෂං ජගතඃ ශුකාවලි

16 අමි සමීරාශ්රතයදූරපාතිනා සරොජගන් ධෙන විකෘෂ්ටවෙත සඃ භ්රෙමන්ති හංසා හිමරශ්මිරොවිෂඃ සිතාභ්රොඛණ්ඩා ඉව මාරුතෙරිතාඃ

17 කෘතං ප්රතභාවෙන මහද්භිරායතං ජගත්පරාභාවමපි ප්රවශංසති යදෙශ පාදෙන සරොරුහාකරස්තතොති හාසං විහතො විවස්වතඃ

18 අමීෂු වප්රකස්යහ විපාණ්ඩු බිභ්ර තඃ ශුවෙව ශොවිඃ සලිලෙෂු ශාලයඃ අලඞ්ස්යදමාගාමි විනම්රහමස්තකා විචින්තයන්තීව භයං ශුකානනාත්

19 සරොජමෙකං ප්ර‍ථමං සමුද්ගතං විහාති පද්මකාරනාශනො ඝනඃ ගතො න වෙතීක්ෂිකතුමම්බුජෛඃ පරෛරුදෙතුකාමෛඃ කෘතමග්රෙතො යථා

20 ශරද්ඝනාසාරනිෂෙකශිතලං සමුල්ලසන්ත්යොක නිජපත්ත්රොසඤ්චයම් ප්රමසෘරයන්තිව විශොපවාඤ්ඡයා සරොජමාලාස්තරුණාර්කශේම්හිඃ

21 න කෙවලං ස්වං නිරුණඩි ලුම්පතඃ ස්වනෙන සස්යං් කලමස්ය ගොපිකා විපාකභාජඃ පශුපක්ෂිවණො ගුණෛර්හෘදි ප්ර නුන්නානිහ ශාලිසම්පදඃ

22 නියම්යක හාරෙණ හිදාමුදාහරත්කෘශස්ය් මධ්යාස්යම බෘහත්කුචද්වයමි ප්රාමාණමුල්ලඞ්ස්යණ වප්රතර්විධිත්සති විලොචනෙ ව ශ්රපවණස්යච සම්පදා

23 විපාණ්ඩුනො දාමනි රොවිෂඃ ශුභෙ වලිත්රසයෙ සඞ්ගතරොමසන්තතිම් කුචද්චයෙනාහිනිපීඩිතාන්තරං විවර්ධමානෙන සුදුරමෙප්ය‍තීම්

24 මාණාලනාලාධික මාර්දවෙ ශෘශං ප්ර සද්යධ ජඞ්ඝෙ විපුලං පරාභවන් තටං තිතම්බස්යන ව මෙඛලාගුණෛර්නිඛඩ්යු පිනොරුයුග නිෂෙධති

25 අම් නිරස්තා යුවතීගිරග්රඛතඃ ශුකා විපන්න ශ්රිධයමප්යෘධිශ්රිමතාඃ සපල්ලවං කුඩ්මලමණ්ඩිතං වපුර්වසන්තගම්යංඛ ගමයන්ති කිංශුකම්

26 ඉයං කබර්යා ශිසකණ්ඨසන්නිහං වපුර්වහන්ත්යාග ශරපාණ්ඩුරත්විෂි ත්රිලකොපකණ්ඨෙතපද්මසංහතිව්යුුදස්තබන්ධව්යුාතයා ශිඛණ්ඩීනිම්

27 රථාඞ්ගනාමානමුදස්ත වාසසා කුවෙන තත්ප්රාතණසමානුකාරිණා විසර්පතඃ ස්තම්බකරෛර්නිරන්තරං නිගූඨජානිං කමලසස කානනෙ

28 අනුව්රබජන්ත්යා වකුලං විපක්වං සමස්ත බඞාරුණිමධරශ්රිණයා ශ්රරකං ප්ර්සක්තශ්රයවණෙන ශික්ෂිතස්වයූථ නිර්වාසනවර්ණසංහතිම් 71 29 කුරඞ්ගශාබං නව්පල්ලව ශ්රිතයං තරොරශොකස්යි ‍කරෙණ බුහ්රශතා විලොභයන්තී නිජසස්ය සම්පදඃ ශනෛරුස්යරත්යසපරා පරාහවම්

30 නඛෙන කෘත්වා නවචන්ද්රපයන් නිහං නිධාය බන්ධුකදලං කපොලයොඃ ප්රිභයාය කොපං සමුපාහරත්යසෞ පරස්යන ගොපී නඛමාර්ගශඞ්කිනෙ

31 ලිඛන්බුරෙණ ක්ෂිතිමුග්රතනර්දිතඃ කරොනි රෙඛා නු ජයස්ය් සඞ්ඛ්යියා පතිර්ගවාමෙෂ විධිත්සුරාභවං ද්විෂද්දෘෂානාහ්වයතෙ නු සංඥයා

32 අසෞ වරන්තී බිඝමාස්යවනිඃ සෘතෛස්තදඞ්කුරෛඃ - කල්පිතදන්තනිර්ගමා වරාහධෙනුස්තනයෙන දූරතඃ සමීක්ය් ද්නෙ මත්තවරාහශඞ්කයා

33 ශ්රියයං ප්ර්වෘත්තාමිති සාධු ශාරදිමුපෙක්ෂාතෙ යඃ සමරොද්යබමක්ෂපමාම් ස යාතු හන්තා සමයස්යත වානරඃ ප්රතබොධමිත්ථං ප්රිහෘතොවවඃ ශරෛඃ

34 විධාය සංග්රාරහනිපාතවූර්ණිතං රණෙ ශිරස්ත්වාං තනුජො මරුත්වතඃ කරං නයන්දණ්ඩධරස්ය් පාතිතො මයා කිමෙතත්ඵලමස්යි කර්මණඃ

35 ශ්රිධයොපගූඪඃ සමයයෙ පයොමුවාං විධාය හොගෙ මහති ස්ථිතං චිරම භවානපූර්වඃ බලු සෙවතෙ හරිර්න විප්රයබොධං ශරදොපි සඞ්ගමෙ

36 මදං නවෛශ්වර්යබලෙන ලම්හිතං විසෘජ්යබ පූර්වඃ සමයො - විමෘශ්ය්තාම් ජගජ්ජිඝත්සාතුරකණ්ඨපඃතිර්න වාලිනෛවාහිතතෘප්තිරන්තකඃ

37 කෘතං ගුණෙෂු ස්පෘහයා ගුණව්රහතෛරවස්තුභාවං ගමයන්නසජ්ජනඃ අසංශයං ව්යතර්ථපරිශ්රාමාහිතප්රතකොපදුෂ්ටෛඃ පුනරෙව හන්යමතෙ

38 ගිරින්ද්රරසාරස්යි ගිරං ගරියසස්තතඃ සමා කර්ෂ්යංඃ මුහුඃ සමාහිතඃ කෘතව්ය ලීකස්යථ වලීමුඛප්ර්භොර්යයෞ නයඥෙ භවනාය ලක්ෂ්මණඃ

39 අථ ප්රීමාර්ජන්නිෂුධිං මහීභුජඃ සුතස්යො සන්දෙශමශෙෂමුඞතඃ ස තං භ්රැථකුට්යා් නිජගෞ කපීශ්වරං අභන්නමර්ෂානලධුමරෙඛයා

40 ස්ථිතෙන නීතාවිති වෘත්තවික්රිියං නියුජ්යා රාස්යඃ නමස්යායානුජම උපහරන්ත්යඃථ ප්රතශමං රූෂඃ පරං සුතෙන හානොරිති තෙනිරෙ ගිරඃ

41 ජයත්යෙයං තෙ භූවි හීතහීති හෘද්භූජො භූජඞ්ගාධිපහොගසන්නීහඃ යදාශ්රතයාද් භූරිවිභූතිමොහිනා විදන්ති නෛවං සමයං ස්වයංකෘතම්

42 විලුප්තදුඃඛස්යව තවාඞ්ඝ්රි්සෙවයා තවෛව බාහුප්ර්තිබඞසම්පදඃ අයං ප්ර්මාදො මම සම්පදා කෘතඃ ශශිප්රනභං තානයතීව තෙ යශඃ

43 කෘතානහිඥෙපි කෘතං මයි ත්වයා විචින්ත්යර භූයඃ සමුපෛති මාර්දවම් අවෛති නො වර්ධයිතාරමඞ්ඝ්රිමයස්තථාපි තං වර්ධයිතානුකම්පතෙ


72 44 යදාදිමත්තන්නියතං විනාශවද්වදන්ති විද්යාවපරිශුඞ්බුඩයඃ භවාදෘශස්තත්ක්‍ෂණජාතමප්යශහො ජනස්යා ශංසන්ත්යුවිනාශි සඞ්ගතම්

45 ඉහාධිපත්යං් තව පාදසෙවයා මයානුභූතං ව නවෙහ විස්මයඃ වනෙ වෘකෙණාපි මෘගෙන්ද්රජසෙවනෙ න දුර්ලභං හි ද් විපරාජ ශොණිතම්

46 මයි ස්ම මාසීදවනෙරධීශිතුඃ සුතෙන තස්යො පකෘතස්යය නිෂ්ක්රඞයඃ ජනො විපත්තෞ හප්තෙ හි ශක්තිභිර්වනාකෘතඃ ප්ර ත්යුතපකාරමන්යකතඃ

47 විනෛව සාධුඃ ඵලබන්ධිලිප්සයා තනොති පාදාශ්ර‍යිණාමුපක්රිායාම් ක්ෂ පාකරඃ කිං කුමුදානි බොධයන්තතඃ ඵලං වාඤ්ඡති කිඤ්විදාත්මනඃ

48 ජනඃ ස්ථිතස්තෙජසි තාදෘශඃ පරං වෘණොති කෘත්යෙ න සහායමාත්මනඃ තමීසුභෙදාය දිශඃ පරිභ්රසමන්නහි ප්ර දිපං වහනි ප්රනහාකරඃ

49 විචින්ත්යරමානෙ ගුණදොෂමිශ්රෘතා න වෛ න සර්වත්රඃ ජනෙ විභාව්යඃතෙ ගුණාපරාධෙෂු ජනස්යර යොධිකඃ ස එව සද්හිඃ පරිගෘහ්ය නෙ යතඃ

50 අනිද්ද්යය භක්තිත්වමනන්යදසඞ්ගතං ගුණං මදියං විගණය්යජ දුස්ත්ය්ජම් වසන්නි‍හෛහවාගමයස්ව යාවතා පතන්ති කාලෙන වනෙ වනෞකසඃ

51 ඉති ප්රයයුක්තෛරනුනීය නීතිභිඃ සුතං නරෙන්ද්රංස්ය් වවොහිරුඩතම් දිනෙපු යුථෙන වචාල කෙෂුවිද්ගතෙෂු යුථාධිපතිර්වනෞකසාම්

52 නුනොද කොපං හෘදි තස්යෙ දුච්ජිදං පතිඃ කපීනාමහි රාමමානතඃ ජනස්යු වෙතො දධතඃ සමුනනතං රුපඃ ප්රචණිපාතවිධිං ප්රමතික්රිියා

53 ගයගවයගවාක්ෂදනිලධූම්රා්න් පන සදදීමුඛභිමවක්ත්රිතාරාන් ශරභවෘෂභ කෙශරින්ද්රෂජානුන්නල කුමුදාඞ්ගදගන්ධමාදනාද්යා න්

54 ඉතරදපි කුලං කෘලප්රාධානඃ සමුපනමස්යධ කපිඃ කපිශ්වරාණාම් ස්වයමපි නිගදන්නනාම ක්සිපතිපසුතාය සුතඃ සමිරණස්ය‍

55 ශතබලිවිනකෞ භිෂක්සමීරප්රිවිරසුතෞ විසසර්ජ වානරෙන්ද්රඃව ධනවිබුධපයඃපරෙතනාථෛර්ජ නකසුතාවිචයෙ දිශඃ සුගුප්තා;

56 නිරුධ්යර දශදිඞ්මුඛං දශමුඛස්යග වෙත්තුං ගතිං කපිප්රිභූවිසර්ජිතං ජිතමාගෙන් දුවිස්ඵුර්ජිතම් චවාර ජනකාත්මජාසමුපලබඨිවින්තාකුලං කුලං ක්ෂීතතිධරෞකසාං තරලවික්ෂ ණං තත්ක්ෂවණම්

ඉති ශ්රීීකුමාරදාසස්යර කෘතෞ ජානකීහරණෙ මනාකාව්යෙ ද්වාදශඃ සර්ගඃ

73


ත්රායොදශඃ සර්ගඃ

1 අථ තත්රග භූධරශිරස්යධිකාං විරහානලක්ෂහතතනුස්තනුකාම් සමනුද්රතජන්මනුකුලප්රසභවො ගමයාන්බභූව නිවසන්දිවසාම්

2 අනිමීලිතායතවෘශොස්යු විරං කරඃ ප්රමහාර බති චොදයතඃ ශතයාමි තා ඉව නිශා විගතාඃ ස්ඵුටකාරකෙන්දුකුුදාහරණාඃ

3 නෘපනන්දනෙන විජිතඃ ප්රසථමං වපුෂා මනොහරරුවා මදනඃ ස තදාවධිදනුශයාදිව තං දයිතාවියොගජනිතෙවසරෙ

4 පරිශුෂ්යයතොපි නයනාදධිකං වවෘතෙ දශතනරිපොඃ සලිලම් විජභෞ විලොවනපයස්තතිහිර්හෘදයං න තාපමපි තං සුපිතම්

5 න දදර්ශ මාරුතිගතාමුදිතෙ නයනය්යම වාරිණි දිශං නෘහරිඃ න වකාර රාජදුහිතුර්වටනෙ ගුණකීර්තනානි ශුචා විධෘතෙ

6 ජගතීපතෙරථ සුතඃ ප්ර භුණා විපිනෞකසාම්හිශුවො මනසඃ ප්රකවිනොදනාය දයිතාවිරහව්යවසනාතරො වව ඉදං ජගදෙ

7 හරිරාජවංශවසතේ වසුහිඃ පරිපූර්ණකන්දරදරිවිවරෙ ජගනීධරෙ නිපතතාමිහ වඃ සරසීරුහද්යු්ත්මුෂී නයනෙ

8 සතතං සමුන්නතවතඃ පතතා රවිණා නු ලඞ්ඝනහියා ශිරසඃ හරිණඃ කිමස්ත්යුතපරි නෙතයුදිතස්තරසා නු වීක්සිාතුමයං ශශිනඃ

9 අඩිකුඤ්ජමස්ය‍ නිපතධරිතාං කුරධූ තධාතුකණිකානිකරෛඃ අනුරඤ්ජිතඃ ශුකමුඛද්යුුතිහ්ස්තරුණායතෙ පරිණතොපි රවිඃ

10 ඉමමාතපෙ රවිමණිප්ර බවජ්වලනාහිදිපිතතනුං රජනී ශශිකාන්තරත්නවිසෘතෛඃ සකලං ශිශිරිකරොති පයසාං නිකරෛඃ

11 පුතිනාග ඉත්යතවගතස්තරසා මදහස්තිහස්තහතජර්ජරිතඃ හභ තන්ප්රුකොපහුතභග්ධතයෙ සලිලානි මුඤ්වති යථා ජලදඃ

12 ස්ඵුටධාතුලොහිතදරීවදනස්ථිතහංසපඞ්ක්තිදශනද්යු තිහිඃ හසතීව බර්වවපුෂඃ ශිඛරෛ‍රවජිත්යස සොයමිතරානවලාන්74

13 අයමුද්වහත්යහිමුඛාපතිතෙ දශනාකෘතෞ හිමරුවඃ ශකලෙ ස්රැවතධාතුපඞ්ක්තිතතනුර්ධරණීධරණක්ෂනමො හරිවරාහරුවම්

14 ඉහ දාතු සානුෂු නිෂණ්ණදෘශඃ ශිරසි ස්ථිතාසිතසනාවලිෂු අවකෘෂ්ණපඞතිභයං න විරං මෘගයොෂිතො ජහති මුග්ධධියඃ

15 අධිශාඞගමස්යර රුවිහිඃ ස්ඵුරිතග්රතහබෘන්දශක්ත ශිරස්තරවං ජනයන්ති වෙනසි මදං ශිඛිනාං පරිඵුල්ලනිපතරුෂණ්ඩරුවාම්

16 ශිඛරෙෂු පඞ්කජමණිප්රංකරද්යුෂතිරඤ්ජිතච්ඡහෘතො දධතෙ ඉහ භූරිභූරුහලතාතනයඃ සමයෙ ගතෙප්යිරුණපල්ලවතාම්

17 අය මෙෂ සොඳකඳරීවදන ස්රැයතධාතු ධෞතකටුකාවයවඃ ප්රභවීහානසෙෘක්ස්රසවපිශඞ්ගිතනුර්යුධි දාන වද්වීප ඉව ප්රතහතඃ

18 අයමර්කතාපිතනනුඃ ශශිනඃ පරිපිය සමෘතකණානවලඃ පුනරුද්වමත්යුවරුදරීවදන ස්රැ තනිර්ඣරච්ජලහෘතඃ කිරණාන්

19 හෘශමස්යහ ගොපතිමණිප්රරභවජ්වලදග්නිදග්ධවිපිනෙ ශිරසි ස්ඛලනාදුපාහිතමෂීමලිනං වහතීව ශිතකිරණඃ කරණම්

20 මදදෘප්තනිලග්ලතංහතිහිර්හතහිතපන්නගගුණං ශිඛරාත් රවිවාහනං ගමයති ත්වරිතං තදිතො මහීධරපතෙරරුණඃ

21 අමීතං නිපීය සලිලං සරිතාං ස්රැපතධාතුලොහිතමමී ජලදාඃ උපකල්පයන්ත්යංරුණකාන්තිහෘතං ස්ථිරසන්ධ්යතයා පරිගතං ගගනම්

22 වනදන්තිනඃ ප්රරති රිපුද්විරදං පරිධාවතඃ ශිඛරිණඃ ශිඛරෙ පවනෛර්ජවාදුපහිතො වදනෙ භවති ක්ෂිණං මුකපටො ජලදඃ

23 ගජභින්නගෛරිකරසාරුණිතාඃ සිතපඞ්කජෛරනුගතාජඃ සරිතඃ නවබඩරත්නරසනාකෘතයඃ ප්ර විභාන්ත්යතමූර්ගිරිනිතම්බගතාඃ

24 ශිඛරෛකහාගනිරතඃ පවනෛ රුපනියතෙයමුදධිං ජලදඃ අවගාහපානවිධයෙ සමදඃ ප්ර විමුව්යය වෘක්ෂරත ඉව ද්විරදඃ

25 රදනක්ෂසනක්ෂිෛතිධරක්ෂිතජස්රිවන්නිහෛරරුණිතා රදිනඃ කටකෙපු ධාතුහිරිමෙ දධතෙ තරුණාරුණාවෘතපයොදරුවඃ

26 ඉති භාස්වතඃ සුතවරෙ වදති න්යුපතත්පයොධරපථාදහිතඃ මධුකානනං හෘතමධු ප්ර විධාය වෙදිතධෘතිර්හනුමානව්

27 අශිවස්ය ජල්පනහියා නෘපතෞ නිහෘතෙත භූවො වරකපිර්දුහිතුඃ වප්රාථමං ශිවං සමනුවෙද්යහ පුනර්වචනං සවිස්තරමිදං විදධෙ

28 භවදඥයා දිශි පරෙතපතෙස්තෘණපරණකාන්යනපි විවර්නයතඃ ජනකාත්මජවිව‍යනෙ වගතා ශරදස්යණ මෙ ශශධරාභරණා


75 29 රවිදශ්ධපක්ෂ තියුගං විභගං ප්ර තිපද්යර රාවණගමෙ විදිතෙ මලයාදගාමථ මහෙන්ද්රෂමගං මකරාකරං සපිද ලඞ්සයිතුම්

30 මයි කුර්වනි ක්ර මමථොවරණද්වයපීඩිතාග්රතශිඛරඃ ශිඛරී ස්රැදතගෛරිකොදකගුහාවදනො වමති ස්ම ශොණිතමිව ව්යරථිතඃ

31 සමරුධ්යගත ක්රුමහරොපහතෙ වලිතෙ නගෙ මම සමුත්පතනාත් බතරෙතරාහතිදලව් ජිඛරප්රරභවෙණ වාරිද‍පථො රජසා

