උපග්රවන්ථය

ජානකීහරණම්

නමඃ ශ්රීමඝනාය

ප්ර ථමඃ සර්ගඃ

1. ආසීදවන්ය මතිභොගහාරාද්දිවොවතීර්ණා නගරීව දිව්යාර ක්ෂ ත්රාසනලස්ථානශ්මී සමාද්ධ්යාා පුරාමයොධ්යෙතති පුරී පරාර්ධ්යා්

2. යත්සෞධශෘඞ්ගාග්රංසරොජර‍ාගරත්නප්රරභාවිච්ඡුරිතඃ ශශාඞ්කඃ ජගාම රොෂාදිව ලොහිතත්වං පෞරාඞ්ගනාවක්ත්ර‍කෘතාවමානඃ

3. කෘත්වාපි සර්වස්යෞ මුදං සමෘධ්යාෘ‍ හර්ෂාය නාභුදභිසාරිකාණාම් නිශාසු යා කාඤ්චනතොරණස්ථරත්නාංශුභින්නතමිස්රධරාශිඃ

4. චීනාංශුකෛරභ්ර් ලිහාමුදග්ර්ශෘඞ්ගාග්රොහාගොපහිතෛර්ගෘහාණාම් විටඞ්කකොටිස්ඛලිතෙන්දුඍෂ්ටනිර්මොකපට්ටෛරිව යා බභාසෙ

5. දිදෘක්ෂුෙරන්තඃසරසීමලඞ්ස්යං යත්ඛාතහංසඃ සමුදීක්‍ෂ්ය් වප්රළම් සස්මාර නූනං දෘඪකෞඤ්චකුඤ්ජභාගච්ඡිදො භාර්ගවමාර්ගනස්යඛ

6. බිම්බං ස්වමාලොක්යු තතං ගෘහාණාමාදර්ශභිත්තෞ කෘතවන්ධ්යීඝාතාඃ රථ්යාරසු යස්යාං් රදිනඃ ප්රාමාණං චක්රැයර්මදාමොදමරිද්විපානාම්

7. ලග්නෛකභාගං සිතහර්ම්යයශෘඞ්ගෙ විකෘෂ්යණ මන්දෙන සමීරණෙන දීර්ඝාකෘතං බාලමෘණාලශුභ්රංි කරොති යත්රම ධ්වජකෘත්යමමභ්රමම්

8. ප්රනවාලශීර්ෂා වදනං සුවර්ණ මුක්තාමයාඞ්ගාවයවා වහන්ත්යඃ යස්යාංක යුවත්යොල විහිතා විධාත්රා් රත්නෛරිවාපුරුවපුෂඃප්ර කර්ෂම්

9. ආලිඞ්ය් තුඞ්ගං වඩහිවිටඞ්කං විශ්රාෛණිතාත්මධ්වනිපුෂ්කරෙෂු වව්රෙං සිතං ශාරදමභුවෘන්දං යත්සෞධකාන්තෙරිව සංවිභාගම්.

110. තතාන තොෂං ශිඛිනාමුදග්රතමාසන්න ජීමූතඝටාසු යස්යාරම් විද්යුකන්නිහා කාඤ්චනපිඤ්ජරාසු ක්ෂිමප්රංට පතාකාසු තතා විවෘත්තිඃ

11. රක්තාශ්මනිලොපලතොරණානි නාරීජනස්යස භ්රුමතො නිශාසු ක්රොයධප්ර්මොදෞ විදධුර්විහාඵිර්යත්රය ක්ෂසතොද්බෘංහිතතාමසානි

12. තත්රාරභවද්බිභුදලඞ්ඝ්යරමන්ය ක්ෂ්මානාථමානං ජයමානමොජඃ ක්ෂොත්රාරන්වයඃ පඞ්ක්තිරථාභිධානො භර්තා භුවො භානුනිභඃ ප්රනභාවෛඃ

13. අඛණ්ඩමානො මනුජෙශ්වරාණාං මාන්යොභ මනොඥෛර්ගුණ ජෛර්ගුණඥඃ චකාර රාජා රජතාවදාතා දිශො යශොභිඃ ශරදභුශුභ්රෛඃ

14. ආජාවජ්ය්යාශනජනන්දනොසෞ පූර්වං ෂඩන්තර්ද්විෂතො විජාග්යෙව ජිගිෂුරම්යරස්තසමස්තශාස්ත්රනඥානොපරු‍ෙඞන්ද්රිිය වාජිවෙගඃ

15. බලිප්ර්තාපාපහවික්ර‍මෙණ ත්රෛරලොක්යජදුර්ලඞඝ්යශසුදර්ශනෙන නානන්තභොගාශ්රලධිණාපි තෙනෙ තෙනාලසත්වං පුරුෂොත්තමෙන

16. දණ්ඩස්තතස්තස්යි භුවං ජිගිෂොඃ කම්පං විතන්වන්විහිතාඞ්ගමර්දඃ තාපෛකහෙතුස්ත්රිඩදශාධිපශ්යව දිශං ජ්වරස්තිව්ර ඉවාවිවෙශ

17. සමුද්රතමුල්ලඞඝ්යභ ගතස්තදියස්තෙජොභිධානො ගුරුරග්නිරාශිඃ නිතාන්තසන්තාපිතපූර්වකාෂ්ටඃ ප්රොඝත්ස්වෙදයාමාස නෘපං කටාහෙ

18. භුජඞ්ගසම්ප්රාඃර්ථිතසෙව්යදවෙලා කාඤිචිගුණාකර්පිතසාර්ථලොකා දීග්දක්ෂි්ණා කර්කශයත්තභොග්යාථ වෙ‍ශ්යෙඤව භුක්තා නෘ‍පරෙණ තෙන

19. ලබ්ධිවාසුරාසුප්ර්ඝසායුධස්ය ඝාතං ශරෙණාස්යා විනිර්ජිතොපි ආත්මානමනෛරසමානමානං මෙනෙ මනස්වී යුධි යාවනෙන්ද්රඃව

20. තෙජශ්ඡලෙනාස්යන හුතාශනෙන ශ්රීවවාසරම්යංණ ස දහංස්තුරුෂ්කම් ධූපෛරිවාසක්තගතෛර්යශොභිරාශීයමන්තං සුරභිවකාර

21. පරෙෂූවාත්යා් පරිබෘහිතොස්යක ක්රොමධාභිධානො යුධි චිත්රමභානුඃ අනායි ශාන්තිං රිපුසුන්දරීනාමාතාම්රබනෙත්රීව්යුොතවාරිවර්තෛ

22. තස්යෛුකබාණාසනභග්නශත්රොෙරාලොකභූමෞ චරණාරවින්දෙ ආසෙදතුඃ සර්වනරෙන්ද්ර‍මෞලිරත්නප්රරභාලක්තකමණ්ඩනානි

23. ලොකස්තදීයෙ භුවි භාරගෞරෙ කීර්තිප්රභතානෙ ප්රවවිජාම්භමාණෙ අභින්නකොශං කුමුදං නිරීක්ය් භ මුමොව වන්ද්රෙනදයශඞ්කිතානි

24. සමස්තසාමන්තනෘපොත්තමාඞ්ගාන්යා‍ස්ථාය තස්යො න්නතවෘත්ති තෙජඃ ජජ්චාල චූඩාගතපද්මරාගරාගච්ඡටාවිස්ඵුරණච්ඡලෙන

225. නරෙන්ද්රරන්චන්ද්ර්ස්ය යශොවිතානජ්‍යොත්ස්නා මහීමණ්ඩලමණ්ඩනස්යං තස්යාලරිනාරීනයනෙන්දුකාන්තිප්ය්න්දහෙතුර්භුවමාතතාන

26. තෙනොපයෙමෙ විධිවද්වීධෙයා වහ්නෙඃ සමක්ෂංෙ සමයං විදිත්වා ඉන්ද්ර ද්විෂද්හර්තෘනිපුදනස්යා මානා භවිත්රීස භවතුල්යවධාම්නඃ

27. ස්ඵුරන්මයුබා සරනිර්නඛානාං මහෙන්ද්ර කල්පස්ය‍ මහාය දෙව්ඃාධා පාදද්වායාන්තෙ පිතපද්මකොශෙ මුක්තෙව මුක්තාවිතතිර්විරෙජෙ

28. ලීලා ගතෙරත්රෙ නිසර්ගසිද්ධා මත්තො න දන්තී මුෂිතො න හංසඃ ඉතීව ජඞ්ඝායුගලං තදියං චක්රෙු තුලාකොට්යධධිරොහණානි

29. දෘෂ්ටෞ හතො මන්මථබාණපාතෙඃ ශක්යං් විධාතුං න නිමීල්ය චක්සුඃ ඌරුවිධාත්රාු නු කථං කෘතෞ තාවිත්යායස තස්යාං් නෘපතෙර්විතර්කඃ

30. ඉසත්පෘථුත්වං කෘශදෙහයෂ්ට්යාි නිතම්බචක්රසස්යය පරං ප්රඃමාණම් ඉතීව බද්ධා රශනාගුණෙන ශ්රොකණි පුනර්වෘද්ධිනිෂෙධහෙතොඃ

31. අස්යොණදරස්යප ප්ර්තිතුල්යරශොභං නාස්තිති ධාත්රාඃ භුවනත්රුයෙපි තිස්රඃද සුදත්යා් වලයො විරෙජුඃ සඞ්ඛ්යාෙනරෙඛා ඉව සම්ප්රතයුක්තාඃ

32. වයඃ ප්ර්කර්ෂා දුපචීයමානස්තනද්වයවස්යොද්වහනශ්ර්මෙණ අත්යරන්ත කාර්ශ්යංො වනජායතාක්ෂාත මධ්යං‍ ජගාමෙති ‍මමෛෂ තර්කඃ

33. අරාල කෙශ්යාය අලකෙ විධාත්රාෂ විධියමානෙ චලතූලිකාග්රාිත් ච්යුරනස්යෙ බින්දොරසිතස්යා මාර්ගරෙඛෙව රෙජෙ නවරොමරාජිඃ

34. නායංශශි තත්ප්රබතිරූමන්ය්ද්යරස්මාන්න විශ්ලෙෂයති ද්වයං නෞ ඉති ස්ම තර්කාදිව පශ්යතතස්තෞ කසා මුඛෙන්දුං කුවචක්ර‍වාකෞ

35. සුග්ලිෂ්ටසන්ධි ශුභවිග්රකහෞ තෞ තන්ව්යාෙ භුජෞ බාලමෘණාලනාලම් සච්ඡිද්ර.වෘත්තං යද දීර්ධසුත්රං නිර්ජිග්යසතුඃ කිං කිල තත්ර චිත්රභම්

36. කාන්තිප්රදකර්ෂං දශනච්ඡදෙන සන්ධ්යායසනෙ බද්ධපදං ශරන්ත්යාඃෂ තස්යාද ගෘහොද්යා නසරොගතස්ය් හස්තස්ථ එවාම්බුරුහස්යන රාගඃ

37. ආසීදයං චන්ද්ර්මසො වශෙෂස්තද්වක්ත්ර්වන්ද්රහස්යය ච භාසුරස්යු බහාර පූර්වඃ සකලං කු‍රඞ්ගං තස් යෛව නෙත්රා්ද්විතයං ද්විතියඃ

38. කාන්තිශ්රිදයා නිර්ජිතපද්මරාගං මනොඥගන්ධං ද්වයමෙව ශස්තම් නවප්රපබුද්ධං ජලජං ජලෙෂු ස්ථලෙෂු තස්යාද වදනාරවින්දම්

39. ඉන්දීවරස්යාංන්තරමෙදස්යා් නෙත්‍ොනාත්පලස්යා‍පි යතො හිමාංශොඃ ත්විෂොපි නෛකං සහතෙ මුඛාඛ්යලමාක්ර්ම්යය තස්තාවපරං ශශාඞ්කම්

40. යුග්මං භ්රැඛවොශ්චඤ්චලජිහ්මපක්ෂ්මසම්පර්කභීත්‍යාසිතලොවනායාඃ මධ්යෙොන දූරොත්සරණං විධිත්සුඃ ප්රොහන්නම්යක තස්ථාවිති මෙ විතරකඃ

3

41. තත්කෙෂපා ශාවජිතාත්මබර්භභාරස්යහ වාසඃ ශිඛිනො වනෙෂු ලජ්ජාං තිරශ්චාමපි ජාතු චෙතශ්වක්රේ ‍ජනස්යඛ ස්පෘශතීති ශඞ්කාම්

42. අන්යා පි කාන්ත්යාර ජිතසිද්ධකන්යා‍ තාදාග්ගුණා තස්‍ය බභූව දේවී දොෂොපි යසයා භුව‍නත්ර යස්යෙ බභූව රක්ෂො‍භයනාශහෙතුඃ

43. සුමන්ත්ර‍සූතස්යය සුමිත්රවයාග්නෞ පාණිග්රහහං ලම්භිතයා ද්විජෙන පුණ්යං භවාන්යා භවහස්තසක්තස්නාම්බුජායා වපුරාලලම්බෙ

44. තාසු ප්රයජානාමධිපඃ ප්ර්ජාර්ථො දෙවීෂු චාරිත්රණකූලොන්නතාසු අදෘෂ්ටපුත්රාතනනවන්ධ්යප දෘෂ්ටිශ්වින්තාහතාත්මෛව නිනාය කාලම්

45. ස්වරක්ෂිතව්යංත ශ්වගණිප්රයවාරෛර්විශොධිතං කුඤ්ජභුවං කදාවිත් හිම්යටස්යක ගොප්තා ගගනං නගස්යර තස්මෛ ජගාද ප්රකභවෙ ජගත්යාඃ

46. විධෙයචිත්තශ්චලිතව්යංධෙෂු හලායුධාභඃ ස කුතූහලෙන අන්යෙටද්යුිරන්යාායනිවෘත්තවෘත්තිර්මාගෙන්ද්රනගාමී මෘගයාං ජගාම

47. පුත්රීිකෘතානිශ්යරයා ශිශුත්වෙ යශ්චිත්රගපුෂ්පංභරණාභිරම්යාමන් උත්සඞ්ගදෙශෙන චිරං බහාර ස්නෙහෙනප්තෲනිව බාලවෘක්ෂාන්

48. වාතෛර්විකෘෂ්ටෙ පටලෙ ඝනානාං මුග්ධාය ගන්ධර්වවධූජනාය ධාතුප්රුතානාඃ ප්ර තරන්ති වෘෂ්ටා යස්යර ත්වවාමුද්ධරණාභිශුඞ්කාම්

49. දරීමුඛා දර්ධවිනිර්ගතාඞ්ගෛර්යඃ කෘෂ්යයමාණෙෂු ‍මෘගෙෂු නාගෛ ග්රාපසීකරොතීව විතත්ය් ජිහ්වාං ප්ර්සාරිතාස්යඃම ස්වමෙව සත්වාන්

50. නාගාඞ්ගනාරත්න මරීචිජාලධ්වස්තාන්ධකාරප්රයකරස්යා යස්ය නිකුඤ්ජපද්මාකරපද්මෂණ්ඩෛර්විදන්ති රාත්රිකන්දිවසංවිහාගම්