32 චල‍තාචලෙන හරිතස්තරසා විධුතා භූවි ක්රජමගතීරුචි තාඃ ප්රෙවිහාය සාගරජලෙ සහසඃ පතිතා ගුරුධ්වනිහතශ්රැජතයඃ

33 තමපශ්යිමුත්පතිතවානවලං තනුජායමානවපුෂං ක්රමමශඃ ක්රෙමලබ්ධපීඩිතබාහව්ජිඛරං ප්රංවිශන්තමාශ්විව මහීමඛිලම්

34 උපවිෂ්ටකුඤුජරනිහා ගිරයස්තරවස්තෘණෛරුපමිතාකෘතයඃ ප්රෙවිලොකිනා දිවි මයා පතනා හලවර්ත්මතුල්යෘවපුෂඃ සරිතඃ

35 විෂමා මහානදනදීගහනනෛඃ සමතාමලක්ය්ර ත ගතා වසුධා පෘථුකන්දරස්ථඵුටිතා මසෘණා ධරණීබෘතාමවගතා විතතිඃ

36 අථ ලඞඝනෙ සුරසයා ජලධෙඃ ක්ෂබණවිස්නිතො විහිතතද්විජයඃ පතිතොහමද්රිලශිඛරෙ නඛරක්රකකවාවපාටිතශිලානිකරඃ

37 දශකන්ධරස්යශ භවනොපවනං ප්රවවිවින්වතා නෘපසුතා භවතඃ සුවිරාදලක්ය්්ධරත මයා විරහජ්වලනා හුතිස්ත්රිතජයානුගතා

38 මුඛෙන්දුමරුණත්වෂී සතතචින්තයා බිභ්රාතං කපොලලුඨිතාලකං විගලදශ්රැෂණි ලොවනෙ තදියමවලොකයන්ව්රිජති මාර්දවං වෙතසි ක්ෂයපවරගණඃ ශ්රැරතං සපදි ශක්ලම්ර ත්ප්රෙභක්ෂනතෙ

39 විකල්පසටිතං ස්වයං දිකපොලලුඨිතාලකං විගලදශ්රැුණි ලොවනෙ තදියමවලොකයන්ව්රටජති මාර්දවං වෙතසි ක්ෂයපවරගණඃ ශ්රැරතං සපදි ශක්ලම්ර‍ත්ප්රොක්ෂාතෙ

40 විකල්පසටිතං ස්වයං දිශි භවන්තමාලොක්ය‍ සා විරෙණ බලු නිර්ඝුණඃ ස්මෘතිපථෙ කෘතොයං ජනඃ ඉති ප්රලජහති මූහුර්විරවිතාඤ්ජලිර්විෂ්ටරං කරොති තව විද්විෂශ්වකිතදෘෂ්ටිකෘෂ්ටායුධාන්

41 භවිෂ්යිති පුනස්තව ප්රිධයසමාගමාත් සම්මදං ශ්රතවං පරමචින්තයා හෘතරතිඃ ස්ම මෛවං ගමඃ ඉතීව රශනාගුණඃ පතති පාදයොර්නිස්වනන් විහාය තව යොෂිතඃ ප්රපතිපදං නිතම්බස්ථලීම්

42 ප්රෂයාති විරහ හිතස්මරහුතාශනෙන ව්යගතා - මිහොපරවිතස්ථිතඃ ප්රිරයතමඃ පුරා තප්යතෙ බත්රීරව හෘදයං විතස්තිමිතලොවනාන්තව්යුතතෛ - ස්තනොත් නයනාම්බුහිඃ ශ්වසිතහීන්නධාරාකණෛඃ

76 43 ඉති ව්යුථිතචෙතසං සමනුනිය පෘථිවිසුතාං ධෘතොව්ජිඛශිඛා‍මණිර්මණිතපුරිතශාමුඛඃ නිහත්ය් නව විද්විෂො ගගනමුත්පතන්හොගිහි - ර්නියම්ය‍ හරිවෙරිණා හුතභුජාහමාදීපිතඃ

44 සතෛලපටවෙප්ටිතා ඣටිති විස්ඵුරන්ති හෘශං සමීරණරණවිඡිබාපටලපාතපිතාසෘජා මමාවයවමඤ්ජරී ක්ෂපණමදාහි සඛ්යාු ගු‍රොඃ ස්වකර්මනිරතෙ ජනෙ නහි හෘශායතෙ සඞ්ගතම්

45 ස්ඵුලිඞ්ගහතනිස් වනද්යුඞවති වෘඩරක්ෂොතද්යංත - ක්ෂකපාවරකුලාකුලං ක්ෂුඞහිතහීත ගුඤ්ජද්ගජම් ගෘහව්යමපහෘතාහිතප්රංවුරරත්නරථ්යාගන්තරං මයා වියති වල්ගතා මුහුරකාරි ධාම ද්විපාම්

46 ඉතිරිතමථාපදාමමෘතබින් දුනිෂ්යමන්දි ත - න්නිශම්යඉ වචනං පරං ශමනමුන්නනස් තෙජසා ජගාම සහ සෙනයා නෘපසුතඃ පයොධෙස්තටං තටාවලගුහාහෘතප්රෘහිතාරිවාඩධ්වනිම

47 භුවනමහිතෞ මර්යාදාසු ස්ථිතෙරනනික්රජමා - ජ්ජනිතයශසෞ ගාම්භීර්යෙන ත්වරාවදුපෙයතුඃ උදධිරිෂුණා හින්නස්තස්මින්මහාය මහියසි ප්රිථිතමහසි ප්රෙමමාකෘෂ්ටො විහිශ්ව විභීෂණ : බති ශ්රී‍ කුමාරදාසස්යම කෘතෞ ජානකිහ‍රණෙ ත්ර යොදශඃ සර්ගඃ


77
චතුර්දශඃ සර්ගඃ

1 අනුමතෙන නෘපොථ පයොනිධෙර්නයධනෛරභිමන්ත්රෞය හරිශ් වරෛඃ නලමයොජයදුර්ජිත වික්රොමං සපදි සෙතුවිධෞ විධිකොවිදම්

2 නෘහරිණා හරිණාධිපගාමිනා ස්ථිතිභුජාතිභුජා ගිරිදාරණෙ හනුමතානුමතා සහ නිර්යයෞ කෘතරසා තරසා කපිසංහතිඃ

3 තලගතං ශ්රහමවාරි කරද්වයක්ෂපතශිලාශකලස්යද රජඃ‍කණෛඃ සමවධූය විධාය විධාතරි ප්රරකෘතසිඞිසුබාය නමස්ක්රි්යාම්

4 රචිත ගර්ජිතමූරුමුරු දෘඪ සමහිහත්යස ‍කරෙණ සගර්විතම් විපුලපුච්ඡගුණෛරකෘතාන්තරං පටු නියම්යඞ කටිං කඨිනායතෛඃ

5 බලවිශෙෂපරීක්ෂරණාකාරණං නදනදිශතනාදිමශීහහෘතඃ සමහිහත්යශ කටං රට නස්ඵුටස්ඵුටිතශීර්ණශිලානිකරං කරෛඃ

6 සමවිතානිතහුඞ්කෘතිවානරෛර්විනමිතස්යත රරාස මහිහෘතඃ විපුලමූලවිකම්පනකම් පිතා විනමදුන්නමදංශධරා ධරා

7 අථ විපාට්යන නදීරුචිරං චිරං දධමතග්ය් ස ලතාභවනං වනම් අභෘත නිත්යනගතෙරසුතඃ සුතඃ ප්රි පුතමො භුජබන්ධනගං නගම්

8 ග්රතහ ගණඃ ශිරසා දිශි පාතිතශ්වලිතමූලධූතං සරසාතලම් අවනිමණ්ඩලමාශු ජගත්ත්රඃයං මථිතමුධරණෙ ධරණීදරෛඃ

9 නිකට භූධරපාතරටත්තටස්ඵුටනසඤ්ජනිතො ගිරිනිස්වනඃ බධිරතාමනයද්බලවද්බලධ්වනීතසංවලිතො වලයං දිශාම්

10 සගවයාගවයා ගිරිමෙඛලා ස්වනවතා නවතාඩිතභූරුහා ද්වපතතා පතතා ශිරසා මුහුඃ ශකලිතා කලිතාපජලාශයා

11 විනමිතඃ පරරම්යු මහා ගිරිඃ කපිභුජස්ඵුටපිෂ්ටරටත්තටඃ උදවමත්සුවමුග්රඃමිසාසෘජශ්වලිතධාතුජලං විවරානනාන්

12 ඵණිනි සුලමධඃ පරිකර්ෂති ප්රධසභමුත්ක්ෂි පති ප්ලවගෙ ශිරඃ ගුරුරවං දිශි භෛරවමුත් සෘජන්නුපතට ත්රැුටති ස්ම ධරාධරඃ78


13 විනමිතස්යම ‍කරෙණ මහාහරෙඃ ක්ෂි තිහෘතො ගුරුමුලතලොපලඃ සමුදියායා භුවස්තලමන්ය තඃ පටු විපාට්යා සපත්තනකානනම්

14 සපදි ගෞරව ගෞරවසංහිතා හෘශමකම්පත කම්පතදාකුලා ක්ෂිිතිධරෙ විතරෙවිතනිර්ඣරෙ රුතමතන්වති තන්වති කම්පිතෙ

15 සමුපගූඪතටො හරි‍ණා දෘඪං ක්ෂතණමලම්බයදර්ධවිනිර්ගතම් නිජමුදාරදරීමුඛතො රසන්රසන මුග්රවම්වාජගරං ගිරිඃ

16 අහිකුලං දද‍ෘශෙ මණිහාස්වති ක්ෂිිතිධරොඩෘතිරන්ධ්ර්රසාතලෙ සරුධිරව්රහණගර්භවිභාවිතං විපුලමන්ත්ර මිව ස්ඵුරිතං භුවඃ

17 ක්ෂකණමුදස්යත ධෘතස්ය‍ මහිහෘතශ්වපලමුලශිඵා ඉව ගොගිනඃ ඝනරසාතලපඃඞ්කවෘතොපලශ්රියතබෘහත්තනවො විලලම්බිරෙ

18 ඝණමිතෙ නමිනෙ ගිරිසඤ්වයෙ වරවයොරවයොගශුභද්රැමමෙ ස්රැාතදකං තදකම්පන මණ්ඩලං කෘතරුතං තරුතන්ත්රබධර භුවඃ

19 ස්ඵුරිතපඞ්කජරාගමණිත්විපි ව්යතවහෘතාවලධාමනි භෛරවම් හෘදයමාසමිවාසෘජි සම්ප්ලුතං ඛනිරලක්ය් තරන රත්නවිතා ක්ෂිගතෙ

20 ශිඛරිණඃ කපිසෛන්ය්සමුඞෘතාඃ ස්වපරිණාහනිරාකෘතමම්බරම් අගමයන්නිව දුර්ධරවිග්රනහා නිජසමුඞානිරන්ධ්රණරසාතලම්

21 ද්රැරතතරං තතරන්ධ්රසශතානනෛර්ධ්වනිකරං නිකරං ධරණිභාතාම් ගුරුතරං රුතරං්ගිමෘගං ධෘතද්රැතමඨුරං මධුරං ශිඛිවල්ගිතෛඃ

22 රවිතුරඞ්ගබුරාහතමස්තකං ධවනිකෘතඃ පරිගෘහ්යා වනෞකසඃ පදහරෙණ යසුස්තටමම්බුදෙර්විනමිතොන්නමිත ක්ෂිනතිමණ්ඩලම්

23 පිබති සර්වමසඞ්ඛ්යනගෘහාමුඛෛර්නියතමෙෂ පයොධිමහාධිසඃ ඉති විරාය සවිස්මයම්ක්ෂි්තො නාපසුතෙන සමරණ නන්දනඃ

24 අථ සසර්ජ ස සර්ජවනාකුලං ද්යුපතිමදභ්රොමදද්වීපං භයසරොගසරොගතපන්නගං පථි ධනස්යු ධනස්යිදනාදිතම්

25 තටයුගාතතවාරිදපක්ෂ්තිර්ගුරුදරිමුඛලම්බිතපන්නගඃ අනුචකාර පතත්පතිමුත්පතන්ඵණධරොද්ධරණෙ ධරණීධරඃ

26 ක්ෂිපතිහෘතාහිතතාදථ වාරිධෙඃ සමුදිතාහිනිහත්යව විරොවනම් අකෘත මිනකුලාකුලිතාන්තරා ගුරුපයඃ සමිතිර්ශම්තිධ්වනිම්

27 අභිහතො ගිරිණා වඩබානලපුබලරොෂධරො ජලධිද්විපඃ රචයති ස්ම සුවෙලමහානරෞ නියමිතස්ථින එව ගතාගතම්

28 උපලසඞ්කටකෛඃ කටකෛස්තතාඃ කපිබලෙන නාග න න ගාත්ර ගාඃ කෘතරවං සමුද්ර් සමුදාසිරෙ පටි රවෙරවිතාරවිතාණ්ඩජාඃ


79 29 ප්ර්විදධුර්ගිරිහඞ්ගසම්රවත්පතද්විවිධධාතුරජාංසි මරුත්පථම සපදි විත්රරරුවං සුණවික්ෂරතත්රිතදශවාපකණා බව විව්යුරතාඃ

30 කලකලෛර්වි ලසන්නගපන්නගස්මිතමතිඃ ස්ම වලාරිණි වාරිණි උදධිරෙ වරසංහතිසංහති ක්ෂිපතිධරො ධෘති විධ්ය ති විධ්ය්ති

31 හතසමුත්පතිතොදකසන්තතිස්ඵටිකදණ්ඩයුතං ක්ෂිණමාබභෞ කිරණමෞත්තිකජාලවෘතං තදා සකලවන්ද්රණසිතාතපවාරණම්

32 ප්රජථමමුද්ගතවාරිතතිඃ පතද්ගිරිතටාහතකොටිරුදවන්වතඃ ක්ෂණණමරොවත වෘෂ්ටිෂු බිභ්ර තො භුජ බවාද්රිනවරං මුරවිද්විෂඃ

33 හෘතකපොතකපොතගලච්ඡවිඃ පරිතතාන තනා නගසම්ප්ලවෙ ද්රැමතවිතානවිතානමහිස්ඵුටත්තටප රාග පරාගතනිර්නහඃ

34 පටුවිකම් ප්රවවිකම්පතාතාන්තරෛ රලවනෙ ලවනෙන ‍මනොහරෛඃ අභිසසර්ප ස සර්ප කුලානගෛඃ ප්රරභිතවාරිතවාරිතතිස්තටාක්

35 පතිතශෛලගුහාශතපූරණෙ රජතශෛලනිහො ජලබුද්බුදඃ ජලනිමග්නසුරාද්විපපුෂ්කරශ්වසිතසෘෂ්ට බවාම්බුනි පප්රතඨෙ

36 ප්රාචලතඞ්ගතරඞ්ගදලාන්තරස්ඵුරිතවිද්රැ‍මකෙසරසම්පදි ක්ෂුමහිත සින්ධුසරොරුහකර්ණිකාවපුරුවහ පතන්කනකාවලඃ

37 කපිධුතාවලඝානසමුත්පකජ්ජලධිඛණ්ඩනිරස්තනිපාතිතඃ භුවි විවෙෂ්ටන පිෂ්ටගිරිදෘමඃ පෘඨුතනුඃ ස්ඵුරති ස්ම තිමිඞ්ගලඃ

38 අසමකං සමකම්පත වාරිධෙඃ ස්වරවිතා රවිතා නතිරුර්මිහිඃ අහිතනාහිතතාලකෘතධ්වනිර්වලයිනි ලයිනිව භූජාවලී

39 විසසෘපුඃ සිතශඞ්කවිභක්තයඃ සලිලවෙගධුතාඃ පරිතස්තටම ශිඛරිණාහිහතස්යු පයොනිධෙර්විදලිතාස්ථිලවා ඉව භූරිශඃ

40 ගිරිහතක්ෂුිහිතො මකරාකරස්තටභුවං පරිලඞ්ඝ්යප කටුක්වණන් අපසසර්ප නගොඩරණාහිත ප්රපකටරන්ධ්රසනිපීතතනූකෘතඃ

41 ද්රැරතතරඞ්ගතරිඞ්ගමුබභ්රවමන් භුජගරාජතනුස්පෘශමානවඃ ගගනගෙන නගෙන මහාර්ණවඃ පරිනනාද නනාදරතොහතඃ

42 නිහතයෙ නු විරොචන තෙජසඃ ශශිනි ලක්ෂ්ිම නු මාර්ෂ්ටුමසඞ්ගිනී උදපතත්ක පිඝූර්ණමහිධරක්ෂු හිතඟින්නමහාර්ණවකන්තතිඃ

43 ක්ෂිරතිධරාහත දූර සමුත්ප්ලුත ප්රණබල වාරිරයෙණ නිපාතිතඃ තනුහරෙණ රුජන්විෂවහ්නිනා තටවනාහි දදාහ මහොරගඃ

44 අධිපයොධි නහශ්වරසංහතිර්නහසි මීනතතිර්භුවි තද්ද්වයම් බති ජගත්ත්රියතයං කපිහීඃ ක්ෂනණාද්වීශජඞ්ගමවෘත්ති විමිශ්රි තම්


80 45 උපනිෂෙදුරදෘෂ්ටතටද්වයා නහසි දිර්ඝපරිභ්රිමණාතුරාඃ සලිලවෙගවශෙන පරිභ්රෘමන්මහිෂශෘඞ්ගවනෙපු ශිඛණ්ඩිනඃ

46 ප්ර ත‍රතො රදිනඃ පුනරාදධෞ මකරකෘත්තකරස්ය කරශ්රිශයම් ක්ෂලතජගන්ධහෘතඃ සරසව්රොණග්රරසනගාධ්රැසරහිස්තනුසම්පදා

47 නිනදනා නදනාඩිත මෙඛලං විගලතාගලතාවාතසානුනා අසුභුජා සුබුජාසුරසංහතිඃ ප්රංවිදිතා විදිතා දිශි භූහෘතා

48 අථ නිරීක්ය්හ විරං හරිවෙෂ්ටිතං සපදි වන්ධ්යෙමවන්ධ්ය්පරාක්රමමඃ ඉදමුවාව ගහීරතයා ජිතක්ෂු හිතසින්ධුරවං නෘවරො වවඃ

49 න්යරජත සෙතුවිධානමනොරථං ක්ෂුෘහිතසම්පතිතාස්තිමිශඞ්කයා ඉහ ගිලන්ති තිමිඞ්ගලපඞ්ක්තයඃ සලිලධෞ තිමිතං තිමිත නගම්

50 ගිරිකුලානි කුලානි සමීරණක්ෂුලහිතරඞ්ගිතරඞ්ගිජලොච්ඡෘයම් ශරභවන්තිභවන්ති න කිඤ් චන ද්විපහිතානි හිතානි මහොදයිම්

51 අයමුපාහිතසෙතුරකම්පිතස්ථිතමහාතිම්දෙහමහිධරෛඃ නයතු වාරිධිරෙව පරං තටං බලමිදං සකලං ශරතාඩිතඃ

52 මකරදන්ති‍ගතො නෘපලීලයා ජලධිමුත්තරතු ප්ලවශෙශ්වරඃ භුජගසෛන්යකවෘතඃ ස්ඵුටවිද්රැලමද්රැතමවනං රදනෙන විභඤ්ජයම්

53 මදිතරොදිතරොෂධරෛ රණක්ෂදමකරෛර්මකරෛර්ගජයන්නිගෛඃ ධ්රැසවදකං වද කම් පතිමාකුලං තරති කොරති කොපවෘතාසුරම්

54 ඉති ගිරා වලිතො දෘඪකීලනධ්වනිතකම්පිතදිග්විදිගො නලඃ මලයකුඤ්ජදරීෂු මහිහෘතඃ පෘථුරුතඃ ප්රිථමං සමවෙශයත්

55 දෘඪ සමර්පිතමූලනිබන්ධනං භරිවරඃ ක්රථමශො ගිරිසඞ්ක්රමමම් සපදි ඛද්ධුමශෙදනමම්බුධෞ ශිඛරිණාං නිකරෛරුපවක්ර‍මෙ

56 තටසමර්පිතමූලනිබන්ධනඃ පෘථුධරාධරසෙතුරකම්පනඃ ජලනීධෞ මලයස්ය් මහීහෘතඃ ප්රධසරදඞ්කුරබඩවෘධෙ ශනෛඃ

57 අහිහතො ගිරිණා රවභෛරවඃ පතිරපාමනිමෙෂවිලොචනඃ හෘදි ජඝාන රුෂෙව මහාකපිං සමුදිතොදකසන්තතිබාහුනා

58 ශමිතරෙණුකරෙණුකට ද්රදවස්රැුතිලවාසිතවාසිත කන්දරෛඃ කපිරශඞ්කමශඞ්කමධික්ෂිුපන්ප්රරවිදධෞ තතධෛෟතතටං නගෛඃ

59 අධිපයොධි නලෙන නිපාතිතඃ සලීලනාදනිනාදිත දිඞ් මුඛඃ ධෘතතිමිං්ගලපුච්ඡහතඃ පුනර්ගගනමුත්පතිතො ජගතීධරඃ

60 භ්රපමයති ස්ම චිරං හරිසෛනිකෛඃ කෘතරවෛර්ගුරුවිස්මයමීක්ෂිඃතඃ කඨිනපෘෂ්ඨතටෙ වපුරායතං දධති කූර්මපතිඃ පතිතං නගම්


81 61 මලයශෛලමුඛාහිතබන්ධනඃ කපිහිරර්ධකෘතො ගිරිසංක්රුමඃ ජලනිධෞ නිහිතො ජලවාඤ්ඡයා භූජ ඉවාස මහාසුරදන්තිනඃ

62 අපහසන්නිව ඓනරුවා විරං ගිරිහතොදිනකන්තතිබාහුනා අභිජඝාන පයොනිධිරුඞතඃ කුසුමහාජී සුවෙල්ශිරස්තටෙ

63 පරිසරස්ථසරස්ථපුටඩාව ලක්ෂුත විමාන විමාන මහොරගම් විතනරාගතරාගමණිප්රරබාජනිතරං්ගතරඞ්ගකෘනධ්වනිම්

64 විතතධාතුරසං ධරණිධරක්ෂතතකෘතව්රාණවක්රඃමිවාම්බුධෙඃ අහිවකර්ත නලොනලහාසුරඃ සලිලපෘෂ්ඨනටං ගිරිසෙතුනා

65 අවසිතො නගසෙතුරලක්ය්ෂ ත ක්ෂිරපති විෂ්ණු වරාහරදෙ භුවම් විෂමකෘෂ්ටනයා ජලපෘෂ්ටතඃ සමුදිතඃ ක්ෂිිතිපාර්ශ්ව ඉවෛකතඃ

66 උදධිසෙකුරගද්වයසඞ්ගතඃ සරලපුච්ඡවිදාරිතදන්තිනඃ වපුරුවාහ පරං ග්රයසිතුං ගජං ප්රිසරතොජගරස්යත ගරියසඃ

67 ජලධිඛාතකාතාන්තරසඞ්ගනි ද්වරදායුඞවිධෞ ගිරිසඞ්ක්රගමඃ මලයතුංගසුවෙලසුරද්වීපද්වය බෘහද්භුජබන්ධ බවාබහෞ

68 මලයකුඤ්ජසුවෙලතටාශ්රහයඃ ස්ථිරනරො නු ධරාධරසඞ්ක්රිමඃ උභයකොටිගතෞ ධරණීදරෞ තුලයිතුං නු තුලා පරිනිර්මිතා

69 අපර සෙතුපථස්යත විධින්සයා කඨිනකොටි‍යුගෙ විනිවෙශිතෞ අජනි කාචවරො නු වනෞකසා ගිරිවරාවපනෙතුමිතොන්යතඃ

70 ජලමුදස්යන තිමිඞගිලසම්පදඃ ප්රකසහමුඞරණාය පයොනිධෙඃ පෘථුදුරුඩරමන්තකධීවරප්රගණිහිතං නු දෘඨාලිනිබන්ධනම්

71 උත භුවඃ කුලිශායුධවිද්විෂද්විෂයවක්රානිතම්බසමෘශ්රයයම් ඝටනස්ධිවලීතතිමධ්යශම් වලිතමඞ්ගමගස්තනසම්පදඃ

72 ප්රලථමපශ්චීමසාගරවිග්ර්හං විපුලමද්රිශයුගෙන මහීයසා අථ නිවාරයිතුං දෘඪමන්තරා විරචිතං නු භුජද්වයබන්ධනම්

73 අතිනිමග්නමදියමහාශරව්රතණරුජාකෘතකාර්ශ්ය විභාවිතම් ලවණසාගරදාන වදන්තිනඃ ප්රාකටමස්ථි නු වංශසමුද්භවම්

74 ප්රවථිමනී ප්රමථිතෙ කෘතකෞතුකෛරුදදිමාපවනදණ්ඩ උනාහිතඃ ඉති වකාර මනො මනුවංශජශ්විරවිචාරපරස්පරමාදෘතඃ

75 ඝමධිරුඪ සමීරණ සම්භවප්රපණයදත්තකරො රඝුනන්දනඃ අධිරුරොහ ධරාධරසඞ්ක්රණමං භුවි නිෂණ්ණමිවාසුරදන්තිනම්

76 තාතිමිනා දිතනාදිතවීචිකං ශුභවයොධනයොධනයොර්ණවම් සපදි වානරවානරමත්‍යගාත්පිහිතවෙලසුවෙලසුදම්හසඃ


82 77 තටවිශාලකපොලතලෙ වලත්තපනමණ්ඩලකුණ්ඩල මණ්ඩනම් විවිධභූරුභපණ්ඩවිනිර්ජිත ත්රිපදශනන්දනනනති දනවන්දනම්

78 මදගජෛරගජෛරගනිර්ඣරධ් වනිත බෘංහිතසුවිතෛඃ ප්රිවිතනං සතනං සපයඃ‍කණෛඃ සරසිතෛරසිතෛරපි වාරිදෛඃ

79 නිකෂණෙන යුගස්යං හිරණ්මයජ්වලිතරූපධරස්යව විධෘෂ්ටයා රවිගතිං ප්රෂථයන්තමුදාරයා කටකභික්තිෂු කෘඤ්චනරෙඛයා

80 හරිසමානසමානමෘගාන්විතං ස භවනොපවනොපවෘතාන්තරම් තටගුහාසු ගුහාසුසාමෛර්විහිඃ කෘතරවං ශරවංශවනාවෘතම

81 ක්ෂහණයවෙත්යෘ මෘගං මෘගලක්ෂ්මණො රවයති ක්රයමබන්ධම්හද්විෂි නඛරඝාතභයෙන විදුරතඃ පරිහෘතං ප්‍රසහං හිමකාන්තිනා

82 කෘතදවාරණවාරණශොණිතසුවසදාරුණදාරුණලුබ්ධකම් මකරසාරසසාරසනිමනගාතතමවාරිතවාරිත දිග්ගජම්

83 අධිරුරොහ සුවෙලමගං විභුර්ජ්වලිතරත්නවයෙන නහස්පෘශා ප්රසතිජනං ජනයන්තමනාරතං ගගනලග්නදවානලසංශයාන්

84 තත්රර ස්ථිත්වා වරුණනිලයං වෛද්රැයණාං ද්රැ්මාණාං හාස්වත්තොයං කිරණනිකරන් යස්තරඞ්ගෛගස්තරඞ්ගෛඃ පශ්යවන්රෙමෙ සතතසලිලං හ්රාසමුක්තං සමුක්තං ශක්රවස්ත්රෙස්තක්ෂිාතිධරශතස්යා නදං නංනදන්තම්

ඉති ශ්රි‍ කුමාරදාසස්යෂ කෘතෞ ජානකීහ‍රණෙ මහතාව්යෙන චතුර්දශඃ සර්ගඃ සමාප්තඃ

83


පඤ්වදශඃ සර්ගඃ

1 අඞ්ගදාඛ්යාමථ වානරවීර රක්ෂතසාං පුරමජිගමදීශඃ වෙදිතුං වතුරුපායවිධීනාං කස්යව ගම්ය ඉති කෞශිකශත්රැඃ්

2 සංසදං ව වංදංතඃ සුරශත්රොඃ ප්රා්විවිශත්යක රහිතාදරවෘත්තිඃ රාක්ෂංසානධිපථොපනිවිෂ්ටාන්සංස්පෘශන්සපදී පූව්ඡගුණෙන

3 සන්නිෂද්යස නිහාතං ස මුහුර්තං ස්වාගතාදිවිධිලම්බීතමානඃ සාධුරූඪනයපඞති පශ්චාදාදදෙ වව ඉදං විනයස්ථඃ

4 නිර්ගුණොපි යදි ශෞර්යවිශිෂ්ටස්තත්ර් භක්තිමධිගච්ඡති ලොකඃ තද්දවයෙන පරිදීපිතවෘත්තේර්දාසවද්භවති සර්වජනෞඝඃ

5 ත්වය්යරනන්යතජනඛණ්ඩිතශක්තෞ සර්වගුණ්යධජනගිතගුණෞසෙ ස්නෙහබන්ධනියතෙන ගුණඥශ්චෙතසා හ්රියත එව කපීශඃ

6 තද්වවාංස්යඥවිතථානි විපාකෙ කර්තුමිෂ්ටඵලවන්ති යතෙථා වල්ලහස්යව නයවිද්ද්විපතො වා සූක්තමෙව හෘදයෙහිනිධත්තෙ

7 නිඃස්පෘහහොාථ පර ළුව හිතාන ව්යා හරත්යයගණිතප්ර භුකොපඃ නිෂ්ඵලප්රිෘයමුබස්තු න හෘත්යඃස පථ්යයමාහ පතිමානතවෘත්තිඃ

8 ස්වාභිමාන පරිබොධනහෙතොර්භාවශුන්යසමහිධාය වවාංසි ස්වාමිනං යුධි නියුජ්යභ විමර්දං ද්රාෂ්ටුමප්යුනපසරන්ති න කෙවිත්

9 වාරිතෙපි කලහාය යතන්තෙ දුරදෘෂ්ටරිපුකෙතුශිඛග්රාඃ් තාඩ්යාමානශිරසොපි පුරස්තාන්නප්රරයාන්ති ශරවෘෂ්ටිනිපාතෙ

10 මුඤ්ව ඝාතමහිතො භව වීරෙත්යපන්යයොධමහිධාය ජිඝාංසුම් ලීලයා යුධි පුරොහිසරන්තඃ පඤ්චාෂා අපි න සන්තී පුමාංසඃ

11 යත්ස්වයං යුවතිමිත්රචවතීපු ව්යීහෘතං මධුමදෙන සහාසු තත්ස්මරන්ති ශරපාලකරාහං කෙවිදෙව් රණමධ්යතමුපෙතාඃ

12 කෙ න සන්ති පුරුෂස්යද සහායා හොක්තිමිඩවිභවස්යු සමෘඩිම් යුඩමධ්යනවධමිච්ඡති තස්මින්දුර්ලභාඃ සහකෘතව්යිවසායාඃ

13 නිර්ව්ය්පෙක්ෂමමවධූය වවස්තත්සෙවකෛරහිහිතං ශ්රැඩතිහාරි යන්නයෙන න සමෙති විරොධං තද්විචාරනිපුණෙන විධෙයම්


84
14 කර්ම යද්දිවිවිධමාගමවිද්භිර්ගියතෙ සුකෘතදුෂ්කෘතභෙදාත් සිඞිදෙයගුණදොෂවශාත්තද්හෙදමෙති පුනරෙරව චතුර්ධා

15 පක්ෂෂයුග්මගතසිඞිවිධෙයං තද්විචීන්ත්යෘ ගුණදොෂවිශෙෂම යං කරෙොති කරණියමනින්ද්යංි විඩි නීතිඵලමස්යෙ කරස්ථම්

16 දොෂදුෂ්ටඵලනින්ද්යදවිරාමං යොර්ථමර්ථවිපරීතමුදස්ය සෙවතෙත සදනුබන්ධවිශුඞං ධාම තත්රඞ න තනොති විපන්තිඃ

17 දුර්ජයෙන සහ වෛරමනර්ථං ස්ත්රිර පරස්යි න හිතාය පරත්රම තත්කලත්රදම්පවහාය සුහඃත්ත්වං රාඝවස්යය මෘගයස්ව සුඛාර්ථම්

18 ඉන්ද්රි්යාණි මනිමන්තමජය්යංර යොජයන්ති විෂයෙෂු විජිත්යත තද්වශන්වමවධූය යශොහිර්යස්තනොති භුවනානි ස ධීරඃ

19 යෞවනං වලමපායි ශරීරං ගත්වරං වසු විමෘශ්යඝ විශිෂ්ටඃ නාන්යනජන්මගතතික්තවිපාකං දෘෂ්ටසෞඛ්යමමපිකර්ම විධත්තෙ

20 හෙතුරන්යමභවහොගවිවෘඩෙර්යද්යෘනශ්ව හවතීහ විභුත්වම් ස්ථාස්රැහ යව්ව විතනොති යශස්තත්සාධනීයමිරත්තු න ධීරෛඃ

21 රූපවන්තමපි භන්ති ජරාර්තිඃ සඞ්ගමෙ මහති වාස්ති වියොගඃ යාති දීර්ඝමපි විචියුතිමාහයුඃ පුණ්යසමෙමව නිරපායි භවධ්වම්

22 ලොකයුග්මගතශර්මවිනාශං ස්පර්ශමස්යෙ මනසාපි යුවත්යඃ දුර්ජයස්යො මුනිතුල’්යශමහිම්නස්නද් විහාය සුඛමෙහි යශොහිඃ

23 ස ප්රි්යා විතරණෙන කෘතඥස්තොපිතඃ සඵලහාර්දවිරෙොධඃ ස්වර්ගවර්ගමවජිත්ය සමස්තං හෘත්ය්වත්ත්ව පුරීහ විධත්තෙ

24 යෙ භවන්තමතිවශ්යාම මාත්යාප නූතනං පතිමිහාභිලෂන්ති කාරයන්ති යදි නීතිවිරුධං මා තදියමනුරොධි වවස්තෙ

25 හෙතුරස්ති නරවානරභාවෙ නෛව දර්පවිරහස්ය විරඥාඃ යන්සුරෙන්ද්රරකාතවීර්යසුතාම්යාිමස්තශක්තිමිහ කඤ්විදුෂන්ති

26 ශාසනං යදි ශිරොහිරුදග්රංත මෞලිවන්නඃපසුතස්යම න ධත්සෙ ශෛලාශාඞ්ශ ගුරුමස්තකහාරත්යාග සෞඛ්යමමවගච්ඡ ද්රැසතං තෙ

27 ශක්රරලොකජයදත්තමජය්යං‍ දික්ෂු් ඵුල්ලමිව කාශවනං තන් රාමධාමදවපාවකදිප්ත්යාර දග්ධමෙව සමවෛහි යශස්තෙ

28 ගර්වමස්යත වවනානි වහන්ති ශ්රොිතුමන්තවිරසානි මෘදුනි න ප්රමපද්ය් විතතාර විකාරං ක්රොිධබඬමිව රාක්‍ි සලොකඃ

29 අට්ටහාසනිනදොතිගහීරඃ ක්රො ධගර්භමතිකාය විමුක්තඃ විප්ඵුලිඞ්ගනිකරෙණ සදස්තං දීපයන්දශදිශොථ සසර්ප

30 කම්පනොපි පරිකම්පිතමුර්ධා දන්තකාන්තිනිචිතාධරරාගඃ උන්නතෛකවපලභ්රැපකටාක්ෂං් වික්ෂිාපන්ද්විෂති නත්රෘ විරෙජෙ

31 ආහනාන්යිථ පරස්පරමෙව ක්රැකධ්යිතස්ත්රිරශිරසොපි ශිරාංසි ඝාතවිස්ඵුටිත මෞලිමණිත් විට්ධ්යෙපතිතාම්බරතලාහි විරෙජුඃ 85


32 ඉනද්රමජිත්ප්ර්ථමදානදශායාං දිග්ද්විපෙන්ද්ර බව ගණ්ඩතටාහ්යා ම් නර්මුමොව මදසෙකමනොඥං ඝර්මවාරි මදමන්ථරනෙත්රඃද

33 මානගර්හමවකර්ණිතදුතව්යාදහෘතො භුවි නමය්යද මුඛෙන්දුම් භූමිභක්තිකුසුමෙන නිවෙශං මණ්ඩලස්ය‍ විතතාන නිකුම්හඃ

34 කොධවෙගවිධනශ්ච තථාසීච්ඡොණිතාක්ෂිමුඛ නිග්මමරිච්ඃ යත්සදඃස්ථකිරණාධිපරත් නස්තම්භවන්නිරපි තෙන විවව්රෙක

35 රක්තපද්මරුව් හාරිකරාග්රනප්රවස්ථිතාලිකුලරොවිෂි කුම්භඃ න්යසස්යරති ස්ම භුජවර්තිනි මන්දං ජ්යාසභිඝාතකිණවර්න්මනි චක්ෂුඃණ

36 සෙන්ද්රයනීලමථ වක්ෂවසි හාරං චූර්ණයන්සපදි පාණිතලෙන බඞකෘෂ්ණමෘගවර්මවදාසිත්තද්රනජඃසු විතතෙෂු කරාලඃ

37 න්යරස්යර වක්ත්රතමධිපාණි විෂෘෂ්ටස් වෙදබින්දුවිකටොපි චිරාය විස්මයෙන කිල දූතමනන්යසව්යයපෘනෙන නයනෙන දදර්ශ

38 ලොවනස්ථධනරාගශිඛාභිර්ව්යයක්තරොෂබ්ඩවානලරාශිඃ ව්ය්ස්තහස්තවලවීචිකරාලඃ ක්ෂු‍හ්යඩති ස්ම දශකණ්ඨ සමුද්රඃන

39 රාක්ෂසසෙෂු විකෘනෙෂූ න ‍සද්යොඩ මාල්යදවානිති විකාරමියාය යුක්තියුක්තමපි වාක්යුමහිෂ්ටං ස්විකරොති න හි දුර්ජනලොකඃ

40 ඊහිතාහිතමතීව විකාරං වික්ය්හි වීතධෘති බර්තුරධීරඃ බඞුමින් ද්රතසුතසුනු‍මථෛකඃ ක්රොරධනඃ සමුදියාය යදස්තඃ

41 ආත්මපුච්ඡලතයෛව ස පශ්වාද්බාහුසංයමනමිච්ඡති කර්තුම් රාක්ෂනසෙ හතනිපාතිතශත්රැඃ් ස්වං ජගාම බලමම්බරවර්ත්මා

42 රාක්ෂසසෙෂ්වථ විලජ්ජිතමෙෂු ප්රෙජක්ය්ර් නමුවදනාම්බුජපුඤ්ජම් රාවණ ස්ම නයනිර්මලබුඬිර්මතුලස්යල ගුරුරාහ වචාංසි

43 උත්තමත්රල හිතමෙව විධාතුං තත්ක්ෂචණමස්ව යදි වාක්ය‍මහාරි ඖෂධානි විරසානි විධාය ද්වෙෂ්යතහාවමුපයාති න වෛද්යඃෂ

44 අප්රිියාණි රිපුරාජහ ගුරුර්ව නෂ්ටශිලමයමත්රය විහාගඃ ‍ෙක්ෂඅප්තුමෙව කටු ජල්පති පූර්වඃ ප්රේටමගර්භමිතරස්තු හිතෛෂි

45 යත්වයාහමවකර්ණිතපූර්වං ව්යාිහෘතොපි විරමාමි න වක්තුම් තත්රෙ හෙතුරතරෛරසමානස්නෙහ එව න තු ජීවිතතෘෂ්ණා

46 යස්යර වෘඬිමධිගම්යඑ විවෘධිර්ජායතෙ විපදි යස්යු විපත්තිඃ තං ස එව හිතමාහ ජනස්තු ශ්රොයත්රෘහාරිවවනෛරවිදග්ධඃ

47 ස්වාර්ථරාගපරිගුඬමතීනාං සද්විවේ්කපටුදෘෂ්ටළුලානි යඃ ශෘණොති වචනානී ගුරූණාං තං න ජාතු විපදෙති තයඥම්


86 48 සෘශ්යාමූකමිතවත්යාරිවීරෙ ත්වං තදෛව ඝටනාමකරිෂ්යි යද්්යුොපෙත්යර කුලිශායුධසූනං නාහවිප්ය දියමත්රය විපත්තිං