51. ධාතුප්රණභාලොහිතපක්ෂයුග්මඃ ශ්රී්මද්ගුහාලඞ්කෘතවාරුපෘෂ්ටඃ දිව්ය්ස්ව යශ්වන්ද්රභකිණො බිහර්ති රූපශ්රිියං භාසුරවන්ද්රෘකාන්තඃ

52. තුෂාරධාරාස්රනපිතස්යණ යස්ය් රවිඃ ප්රාභාතෙෂු නිකුඤ්ජවක්ෂඃ සදානුලිම්පත්යුරුනාබ්ජකොෂකාන්තෙන බාලාතපකුඞ්කුමෙන

53. තස්ය‍ කණන්නිර්ඣිරරෙණු‍වි‍ඬෛර්වාතෛර්විධූතාගරුපාදපාන්තෙ අධිජ්යිධන්වා ධනදප්ර භාවශ්චවාර මෛනාකගුරොනිතම්බෙ

54. තූණීරතස්තූර්ණමිෂුං විකෘෂ්යච සන්ධාය චාපෙ චපලෙතරාත්මා රඞ්ගත්තුරඞගඃ කවිදාශු ධන්වී මාර්ග මෘගාණාං පුරතොරුරොධ

55. උත්කර්ණමුත්පුච්ඡයමානමාසෙ විදර්ශිතාභ්යාතහතකන්දුකොත්ථම ඊෂන්නිපාතෙන ‍ශරෙණ රාජා පාරිප්ලවෘක්ෂං මෘගශාවවෘන්දම්

56. මා පිඩයස්ව ප්රාසභං කරෙණ මධ්යං් ත්වමුත්තුඞග බලො මමෙති විචක්ෂුාණෙවාභිමුඛං විකෘෂ්යර ව‍ාපෙන නෙමෙ මනුවංශකෙතොඃ

4

57. බමුත්පපාතෛණ‍වරො නාපෙණ වද්ධොපි පූර්වාහිතවෙගවෘත්යා ස්වර්ලොකමන්තඃ කරණස්යත යාතුඃ ප්රී ත්යාොනුයාත්රාවමිව කර්තුකාමඃ

58. අන්යොසන්ය වක්ත්රා‍ර්පිතපල්ලවාග්රරග්රා සං නෘවිරස්යජ කුරඞ්ගයුග්මම ප්රි්යානුනීතෞ භාශමිෂ්ටවාටුවෙෂ්ටස්යා සාතාභිරතිං නිරාසෙ

59. පූර්වස්යත මුක්තෙන මුඛෙ පරෙෂාං දෘෂ්ටෙන සද්යඃං සම්මන්තරෙෂු ඍජ්වාගතා තස්යූ මුහුර්මෘගාණාං පඞක්තිඃ ශරෙණ ග්රසථිථෙව රෙජෙ

60. ආධාවතස්තෙන ධනුර්ධරෙණ මධ්යෙඞලලාටං මහිපස්යං මුක්තඃ අස්කන්නවෙගො දෘඪදෙහහෙදෙ ලාඞ්ගූලසාරත්වමියාය ඛාණඃ

61. සද්වීපිනොථ ද්විපරාජගාමි හන්තුං තුරඞගං රචිතක්රහමස්යව එකෙන දුර්ලක්ෂ්යවභුජඃ ක්ෂණෙන දෙහං ජඝාන ප්රරතිබින්දුබාණෛඃ

62. ශස්ත්රෙනණ තස්මින්භිෂජිව භීමං ගණ්ඩං නෘපෙ පාටයති ප්රඃසභ්යත තදීයනාදප්රකතිනිස්වනෙන ත්රාිසාදිවාද්රංර්භාශමුන්නනාද

63. යුද්ධාය යූථාදභිතො නිවෘත්තං ක්රොාඩං මුහුඃ ක්රොභධවිමුක්තනාදම් ශරස්යා ලක්ෂ්යංූ ශරජන්මතුල්යොශ්වකාර චක්රීරකෘතචාරුචාපඃ

64. එවං මාගව්යාාශ්රජමසෙවිතඃ සන්චිශ්රා්මහෙතොඃ ස විභාය වාහම් සමීරණානර්තතවෙතසාග්රංා වීරඃ සරස්තීරමලංවකාර

65. සුගන්ධිසෞගන්ධිකගන්ධභෘද්යඃර සරොනිලඃ සාරසනාදකර්ෂි ආධුතරාජිවරජොවිතානෛරඞගං පිශඞ්ගං නෘපතෙශ්වකාර

66. අථාස්තකූටාහතමුග්රඞරාගං සමුල්ලසද්දීධිකිවිස්ඵුලිඞගම් ස්පෘෂ්ටං ධනෙන කවිදාස ලෞභං තප්තං බෘහන්ඛණ්ඩමිවාර්ක බිම්බම්

67. බිම්බං පතඞ්ගස්යං බබන්ධ දෘෂ්ටිං දෘෂ්ටිං පුතිව්යා්මවනීශ්වරෙණ හිත්තෞ විනිලත්විෂි ලම්බමානමෙකං යථා කාඤ්චනතාලවෘත්තම්

68. රාජා රජන්යාමමධිශය්යඤ තස්මිඤ්ජිලාතලං ගීතලමින්දුපාදෛඃ ඛෙදං වින‍ින්යෙය ගිරිනිර්ඣ්රාණාමා සාරසාරෛර්මුද්රීභිඃ සමිරෛ:

69. ජාගර්යයා නිතවති ත්රිියාමාං පත් යෞ පෘථිව්යාි මෘගයාභිලාෂාත් ත්රා සාදිවාදාය නිජං කුරඞ්ගං කාපි ප්රමපෙදෙ මෘගලාඤ්ඡනෙන

70. ආරුභ්යව රාගී මෘගයාවිහාරෙ ශෘඞ්ගං විවස්වානුදයාවලස්යෙ මෘගානිව ප්රලස්ඵුරතා කරෙණ පත්යො පෘථිව්යාව රවයාම් බභුව

71. ප්රභභුඃ ප්රණජානාමථ ස ප්රයභාතෙ සජ්ජිකෘතං සජ්ජනගිතකීර්තිඃ බද්ධායු‍ෙධා බන්ධුරවර්මජාලං හරිප්රජභාවො හරිමාරුරොහ

72. කඤ්චින්මෘගංමාර්ගරණගොවරෙසෞ දෘෂ්ටිවා විකෘෂ්ටායතවාපදණ්ඩඃ ශරං මුමුක්ෂුඃඤ ශරභොරුවෙගං තමන්වයාදන්වයකෙතුභූතඃ

5

73. රෙඛායමාණො ගගනෙ රයෙණ විලඞඝ්යව මාර්ගං නෘපමාර්ග ණානාම්. මාගොත්තමොසෞ තමසාතටස්යංඃ වනං තපස්ය්ද්භවනං විවෙශං

74. අශ්වං විහායාශ්මවති ප්රයදෙශෙ ධනුඃසහායඃ සහසා නෘවීරඃ පද්භ්යාමමසෞ තත්පදදන්තදෘෂ්ටිර්ඝනෙ තරූණාං ගහනෙ වචාර.