49 සම්යයතන්ති කපයොස්යධ න යාවත්තාවදෙදනමහිගම්යර සවෙගම විග්රුහිතුමපි යුක්තමභූද්වස්තත්කෘතං න හෘදයෙෂු මදෙන

50 ආසනං තව රසානලමෙත්යම ස්තෝකකාලමසුරාධිපන්ධොඃ යුක්තමත්රස පරිණශ්යයති යාවජ්ජිවිතෙන බලමප්රනතිබන්ධම්

51 ප්රෙ‍රණාය දිවසස්යි නයඥෛර්ව්යාපහෘතස්යන භවතාත්රං විධාතුම් ද්වෛධමුග්රරරිපුසෛන්ය සමුද්රජග්රපස්තසර්වවිෂයෙණ න ශක්යාම්

52 සඞනෙ‍න පණබඬමරාතෞ කල්පයන්ති බ ලභාජි නයඥාඃ තත්ප්රිගයා විතරෙණ යදි ස්යාකත්සිඞිරත්රඥ පරමොයමුපාය

53 ත්වය්යයලඞ්ස්ය නලකුබරශාපක්රැ්රවජ්රරපතනං න න වෙත්සි කෙවලං තු කුලහිංසනහෙතොඃ පාසි විෂ්ණු තුලිතස්යශ කලත්රවම්

54 අස්ති කාච්දිති නූනමනූනා රාඝවෙපි තව් දුර්ජයශඞ්කා යෙන වර්ණිවපුරෙත්ය් කලත්රංර තස්ය් හර්තුමභවත්තව යන්නඃ

55 තස්යර දුතම්පි වෙත්සි ව යෙන පාතිතස්තව සුතොක්ෂ් කුමාරඃ ඉත්යුරදාරමහිභාෂ්යම ස තුෂ්ණීමාස්ක මෞනමුචිතං බලු මූර්ඛෙ

56 ඉතිරිතං මාතෘගුරොර්වචස්තත්ප්රතශංසතඃ සංසදි යාතුඝානන් අඞ්ගාරවර්ෂෙරිව ලොචතානාං ව්රාසතෛඃ කිරන්නින්ද්රිර්පුර්බහාෂෙ

57 පථ්යංව තථා තථ්යතමයං ව්යිපෙතං වශී විශඞ්කං වදතු ප්රවසහ්ය නින්දන්ති යෙ යද්යචපදෙශලාභාත්තද්දත්ත අධ්යෛිස විනෂ්ටිමුෂිටිඃ

58 ශඞ්කාකෘතෙ මස්කටිවෙපලක්ෂ්ම්යාද වයං න සඥ්වස්කරිමාත්මරූපං මා යොෂිතං නිනශදුග්රටමග්රෙය දෘෂ්ටං වපුස්තාමිති ගොපිතං නඃ

59 විනොපභොගං භවනෙ භවන්තු සීතාදයො මෙ වශගාශ්ව දෙව්ය් අනන්තකොශස්යො නෘපස්යු රත්නං ශිඛාන්තමාරොහති කිඤ්චිදෙව

60 දිග්දන්තිදන්තායුධහින්නරත්න කෙයුරබන්ධජ්වලිතාංසපීඨඃ සොයං භුජො මෙ පණබන්ධවාඞිං යුධෛකලුබධො න දදාති කර්තම්

61 යං ශක්රඃන ප්රලතිපදා ඛණ්ඩිතබෘභද්ධාමානතො මානතො විභ්ර්ෂ්ථෛර‍ැපවීජ්ය තෙ ප්රභතිදිනං යශ්වාමරෛශ්වාමරෛඃ කාතර්යාතුරවෙසඃ පති කථා කා මානවාන්මානවාන් - විෂ්ණුස්තං න ජයෙජ්ජිතද් විරදරාඞ්වෛරාවණං රාවණම්

62 කාර්තුං ශක්තොහමාජෞ ශරභමුඛගතං න්යරඞ්කමාරං කුමාරං නො වෛ මන්යේ තෘණාය ත්රිභභුවනම්ඛිලං සංහරන්තං හරං තං යු‍ෙඞ වෙදාම්බුනාථං ප්රුථමතරජිතං පාශවන්තං ශවං තං කෘස්ථා ජන්යෙෙපු භීත්යාු තරලතරවෘශි ස්යාංන නරෙ වානරෙ වා

87

63 භිමං සඞ්ග්රායමභූමෞ රිපුකුලජයසංයොගදායා ගදායා වක්ෂඃාශෛලෙන සොඒවාවලිතගුරුධෘතිඃ කම්ප්රිහාරං ප්රාහාරම් ලීලොදස් තෛකහස්තක්ෂනතදලිතමුඛව්ජින්නදන්තං නදන්තං සොහං නෙතුං සමර්ථො භුජකරුඝටනාබන්ධඛනෙ ගං ධනෙශම්

64 එවං නෙතුං න ශක්යොට නයවිදුශනසායං සමො හං සමොහං නිර්දොපො වඃ සමූහෙ ක්ෂි්තිපතිතනයං යානවන්තං නවං කම් තද්යාොතෙති ප්ර්තස්ථෙ කුලිශහතකෘතව්යානසමාංසෙ සමාංසෙ න්යයස්යත ස්කන්ධෙ පතන්තං ත්රිවදශජනවධූහාසහාරං ස හාරම්

ඉති ශ්රී‍කුමාරදාසස්යන කෘතෞ ජානකීහරණෙ මහාකාව්යො පඥ්වදශඃ සර්ගඃ
88

ෂොඩශඃ සර්ගඃ

1 අථ දිවසවිධෙයමින්ද්රදශත්රොකර්නිරවසිතං ප්රයතිභාරතො විදිත්වා අනුමතිමධිගම්යම තස්ය් භානුර්ගිරිමපරාන්ත මහාර්ණවස්ථමීයෙ

2 අරුණකරදෘෂ්ඪාවකාටර්ශ්මිප්රයණමිතකන්ධරභුග්නවාරුඝොණාඃ දිවසකරහයා ගිරින්ද්රටහිත් තෙර් ජඝනපත ද්රගථනෙමයොවතෙරුඃ

3 සරහසනිපතද්ඝනාන්ධකාරභ්රපමකුලෛරවලුප්යදමානමූර්තිඃ අපසරණවිධෞ සමීහමානඃ පයසි භයාදිව මජ්ජති ස්ම භානුඃ

4 අරුණිතමථ සන්ධ්යභයා මුහුර්තං තදනු තමොහිරුපාත්තකො ශරන්ධ්රධම් කුමුදමලිගණො දදර්ශ දූරාදරුණසිතෙතරවරිජාහිශඞ්කී

5 සරසිජමණිවෙදිකාසු භන්නප්රතචුරතරඞ්ගකණාවකීර්ණපාතෙ උපවනසරසීරුහං දිනාන්තෙ හතමිව ශීතරයෙණ සඤ්චුකොව

6 ද්රැරතමපසරතෛති භානුරස්තං සරසිරූහෙපු දලාර්ගලාඃ පතන්ති භ්රනමරකුලමිති බ්රැ වන්නිවාලිඃ ක්වණිතකලං විචචාර දීර්ඝිකායාම්

7 සති දිවසපරික්ෂමයස්යා යොගෙ නිපතිතසද්වයසස්ත මොහිභූතාඃ නමිතවපලමස්තකා බභූවුඃ සමුපහතා ජරසෙව වෘක්ෂගගුල්මාඃ

8 විගලිතවති තිග්මහාසි සන්ධ්යාසපරිගතලොහිත තාරකං නහස්තත් ත්රිවදශශරශතව්ර නාවකීර්ණ හෘදයමනුව්රනජති ස්ම රාවණස්ය

9 දිවසකරභයාදිවාවල‍ීනො ජලධිජලාන්තරිතස්තුෂාරරශ්මිඃ රවිරපවලිතො න වෙති බොධුං නහසි කරානිව චාරයාම්බභූව

10 ප්රනථමගමිතමන්ධකාරිභාවං පුනරතිපිඞ්ගලතාරකං විධාය භුවනමථ කලාත්මනා සමස්යංමස්ත්රිානයනරූපමලම්භයත්ප්රභදොෂඃ

11 දිවසවිගමලම්බිතස්යි භානොරවනතිරුන්නතිරින්දුමණ්ඩලස්ය‍ අවිකලවපුෂඃ සමානකාලං නහසි තුලාමධිරූඪයොරිවාස්තාම්

12 උදයමරුණිමා පරත්යකජන්තං ප්රූවිසෘජති ස්ම හශඞ්කමච්ඡබිම්බම් චෂකමමලමීන්ද්රුදිඞ්මුඛෙන ස්ඵටිකමයං මධුනීච පීයමානෙ

9813 ශඨමිව දයිතං දිශඃ ප්රෙදොෂං මුහුරධිගම්යන රුෂෙව භින්වර්රුණාඃ ස්ථිතමුෂරි පයොධරස්ය සන්ධ්යාදවිලසිතකුඞ්කුමමණ්ඩනං මමාර්ජුඃ

14 ක්ෂියපති දිශි පයොධරං නිශාන්තෙ රහසති කිං තිමිරොත්තරියමාශා බති රචිතවිපර්යයස්යය සාක්ෂියස්ඵුටමිව කෞමුදමාතතාන හාසම්

15 පරහෘතරුචිතාමසං හිමාංශොරුදයගිරෙරුදිතස්යට මණ්ඩලෙන අතිපටු පටලං විපාට්යම විශ්වං විවරගෙන නිහිතං නු සංහෘතං නු

16 ඉහ හරිණකලඞ්කකාන්තිලෙශෛඃ සහ පතිතා මෘගලක්ෂ ණස්යහ කාන්තිඃ අලිහිරවනතෛර්න්යකධන්ත වාරිකුමුදවනෛරිති ශඞ්කිතං ජනෙෂු

17 අචිරසමුදිතාය බාරගෞරෛර්හිමශිශිරෛරනුගෘහ්ණතෙ කරෞධෛඃ උපකලවපරම්පරාහිරර්ධ්යංබ ශහිමණිතොරණමින්දවෙ තතාන

18 දු්යුිතිහිරව්ජිතො නිශාවරිණාමහමතුලස්යෞ න කෙවලං මුඛස්ය අයම්පි හරීණොරිති ජගතාමිව දර්ශයන්මෘගාඞ්කඃ

19 සෘණහිරධිපුරං පුරඃ සුවෙලක්ෂිාතිධරමස්තකජර්ඣරෛඃ පතද්හිං ප්ර්මදමථ මනො නිතම්බිනීනාමහිනවනිර්ඣරශඞ්කයා විතන්වන්

20 මනසි මනසිජං මනස්විනීනාමවිරලමුන්නමයන්නිජෙන ධාම්නා ද්විපදශනරුචිඃ පදං කලානාමුදයගි රෙරුදියාය දික්ප්රෙදීපඃ

21 ගගනසරසි චන්ද්රාරූප්යදකුම්භෙ ව්යවපසරති ස්ම නිපාතිතෙ රජන්යාස තදුපහිතතරඞ්ගධූතනිලීනිකර ඉවාතිඝනස්තමඃප්ර වාහඃ

22 සුරකරීණ ඉවාහතඃ කරෙණ ප්රසවිතතසන්තම්සාම්බුරශිරින්දොඃ අනුපහනගතිර්දිගන්තවෙලාවලයවතානි විලඞ්ස්යතන්ප්රශතස්ථෙ

23 ප්රිියවීරහසමාගමාශ්රවයණා මුඛකමලානි නිශා නිතිම්බිණිනාම් උදිතවති ශශාඞ්කාවන්ද්රිබිම්බද්යුලතිහිරිවොඩුපාවලඤ්චකාර

24 පථිකයුවතිදෘෂ්ටයොනුජග්මුඃ සරසිජරාගමණිශ්රිහයං රුවෛව ශශිනි සමුදිතෙ ශශඞ්කකාන්තං කිරණවෘතං ක්රිායයාපි දරශයන්ත්යඃු

25 අපිහිතසලිලෙන නිප්ප්රෘදෙශං කුමුදවනෙන කුමුද්වතී විරෙජෙ ඝනනිපත්තහෘඩ්ගවිත්රලගාසා මෘගරිපූවර්මකෘතාවකුණ්ඪනෙන

26 නිශි පයසි පදානි කුර්වතීපු ග්රවහනිකරප්රනතිමාසු මල්ලිකාක්ෂඃ ඉතරමපි ජලාශයං නිකූජන් සමුපසසාර කුමුද්වතිති ගෘෂ්ටඃ

27 ඉති තුහිනරුවෞ විකිර්ණධාම්නි ප්රිචරමොහිදුරස්වරශ්මිජාලෙ මනසි මකරකෙතනස්යි යුනාං විලසිතමාත්මනි වික්රිොයා විවවරුඃ

28 ස්වයම පි වරවය්යි පත්ත්රතහඃ්ගීර්වදනහිමද්්යුවතිලක්ෂ ණං කයාවිත් චිරයත හෘදයෙශ්වරෙ රමණ්යාියනජලෙන ඪලව්යුනතා නිරායෙ


90 29 න භවති දයිතස්යා සන්නික‍ර්ෂෙ ඵලරහිතො විරහෙ කිමස්යර රාගඃ ඉති මනසි නිධාය යාවකෙන ව්යයරවයදන්යරතරා න දන්තවාසඃ

30 ඉතරයුවතිපාදයාතචිහ්නං සරසසමර්පිතයාවකං පදං යත් උරසි න දයිනස්යත තද්විවෙද ස්ඵුටමණිකුණ්ඩලරාගරඩමන්යාා

31 ප්රි්යවචනවිධායිනී න භර්තුශ්වලදලකව්ය්තවර්ණලෙශමක්ෂ්ණොඃ මදනසමුවිතාඞ්ගිදෘෂ්ටෙර්ව්යාපනයති ස්ම මුඛානිලෙන කාවිත්

32 සුරපතිරිපවඃ ප්රිරයානි රස්තශ්ර වණ සරොරුහනිර්වෘතෙපි දීපෙ රතිපු දදෘශ්රවරෙව කාඤ්විරත්නද්යුශතිපරිගින්නතමිස්රවමුරුමූලම්

33 විවසන විභිතොප ගුහනානාං ඝනජඝනස්තනකුම්භකුඞ්කුරම්ෂු අපි පරිගලිතෙෂු කාමිණිනාං න විගලිතානි තනුදරාශ්රුයාණි

34 චරණතලසරොරුහෙණ යත්වං ප්රිහෘතවතී ශිරසි ප්රීියා හි කොපෙ ස කිල පරමනිග්රරහඃ ප්ර සාදෙ හෘදි රචිතෙ තව කිදෘශො නු ලාභඃ

35 අධරපුට්මිදං මදාර්තරාමාරහසසමර්පිතදන්තඛණ්ඩිතං තෙ අධි ශඨ පරිශාන්තයෙ රූජායා නයනජලෙත නිෂිඤ්චසි ප්ර්සක්තම්

36 කරකිසලයගොපිතං මුඛං ස්වං කිම්හ විධාය වදස්යතලං මම‍ාග්රෙො කිරයසි දශනක්ෂමතං ප්රිහයාය වයමුත ගෞරවභාජනං කිමෙවම්

37 ඉති වචසි රූපා පරිස්ඛලන්න්යඃි ප්රයණයිෂු රාක්ෂංසයොපිතො විපක්ෂෛඃණ පරිමිලිතවිසර්ජිතෙෂු රූක්ෂං් නයනජලග්රපථිතං වවො විතෙනුඃ

38 අපි තව දයිතෙ සමීපහඃ ජිශ්වසිතරයග්ලපිතාධරස්යව කාන්තිඃ වරණනිපතිතෙ නිපාතිතස්තෙ න ච කරුණාපරිමන්ථරඃ කටාක්ෂඃථ

39 ස්තනතටනිහිතඃ කරොවධූතඃ පරිගදිතෙත සමධිශ්රිාතං ව මෞතම් විහසිතමපි සාන්ත්වනෙ සරොපං ප්ර ණයි‍ජනෙ යුවතෙරයං හි දණ්ඩඃ

40 සඛි ජහිහි රෂං හිනස්ති පශ්චාත්තව තරලං හෘදයං පුරානුතාපඃ ඉති නිපුණසඛිගිරා නිරාසෙ මනසි නිශාචරයොෂිතොහිමානඃ

41 යදි චිරයති දුති වල්ලභො මෙ හෘශමාජනි ත්වයි කිං රූ ෂොවකාශඃ නිජමතිරහසං යතො විදශ්යස ක්ෂ තිහිරිමං සමයුයුජස්ත්වමොෂ්ඨම්

42 මධුකුසුමවිලෙපනාදිහාගග්ර්හණ විදර්ශිතසෞහෘදයස්යව වෘක්යො අයම්පි ව සඛී ස්වයං හතස්තෙ ප්රිරයපරිභොගසුඛස්යත සංවිභාගඃ

43 දශනපදමතිස්ඵුටං විහාති ස්ඵුරති තනුඃ ශ්‍රමවාරිසික්තමාස්යගම් අවීතථමහිධත්ස්ව කාමිනි ත්වාං කුවිලගතිර්නනු දෂ්ටවාන්භුජඞ්ගඃ

44 අවිතථමිදමාත්මානිර්විශෙෂා සඛි භවසීනි වවඃ පුරා යදුක්තම් අභිදයිතමනුෂ්ඨිතං ත්වයා හි ස්වයමඛිලං මම යත්නනො විධෙයම්

45 ඉති රචිතරුෂඃ සභාසගර්වං ශ්රංමජලඛින්දුචිතං මුඛං දධත්යාඃය ශ්‍රවණකටු නිශාවරස්යව වධ්වාශ්වලිතධෘතෙරුපදුනි වාග්ජජාම්හෙ


91 46 ශ්වසිතහතරුවිර්වරාධරොෂ්ඨඃ කරතලසඞ්ක්රශමිතශ්ව පත්ත්රජලෙඛඃ නිජගදතුරුපාගතෙ චිරෙණ පුණයිනි රාක්ෂඞසයොෂිතඃ ප්රශවින්තාම්

47 විඵලපරිකරා විධාය දුත්ස්තදනු සමෙත්යර ව පෘෂ්ඨතො නිලිනෛඃ යුවතිනිගදිතං සරොෂගර්වං පරිහෘෂිතෛරුපශුශ්රැොවෙ තදීශෛඃ

48 ක්ෂංතිරීයමධරස්යහ යත්සුරාසු ස්රැ තසහකාරරසාහිතා තදස්තු අතතරලහෘදයස්ය ගණ්ඩබිම්බෙ තව කතරොද්යත නඛක්ෂීතස්යසහෙතුඃ

49 යුවතිනයනචුම්බිතෙපු පක්ෂ් මප්රුවිරවිතා පටුරඤ්ජනස්යය රාශිඃ තව චපල නිරූපිතා නයොද්යතත්ප්රවවීරලරොම්ණි කථඤ්චිදුත්ත රොෂ්ඨෙ

50 යුවතිමුඛගතෙන ලොවනෙන ස්ඵුටමපි මෙ න ශ්රෑොණොෂි ජල්පිතානි මුඛමධුර භුජඞ්ග යෙන සත්යංන කුටිලගතෙ නයනසුවොසි ජාතඃ

51 ඉතී මනසිජචඤ්චලං යුවානං රජනිචරප්රගමාදා නිරූපයන්තී අනිමිෂනයනා සභාසගර්වං ප්රයණයරූෂා චතුරං වවො බහාෂෙ

52 ස්චතනුවිතරණෙනතං ප්රණලොම්ය ද්විපමිච වන්යයම්හොපනෙතුකාමා සඛි ගජගණිකකෙ ව චෙෂ්ටිතාසි ස්ථුරති භි සජ්ජන ළුව මිත්ර‍කෘත්ය්යෙම

53 අකරුණමධිගම්යි තං මදර්ථෙ විශසනමෙවමසහ්යෂමාස්ථීතායාඃ ක්ෂ තමිදමධරස්යස කෙවලං තෙ මම හෘදයස්යෂ සඛී ව්යයථා තු තීව්රාම

54 ඉති සඛිහසිතා කෘතව්ය්ලිකාමරුණිතලොවනවක් ත්රපවන්ද්රහබිම්බා සුරරිපුවනිතාපදිශ්යත දුතීමකෘත ගිරඃ පරුෂා රුෂා පරිතාඃ