75. තටෙ ච තස්මින්ඝටපූරණස්ය් ශ්රැගත්වා රවං බෘංහිතනාදශඞ්කි මුනෙස්තනූජෙ මනුවංශකෙතුඃ ශරං ශරණ්යෝපි මුමෙව බ‍ාලෙ

76. ශරානුසාරෙණ නෘපං ප්ර්යාන්තං පුත්රොත මුනෙඃ පත්ත්රිිභින්නමර්මා නෙත්රාතම්බුදිග්ධෙන විලාපනාම්රාෙ බාණෙන භූයො හෘදි තං ජසාන

77. ත්වයා ජරාවෙශජඩීකෘතස්යම වනෙ විනාථස්යූ ගුරුද්වයස්ය් විචක්ෂුනෂොයං ව්රෙතජීර්ණමූර්තෙර්භග්නඃ කිමාලම්බනදණ්ඩ එකඃ

78. එකං ත්වයා සාධයතාපි ලක්ෂං නීතං විනාශං ත්රි්තයං නිරාගඃ මච්චක්ෂු.ෂා කල්පිතදෘෂ්ටිකෘත්යෞත වෘ‍ෙඞෟ වනෙ මෙ පිතරාවහං ච

79. වනෙපු වාසො මෘගයුථම‍ඬ්යෙය ක්රිියා ච වෘද්ධාන්ධජනස්යි පොෂඃ වෘත්තිශ්ච වන්යංප ඵලමෙෂු දොෂඃ සම්භාවිතඃ කො මයි ඝාතහෙතුඃ

80. ජීර්ණා ජතුන්යාෙසනිරුද්ධරන්ධ්රඃය කුම්භශ්ච මෞඤ්පිතරුවල්කලශ්ව එතෙෂු යන්මා විනිහත්යත ගම්යංන තද්ගෘහ්ය තාමස්තු භවාන්කෘතාර්ථඃ

81. තරුත්වවොයං කඨිනං වසානො වනෙපු ශීතොෂ්ණනිපිතසාරඃ අස්වාදුවන්යාතශනජීර්ණ ශක්තිඃ පාත්රංත කෘපායාස්තච වධයභූතඃ

82. ව්රතති විනාථො විගතාපරාධඃ ස්මර්තව්යරදෘෂ්ටෙඃ පිතුරන්ධයෂ්ටිඃ ඉත්යෙදෂු කිං නිෂ්කරණෙන කශ්විදවධ්ය භාවෙ ගණිතො න හෙතු

83. සාධුඃ කෘපාමන්ථරමාදධාති ප්රීිත්යා්ර්ධසම්මිලිතමක්ෂි ශත්රෞත තත්පූර්ව සම්පාදිතදර්ශනෙපි නිවස්තු නිෂ්කාරණවෛරශිලඃ

84. ස්වං හෙතවෙ හෙතිබලොපනිතස්මයඃ කිමප්යුලන්නතවෘත්ති කස්මෛ නිෂිටස්ය. නිෂ්ටාමධිකර්මගච්ඡන්කුලං කලඞ්කෛඃ කලුෂිකරොෂි

85. ජුගුප්සත ස්මෛනමදුෂ්ටභාවං මෛවං භාවානක්ෂතසාධුවෘත්තම් ඉතිව වාවොනිගෘහිතකණ්ඨෛඃ ප්රාදණෛරරුධ්යභන්ත මහර්ෂිසූනොඃ

86. භොජ්යාඃඨ සුතශ්චාරුභුජද්වයෙන ඝටං ගෘහිත්වා ඝටිතාරිනාශඃ බාෂ්පායමාණො බහුමානපාත්රංය යමප්රදභාවො යමිනං දදර්ශ

87. පාපං විධායාපි විධාතෘතුල්යේ සත්යාොපයාමාස සතාං පුරොගඃ යතො යතිං ඝාතයතොපි සද්යඃප ක්රෝධානලො නාස්ය දදාහ දෙහම්

88. දයානුයාතස්තනයස්යය නාශං ශ්රැ ත්වා මහර්ෂිර්මුහුරාත්තශොකඃ වශී විශන්විශ්භුවජං ස සාපං දිදෙශ දෙශස්භූතසද්ගුණාය.


6 89. වන ජකුසුමධාරිණි මලඞ්ඝ්යාංභ හරිනඛපාතවිදාරිතොරුගණ්ඩාම් ශ්රි යමිව නෘපතිර්මෘගව්යාභූමිං චිරමනුභූය ගෘහොන්මුඛො බභූව

90. අථ ස විෂමපාදගොපිතාර්ථං ජගදුපයොගවියුක්තභූරිධාතුම් බහුතුහිනනිපාත දොෂදුෂ්ටංද ගිරිමඍජත්කුකවෙරිව ප්රරබන්ධම්

91. සපදි දිශි නිබද්ධභූරිඝොෂං පරමවිනිතමනොඥනාගවෘන්දම් ජලධිමිව පුරං නෘපඃ ස්වකීයං මණිගණමණ්ඩිත කාන්තමාසසාද

ඉති කුමාරදාසස්යප කෘතෞ ජානකීහරණෙ මහාකාව්යේ ප්ර ථමඃ සර්ගඃ සමාප්තඃ


7


ද්විතියඃ සර්ගඃ

1 රාවණෙන රවෙ භග්නා දෙවා දාවාග්නිතෙජසා ජග්මුර්ජගත්පතිං ද්රාෂ්ටුං පුරස්කෘතපුරන්දරාඃ

2 නිජදෙහහරාක්රා්න්තනාගනිශ්වාසරංහසා ගතාගතපයොරාශිපාතාලතලමාස්ථිතම්

3 ආසීනං භොගිනි ස්රලස්තමෞලිමාල්යහවිභූෂණම් තත්ක්ෂණත්යභක්ත නිද්රාථර්තිබද්ධරාගායතෙක්ෂණම්

4 භුජඞ්ගපාථුකාරූඪමාතඞගමකාරාශ්රරයම් යුද්ධමම්භොනිධිච්ඡෙදෙ පශ්යාන්තං නෘපලීලයා

5 භොගිභොගාසනක්ෂොභො මා භූදිති සුදුරතඃ භක්ත්යාිනතශරීරෙණ සෙව්යතමානං ගරුත්මතා

6 අර්කරශ්මිභයෙනෙව පාතාලතලමාස්ථිකෙ ලක්ෂ්මීමුඛතුෂාරාංශෞ ප්රිලත්යාා ව්යමපාරිතෙක්ෂණම්

7 ස්වමුඛෙ සඤචරද්දෘෂ්ටෙරඞ්කවින්යයස්තපාර්ෂ්ණිනා පාදපද්මෙන පද්මායාඃ ස්පෘශන්තං නාභිමණ්ඩලම්

8 සව්යා පසව්යශභාගස්ථපාඤ්චජන්යපසුදර්ශනම් තටද්වයස්ථචන්ද්රායර්කං වින්ධ්යථශෛලමිවොච්ඡෘතම්

9 පුරුෂං පුරුහූතාද්යාඃ ස්කන්නශක්තිඃ සනාතනම් නත්වා නුතියුතාමූවෙ ගිරං ගිර්වාණසංහිතඃ

10 සමුද්රමම‍ථනෙ යස්ය භ්ර්මන්මන්දරඝට්ටිතාඃ තාරා ඉව දිසො වව්රුඃ ප්ර දිප්තාඞ්ගදකොටයඃ

11 යෙන දුර්වාරවීර්යෙණ සාගරාම්බරචන්ද්රදමාඃ ශඞ්කඃ පාතාලපාලානාං යශඃපිණ්ඩ ඉවොඪෘතඃ

12. යමංසද්වයසංසක්තචන්ද්රා් දිත්යාමඞ්ගදර්ශියම් තෙනුස්ත්රිලවික්රකමෙ දෙවාස්තාරාහාරාඞකවක්ෂයම්

13 ‍මන්ථවාතභ්රරමන්මෙඝනක්පත්රාාදිත්යෂමණ්ඩලම් පූරා නිර්මථිතං යෙන ව්යෙකමාපි සහ සින්ධුනා

8

14 නාභිපද්මස්පෘශෞ යෙන භිමෞ මායාශයාලුනා පාණිහිඃ පාටිතෞ කාමං කිටවන්මධුකෛටභෞ

15 යශ්ව ලොකත්රමයං සර්වං සංහෘත්යා ශයනං ගතඃ දෘශ්යිතෙ සලිලස්කන්ධඃ සාන්ද්රිසභූත ඉවොදධෙඃ