55 සරසිජමණිකුන්තලොපයුක්තං මධු පපුරඞ්ගජමන්ථරා යුවත්යඃර කථමපි පරිනිඃසෘතස්තදියොා රස ඉති මුග්ධකයා විශඞ්කමානාඃ

56 හෘදයවදනලොවනෙෂු තාසාං මධු මදගන්ධවපුඃ ශ්රිනයං නිධාය ශ්රපමසලිලකණච්ඣලෙන ශුඞං ඛහිරභවච්ඡරපාණ්ඩුගණ්ඩඩබිම්බාත්

57 මුකුලයති ‍සිතෙ නරං සරොජං ශශිනි සමග්රණකලාස්පදෙ තදියඃ අසිතකුවලයද්යුය තිං කුරඞ්ග ප්රංතිනිධිරත්රුර තනාන ශිධු පාත්රෙත

58 ප්රිුය ගුණශතජර්ජරෙව පූර්වං මධුපු චිරං පරිපීතවත්සු ලජ්ජා න යුවතිහෘදයෙ පදං වධාතුං මදනමදස්ථිතිසඞ්කටෙ විෂෙහෙ

59 අභිනවරවිබිම්බලොහිනිභිර්ද්යුසනිහින්නතයා මනොහරාහිඃ සරසිජමණිශුක්තිෂු ප්රබණෂ්ටං යුවතිජනෛනර්මධු ගෞරවෙණ ජඥෙ

60 ස්වයමථ පවනෙන සෞධපෘෂ්ඨෙ හෘතරජසි ප්රෛතිහාරවොදිතෙන කිරණමනුපහත්යම ශීතහාසඃ ක්ෂරනමුපගම්යත පයොධරෛර්නිෂික්තෙ

61 සුරයුවතිකදම්බකස්යහ ගි‍තෛතරනුගතතුම්බුරුවල්ලකීනි‍නාදෛඃ සපදි පරිවෘතඃ සමන්ම‍ථෙන ත්රි‍ද‍ශරිපුඃ ප්රනමදාජනෙන රෙමෙ

62 මධු විනමිතශානකුම්භකු ම්භස්රැ‍තමඛිලානනසක්ත හෙමශුක්තිඃ සපදි දශ මුඛඃ පිඛන් විජිග්යෙු සලිලනිධිං දශදිඞ්නදීඃ පිබන්තම්

92 63 නතවිනතඝනාදිවාද්ය්ජාතෛර්නිජකරසන්තතිවාදිතෛඃ ස ඵකඃ ත්රි විධලයපරිග්රයහෙණ වක්ත්රෙතර්යුවති මවර්තයාතාෂ්ටහිශ්ව ගායන්

64 ප්රිතියුවතිවිෂක්තබාහුපඞක්නිර්දශවදනාගතතන්මුඛාරවින්දඃ සමමථ පරිතඃ ප්රිියා නිෂණ්ණාඃ පරිරමයන්්නර ‍දදෞ රුපොවකාශම්

65 ඉතරයුවතිදෂ්ටදන්තවාසා වදනතතිස්ථිතසීත්කෘතිඃ ප්රිතයාහිඃ නවසු මනසිජන්මනා ශිරඃසු ක්ෂසතධාතිහිර්දයිතො රුෂාභිජසස්රෙර

66 ශඨ යදි චෂකීකෘතං මුඛං මමෙ කිමධරමද්යද විඛණ්ඩයස්යභකාණ්ඩෙ භවති මධු නිපීය භාජනාග්ර ග්රධසනරතිර්නහි කහ්වන ප්ර්මත්තඃ

67 පිඛනි කථමිවාපරා යුවත්යාෙ දශනපදදෛඃ පරිමද්රිකතං තවොෂ්ඨම් ඉති යුවතිජනනෙෙ රා ක්ෂතසෙන්ද්රඃෛ ස්ඵුටරවිතභ්රැ කුටීපතාකමූචෙ

68 අථ කටකනිවාසදෘප්තනාගඃ ප්රෂවිනතධාතුවිභූෂිතඃ සුමෙරුඃ ද්්යුුතිමහෘත ප්රෘරත්රසයස්යධ හෙත්තුඃ ශිරසි මුහුඃ ස්ථිනශිතරශ්ම්බිම්ඛඃ

69 ත්රියභුවනභයරොගදානවන්තං ද්විපමිව නිරභයමෙත්යෙ දානවං තම් නවශශධරකොටිධා‍ මදන්තං දධතමගුඃ සුරමාගධා මදන්තම්

70 මෙරොඃ ශෘඞ්ග තුහිනනිකර්ස්පර්ශශිතඃ ශශිතඃ පෘථිවිභාගොෂ්ය රූණකිරණෛර්ව්ය්ස්තමස්තස්නමස්තඃ ධුන්වන්පඞ්ක්ති කුමුදෙ‍ෙප්මෙ ලීනාමලීනා - මස්යවන්විචීනිලයමනිලඃ සාරසං තූං රසන්තම්

71 ලබ්ධ්වා මුඤ්චත්යුදධිරුදකහ්රාූසවෙලාං ස වෙලාං යානා නිද්රාධවිගමවිරුතීශ්චාවිරාමා විරාමාඃ පාණ්ඩ්ච්ඡායාමුපයති දිශාමානනෙ තං න නෙතං තාරාචක්රංා විගතකිරණොද්හාසම්ස්තං සමස්තං

72 සෘක්ෂුශ්රෙරණ්යාං විහිතපරිළොල්ලඞ්ඝනායාං ඝනායාං සෞමීෙත්රෟෘ චාගතවති රිපුත්රායසහොතෞ සහෙතෞ කෙරාමෙ ච ඝ්නති පංහටං නන්සහස්නෙ සහස්නෙ කිං තත්සසෛන්යෙ ප්රසහරති රිපුච්ඡිද්යහශෙෂෙද්යෞ ශෙෂෙ

73 රක්ෂොෙලොකවිනඃශනනෙෂු රහිතච්ඡෙදං සිතො දංසිතො දෘප්තඃ පාණියුනෙ දුස්තරතරස්වර්හෙතිනා හෙතිනා යුඬායොපගතඃ කරොති මනසාං කමීපං ස නඃ පංසනඃ සෙයං මානද තාවදශ්රැනතපුරාක්රොංශායිතා ශායිතා

74 නක්තං නක්ක්රාංධිවාසං කුසුමශරශතත්රාාසිතානාං සිතානාං ක්රි ඩායාමඞ්ගනානාං ඝනකුවක‍ලශෛඃ කාතරං තං තරන්තම් උත්ථාප්යෛකවං නතස්තෙ සනතරතිසුඛව්යාමසකාමං සකාමං කුෂ්ණිමාසන්සශඞ්ඛධ්වනි පටහරවජ්යාරනිශාන්තෙ නිශාන්තෙ

ඉති ශ්රිසකුමාරදාසස්යය කෘතෞ ජානකීහරණෙ මහා‍කා‍ව්යෙ ෂොඩශඃ සර්ගඃ සමාප්තඃ93


සප්තදශඃ සර්ගඃ

1 ප්ර ණම්යා භක්න්යා ය පිතාමහඃ විධාය බඬාදරමග්නයෙ නයෙ සථිතඃ සුචෙලාදවිරාදගාදගෘදජස්යය බන්ධුඃ සමරක්ෂාමාං ක්ෂගමාම්

2 ද්විශොපි තස්යාගරිනි‍වාරණෙ රණෙ විධිත්සවඃ පෞරුෂදර්පදං පදම් හුතාශනානි ද්යුසතිහාසුරෙසුරෙ විධිං විතෙනුර්බලිසංහිතං හිතම්

3 අථාඤ්ජනක්ෂ්මාධ්රපිවරොවරො ඝතඃ සුහුද්වක්ත්ර්විකාසදඃ සද: ඉමානි වාක්යා්නි දශානනො න නො ජගාද වහ්නිප්රවවිකාසභාං සහාම්

4 යථා භාවන්තො මයි ධීරතාරතා හිතාහ්වයං ප්රේ මසුශිහරං භරම් වහන්ති නෛවං ජනනී සති සති ප්රිහයාත්මජෙ නාප්යසනුකම්පිතචා පිත

5 තදෙතදස්මිංස්තු කථං භවෙ භවෙදනෙකශො යන්මයි නාදිතං දිතම් අසෞ ව කීර්තිර්භුවි සා නයානයාගණෙන වො මාමහිරක්ෂ තාක්ෂුතා

6 ප්රීසහ්ය ශක්ත්යාා හෘතවෛභවං භවං භයං විධාතුං ව විවස්තඃ ස්වතඃ භවත්සු නිත්යංර නනු ශක්තතා තතා නථාපි මානෙන න සාධුනාධුනා

7 බලෙන වස්තෙන භයානකෙ නකෙ රණස්ය් භීමස්යත මහඤ්ජිරෙපිරෙ ප්‍රකම්පතෙ යෙන කෘතෙ රවවෙ රවෙරනූනහාමාතලිසාරථි රථී

8 පුරෙව යූයං යුධි කාතරෙතරෙ ජනාදිතස්තීව්රතමසුන්දරං දරම් බලෙ රණස්ථෙයුගෙලාවනශ්ච නඃ පිශාචිකාතාණ්ඩවලාසකඃ ස කඃ

9 යුධි ප්රෙවෙතා විෂවානිනාහිනා ජනස්යක කණ්ඨෙ කෘතශෘඞ්ඛලඃ බලඃ සලීලවීක්ෂා් විධිතර්ජිතො ජිතො භවද්භිරාක්රො‍ශහුතාශනෛඃ ශනෛඃ

10 ප්රරකාශිතක්රො ධසමුද්භයො භයො ගණද්වජින්යාශ ච සමන්තකස්තනඃ ප්රඃයාත්ය සෞ භීතිමජථ්යොතො යතො න කොඩරස්ත්රශස්ය ති හස්තතස්තනඃ

11 පරද්විපාසෘක්ස්රැයවලොහිතොහිතො නිකෘත්තවිද්යාෛධරචාරා‍ණෙ රණෙ උමාසුතඃ ශක්තිවියොජිතො ජිතො භවෘද්භිරශ්රධධ්වනිභෛ‍රවෛ රවෛඃ


94

12 ජයන්ත්යයමිත්රා් යුධි සන්නයං නයං සමුන්නතො යත්රය ව ශුරතා රනා කමප්යතවශ්යංි මදවර්ජිතං ජිතං ගුරුං භවද්භිඃ ක්ෂයතවිග්රවහං ග්රඛහම්

13 ධනාධිපඃ සංයත් ධාමතො මතො ජහාති නිත්යොංන්නතශාසනඃ සනඃ ප්ර්පද්යං සන්නීතිමහාබලං බලං රණාර්ථිදීක්ෂාතවිධිසංවරං වරම්

14 බලද්විෂඃ ප්රො ව්ඡ්රිතගොපුරං පුරං ජයද්භිරුන්මූලිතතතොරණෙ රණෙ ස්ථිතෛර්භවද්ශීර් බලධාමදෙ මදෙ න සඞ්ගෘහීතා රිපුගඞ්ගදා ගදා

15 රණෙ හෘතාඛණ්ඩලපෞරුෂො රුෂො රයෙණ තන්වන්මහතිස්වරං ස්වරම් සුරෙෂු කො නාරිභයඞ්කරං කරං ව්යාෂපාතයද්යොත ජයභාගුරුං ගුරුම්

16 ජිනා න ශක්ත්යාක යුධි භීමයා මයා සවිෂ්ඵුලිඞ්ගායුධ සඤ්චයා ච යා අසෞ භවද්හිඃ කෘතයාචිතා විනා මරුච්චමුරඞ්ශ්රිසෂු නාමිතාමිනා

17 නිරික්ෂිකතඃ කො ජිනදානයො නයො නෘපධ්වජින්යාන යම්ශඞ්කයා කයා අසෞ න ලිනා පතිශොකදා කදා සමෙත්යො වඃ ස්වීකෘතහිරුතා රුතා

18 රණස්යි යුක්තා ඵණබන්ධුරා ධුරා විතන්වති දර්ශිතරංහසං හසම් භුජඞ්ගසෙනා ප්රිොයසංයතා යතා බලෙන වො වාසුකිවොදිතා දිතා

19 අනන්තනාම්රාශ්ව ඵණාවතොවතො විෂෛරමිත්රා නහිහිංසතඃ සතඃ ස්ථිතස්යඅ තෙජස්යරවිඛණ්ඩිතෙඩිතෙ රණෙ භවද්හිඃ ස්භුරදිහතා හත

20 ඉති ප්රමතාපෛරරිතාපදං පදං ශ්රි ජෛතෙර්භවද්හිඃ සහ සෙනයානයා ස ජියනාං සංයති මානයො නවො ගෘහිතමමෞඤ්ජිකෘතමමෙඛලඃ බල

21 යමෙත්‍ය නෂ්ටඃ කුලශෙඛරඃ ඛරඃ කෘතං ව මෙ වෛරමසාධුනාධන අනෙන දර්පාදභිභාවිනා විනා විනාශනියො භූවි කොපරඃ පරඃ

22 යශොවිනාශෙන විලජ්ජිතො ජිතො රිපප්රකවිරාඞ්ගවිදාරණෙ රණෙ න සම්මුඛං නිෂ්ඨති වාසවඃ ස වඃ කථෛව කා සම්භෘතවානරෙ නරෙ

23 යශස්යුඨපෙතෙ මම තානවංනවං සහෙ න ‍නන්යෛංදා බලහානිජං නිජම් කරොමි යද්යා්ඞ්ඝ්රිතයුගානතං නතං ජහොමි හස්තෞ කටකො විතෞ විතෞ

24 මුඛං යදියං මම ෂට්පදා පදා විහන්යතතෙ ඵුලල්කුශෙශයාශයා අසෞ දහන්තී ස්මරධාමනො මනො හතං නිරීක්ෂේත සදෙවරිං වරං

25 සුතා නරෙන්ද්රමස්යී සබාන්ධවං ධවං නිරීක්ය්ා යුඞං මහතිහ තං හතම් බලානුරක්තෙ මයි මද්විධි ද්වාධ ප්රෂයාතු ශොපං ව්රීජතෙ රසා රසා

26 සහෛවමුක්තාවනිකම්පදං පදං විතන්විති ශාත්රතවමාකුලං කුලම් විධාතුකාමා ස්ඵුරදඞ්ගදාගදා ශුභාථ භාරෙණ විවල්ගතා ගතා98 27 ජගාම කශ්වින් නිජවෙශ්මනො මනො නිධාය තන්ව්යත මෘදුබාල ‍ කෙලකෙ ශෘෂං කිරන්ත්යා්ශ්රැො සයොධරෙධරෙ නිරීක්ය් මෘමාණො බහුචින්තයා තයාං

28 විලාසිනීපායිතසත්සුරොසුරො වහන්නුරඃ කුඩ්කුමචර්විතං විතං යයෞ විමානාදතිපානතො නතො විගෘහ්යර භූචුම්බනලම්පටං පටම්

29 තථ‍ාපරඃ කඩ්කටශොහිතොහිතො ධෘතං වියර්පන්මදවාසිතං සිතම් රණාය බඩාංශුකසුන්දරොදරො ගජං ජගමාසුරයොනිජං නිජම්

30 ද්රැසතං දෘඩෛඩර්වර්මහිරාතතස්තතඃ සමාරුරොහාභවතන්පරඃ පරඃ සෘජන්තමාධොරණනාමදං මදං බලං දධානං මදවෙවගජං ගජම්

21 කෘතා බලෞඝෙන තථායතායතා රජස්තතිඃ ප්රාමවෘතදිග්ඝතා ඝනා යථා රචෙර්වපරම්පරාපරා යයෞ නිම්ජ්ජත්බුරමාලයාලයා

32 තතො විනිර්ගම්යය බලං පුරඃ පුරඃස්ථිකං යයෞ විග්ර හවද්විෂං විෂම කපින්ද්රතමා‍ෙජෟතවිද්රැ මෛද්රැි මෛර්දෘඪං නිජඝනුර්ගිරිසන්නිහානිහාන්

33 උපෙත්යන ගත්යාම මදමන්දයාදයා වෙනෞර්කසඃ ස්විකෘත ශොභයාභය ප්රනවාලශොභාජිතවිද්රැජමෛද්රැයමෛර්දෘඪං නිජපනුර්ගිරිසන්නිහානිහාන්


34 අසෘක්ස්රශවෛවරාහවදාරූණාරූණා වවාරා දීප්තා නිජවර්වසා ව සා පතාකිනි විතහයාමයො මයො විනිර්ජිතඃ සංයනිමායයෞ යෞ

35 ද්විෂද්හිරන්තඃ ස්ථමහොරගෛරගර්හතස්යය කස්යාෛපි සමන්තතස්තතඃ සවර්මමාංසෙ හි ‍විදාරිතෙරිතෙ ගතායුෂඃ ප්රයස්ඵුරදස්ථිතා ස්ථිතා

36 විහිද්යහ කශ්චිද්විජඛර්වටං වටං ශිඛාහිරම්හොදවිතානගං නගම් මුමොච සෛන්යරස්ය් භයං‍දිශ ශන්දිශං තිනාදයන්සංයති තාරවෛ රවෛඃ

37 විපාට්ය් වෙගාදිතරො නදං නදන්නිපාත්යහ ශෛලං ජිතභූහුජෛර් භුජෛඃ රුරොධ කස්යාාපි ගදාකෘතිඃ කෘති යයෞ ස භූමිං රථපක්ෂරතඃ ක්ෂජතඃ

38 පනද්හිරස්ත්රෛගරහිදාරිතොරිතො භුවොපරඃ ශොණිතශිතලෙ තලෙ ශශෙත සර්පද්දශනාගශුනා ශුනා ‍හතො විලුප්තඃ පරිරාවිහිර්විහිඃ

39 තථාපරො භූරුහධාරිණාරිණා භතො දෘඪං කුඞ්කුමපිඞ්ගලෙ ගලෙ විවෘත්තදෘඩූටියුධි මොහිතො හිතො මහීතලං ශොණිතමිශ්රිිතඃ ශ්රිිතඃ

40 බහුන්නිහත්යො ද්යුලතිහාසිනාසිනා පපාත පශ්වාදසුශාරිණාරිණා නගෙන කුඤ්ජස්ථිතභොගිනාගිනා හතඃ ස්ඵුරන්මස්තකකර්පරඃ පරඃ

41 නිජෛර්ඛලෛරෙව සුරක්ෂි තෞ ක්ෂිසතෞ විතත්යව තෙජොජිතහාස් කරෞකරෞ අශෙත කහ්විජ්ජිත‍වෛවරිණාරිණා හතො රණෙ වික්රකමවස්තුනඃ ස්තුතඃ


96 42 ඉති ක්ෂ‍තා ඵෙනවසාසෘජොසෘජො රුවිප්රරතානෙන සුවාරුණාරුණා පිශාවසෙනා පුරමුද්රැවතාං ද්රැසතං යයෞ සමේපි ස්ඛලිතාපදා පදා

43 ථවං සෛන්යංැ නිජමධිගතත්රාෘසමස්තං සමස්තං ශෘත්වා රොෂජ්ජ්වලිතවදනො හාසමානඃ සමානඃ ලඞ්කානාථො නෘපසුතමපානිතදාරං තදාරං හන්තුං යු‍ඬෙ තනුරමවදද්භීමහාසං සහාසං

ඉති ශ්රිුකුමාරදාසස්යී කෘතෞ ජානකීහරගණ මහාකාව්යෙ සප්තදශඃ සර්ගඃ

97

අෂ්ටාදශඃ සර්ගඃ

1 සඞ්ග්රා්මං ශක්රසජිද්යාෘස්යරත් ප්රා‍දක්ෂිිණයදිශ්වරම් ස්නිග්ධමාලලොකිතඃ පඞ්ක්ත්යාම තස්යෛයව පරිතො දෘෂාම්

2 ප්රමණම්යශ ව තතො භක්ත්යාෛ විඥාය ඝමයං මයම් නීර්ජගාම පුරඃ කර්ෂන් කෙතුහිඃ ශබලං බලම්

3 ක්වණන්තශ්වක්රිනතෛශ්වා පෛරසෘග්ගන්ධකෘතෞජසඃ ඝොරෙෂුවිතතිං තත්රි සෘජන්තශ්වක්රිතරෙ රණම් (ගුඪවතුර්ථම්)

4 නගනිර්භින්නමාතඞ්ගඝටාඝටමුඛොජ්ඣ්තෛඃ යුඬමාසිද්දුරාලොකං ස්රාටතයෞධමසෘග්ජලෛඃ

5 රජඃ සන්තමසාච්ඡිත්යෛා විතතාර පරිජ්වලන් ග්රාරවප්රිහනමානඞ්ගදන්තකොශොද්ගවොනලඃ

6 සාරාසිරූ රූසුරූරාඃ සාරාසාරාසුසුරසඃ සසාරසාරසාරාසඃ සුරාසාරිඃ සසාර සඃ ( ද්ව්ය ක්ෂසරම් )

7 එත්යද ශොණිතසංඝතක්තරජශ්ඡෙදෙන දර්ශිතෞ බබන්ධ රාවණිර්වීරෞ රාඝවෞ භොගිපාශ්ය්යා

8 විවෙශ පුරමෙව‍ාථ නඩෙ තත්රෙ නිරාදරඃ ශත්යාි විජිතමාතඞ්ගමන්ථරක්රෙමහෙලයා

9 දධානෞ නෘසනී බින්නෙ ශතධා මනසී තයා දෘෂ්යයෞ විවශයා නාර්ති ශතධාම න සීතයා

( පාදයමකම් )

10 විරාජං තමිදං දීප්ත්යාන විරාජන්තං ස්මෘතික්ෂයණෙ සහසං නාසිතො බාත්රාද ස භසන්නාඛ්ය දාගතම් ( ආදියමකම් )

11 පක්ෂිකරාජතයාමෙය හිංසාරාගහිතාන්තක කන්තතාහිගරාසාහිං යහෙයාතජරාක්ෂියපඃ

( ප්රසතිලොමම් ) 12 ඉත්යුහක්තගරුඞග්රපස්තපන්නගාහිත විස්මයෛඃ ආස්ඵො‍ටස් ඵොටිතානී කශ්රැතතිරෙමෙ කපීශ්වරෛඃ

13 රුරොරාරෛරරිරො‍රි හීහොහාභාහිහීහහී තතොතාන් තුන්තිතො තොතෞ විවවාවවවාවව ( ප්රාතසානුප්රාාසඃ)98 14 කුම්භකර්ණොථ රක්සොුභිරබොධි හෘදි තාඞ්තඃ ස්වයංකෘතබරක්රාරථවාතධූතෛඃ කථඤ්චන

15 උපාවිශත්පුරො වප්රතභූධරස්යි ශිරස්තටාන් සඞ්ඛ්යෙත දෘෂ්ටිං සමාසජ්යඃ ක්රොහධෙන විකෘතානනඃ

16 ආසාදිතරසාස්වාදක්ෂ්තස්රැහතිරගොත්කිරඃ සසර තරසා පාදඝාතපාතිතගොපුරඃ ( ගොමූත්රිාකා )

17 ශාරාංශි කෘතටඞ්කාරං වර්වතොස්ය වනෞකසාම් සිෂෙව ශෝණිතං වෘක්ෂඃට සද්යඃො සන්ත්යකජ්ය සාක්වණිම්

18 තච්ඡුලපානනිර්භින්නපිෂ්ටශිෂ්ටා මහාචමූඃ අඞ්ගදෙන පිතුර්ඝොරං ජගදෙ විද්රැටතා දිශඃ

19 සුහාසා සාති යාතාත්ති හාසුරා දාර්පභාවිතා සාරා ධීරා සශෙභායා සාදරා යුදි සර්පත් ( අර්ධභ්රයමඃ )

20 ඉයං වඃ ශාත්ර‍වී සෙනා රණෙ ෙෙමුඛ්යයමාගතම් ඡෙන්තුම්ච්ඡති පුච්ඡාග්රංර කුම්භකර්ණපුරඃසරී

21 හනුමානාතුරො භුත්වා මා ගා යුධ්ය ස්ව නිර්භයම් න නූ ස්කන්නාදරොසෞ ත්වා වෙගාද්විධ්යුති නිර්දයම් ( ගොමූත්රිෞකාමුරජබන්ධඃ )

22 සුතෙ සංයති වෛමුඛ්යංා යෘතෙ ක්ෂී)රොදජන්මනඃ සුෂෙණෙ ලම්භයෙද්යඃි ව කස්තත්රා්සරසංඥතාම්

23 ‍දෙෂපාත්ර‍පරාධින බලමෙෂ වද ක්ෂසමඃ ත්වං සශෛලන හස්තෙන භීන කිං හංසි රාක්ෂයසම් ( ගුඪසම්බන්ධඃ)

24 කතං දර්පෙණ සතතං පරඃ සඞග්රා්මතත්පරඃ සත්වාඪ්යොත බාධතෙ ස ත්වාමරං තෙජොජිතාමරම් ( ආද්ය‍න්තයමකම් )

25 භුනක්ති භවති ත්රාමසස්රොස්තහස්තෙද්යස කෙසරී නෛර්සෘතග්රාකහදන්තාග්රමග්රාතසාන්කොසන්යොී වනෞකසඃ

26 තෙන තෙ සුරසාරාශසමාභීත නිජා හි න න හිතා ජිතභීමා යශරාසාරසුතෙන තෙ ( අර්ධප්රයතිලොම )

27 නෛකසෙයකසන්ත්රරස්තඃ සම්පසඃ බලු හීයසෙ රාජ්යං තව ජයෙනාස්තු තදෙව ගහනං ශිරෙඃ

28 සාසාරාස සරාසාසාසාහසාව්යවව්ය සාහසා රාසාපාතතපාසාරාසව්යාතක්ෂ්ක්ෂයතව්යසසඃ ( සර්වතොභද්රාම් )

99

29 චමුපතිර්බහිස්තස්ථෞ සෙනයා සහසා පුරඃ කුම්භකර්ණං ප්රරතික්යායා ථො සෙනයා සහසාසුරඃ

30 අභිරාමාශුගාසන්නා සා සෙනා විගයා සති අභි රාමාශුගාසන්නා සා සෙනා විභයා සතී ( සමුද්ර්යමකම් )

31 ගෘහෙපි ස්රසලහො මෘත්යුඃ ශිවං යුඩෙපි කස්ය්විත් ප්ර භූං ත්රායසෙන තෙ ජන්යෙඃ යතස්ත්යඩක්තුමසාම්ප්රවතම්

32 කිං යාසි කපිහාස්යාහරං හාමි තත්රාංසමාකුතඃ හසානරමයාකාශං ස වීක්යාාස් රණමාර්ගලඃ ( මුරජබන්ධෙන ශ්ලොකද්වයම් )

33 කිං සා සි ර පි යා ස්යා ශං හා වී ත ර ස මා කු ල : භයානකමහාකාරං සමීක්යාපි යත්රාසණමාර්ගකඃ

34 හෙයහාසරවස්ථා මා න සෙනා විහිතාර්දන සාතචෙතනපාතා සා ලව්යා කිං විගුනාසිනා ( අනුලොමප්ර්තිලොමාම්යාං ශ්ලොකද්වයම් )

35 නාසිනා භුවි කිං ව්යාොලසාතාපානත වේතසා නර්දිතා හි විනාසෙන මා ස්ථාවරසහාය හෙ

36 බෘහත්භලකරඃ ශ්රි්මාංස්තුඞ්ගකො වරවාරණඃ කිං න ගොපතිරෙෂ ත්වං ප්ර්ථනෙ පරමොදයම් ( අර්ධචතුෂ්ටයවාචී )

37 රණං සද්ය්ශසඃ ක්ෂෙථත්රංා ස්ථිතස්තෙජස්යරඛණ්ඩිතෙ සන්ත්යගජන්සහ සෛන්යෙන හරිරාජ න රාජසෙ ( නිරොෂ්ඨ්යහම් )

38 නයාවාරයුතො රාමඃ ප්ර යාසරහිතොශ්ර‍මඃ න යාති රණතො හිමඃ ශ්රිමයාසාරච්ච්යුහතොපමඃ ( ජාලකම් )

39 සඞ්ඛ්යෙඃ සඞ්ඛ්යායමිහාසඞ්ඛ්යයශස්ත්රෙසම්පානභෛරවෙ විධත්ස්ව තස්ය‍ ලොකොන්යඃර සර්වස්මින්නසුඛෙ සුඛෙ

40 යාසි සක්ෂශතමස්වාශං ශංසිතා ත්රා්සමාන්යෙස සදද්ධාධමසාමාස සස්මයාගමනුඩියා ( ජාලකද්වයම් )

41 සි ඞි ක්ෂ් ම ම යා ශං ස නා සා - - ස ද න්යල දඃ ස් වා ර් න්යක ත ත්රාං ස මා යා ස යා ස නු ඞා ග ම් ස්ම මා100


43 ත්රා්සෙන ජහතො ජන්යෙ‍ ජනෙශං තද්ගුණාධිකම කිං න භ්ර්ස්යරති ශුභ්රානභ්රෙවිභ්රකමං භවතො යශඃ

44 තරසානධමාසාරා සාතායාසවරාස්ථිතා නරතා න සමා ධිරා මතා හාසස්වරානතා ( ජාලකද්වයම් )

45 ත තා සා ස ධ රා සා තා සා ර යා න ව මා ස්ථි රා න තා තා ස ස රා ධි තා ම ර හා න ස්ව මා න රා

46 භ්ර මද්භිර්භූරිභිර්භෙරීරවෛර්ගමඵීරභෛ‍ර‍ෛවඃ භ්රා ම්ය න්මන්දරමන්යරස්ථක්ෂු‍ම්යවත්ක්ෂීාරාර්ණවොපමා

47 සෙ හා සු ර ව ර ස්ව ක්ෂද හ නා සා ප්රා් ත රා ස්ව තා භා රා දා නා ක පා පා ඝ නිහා වනධරස්වනඃ ( ජාලකත්ර යම් )

48 ස්ව තා පා න ස්ව ස ස්ව ක්ෂව ද රා ක ර ධ වා ත ර සු ප්රද දා න ව නා සා ර සෛ නා හා හා නි රා හ හා

49 ස්ව පා ස්ප ර ස්ප රා පා ර ර ත නා ධ න ක ප්රහ දඃ සු නා දා හා ව රා සා හා ක්ෂා තා ස න නි හා හ සෙ

50 කෘපෘණජ්යෙසතිරාලොකස්ඵාරදුර්දර්ශනා තතා ප්රනක්වණච්ඡරසඞ්ඝාතසංරාවවිහිතශ්රැනතිඃ

51 සා රාක්ෂණසකරස්රතස්තරා මාපාත්රතස්වසාධ්වනා සා රා සා පා න යා ගා යා භ සා ව න ධ ර ස්ව නම් ( ජාලකචතුෂ්ටවම් )

52 ස්ව ධ්ව ගා ස්ව ර යා නා ස්ත රා මා රා සා හ සා ර සා ක්ෂර පා ගා ප ර යා සා ර ස ත්ර පා න ධ න ස්ව කඃ

53 ස්ව නා ගා ර ස්ව යා ධව ස්ත ක සා න ර ස යා ස්ව ර ක්ෂර ත්ර ශා න ව පා පා ස ස මා සා සා හ රා ර රා

54 ස්ව යා ධ්ව ර ස්ව ගා ගා ර ස ස්ව පා ධ න ම ත්ර ක පා රා ප රා ක්ෂ මා ශා සා ස්ත නා යා ර භ සා ර ස

55 සංහතිර්ද්විපතාමුග්ර ග්රානවවෘෂ්ටිප්ර වර්ෂිණඃ අභිලෂ්ය ත්යසෞ ක්රරඵ්යරග්රාාසගෘධ්රැරර්වනෞකසඃ

56 ද්විෂතාමායුධෛරෙවමස්මදියා පතාකිනී විහ්වලා චලිතාදිත්යුද්යුිතිහිඃ ප්රෂථනෙ කෘතා

57 තතාතීනි තතොතිතා තාකා තාතාත්තත්තනෞ තතොතොතිතතෞතෙතෞ තාතෙ තුත්තිතතෙ තතිඃ

( එකාක්ෂ රඃ )

101 58 ඉති ශ්රැතත්වා නිවවෘතෙත තාං ගිරං කපිහිර්දිශඃ අපථත්යාතජනෙ සාධොර්නින්දා හි නිශිතොඞ්කුශඃ

59 තෙ හිතා සුනසත්රාසසසත්රානසකසුතාහිතෙ තෙනුරාපදමත්යාතග ශත්යා් මදපරානුතෙ ( පාදප්රාතිලොමඃ )

60 අයාතාම යතාං වෘෂ්ටිං ශ්රැ)ඞ්ගීශ්රැසඞ්ගමහීරුහාම් කුම්භකර්ණං කිරන්තං තං නලනීලෞ රණස්පෘහෞ

61 අපි තු ද්රැතතමෙත්ය්ස්යග නීලඃ සෙහෙ න‍ වෛ ව්යෞථාම සහෙති ක්ෂිතිජච්ජින්නප්රලවීරඃ ස ක් ෂිතිස්තුතඃ ( මාත්රා්පහාරයථෙෂ්ටමාත්ර දානාහ්යාංන ශෙලා කත්රියම් )

62 අපතද්ර්තිමත්යථස්ය‍ නලඃ සහ න වව්ය ථඃ සහතඃ ක්ෂදතජච්ඡන්තඃ ප්රතවරඃ සක්ෂ තඃ තතඃ

63 ආපතද්රැජතිමෙත්යා ස්යව නලඃ සෙ හො න විව්යාථඃ සුහිතක්ෂිතිජච්ඡන්නප්රමවරඃ සා ක්ෂඃතස්තුතිඃ

64 තතො හතහුතාශාත්මසම්භවෙ ජතිතෙ නලෙ ප්රාතර්ථයන්තං බලං ශත්රොඃත ක්ර්ව්යඃමත්තුං නිශාචරාඃ

65 තතාරිති රතීතාතී රන්තිතාරරුතෙරිතා තතාරාරි තතිරෙතා රත තාරාරතොරතම් ( ද්වක්ෂාරානුප්රා්සඃ )

66 ප්රකත්යාපගත්යස තතඃ ක්රැසඩඃ කුම්භූකාහතිමූර්ජිතඃ විදශ්යි දශනෛර්නාසා නීයමානශ්චකර්ත සඃ

67 ක්රොයධාදවිදිස්වාඞ්ගමග්නතඃ ශස්ත්ර මාලිනී රාඝවායුධපාතෙන පෙතෙ තස්යාදඞ්ගභූධරෛඃ

68 සන්නයො සන්නයොරු‍ෙඞා දානදානාකුලාලිහිඃ නාගෛර්නාගෛරිවොච්ඡ්රාොයෛඃ සන්නාසන්නාරිවික්රඃමඃ ( ආද්යාොම්රෙිචිතම් )

69 නාගාඃ සරසගණ්ඩාස්තෙ බින්දුවිත්රාමුඛාන්විතාඃ සපතාකා ධෘතිභ්රංරශං වක්රැඃෛ සන්නාටකොපමාඃ

70 ශිලීමුඛමුඛක්ෂුශණ්ණකුමුදං සස්ලවඞ්ගමම් සශරාංරිරණං රාමො ග්රීෂෂ්මෙ භ්රංදමිවාවිශත්

71 තන්මන්ත්ර්සාධනාදිනී ව්යංර්ථ‍යන්තො රිපුද්විපාඃ තෙන ලුප්තෛකරදනාඃ කෘතාඃ කෙච්ද්විනායකාඃ

72 අන්යෙන පාටිතසද්වංශවිතානාසන පුෂ්කරාඃ කෘතා දස්යු්බලක්ෂිප්තනෘත්තරඞ්ගොපමා ගජාඃ


102 73 මුක්තාසාරා ද්විජෛඃ ශුභ්රෛඞර්භූෂිතා මෙචකත්විපඃ තෙන කෙච්ත්ක්ෂදයං නීතාඃ ශරදෙව පයොමුවඃ

74 ශරෛරුත්සාරිතා දූරං හත්වා රාමස්යර වේගිහිඃ බහ්ර මුර්ජර්ඣරෛර්වංශෛර්මාතඞ්ගා නිර්මදීකෘතාඃ

75 රක්ෂඃමසෛන්‍යනගො රාමබාණක්පිප්තජලොපි සඃ අචලං ශත්රැ්සෙනායාඃ ප්රරපෙදෙ නෛව සහ්යිතාම්

76 ප්රෂහස්තශුලධුම්රාඞක්ෂ ප්රයජඞ්ඝනෘසුරාන්තකාන් විද්්යු්ජ්ජිහ්වමහාපාර්ශ්වමකරාක්ෂෙමහොදරාන්

77 භත්වා භූයඃ ස්වලාඞ්ගුලෛර්වෙවෂ්ටයිත්වා දෘඪං කටීම් ස්ථිතෙවඩ්ඝ්රී පහස්තතෙෂු යූථපෙෂු වනෞකසාම්

78 නාශාමින්ද්රසජිතඃ ශ්රැුත්වා නිර්ජගාම දශානනඃ කෘතී සෙනාකෘතෙනාථ රුන්ධන්රොධෙන රොදසී

79 රාවණස්යා භවත්තත්රී රණඃ සෞමිත්රි්තාපනඃ ව්යා ප්ත සර්වදිගාභොගජ්යාර ඝොෂජයඝොෂණඃ

80 සෞමිත්රිතපන්ත්රිරණා මිත්රඃණ ක්රැාඩො ධනුෂි ඛණ්ඩිතෙ විධාය විද්විෂො භිමශක්තිඃ ශක්තිං සමාදදෙ

81 තතඃ ක්රොිධහතශ්වක්රෙ‍ වක්රෙ‍ ශත්රැරභයංකරම් කරං යුඩෙ පතන්නාගෙ පතන්නාගෙන්ද්රවගෞරවඃ ( සන්දෂ්ටකම් )

82 චක්රේ රණන්වානරකාන්තකාරී චක්රෙව රණං වා නරකාන්තකාරි චක්රෙුරණං වානරකාන්තකාරී චක්රෙර රණන් වා නරකාන්තකාරි ( මහායමකම් )

83 යුධෙතිජයෙ තරසා රසන්තං යුධෙතිජෙයෙ තරසා රසන්තම් පරං සසාරාහතශක්තිහෙත්යා පරං සසාරාහතශක්තිහෙත්යාස ( සමුද්ශයමකම් )

84 සචිතා රචිනා පරමස්තමිතං ස නිරික්ය්තශක භූවං පරසස්තමිතම් චරිතුං කවචෛඃ ශබ්ලං ස්වඛලං නිජගෞ මනුජෙශබලං ස්වබලම්

85 මහතා මහතා සමරෙ සමරෙ විභයා විභයා සහිතා සහිතා විශදා විශදා ශුභයා ශුභයා ජනතා ජනතා න හිතා නහිතා ( යමකාවලිඃ )

86 ව්යුවදස්තධරණීදරක්ෂිනිරූහායුධං විද්රැසත් ප්රදධානකපිසර්පතශ්චපලවෂ්ටි තද්විහ්වලම් න කශ්චිදපි රක්ෂිතුං යුධි ශශාක ශාඛාමෘගඃ සුරාරිකබලං බලං හෘතබලං ප්රිශයාදාත්මනඃ


103


පිඞ්ගං ශොණිතනිර්ගමෙන කරණං භින්නං සුරෙන්ද්රවද්රැැහා යන්නං ප්රාිප්ය දධානයා විකලිතෙෂ්වොජඃ සු චඤ්චද්දෘශා තිග්මාංශොස්තනයස්යා පූර්වකලනාමුල්ලඞ්ස්ය් යාන්ත්යාශ හියා යාතං කාපි විභාය සංසති රතිං හානිස්පෘශා සෙනයා ( චක්රභම් )

බිභ්රාාණං වදනං සරොරුහමණික්සොශදාරුණං දාරුණං දෙභෛර්භිසණමුග්රදවක්ත්රකදශ නෛරාසන්නටෛ සන්නඛෛඃ රාමොථ ස්වබලං ප්ර්සහ්ය් සමරෙ සන්ත්රනස්යෛතොස්ත්ර ස්ය තොර් - බාණෙනොපරුරොධ වර්ත්මනි කරච්ඡන්නාදිනා නාදිනා

ඉති ශ්රීුකුමාරදාසස්යන කෘතෞ ජානකීහරණෙ මහාකාව්යෙශ අෂ්ටාදශඃ සර්ගඃ104
එකොනවිංශඃ සර්ගඃ