16 තුභ්යංෙ සත්වමධිශ්රිරත්යි ත්රෛශලොක්ය්පරිරක්පිණෙ සද්යඃි ස්මරණමාත්රෙවණ නමස්තස්මෛ තමොනුදෙ

17 ත්රියධා තෙ සමභූද්යෙනගඃ ස්පෘෂ්ටසත්වරජස්තමාඃ ස්ථිතිනිර්මාණසංහාරභෙදයොගෙන භෙදිතඃ

18 කුක්ෂෞං තව පරිභ්රදම්යය විශ්වං පශ්යමන්විශාම්පතිඃ විවෙද ත්වාං විදාමග්ය්ෞ තස්ත්රෛඃලොක්යංහරසාසහිම්

19 ජගන්නෙතා නුතොථෛවං ශක්ත්යාි නායකස්ය් භොක්තෘභිඃ හරිර්හාරිභිතං වාක්යංො ජගාද ගදනාශනඃ

20 ප්රතබලාරිබලප්රාගණවික්රියයා හෙතු හෙතයඃ කින්නු ස්කන්නෞජසා ජාතා දෙවා දෛවක්ෂරතා ඉව

21 හරෙර්ධ්යා නාරුණ ශොකක්ෂාෂමා නෙත්රලපරම්පරා කිං බිහර්ති පරිම්ලානරක්තොත්පලවනශ්රිකයම්

22 පාශාපාණිරසාවිෂ්ට විග්රනහො වනගොචරඃ විරොපි වරුණඃ කෙන ක්ෂුෂද්රරපාශීව පීඩිතඃ

23 කිමයං ශොකසන්තාපෛර්මාතරිස්වා ‍කෘශොපි සන් භූරිභිර්නිජනිඃ ශ්වාසෛඃ පුනරෙවොපචීයතෙ

24 එවං ධ්රුවපරාවෘත්තිඃ සම්පද්විධිනිබන්ධනා ශොකවිශ්වභුජා‍ සොයං දහ්ය්තෙ දහනොපි සන්

25 සම්ප්රාුප්තජඩිමා භානුස් තිව්රිතාපශ්ව චන්ද්රිසමාඃ කිමෙතෞ වහතො දෙවෞ ධාමව්ය්ත්ය යවිප්ලවම්

26 ශුවෛව සගදඃ සොහං භුයඃ කිං ධෘතයානයා ඉති ත්යවක්තා ගදා නූනං මිත්රෙභණ ගිරිධන්වනඃ

27 ලාඝවං කෙන කීනාශෙ කෘතං සායුධවාහනෙ රක්ෂතකෙ මහිෂස් යෛවං දණ්ඩහස්තෙ ශිශාවිව

28 ප්රෙෂරකඃ ශිඛිනඃ ශක්ත්යා භීමඃ පාතිතතාරකඃ කල්පානිල ඉවාවාර්යඃ ස්කන්දඃ කිං දෛන්යෙමාස්ථිතඃ

29 ආභත්යා හෘතසර්වාස්ත්රාෙ භ්රැතධ්රානුර්මාත්රමධාරිණි කටාක්ෂිශරශෙෂෙයං චණ්ඩී කෙන කෘතා රණෙ

30 නිජනිඃශ්වාසපිඞ්ගාඞග කර්කොටා බඞකන්ධරඃ 9 නාගශොණිතදිග්ධාස්යාස්තාරක්යොා රජශුකායතෙ

31 සාග්නි ජිහ්වා තඩිල්ලෙඛානද්ධා වාස්යර ඵණාවලි කින්නු මලායති වර්ෂාන්තෙ ඝනශ්රොණිව වාසුකෙඃ

32 ප්රතමථානාමධීශස්ය් මථනස්යඃ සුරද්විෂාම කූටස්ථොපි මදඃ කින්නු සෙවතෙ ශොෂවෛකෘතම්

33 පෘෂ්ටවන්තමිති ප්රසෂ්ඨඃ ප්රාමඥඃ ප්රයඤ්ජලිරව්ය්යම් ධිෂණො ධීෂණාගම්යං ජගාද ජගදීශ්වරම්

34 ත්වයා සර්වඥ විඥාතං පුනරෙවෙදමුව්යරතෙ අසන්තොෂො හි භෘත්වානාං ස්වාමිනි ස්වාර්තිජල්පථනෙ

35 මානිනාමග්රනණිරස්ති පුලස්ත්ය්සුතසම්භවඃ දර්පොඬෘතජගද්රක්‍ෂො රක්ෂො නාථො දශානනඃ

36 චිරං චිරි ජගන්නාශඵලාය ඵලසාධනඃ නිර්විකාරශ්චකාරාග්නෞ ස මහෞජා මහත්තපඃ

37 තෙන ව්රාතයතාහාරං තපස්තප්තමුදන්වති මාතඞ්ගමකරක්රෑ්රදන්තොල්ලිඛිතවක්ෂපසා

38 තත්තපස්තොෂිතස්තස්මෛ චතුරාය චතුර්මුඛඃ වරං වීරාය විශ්වේශඃ ප්රාසදාජිජෙතුං ජගත්ත්රවයම්

39 ස කදාවිද්ර ටන්නාගං නගං නාකෞකසාමරිං හාරගෞරං හරස්ථානං පටුනාදං ව්යනපාටයත්

40 ස්ථුරන්නගශ්රස්ත්යවක්තෙරුදන්තදනිර්ඣෙරෙ ස්පෘෂ්ටෙ පුෂණි ඣඞ්කාරං සොරමාතන්වති ක්ෂරණාත්

41 එකතඃ ප්රණග්රොහා‍කෘෂ්ටඛලීනාචක්ර්කන්ධරාන් වාජිනො ජවයත්යද්රිිපාතහීතෙර්කසාරථෙ

42 ඝූර්ණමානමහාශෛලතටභ්රසෂ්ටෙ මුහුර්මුහුඃ මත්තස්යෙඝවොත්තරියෙ ස්වං ස්ථානං ත්යුජති නිරිඣරෙ

43 ගෞරිභයපරිෂ්වඩ්ගස්පර්ශලබ්ධමහොත්සවෙ සංක්රැයඞධූර්ජටික්රොරධප්රසතිලොමප්රජවර්තිනි

44 කපාලනයනච්ඡිද්රං් ජටාබඞපණාවති සඞ්කොචිතඵණාචක්රං් විශත්ර්බඞ ත්ත්රාරසවිහ්වලෙ

45 කාර්තස්වරමයං මෙෂං කාකවාකුධ්වජෙ මහුඃ ගොපායති පරිත්ර්ස්තෙ මාතුරුත්සඞ්ගසඞ්ගිනි

46 උත්පශ්යවති චිරං ධීරෙ ක්රොිධරොධාර්තචෙතසි හර්තෘර්භ්රෑපහාගහඞ්ගස්යී ප්රාඃදුර්භාවං කකුද්මති 10 47 රූඪමූලමිව ශ්වෙතෛරධොලග්නෛභුජඞ්ගමෛඃ ප්රෞෘඪපුෂ්පමිවාග්රලස්යඃස්ඵුරන්නක්ෂවත්රල මණ්ඩලෛඃ

48 චරණෙන රණත්සිංහකුලාකුලගෘහාමුඛම් ගිරිං ගෞරිපතිඃ කුඤ්ජෙ ගුඤ්ජත්සින්ධුං න්යුපීඩයත්

49 ධරාධරභරාක්රාෙන්තෙ බාහෞ බහුභිරානනෛඃ දික්ෂුග දීර්ඝප්රුතික්රොයශො රාවණෙන කෘතො රවඃ

50 ස තං දෙවං ශිරශ්ඡෙදව්රාණචක්රෛ්රපූජයත් නීලකුට්ටිම වින්යංස්තෛර්මණ්ඩලෛරිව කෞඞ්කුමෛඃ

51 වක්ත්රායණි පඞ්ක්ති‍සඞ්ඛ්යාපනි රාක්ෂදසස්යර දිශො දශ ආඥාපයිතුමෙතස්යා පුනඃ ඍෂ්ටානි ශූලිනා

52 තමඃස්ථානං සමාසාද්ය බාලිශං කුලිශං ‍රණෙ අජහාදජ ධාම ස්වං වෛකුණ්ඨස්ය විකුණ්ඨිතම්

53 තමස්යාං ප්ය නවද්යේන වසුනා වාසවඃ ස්වයම් අජය්යං පූජයත්යෙපකවීරං වෛරස්යත ශාන්තයෙ

54 බලිං වජ්රායය පෞලොමි සස්මිතං විගතාදරා කුර්වතී කුරුතෙ ශක්රං‍ වීඩාසන්නමිතානනම්.