1 අථාරිණා වර්ත්මනි කාලනෙමිනා රයාදයශ්චක්ර නිහෙත නිර්හතඃ කථඤ්විදෙනං විනිගෘහ්ය මාරුතිඃ සමුද්වහන්භූධරග්ශ්රැරඞ්ගමාසයො

2 හරිර්භිෂග්භූදරසානුතො නුතො මහෞපධිං ප්රා්ප්යශ මුදා තතස්තතඃ වකාර රාමාවරජං හෘතල්ලමං පුනඃ සමුන්මිලිතවික්ෂවණං ක්ෂහණාත්

3 තතො රථඃ සාරථිනා මරුත්වනො මරුන්නදිමාරුතකම්පිතධ්වජඃ අරාන්තරාසක්තපයොදඛණ්ඩකඃ ප්රරභොරුපානියත සූනවෙ භුවඃ

4 සුරෙශ්වරප්රාඛජිතෘහස්තසගිනා කරෙණ සව්යෙභන ස වාසවොපමඃ තදන්යුහස්නස්ථ ශරාසනඃ හරෙනඃ සමාරුරොහ ප්රවධෘතං වාරුථිනම්

5 රණං දිදෘක්ෂුඃස සුරසංහතිර්ඝනං සමාක්ෂිපත්සම්මුඛමාගතං රුපා පරස්පරාඝාතනිවෘත්තනිවෘත්ති තද්බලං ච තස්තෞ නිහිතෙක්ෂතණං තයොඃ

6 පුරන්දරාරාතිමරාතිසුදනඃ ශරං සලීලං ශරධෙඃ සමුද්ධරන් උපායයෞ සායකදෂ්ටකාර්මුඛං රණෙ රථස්ථං රථිංකො මහාරථඃ

7 ශරං සෘජ ත්වංා ප්රසථමං ප්රාතිච්ඡ චෙත්යුුදිරණානන්තරමින්ද්රම විද්වීපඃ විපාටයන්තඃ ශ්රැංතිමස්ය නිස්වනෛර්නිපෙතුරුග්රනරහි රාමමා ගුගාඃ

8 විහිද්යශ රාමච්ඡල මාදිපුරුෂං හෘතා යථා දුෂ්ප්රිසහෙන පාප්මනා ප්රාපද්යර තිර්යග්ගතිමස්ය සායකාඃ ක්ෂ‍මෙන පාතාලමහි ප්රිපෙදිරෙ

9 මුඛෛරසක්තං දාශහිර්දශානනො නදංස්තඩින්සන්නිභහෙමභූෂණඃ යුගාන්තමේඝප්රංතිමො මහෙෂුහිස්තතාන ධාරාභිරිවාන්තරං දිවඃ

10 වනං තතස්තත්රර ශරප්රතභඤ්ජනක්ෂිතාවනම්රිකෘභූරුහෞෂධි මහාපගාපාතපරාස්තනාමිතස්ඵුටත්තටීකානනකාන්තිමාදදෙ

11 න කෙවලං වාරණි වාරිධෙරගෛර්නරෙන්ද්ර්සුනුර් විජයාය විද්විෂඃ බබන්ධ භානොරපි සෙතුමායතං පථි ප්රරතානෙන සනෙන පත්ත්රියණාම්

12 සසර්ජ පූගං විජයං යථා රිපුර්නෘපාය යාවද්ද්වයසං පතත්රිිණාම් ක්ෂ්ණාද්වාප ද්විගුණං තතඃ ස්වයං කෘතානි සාධොර්හි භලන්ති භූරිශඃ

13 නිරන්තරාකර්ෂණසෘෂ්ටසම්පදඃ ප්රවසක්තසඤ්වාරවිධිර්ධනුර්ගුණඃ රරක්ෂ ‍වක්ෂෙප නෘවරස්යක රක්ෂිසඃ කෘතප්රණණාදං පතතොස්යප පන්ත්රිඃණඃ


105


14 හරස්ය මොක්ෂඃ‍ ප්රකථමං මහී භූජස්තතශ්ච තද්වෛරිශරිරවික්ෂතතිඃ ඉති ක්රාමොගාදනුමානගම්යඃතාමලක්ෂ‍ළුවෙගෙෂු ශරෙෂු ධන්විනඃ

15 අසෞ ශරාතානමයං මරුන්නදී විධාය රූපං පතිනා නු සස්වනා ජයග්රිරයඃ සඞ්ක්රරමණාය හාස්වතඃ පථි ප්ර්යුක්තො නු මහෙෂුසඞ්ක්රරමඃ

16 කටු ක්වණන්තස්පනස්ය් දිධිතිං තිරොදධානා නිකරෙණ පත්ත්රිහණඃ විභාය ඛාණාසනමස්යන විද්විෂං ස්වයං විභන්තුං නු නහඃ සමුද්ගතාඃ

17 බෘහත්පෘපත්කග්රනථිතා මරුත්පථෙ මෘගං ග්රුහීතුං ද්විජරාජශායිනම් ප්රාසාරිතා නු ඵ්රවසරං නිරුනධතී රවි ප්රනභායා ගුරුවාගුරාතතිඃ

18 විධාය නාරාවමයං සමන්තතඃ සෘජන්ති ධාරානිකරං නු වාරිදාඃ ඉති ක්ෂාණං ක්ෂීණමුඛෙන තත්ර් තද්බලෙන තීව්රංා මුමුහෙ මහාහවෙ

19 අශෙපමන්තඃ කෘතසෛනිකං තයොර්වෘහද්භූජස්තම්හනිබධමායතම් නිරස්තතිග්මද්යුර්තිරශ්මි භූයසා රුරොධ තද්වාණවිතානමම්බ රම්

20 චකර්ත ශත්රෝරධිජත්රැභ රාඝවඃ ශරෙණ බාහුං ශරසන්තතිව්යුුතඃ බහාර තච්ඡෙදවිනිර්ගතො මුහුර්දෘඪං කරොන්යො නිපතච්ඡරාසනම්

21 තතස්තනං ඝර්මජලස්යු රෙඛයා රිපුර්මහෙන්ද්රතස්ය් සුතස්යය භූභුජඃ ලුඪජ්ජටාසන්තතිවෙල්ලිතං ජ්පලත්තටං ලලාටස්යර ඛිහෙද පත්ත්රියණා

22 අථ භ්රැෙවොරන්තර ලක්ය්ා හාටකප්ර්දිප්තපුඞ්ඛෙන ශරෙණ රාඝවඃ ශ්රි්යං ජ්වලිත්පිඞ්ගලලාටතාරකාමුවාහ රූපස්යක විරූපචක්ෂුඞෂඃ

23 ශෛරෛරුපාක්රොලශපදෙ නෘපාත්මජඃ ශිරො රිෂොරච්ඡිනදර්ධ භාෂිතෙ ප්රිණාදතඃ ශෙෂමුදිරයන්මුහුඃ ශිරොපරං ප්රාොදුරභුදවික්ෂූතම්

24 දදර්ශහල්ලාභිනිපාතපාතිතප්රුශිර්ණමෞලීනි සමුද්ගතානනඃ මුඛානි දන්තක්රලකවක්ෂාතාධරප්රරවර්තිතාසෘඤ්ජි නිජානි රාක්ෂුසඃ

25 බෘහද්ද්විෂත්සක් තපෘෂත්කපාතිතස්වමස්තකප්රෞස්තරණෙ රථෙ ස්ථිතඃ ස යුධ්යදමානො මහිමානමාභවෙ විදර්ශයාමාස නෘලොකදුර්ලභම්

26 තයොරයොබාණරයො පබෘංහිතස්ඵුටද්ධ්වනිස්ඵොටිතකර්ණමාහවම් මරුත්මදාශිවිෂපාතදුඃසහං නිරීක්ෂිධතුං කොපි ශශාක තත්සමම්

27 අථො හිතාය ප්රුථිතං මරුත්වතා සුරද්විෂො මර්ම නිගද්යර මාතලිඃ නරේන්ද්රඅපුත්රාසය තනුත්රනභෙදිනං විචිත්රමපත්ත්රංය විතනාර පත්ත්රිැණම්

28 විකර්ෂණාදස්ය් මරුන්මරුත්සටප්රභසන්නසත්පුඞ්ඛඵලෙන වෙගිනා ස්වයං ව තන්මර්ම විචක්ෂුසණා යථා ශරෙණ මූලං ශ්රංවණස්යඞ ශිශ්රියයෙ

29 ස තෙන භීමං රසතා භුජාන්තරෙ ගිරින්ද්රරසාරෙණ ශරෙන මර්මණී හුතඃ සුරාණා මහිතො මහීයසා පපාත භීමෙන රවෙණ රාවණඃ

30 නිකෘත්යත රක්ෂොීධිපමර්ම මෘර්ගණඃ පපාත පාතාලතලෙ මහියසඃ කෘතාපරාධො භුවනත්ර යාධිපං නිහත්යධ භීත්යෙඃව තිරොබුභූෂයා

106


31 අථ ක්ෂිතිස්තත්ක්ෂයණඛඞනිස්වනං වචාල භීතෙව ශරෙණ තාඩිතා පපාත වෘෂ්ටිඃ කුසුමස්ය් රාඝවෙ දියො නිවෘත්තෙව රිපොර්යශස්තතිඃ

32 සුතා නරෙන්ද්ර්ස්යඝ පරාසුරීශ්වරස්ත්වයා විපක්ෂොක්ෂ ත වෘත්තිරීක්ෂිතා ඉතීව කාඤ්ච්යාන විනිපත්යය පාදයොර්නිරුධ්ය්මානාපි ‍යයෞ රණාජිරම්

33 ද්විධා න යාතං නිජමින් ද්රවජිත්ගුරෞ සුතා මයස්යොවපගතෙපි ශෛසම් ශුවා නු රොෂෙණ නු මුක්තනිස්වනං රුරොජ පාණීද්වයපාතනෛරුරඃ

34 නාපාත්මජාසඞ්ග්රිහවිග්රීහෙණ යද්බභූව යත්නාදපි තෙන දුර්ලභම් තමින්ද්රනශත්රැරශ්විරවාඤ්ජිතං ක්ෂනණාදවාප දෙව්යාත මෘදු බාහුබන්ධනම්

35 හෘදි පියාභාවකෘශානුදිපිතා භිදාමුපෛතීති යථාවිශාඞ්කිනී විලොවනෙ තාමනුතාපවිහ්වලාමසිඤ්චතාමශ්රැීජලෙන සන්තනම්

36 ප්රිුයස්යව බාණව්රරණරන්ධ්රනරොධිනං මහිරජඃසඤ්චයමශ්රැබවර්ෂිණී ප්රිවයා පරාසොරපි ඛෙදසඃකයා සකම්පහස්තා ශනකෛරපාහරත්

37 මයාත්මජායා න‍යනෙ මුහුර්මුහුඃ ප්රිතයෙණ පූර්වං පරිචුම්බ්යඤ ලාලිතෙ තදාශ්රැ භිශ්වක්ෂුපපුටාන්තනිඃසුතෛර්හතස්යශ තොයාඤ්ජලිමස්යඤ තෙනතුඃ

38 පුරානුරක්තොක රතිදායිනි ප්රිුයඃ ප්රිියාමුඛස්යාමවයවෙපූ යත්රි සඃ තදා තදාපත්කෘතශොකශොෂිතඃ ස ඵව සාවෙගමකම්පතාධරඃ

39 කෘශොදරි කාඤ්චනකුම්භසන් නිහං කුචද්වයං රාවණමිත්ර්මාත්මනඃ ගතෙ දිවං තත්රර විලොචනව්යුිතෛර්ජලෛරපස්නානවිධාවයොජයත්

40 ශුචං මුඛෙන ව්යනපනීතරොචිෂා සුතා මයස්යධ ව්යුථිනානුබන්ධිනී විලාපමෙවං කරුණං සමාදදෙ දිශි ක්ෂීපන්තී කෘපණෙ විලොචනෙ

41 ප්රිුයස්යි සොයං පිශිතාහිකාඞ්ක්ෂිහිර්වෘකෛර්විකෘස්යායවය වොපි කම්පිතඃ ප්රපහර්ෂමාශාවිෂයං විධාය මෙ පුනර්යථාර්ථාව‍ගමෙ නිරස්යිනෙ

42 ත්රිරලොකභර්තුර්වනිතාසු තාදඃශි න කාචිදාසීදනවද්ය්යලක්ෂිණා අලක්ෂතණායාමපි යත්ප්ර්සාදතඃ ස්ථිතිං ලහෙතාවිධවායශොමයීම්

43 ඉයානලං විග්ර හ එව මානිනං ධුරි ව්යංවස්ථාපයිතුං සුමෙධසාම් ප්රිෂයං සුරාරික්ෂරතවිග්රංහෙපි යද්යසශො හරන්ති ශ්වසිතං න සාධවඃ

44 පුරන්දරානෙන පුරා පරාභවං කෘතං කෘථාශ්චෙතසං මාතිමානිනා මුඛාදිමං දණ්ඩධරස්යන තෙජසශ්ච්යුතං නමන්තං නව පාහි පාදයොඃ

45 ප්ර්වෙපමානාධරපත්ත්රතසන්තතිං විලොලදෘෂ්ටිභ්ර මරං ත්වදිෂ්ටයෙ ස්මරාසිනා දෙව නිකෘත්තමුජ්ජවලං ත්රි්ලොකහර්තුර්මුඛපද්මසඤ්චයම්

46 විධාය විත්තස්යු කෘතෙ කෘතී ජනඃ කුවෙර වෛරං සහ බනුධුහිර්බුධඃ සති ප්රනවෘත්තෙ පරතඃ පරාභවෙ කුලස්යන කුල්යඃස කු‍රුතෙ සහාර්ථතාම්


107 47 ගුරුර්ගුරොරස්යෙ ගුරුප්රුසාදෙන චතුර්මුඛ ත්වං චතුරස්ය‍ නෙක්ෂතසෙ විකීර්යමාණං භුවි විෂ්ණ්වරෙරිමං ශිඛාසමූහං මණිවන්මනස්විනඃ

48 තථාතිදිනෛඃ පරිදෙවිතාක්ෂශරෛර්න ලොකපාලෙෂු ගතෙෂු වික්රිසයාම් අතඃ ප්රමමාණෙන ච ශබ්දමාත්රාමිත්යුලදීරිතං තත්රක ජනෙන දෙවතාඃ

49 විපාණ්ඩුගණ්ඩාධරබිම්බසංශ්රරයා ‍විශෙෂකාලක්තකමණ්ඩනශ්රි යම් සඛීව තත්කාලවිධෙයවෙදිනී මමාර්ජ තස්යාස නයනාම්බුසන්තතිඃ

50 ජනෙ විධිඥෙ විධිමෞර්ධ්වදෛහිකං සුරද්විෂඃ තන්වති තස්යා වහ්නි නා ප්රිියා තතඃ ස්නානවිධෞ ජලාශයං බලෙන නිතා පරිගෘහ්යක බන්ධහිඃ

51 අසෞ විහින්නෙ වරමේ ව කර්මණි කෘශානුතාමාකරදාහගා‍හනෙ අගින්නවෘත්යොවරිභ යුක්තිමාවයොර්භෘශං භජෙ තෙ ඉති නාදමාදදෙ

52 ශිඛාපරිස්පෘෂ්ටශිරොවකුඤ්චනාත්කරෙෂු මුෂ්ටිං වලයන්සුමානිනඃ භතෙපි සම්යඛග්ජ්වලිතං නහස්වතා න භීතහිතෙන හිරණ්යා රෙතසා

53 පුමානමිත්ර්ස්යහ පුරං පුරාතනඃ ප්රරවිශ්යර මායාමනුජො විභිෂණෙ නිසෘෂ්ටරාජ්යොම රජනීවරෛරසෞ සභාං ස භෙජෙ පරිතඃ සභාජිතඃ

54 නිධිං කලානාමථ ලක්ෂ්මණාන්විතං හිතාවහන්තං කුමුදස්යි සෛනිකාඃ ප්රිණෙමුරින්ද්ර්ද්විෂදාස්යනනිර්ගතං ශිවෙන රාමාහ්වයමින්දුමාදෘතාඃ

55 කෘතාස්පදං ධාමනි කෞශිකද්විෂො ජයෙන දීප්තං දශකණ්ඨසූදානම් හෘතානුරාගෙණ ජගාම වික්පිතුං සුතා නෘපස්යෙ ත්රිකජයාදිහිර්වෘතා

56 විපාණ්ඩුනො ධූසරවෙණිරොවිෂඃ පදං දධත්යප වපුරික්ෂිතුං මනඃ තයා ශුචඃ ස්ථානමුපාහිතා රතිං ප්රිඃයස්යත චක්රෙක ගලදශ්රැයධාරයා

57 භයං විමෘශ්යි ප්ර තිසංහෘතෙක්ෂයණෙ ජනාපවාදදථ රාවණද්විපි මනස්විනි මන්යුමනිරන්තරා ගිරඃ පරිස්බලන් කීරිති දිනමාදදෙ

58 අයං සරොජස්යි පරම්පරා භවන්වපුර්විනිද්රිස්ය කටාක්ෂවෂට්පදඃ නිපාතිතස්තෙ යශසො විපර්යයං මධි ස්වයං පුෂ්ය්ති වීර කිදෘශම්

59 අවිච්ජිදාමස්ය් විවෘඞිමෙයුෂස්තවානනාදර්ශනජන්මනස්ත්වයා විරප්රතවෘත්තස්ය් කෘතං කෘතාන්මනා කථා න විච්ඡෙදනමාත්රතමශ්රැ්ණඃ

60 දුඃඛාසිකාමසුතරාං සුතරාං ප්රකයද්යන වෛවර්ණ්යදසම්පදමිතා දමිතා තපොහිඃ නස්ථෞ ගුණෛරවිකලං විකලඞ්කමෙව - මුක්ත්වා වවඃ ක්ෂ තමදන්තමදන්තමෘක්යුනම්

61 ශොකං තයානුපරමං පරමං ප්රමපද්යය ප්රොතක්තං කෘපාරසහිතං සහිතං ස බාෂ්පෛඃ ශ්රැතත්වා විශුඞ්ජනනං ජනනන්දනාර්ථං වක්රේනලං තරුචිතං රුචිතං ප්රිායායෛ

106 62 ආත්මප්රලභාවරමිතෛරමිතෛරුදස්රංි දෘෂ්ටාථ වානරබලෛරබලෛනමග්නිම් ක්ෂ්ත්රෞලජසා කෘතරසා තරසා විචික්ෂුඃ් සා සත්ය වාග්ර්සමයං සමයං වකාර

63 ක්රො‍ධාකෘෂ්ටත්රිංදශවනිතොත්තංසමච්ඡෙදශාස්යංද වෙතස්යයස්මින්විනිහිතපදං තං සමච්ඡෙ දශාස්යදම් නාථාකර්ෂං යදී හතමහාසත්තව සා රාම දාහං ගච්ඡෙයං තද්රිපුහතමහාසත්ත්වසාරාමදාහම්

64 ස්වප්නෙනාපීන්ද්ර්ශත්රැෙර්යදි සහ න මයා ජාතු වෛ ස්වා න රෙමෙ දාහඃ ස්වල්පොපි මා භූත්තත ඉහ සුමහත්යද්ය් ‍වෙශ්වානරෙ මෙ වාක්යං් ස්මෛ වං සුදීනා බහුවිගලිතදෘග්වාරිසත්යා‍හ තෙන ක්රැයරං ධාම ස්වකීයං සපදි හුතභූජාවරි සත්යායහතෙන


ඉති ශ්රී‍කුමාරදාසස්යස කෘතෞ ජානකීහරණෙ මහාකාව්යෙහ එකොනවිංශඃ සර්ගඃ


109

විංශඃ සර්ගඃ

1 අථ ස්ඵුරත්කාඤ්චනභිත්තිපුෂ්පකං සජානිරාරූහ්යර විභීෂණාන්විතඃ සමං සුමිත්රාඵත්මජවානරෙශ්වරෛඃ ඛමුත්පපාත ස්වපුරීයියාසයා

2 ලලාටවින්යුස්තකරාග්රෙචාරිත ප්රතහාකරාං ශුස්රනවජිහ්මිතෙක්ෂාණෛඃ නිශාවරෛරස්ය් විමානමික්ෂිවතං විවෙශ හෘඞ්ගොදරසන්නිහං නහඃ