55 කෙවලං ධනදස්තස්මෛ යක්ෂංනාථො දිශන්ධනම් සර්වස්වහරණප්රීධතො රාවණස්තු ධනෙශ්වරඃ

56 කර්ම ධර්ම්යංර පරිත්යශජ්ය ප්රීවණාති පිශිතප්රියයම් ප්රෙසතරාජොප්යතභිප්රේතභක්ය් ම්දානෙන රාක්ෂපසම්

57 දූරතඃ සෙවතෙ භානුරාදිත්යශ මණිතොරණාත් ච්යුසතෙ තන්මන්දිරද්වාරදාහඟීතො හුතාශ නෙ

59 නිවෘත්තතත්සරඃපද්මස්වාපකාරණතෙජසා බොධනියං කිලාශෙෂං වනං කෞමුදමින්දුනා

59 තථා ජීවලිතුමාදිෂ්ටො දීපකෘත්යෙ වෘෂාකපිඃ යථා න කජ්ජලස්පර්ශචිත්රෞවෛවර්ණ්ය්සම්භවඃ

60 රතික්ලමථූමද්දෙහං තරඞගාන්ත‍රගොචරඃ ලබ්ධසෙවාවකාශඃ සන්සෙවතෙ තං සමිරණඃ

61 පාතාලහෘදයාන්තඃස්ථං පද්මරාගං පයොනිධිඃ අග්රසමාංසමිවොඬෘත්ය දදාති පිශිතාශිනෙ

62 කාලෙ කාලාභ්රොගර්හෙපි නිර්මදා නර්මදාදයඃ නන්දයන්ති සදා නද්යොර වජ්රෛහවර්වජ්රා යුධද්විෂම්

11

63 නිශී ඥාතමනොවෘත්තිස්තමුපෛති භිමාගමඃ ප්රියයාජනපරිෂ්වඞගප්රීපතිං කර්තූ නිරන්තරම්

64 තස්යෙිධ්යාපනවනං විශ්වං දිවඃ ප්රරවසතා සතා සර්වර්තුෂු නිජෛ පුෂ්පෛර්භූෂ්යීතෙ මධුනාධුනා

65 දුරාරාධ්යුස්වභාවස්යන සමාලම්බ්යප සිෂෙවිෂාම් ජලක්රීතඩාදිනං තස්යස ග්රීෙෂ්මශ්චිරමුදීක්ෂ තෙ

66 ත්රාරසකණ්ඨග්රවහව්ය ග්රාරස්තස්මින්නිච්ඡති මානිනිඃ අකාලෙපි ච ලඞකායාං ධිරං ගර්ජන්ති වාරිදාඃ

67 අශ්රාාන්තා වීජයත්යගෂ්ටහස්තපර්යායසම්පදා ඉති චණ්ඩීමඟිප්රෙ‍ප්සුඃ කර්තුං චාමරධාරිණීම්

68 ස්තබ්ධකර්ණො නමතෙනං ශ්රඃවණාක්ෂොපමාරුතෛඃ භුභක්තිකුසුමාක්ෂෙතපදොෂභිතො ගණාධිපඃ

69 ස්මරශ්ච සංසදං තස්ය විශති සුස්තවාසසා ප්රකතීභාර්යා ස්මීතා කූතවිභ්රොමෛඃ කථිතාගමඃ

70 අන්තඃශුද්ධඃ ස ශුද්ධාන්තෙ ස්ත්රීගජනස්යව තදාඥයා ලීලොපදෙශදානෛකව්ය්ග්රෝ විශති මන්මථඃ

71 ත්වයි රක්ෂා කෘති ස්වර්ග සද්මනාමධිදෛවතෙ කථං නක්තඤ්වරෙනෛවං දිවස්ත්රාෘසො විතන්යාතෙ

72 භ්රාෙතරී ද්විෂතො බාහුභග්නෞජසි විඩෞජසි භොගිභොගෙ චිරං තාවත්කෙයං දෙවස්යෂ ශායිකා

73 ආත්මස්වනුගුණං දෛවං දෘෂ්ට්යාා මන්යා මහෙ තව නහි දෛවවිභිනස්යණ ත්වං ජනස්යය සුදර්ශනඃ

74 ඉත්ථං වාචසප‍තෞ වාචං ව්යයහෘත්ය විරතෙ ක්ෂ ණම් ස්වර්ගෙ ච ස්වප්රචතිජල්පස්පෘහානිෂ්පන්දවර්තිනි

75 අපි කුක්ෂිස්ය නිඃශෙසලොකත්රදයහරොද්වහඃ ශොකක්ෂෙයාය මර්ත්යෛස්ත්රීොකුක්ෂිවාසං විධාය වඃ

76 කුර්යා රාම ඉති ඛ්යිතො භුත්වා හර්තුඃ සුරද්විෂාම එකබාණාකෘතා ශෙෂ ශීරශ්ඡෙද පරාභවං

77 ඉත්යුෂරමුදාහෘත්යය වචො වාචාමගොචරඃ තත්යාජ වෙදවිද්වෙද්යොය වර්ෂාතල්පං වෘෂානුජඃ

1278 චිරශයනගුරුං ස්වභොගරාශිං භුජගපතිඃ ශනකෛර්විතත්යම ඛෙදාත් ශිථිලිතඵණ පධ්ක්තිමුක්තදීර්ඝශ්වසිතවිධූතමහාර්ණවොවතස්ථෙ

79 නිද්රා්මන්ථරාම්රිලොචනයුගො ලීලාලසන්න්යා සයා ගත්යාි නිර්ජිතවාරණෙන්ද්රතගමනඃ ක්වාපි ප්රනතස්ථෙ තතඃ පූමිස්පර්ශභයාදුපෙත්යි තරසා ලක්ෂ්ම්යාඃ කරණොඩෘතං ව්යාසලම්බෛකපටාන්තමංසශිඛරෙ ක්ෂිප්තිවොත්තරියං හරිඃ


ඉති ශ්රී‍ කුමාරදාසස්යත කෘතෞ ජානකීහරණෙ මහාකාව්යෙං ද්විදීයඃ සරගඃ සමාප්තඃ13

තෘතීයඃ සර්ගඃ

1 අථ ශ්රිඃයඃ ප්රාාණසමස්යත තස්යහ ඥාත්වා විවික්ෂානමිව මර්ත්ය ධාම්නි තතාන සද්යඃි සුමනඃසමෘඬ්යාම පූර්වාවතීර්ණො භුවනං වසන්තඃ

2 භ්රායන්ත්වා විවස්වානථ දක්ෂණාශාමාලම්බ්යව සර්වත්රන කරප්රිසාරී සෘත්වික්තතො නිඃස්ව ඉව ප්රවතස්ථෙ යත්රොාපලබ්ධො ධනදස්ය් වාසඃ

3 වෘක්ෂාො විතෙනුර්නවකුඩ්මලාඪ්යාත රූපං මනොඥද්යුසති චම්පකාඛ්යඃි න්ය්ස්තා වසන්තස්ය් වනස්යාලීභිඃ සහස්රදදීපා ඉව දීපවෘක්ෂාඃම

4 සම්පිණ්ඩිතාත්මාවයවා උදීයුඃ පද්මා නවාඃ කණටකිතොර්ධ්වදණ්ඩාඃ අන්තර්ජලාවාසවිරූඪශීතත්ර ස්තා වසන්තාතප කාම්ය්යෙව

5 කර්ණෙ කාතො දීර්ඝවිලොචනානාමාලොලදෘෂ්ටිද්යුතතිභින්නරාගඃ බාලොප්යණශොකප්රොභවඃ ප්රදවාලඃ කාන්තිං ප්ර්පෙදෙ පරිණාමගම්යාඃම්

6 ස්ඵුරන්ති කාන්ත්යාන නවකුඩ්මලානි ප්රාලද්ර ර්බභූවුඃ කරවීරජානි ප්රොවාසිනාං ශොණිතපාටලානි තිරිඵලානීව මනොහවස්ය

7 ලබ්ධ්වා රණන්නූපුරමඞ්ගනානං වන්ධ්යොනපි සාලක්තකපාදසාතම් උද්භූතරොමාඤ්ච ඉවාතිහර්ෂාත් පුෂ්පාඞ්කුරෛරාස ‍නවෛරශොකඃ

8 මහීධ්රඤමූර්ධ්නි භ්රෂමරෙන්ද්රමනීලෛර්විභක්තහොභඃ ශිඛිකණ්ඨනීලෛඃ ගෘහීතහාස්වන්මකුටානුකාරස්තතාන කාන්තිං නවකර්ණිකාරඃ

9 වාසන්තිකස්යාංුශුවයෙන භානොර්හෙමන්තමාලොක්යන හතප්ර්භාවම් සරොරුහාමුඬෘතකණ්ටකෙන ප්රීයත්යෙරව රම්යංන ජහසෙ වනෙන

10 සමීරණානර්තිතමඤ්ජරීකෙ චූතෙ නිසර්ගෙණ නිෂණ්ණභාවාඃ පුෂ්පාවතංසෙපු පදං න චක්රැීර්දීප්තෙෂ්විවාශොකවනෙෂු භෘඞ්ගාඃ

11 විනිද්රදපුෂ්පාහරණඃ පලාශඃ සමුල්ල සත්කුන්දලතාවනද්ධඃ උද්භුතහස්මා මධුනෙව රෙජෙ රාශීකෘතො මන්මථදාහවහ්නිඃ

21 මහීරුහාං වාතවලාඃ ප්රකවාලා වසන්තදීප්තාපඛෙදිතානාම් ජිහ්වා යථා රෙජුරතිශ්රලමෙණ නිෂ්කාසිතා විදෘමහඞ්ගතාම්රාඃ


14

13 ප්රාෙලෙයකාලප්රි යවිප්රමයොගග්ලානෙව රාත්රිඃශ ක්ෂසයමාසසාද ජගාම මන්දං දිවසො වසන්තක්රෑාරාතපශ්රායන්ත ඉව ක්රගමෙණ

14 තතඃ ස්මරස්යා්හවධාමකල්පං ක්ෂොපණිපතිර්භ්රාෙන්තශීලීමුඛාඞ්කම් උද්යාමනමාසෙවත රක්තදීප්තිසන්තානභාස්වත්කරවීරකීර්ණම්

15 රම්යාාණි රමානුගතො විහඞ්ගපක්ෂාකනිලානර්තිපල්ලවානි සම්භාවයාමාස රහොවිහාරෛරුද්භ්රාුන්තභෘඞ්ගාණි ලතාගෘහාණි

16 ත්වමප්රවමාදං කුරු නූපුරාඞ්ඝ්රෞණ කාඤ්චි ක්ෂතණං ධන්ස්ව නිතම්බභාරම් ඉතීව තස්මින්වහරන්නෘපස්ත්රීාක්යාුර තුලා කොටිපුටෛර්නිනෙදෙ

17 පත්යාහවනඞ්ගක්ෂකතධෛර්ය වෘත්තිශ්චික්ෂෙතප බාලා මුහුරර්ධදෘෂ්ටිම් දුරස්ථ පුෂ්පස්තබකාවහඞ්ගව්යාකජෙන සන්දර්ශිතබාහුමූලා

18 විලාසවත්යාවශ්චරණාන්තරාගෙ පත්යාි පරස්යාඃ ප්රහවිදීයමානෙ අන්ය්ත්රය යුක්තොපි බබන්ධ රාගං ලාක්ෂායරසස්තත්ප්රපතිපක්ෂදනෙත්රෙද

19 පෘතුං සුදත්යා් වදනාරවින්දමාදාය දෘෂ්ටො ලලනාභිරීශඃ අපුෂ්පරෙණුව්ය ථිතෙපි තස්යානශ්වික්ෂේප නෙත්රෙත මුඛගන්ධවාහම්

20 පුෂ්පාවහඞ්ගෙ කඨිනං පලාශං වින්යනස්තරාහං නිජහස්තකාන්ත්යා‍ ප්රෂවාලකෘත්යෙඨ විනියොජයන්තී පත්යාාපරා සස්මිතමාලිලිඞ්ගෙ

21 ස්නිග්ධද්විජාලීරුතිරං ප්රිියඞ්ගුශ්යාංමද්යුසතිශ්චාරුතමාලකාන්තා බිහර්ෂි ගන්ධාහතභෘඞ්ගචක්රංත සන්මාධවී මණ්ඩපමෙතදාස්ය්ම්

22 මධ්යෙහලලාට තිලකස්ය ව්යගත්තිරොෂ්ඨද්යුිතිර්හාති ච පාටලෙයම් පුන්නාගසංයොගවිභූෂිතායාශ්චෙතශ්ව තෙ යාතමශොකභාවම්

23 කිං කෞතුකෙන ශ්ර්මකාරිණා තෙ බාලෙ ත්ය ජ්යෙුද්යාහනවිහාරරාගම් අස්යන ත්වමෙවොපවනස්යශ ලක්ෂ්මීරිත්යෙ‍වමූවෙ ලලනා යඛීහිඃ

24 තන්ව්යා් නවාශොකදලස්යල රාගඃ ප්රිෙයෙණ කර්ණෙ විනිවෙශිතස්යය ආනීලයා නෙත්ර්රුවා නිරස්තස්තස්යාක ජගාමෙව විපක්ෂරචක්ෂුඃි

25 පර්යන්තභූමෞ මදමන්දපාතං චක්ෂු්ර්නිධායාථ නිධීර්ගුණානාම උවාව වාචං නිකටොපයාතාං හාරිප්රංලාපඃ ප්රුතිහාරරක්ෂීුම

26 විලොකයන්ත්යොං විලසත්ප්රඃසුනං ලොහෙන කුර්වන්ති කුරඞ්ගනෙත්රාඃන ශුභාභිරෙනං නයනප්ර්භාභිඃ ශාරත්විෂං පුෂ්පතරුං තරුණ්යඃන

27 විහාති භෘඞ්ගිසරණිඃ සරන්ති ගන්ධාහෘතා චම්පකකුඩ්මලාග්රෙ‍ අන්තං ප්රිදිපස්යණ නිෂෙවමාණා ධූමාවලී කජ්ජලරෙඛිණීව


15


28 උදන්යියා වාරිවිගාහිතාය රක්තෝත්පලං තන්නිකටප්රඛරූඪම් විලොකායාක්ෂ්ණොඃ ශිතිකාන්තිජාලෛරින්දිවරත්වං ගමිතං හරිණ්යාඃව

29 සඤ්ඡාදිතෙ පද්මරජොවිතානෛඃ පරිභ්ර්මන්චාරිණි රාජහංසඃ ස්වවර්ත්මරෙඛාභිරසෞ විභජ්යව ප්ර්යච්ඡතීවාබ්ජවනං ඛගෙභ්යඃා

30 ඉයත්ප්රරමාණොපි සරඃප්රරදෙශස්තව ප්රවසාදෙන මමාස්තු භොග්යඃඃ ඉත්යේෂ ශොෂාය විසාරිතාංසො හංසාය සන්දර්ශයතීව මද්ගුඃ

31 පද්මඃ සිතොයං පවනාවධූතෛර්නිර්ධොතරාගො වු තරඞ්ගලෙශෛඃ කෘතාදිකර්මාපි න යාවකෙන සම්භාවිතො නු ද්රැාහිණෙන තාවත්

32 එවං වදන්නෙව වරාඞ්ගනාභිර්වෘතො වෘපෙන්ද්රොතපමබෙලගාමි තතඃ සලීලං සලිලං විහින්දන් ස දීර්ඝිකාං දිර්ඝභුජො ජගාහෙ

33 ‍තස්යොලරසි ක්ෂත්රරකුලෛකකෙතොස්තරඞ්ගදොෂා කමලාකරෙණ න්ය ස්තා මුහුඃ පඞ්කජරෙණුපඞ්ක්තිඃ සෞවර්ණසූත්රොශ්රි යමාතතාන

34 කාමිච රාමාජනමූරු දස්නං පද්මාකරො වාරිවිගාභමානම් විචිකරාග්රෙිණ ශනෛඃ සශබ්දං ව්යාකස්ඵාලයාමාස පෘථෞ නිතම්බෙ

35 තස්යා වගාහෙ වනිතාජනස්යො දූරිකෘතඃ පිනනිතම්බචක්රෛඃක ලබ්ධප්රාවෙශස්තනූෂූදරෙෂු ස්තනෛ රුදාසෙථ සරස්තරඞ්ගඃ

36 ක්රීාඩාපරික්ෂෝදහරයෙණ තාසාමුත්සාරිතෙ පඞ්කප්රෙණුජාලෙ තත්කඤ්චුකාදම්බුරුහාකරාම්හඃ කෞසුම්හතඃ කෘෂ්ටමිවාබහාසෙ

37 රාමාභිරුත්කණ්ටකදණ්ඩමග්රේ සම්භාවිතං නොච්ඡිදයා සරොජම් ඉන්දීවරාණාමුදහාරි පඞ්ක්තිර්දිප්තා මෘදුෂ්වෙව ජනස්යා ශක්තිඃ

38 අන්තර්ජලාවාරිතමූර්ති යාතුර්බාලා පරිෂ්වඞ්ගසුඛාය පත්යුඃා විස්නාය වෛමල්යජමපාං බභූව ව්ය්ර්ථඃ ප්රසසාදො හි ජඩාශයානාම්

39 භෘඞ්ගා නිලීනෙන සරොජෂණ්ඩෙ ‍යොෂිද්විතීයෙන නරාධිපෙන උත්සාරිතා වක්තුමිවාපරාසාං කර්ණාන්තමීයුර්නිහිතාවතංසම්

40 නෘපෙණ කෙලිකලහෙපරස්යාමශ්ඡින්නව්යනතස්යාඩම්බුජිනීපලාශෙ හාරස්යි විචීකණිකාඃ සමීපෙ පූර්වස්ථිතාඃ සංවරණාන්ය භූවන්

41 ක්රීයඩාවිමර්දෙ වලයස්යථ භින්නභ්රනෂ්ටස්යා වික්ෂොප විකෘෂ්යය හංසඃ ස්වච්ඡෙ ජලෙ බාලමෘණාලහඞ්ගශඞ්කාහෘතඃ ශඞ්ඛයස්යඃ ඛ්ණ්ඩම්

42 රොධොලතාමණ්ඩපයාතකාන්තාසම්භොගතඃ සර්පති කාඤ්චීනාදෙ රරක්ෂ රාජානමථ ව්ය්ලීකාදුත්ත්රාභසමුක්තඃ කලහංසනාදඃ

1643 නිරුද්ධහාසස්ඵුරිතාධරොෂ්ටඃ සද්යඃග සමාවිෂ්කෘතරොමහර්ෂඃ ජලාවමග්නප්රුමදොප‍ගූඪෙරුද්භාවකස්තස්යව බභූව ගණ්ඩඃ

44 ඵුල්ලං යදීදං කමලං කිමෙවමත්රෛරව නීලොත්පලයොර්විකාශඃ ඉත්යාගත්තශඞ්කො න සරස්තරන්ත්යාු හංසඃ සිෂෙවේ වදනං සුදත්යාඃ්

45 සුගන්ධිනිශ්වාසගුණාවකෘෂ්ටං මුඛෙ පතන්තං කරපල්ලවෙන දුර්වාරමන්තඃසලිලප්රවවෙශාන්තත්යාතජ කාවිද්භ්රසමරීසමූහම්

46 මත්ස්යෙලන චීනාංශුකපෘෂ්ටලක්ය්්ත කාඤ්චීමණිග්රාූසකුතූහලෙන ආඝ්රාාය මුක්තොපනිතම්බමෙකා සන්ත්රානසභුග්නභ්රැය චිරං චකම්පෙ

47 ව්යුරදස්තවාසාඃ සලිලං නෘපෙණ තත්යාාජ නො සව්යමපදෙශමන්යාූ ස්ථානෙ ප්රයයුක්තඃ කපටප්රඃයොගඃක්වචිද්භෘක්ත්යෙයව ජනං විපත්තෙ

48 හෘතාන්තරියා හෘදයෙශ්වරෙණ වරිඩොපතප්තා පයසඃ ප්රතසාදාත් ව්යාර්ථප්ර ණාමාශ්රැපනිපාතවෘත්තිඃ කාවිජ්ජලං සම්භ්රතමයාඤ්චකාර

49 සාමිප්රථබුද්ධස්යශ කුශොශයස්යත කොශෙ මුඛන්යාෙසනිරුද්ධදෘෂ්ටිම් ස්ප්රෙෂ්ටුං කයාචිත්තකලහංසශාවං නිඃශබ්දමුත්ඛණ්ඩිතවීචි සස්ත්රෙක

50 සංක්ෂෝභිතොද්දාමසරස්තරඞ්ගක්ෂිමප්තා කිලෛකා නෘපතිං කුවාභ්යාමම් ආහත්යෙ ධෘෂ්ටත්ව කෘතාපවාදව්ය්පායරම්යංණ මුහුරාලිලිඞගෙ

51 අන්යා පුරාණං නිජමෙව වීචිචික්ෂායලිතාඞගෙධිපතෞ පෘථිව්යාඃන මාර්ගං නඛස්යා ස්ඵුකුඞකුමාඞකං දෘෂ්ට්වා පරං ද්වාපරමාලලම්බෙ

52 කිං රාජහංසස්ය ශශාඞකබිම්බච්ඡායාමුෂච්චඤ්චුරියං ප්රඞවාලෛඃ බද්ධා නු ගන්ධොජ්ජ්වලකෙශරාග්රයව්ජෙදෙෂූ දිග්ධා නු සරොජකාන්ත්යා‍

53 හෘඞ්ගොයමින්දිවරමධ්යරපාතසඤ්චාරිතෛස්තද