3 විරප්රයවාසානලධුමසන්තතිං කරෙණ වෙණිමවමොචයන්ස්වයම් උදස්තචක්ෂුය පරිරම්යස චක්ෂාසා මිථඃ ප්රියයාමෙවමුවාව රාඝවඃ

4 ජනෙන රාමාකෘතිරත්නම්දෘශං සමියතෙ නාකෘතපුණ්යසකර්මණා ඉති ස්වයං චින්තයතඃ පදෙප දෙ මම ස්ඵුරත්යාතත්මනි භූරි ගෞරවම්

5 ජගද්ද්වයං ද්වාවධිතිෂ්ටිතඃ ප්රිරයෙ පතිව්ර තාලාභවිභූතිගර්විතෞ අහං භවත්යා හෘතකො මහීතලං මහාමුනිඃ ස්වර්ගමරුන්ධතීපතිඃ

6 පතිව්ර්තායාස්තව දෙවි තෙජසා භතප්රිභාවො නිහතො නිශාචරඃ මනුෂ්යිමුක්තඃ කථමන්යදථා ශරඃ ක්රඃමෙමත ලෙොකත්රිඃතයස්යඝ ජෙතරි

7 ඉදං විධායොචිතමඞ්මාසනං භුජෙන මත්කණ්ඨතටාවලම්බිනී සමීරණාකම්පිතපක්ෂ්මසන්තතී දෘශෞ මුහුඃ පාතය දෙවි දිඞ්මුඛෙ

8 දිගඞ්ගනා හාරිබෘභත්පයොධ‍රා දෘශො දහන්තී වඩවාමුඛෙන නඃ ශුභාශුභෛරශ්වමුඛීව සෙවිතා ගුණෛණරියන් දණ්ඩධරෙණ රක්ය් ව නෙ

9 අමුමධ: පශ්ය ජවෙන පුෂ්පකෙක නහඃ සමාක්රාඃමති තෙ විෙයාගතඃ සමුද්භවච්ඡොක‍රයෙණ තාපිනා කෘශිභවන්තීමිව විද්විෂඃ පුරීම්

10 පයොධිරත්නාලයමීක්ය්නා තෙ සමං සමුන්නමද්වීවිවිහින්නමප්යාදඃ නිමජ්ජිතිවාම්බුනිධෞ සමන්තතඃ ක්ර්මෙණ ලංකා සහශෛලකාතනා

11 විශාලශෘඞ්ගඃ ශිඛරෛරධිෂ්ඨිතෙො විහාති වල්මීක ඉවෛෂ භූධරඃ යතඃ ස්රතවන්ත්යඃෛ සරිතඃ සමන්තතඃ පරිස්ඵුරන්ත්යඃන කුටිලා ඉවොරගාඃ

12 සචන්දනෙයං මණිවිත්රධමෙඛලා පරිසුභුරන්නිලතමාලකානනා හෘදි ප්රිචයෙව ප්රරමදං තනොති නඃ සුවර්ණකූටානුගශෛලසන්තතිඃ

13 ක්ර්මාදතික්රාඨමති පුෂ්පකෙ ඝනං ස්වවිග්රසහොල්ලඞ්ඝනශඞ්කයා යථා තිරොදධානං ගගනං සමන්තතඃ ප්රකවර්ධතෙ මණ්ඩලමුෂ්ණදීධිතෙ


110


14 නිධාය පාදෞ දෘඪමක්ෂකපා‍වකෙ විසාජ්යෙ දෙහං ගගනෙ සකෞතුකම් අමී සමිපාගතමෙඝභිත්තිෂු ස්පෘශන්ති විද්යුඩද්වලයං වලිමුඛාඃ

15 පරිකණත්කාඤ්චනකිඞ්කිණිගුණං විමානමග්රෙ‍ දශනස්යු පුෂ්කරම් නිධාය ක‍ර්ණෞ විනියම්යග නිශ්චලං සකෞතුකං දිග්ගජ එව වීක්ෂ තෙ

16 ඉදං සමාසන්නරවීප්රගදිපිතං දධානමුෂ්ණද්යු්තිකාන්තමණ්ඩනම් භ්ර්මත්යුාපාහත්ය‍ කරොති නිස්වනං විමානමම්භඃස්රැනතිමන්තරම්බුදම්

17 සදෛව පූර්ණො බහුරත්නසම්පදාමුපාන්තභාගස්ථිතතාලභූෂණඃ අයං සමුද්රඃව පරිකර්ෂති ශ්රිමයං ප්රතවෙතසො රත්නසමුද්ගසම්භවාම්

18 හරෞ හෘතෙසෞ හරිතුල්යිතෙජසඃ ක්ර්තුප්රෙසඞ්ගෙ සගරස්යව සාගරඃ විහිද්යද තත්සම්භවවිරබාහුභිර්ගහිරභාවං කිල භූරි ලම්භිතඃ

19 අයං ත්වදර්ථෙ ගිරිසෙතුරාභිතඃ ප්රිමිත්සුනෙව ප්රිථිමානම්මබුධෙඃ සකෞතුකෙනාවනිමණ්ඩලෙන යඃ ප්රෙසාරිතො බාහුරිවාවහාසතෙ

20 සමුත්ප්ලුතස්යො ධිදන්තිනො මුඛෙ ශරීරභාගෙ ව විහින්නසංහිතඃ විහාති සා භක්තිවිධානහාසුරා සිතෙව භූතිර්නවඵෙනසන්තතිඃ

21 ශිඛිප්රනහාභාසුරවිද්රැෙමද්රැ මප්රිතානනිර්භින්නතරඞ්ගසංහතිඃ අයං පයඃ ශොපවිශෙෂනිඃස්පෘහං ද්වීතියමෞර්වං වහනීව වාරිධිඃ

22 බිහර්ති ශඞබ්ප්රහකරාවතංසකඃ ප්රවවාලරත්නාකර එෂ වාරිධෙඃ පරිභ්රඃමන්මන්දරකොටිබණ්ඩිතො ව්රවණශ්රිධයං ප්රඑස්ඵුරදස්ථිදන්තුරාම්

23 අපූර්වසොමාර්ධවිභාවනස්ඵුරත්ඵණාලපාශාඞ්කකපාලභූෂණඃ කකුප්ප්රඅදෙශොයමුපෛති පශ්චිමඃ සරූපභාවං වපුෂඃ පිනාකිනඃ

24 අසෞ නිජොත්සඞ්ගලුඨත්පයොධරා පතද්ද්විජාසන්නතරත්රිනවිෂ්ටයා විදුරතා වෘධතරෙව කාමිනි වීවර්ජිතා මෙඛලයාද්රිාසන්තතිඃ

25 හෘතාම්බරොසවුපකණ්ඨනීලතාං සමුද්වහන්නින්දුවිෂක්තමස්තකඃ බිහර්ති කාන්තාවෘතභාගසුන්දරඃ ශ්රිලයංගිරිර්දෙවසහස්ත්රිතශූලිනඃ

26 පරිභ්රනමන්තො මනුජා මහීතලෙ විදුරභාවාදතිසුක්ෂ්මදර්ශනාඃ විභාන්ත්යරමී වර්ත්මනි ශුක්ලවාසසො මුඛාහිතාණ්ඩා ඉව කීටපඞ්ක්තයඃ

27 විවර්ධමානඃ කිල සොයමායතං නිරන්තරත්වං ප්රහසහං දිශන්දිශාම් හතඃ යදා පාතිතගර්වඛර්වතාමගාදගස්ත්යෙතන රසාදගාධිපඃ

28 අයං නගඃ සඞ්ගතනන්දකං සදා මනොඥපද්මාකර‍සක්තපාදකඃ අනන්තනාගාසනබන්ධබන්ධුරො හිරණ්යදගර්භො මධුසුදනායතෙ

29 මනොඥසෞගන්ධිකජාතිරඤ්ජිතඃ සපද්මරාගාරුණතොයසංහතිඃ අයං කුපාලොබ්හුසාගරඃ ප්රිරයෙ විරාජනෙ නෛකවිරාජිමණ්ඩනඃ

30 පරිස්ඵුරත්කාඤ්වනකාන්තිරන්තිකප්රනයාතතාරො හරිසෛන්යාසෙවිතඃ දිවාකරාචුම්බිතතුඞ්ගමස්කකො විහාති සුග්රීතව ඉවෛෂ මන්දරඃ

31 සදප්සරොහිඃ පරිතොහිවෙෂ්ටිතඃ සමීපවර්තිද්විජරාජමණ්ඩලඃ බිහර්ති පීතාම්බර එෂ භූධරඃ ශ්රිටයං මුරාරෙරපි රූපසංශ්රොයාම්

111

32 ඉහානුගොදං නිශි චන්ද්රසරශ්විහිර්නිෂෙව්යහමානෞ සුරතශ්රතමාන්තරෙ ප්රි්යෙභිජානාසි මනො ඥසඞ්කථෞ තටෙවරිෂ්යා්ව උපාන්තසෛකතෙ

33 පය්යරප්ර වාහඃ සරිතඃ සරිත්පතිං ගිරිං ච වින්ධ්යංා ප්රඃථතෙයමන්තරා භූවං සමාලම්බිකුමද්රියමස්තකෙ පයෙධිනා බාහුරිව ප්රරසාරිතඃ

34 අනෙකපුෂ්පප්රයකාරාධිවාසිතා භුජඞ්ගවික්ෂෝහිතලොලමානසා ස්පෘභාවතා වෙශවිලාසිනී යථා දිගුත්තරාසෞ ධනදෙන සෙව්යිනෙ

35 නිපෙව්යලමානො හරිභිර්මතඞ්ගජක්ෂවරද්භූරිනිෂික්තබාහුහිඃ හිමාලයඃ සානුරජත්නභූෂණො ගුණශ්රිහයාසාවනුගච්ඡතීව මාම්

36 සධාතුකූටං ධෘතවිශ්වසම්පදං ශිවොපහොගප්රුණයස්යර භාජනඃ ඉමං තපඃ සිඞ්සුඛාය වෘණ්වතෙ ශ්මශා‍නකල්පං ව්රිතිනො විරාගිණඃ

37 හතඃ සමුද්රවද්විතයෙන වෙගතස්තටොරසි ප්රීස්ඵුරදුර්මිබාහුහිඃ බෘහද්දරීනිඃසෘතධාතුනිර්ඣරො මුඛාදයං ප්රොසද්ගිරතීව ශොණිතම්

38 ඉහ ප්රධවෘන්තං රවිරශ්මිසඞ්ගමෙ පතඞ්ගකාන්තප්රොභවං දවානම් නිශාසු නිර්වාපයති ක්ෂවපාකරඃ ප්ර්වාහිනා චන්ද්රිමණිසවාම්බුනා

39 අනෙන ශෛලෙන සුරාලයස්පෘශා තිරොභවන් නෛශතමිස්රාසඤ්චයඃ විවස්වතො හිත බවොග්රසතෙජසඃ පරිභ්රනමත්යඤ්ජනඛණ්ඩකර්බුරඃ

40 නිශි ප්රගවෘත්තොදයයා දවානලෙ තුෂාරවෘෂ්ට්යාන ශමිතෙපි සර්වතිඃ ඉහෞපධිජ්යොශතිෂි දත්තදෘෂ්ටයස්ත්යාජන්ති භීතිං න කුරඞ්ගයොෂිතඃ

41 අමුෂ්ය් ශෘඞ්ගෙ දුහතුර්මභීභෘතස්තපස්වරන්ත්යාඃ සචිතා සමිපගඃ ශශාඞ්කශොභාමවහද්විලොවනප්රඞහාතතිශ්යාභමිතමධ්යනමණ්ඩලඃ

42 පතිප්ර්සාදාදරමණ්ඩිතාලකා ගෘහානනාසක්තගලත්පයොධරා උධිත්යශකාසෞ හිමශෛලසමභවා බිහර්ති ගෞරව මනොහරඃ වපුඃ

43 අසෞ ගුහා ධාතුපරිස්රවවාරුණා විලුප්තපක්ෂොස්යඩ තටෙ මහිහෘකඃ සුවන්මුඛස්ය ත්රිරදශාධිපායුධව්රුණස්යර නාලිව විහාති රාගිණි

44 ස ළුෂ ශීතද්යු තිහාසිනිර්ඣරො විකීර්ණවාරිස්ළුටිකොපලොච්ඡ්රායෙ ගෘහානිබඞප්රුතිගබ්ද භෛරවෛරලක්ෂි්තොපි ධ්වනිභිර්විභාව්ය්තෙ

45 ශිඛාසු පුෂ්පප්රගකරො මහීරුහාං මුහුඃ කිලාධොඤ්ජනශෛලභිත්තිෂු ක්ෂාණං විනෂ්ටඃ ස්ඵටිකොපලෙ ඝනඃ සිතප්රලභොයං මරුතාවිධූයතෙ

46 විමුව්ය මානඃ සිතවාරිදෛරසෞ විභාති ධාතුපලරිශිරුවිඡ්රිතඃ සමන්ෙතා හස්මනි භාසුරප්රිභඃ ප්රතයාති වාතෛරිව වහ්නිසඤ්චයඃ

47 ඝනස්ය් තිෂ්ඨන්ති තතො ධෘතාම්භසස්තටෙ පතන්තඃ ශිරසො මහීභෘතඃ අචී රවෛරූර්ධ්වමුඛාංශුවහ්නිනා පරාහතාඃ පාදත ලෙෂු කින්නරාඃ

48 විකෘෂ්යුමාණෙ සිතමෙඝමණ්ඩලෙ නහස්වතා යො බිසඛණ්ඩපාණ්ඩුරඃ විභාති නිර්මොකමිව ත්යවජන්නිතඃ ස ඵෂ කෛලාසතටො විලොක්යනතාම්


112


49 කුතඃ කුරඞ්ගඃ කිරණස්යය චන්ද්රලමාඃ සදා ශිරඃස්පර්ශකෘතං බිහර්ති සඃ ස්වයං ව තඞර්ෂණපාතනිෂ්පතඩිමාංශුධුලිකෘතශුක්ලිමාචලඃ

50 ලතාවිතානාවරණෙ ශිලාතලෙ ගිරාවමුෂ්මින්සුරසිධයොෂිතාම් සුවෘත්තකාඤ්චීගුණසෘෂ්ටරෙඛයා විදන්ති වෘත්තං සුරතං වනෙවරාඃ

51 උපාගතොපි ග්රටසිතුං විලොචනප්රරභානිෂෙකාහිතමෙවකද්යුෘතිම් මෘගීසමූහඃ පරිණාමදුෂිතං විශඞ්ක්යත භූයස්ත්යනජතීව පල්ලවම්

52 නනු විදධති ප දපුරණානි ප්රංථිනරුචාවවලෙ කිරාතදෙශාඃ විෂදමතිභිරීර්ෂ්යතයා ප්ර්බන්ධෙ රවිත ඉවාර්ථවතීහ වීප්ර්හීණාඃ

53 දුරුත්තරං විවරමුඛස්ථපන්නගං වනශ්රිබයා පරිගතමුත්ප්රපවාලයා ඉති ස්තුවඤ්ජලධිමිවාථ භූබාහතං සුතො භුවං සමව්තතාර භූභුජඃ

54 මහර්ෂයො නරපති පෞරසංහිතා මුඛානි තං නුතිමුඛරාණි බිභ්රුතඃ උපස්ථිතශ්රිොය‍මහ‍ිෂෙකසම්හෘතිං ප්ර ගෘහ්යා තං නෘපතිසුතං ප්ර්පෙදිරෙ

55 රාමො වෘතො භරතලක්ෂ්මණතත්කනිෂ්ටෛර් - වඬාඤ්ජලිර්ගුරුවිධෙයතයෛව පෘච්ඡන් වීරශ්වකාර හෘදයං සහසාස තීව්ර් - ව්රිඩාවතාරවිධූරං භරතස්යී මාතුඃ

56 තස්යානුජද්වයකරස්ථිතශාතකුම්භ - කුම්භව්යුසතං ශිරසි රාක්ෂ සනාථශත්රොඃං ශ්වෙතාන පත්ර‍තලභාජි නිබඞධාරං මාතුර්මමාර්ජ හරතස්යං කලඞ්කමම්භඃ

57 දෘෂ්ට්වා රාජ්යලග්රඞහණවිභවං තං මහාන්තං මහාන්තං ගත්වා රාමෙ විහිතවිනතිඃ සත්සහාර්යෙ සහාර්යෙ සි‍ෛඞඃ ක්රීිඩානුභවවිධිභිර්මානිතාන්තං නිතාන්තම් ‍ ශෛලං ප්රාඞයාද්ගිරිරිව නිරාතඞ්කපීනඃ කපීනඃ

58 පරාවාරං නයනසලිලාතානමස්යින්නමස්යඃන් - රාමං වර්ණස්ථිතිපරිකරත්රාතසකාන්තං සකාන්තං තෙන ප්රාණයාත්සුරරිපුපතිඃ ශොකසන්නඃ කසන්නඃ ඛෙදං මා ගා ඉති කෘතසමාශ්වාසමුක්තඃ ස මුක්තඃ

59 චක්රෙි දෙවිමුපකෘතමුනිස්ථානයඥෙ නයඥෙ වෘත්තෞ සත්කාමවිචලගුණාම්යාවසසත්යාංන සසත්‍යාම් ක්රොතධං භන්ත්රීාමපි බහුමතාසෘග්වසානාං වසානාං හ්රීශෞවාඛ්යෙර සතතමහතෙ වාසසීනාං ස සීතාම්

60 ඊර්ෂ්යාංමොහස්මයමදධනප්රනමහීනාන්මහීනාන් කෘත්වා භ්රාෂතෲන්මහති ‍විර භවෙ න්යහස්තදාසස්තදා සඃ රාමොරක්ෂ්ත් කෘතපරහිතඃ ස්‍වොදයායාං දයායාන් ස්ථිත්වා පෘථිවිමවිචලතයා තත්සමස්තාං සමස්තාම්

ජා - 8 113

61 නිත්යංි සද්ගුණභක්තරින්ද්රසයදමශ්රී්සංයතඃ සංයතඃ ශස්ත්රවද්යොිතිතමූර්ධ්නි මුක්තශාදයොභීසඞ්ගතඃ සංගතඃ විද්වානස්යත කවෙඃ පිතාර්යහෘදයඃ ශ්රිකමානිතො මානිතො ලඞ්කෛශ්වර්යභුජඃ කුමාරමණිරිත්යාහසන්නයඃ සන්නයඃ

62 යෙනාරිප්රුකෘතිං නිරාකෘතවතා සම්මානිතතො මානි‍ෙතා යස්යෛ ස්වාඞ්ශමහිස්නතොරිෂු භෘශං නාශොහිතඃ ශොතිඃ ශ්රීෛමෙඝොස්යම කවෙරසෞ කිල බෘහඞාමාතුලො මාතුලො දෘෂ්ටස්ත්රාාසජඞං ද්විෂාමධිගතත්රාිසෙනයා සෙනයා

63 ශ්රි‍මානෙකඃ ශරණ්යඃ් පරිභවවිපදාං භාජනානාං ජනානාං රූපෙණානුප්රියාතො දිවමතිසුහගං රඤ්ජයන්තං ජයන්තම් බ්රාණතා තන්මාතුරන්යඃම ශශිධවලයශඃකාරණානාං රණානාං කර්තෘඃ පුත්රොාශ්රි්බොධිඃ ජනශිරසි ලසද්භාසුරාඥඃ සුරාඥඃ

64 ආදායෛනං දශායාං ස්ථිතමපි තදභඃස්ර ස්තනාම්යාංඃ ස්තනාම්යාංී තුෂ්ටෞ තස්මින් ගදානමරිහතපිතෘකෙ වාරයන්තෟ රයං තෞ ආත්මාපත්යාමවිශෙෂං පුපුෂතුරහතප්රේතමදාන්තෞ මදාන්තෞ් යත්සානාථ්යාින්ස කාව්යංු ව්යරරවයදසුරද්විණ්මහාර්ථං මහාර්ථම්

ඉති ශ්රී්සිංහලස්යය කුමාරදාසස්යෞ කෘතෞ ජානකීහරණෙ මහාකාව්යෙය විංශතිඃ සර්ගඃ සමාප්තිමගතම්.


ශ්රිාරස්තු

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ජානකීහරණය_-_vi&oldid=5830" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි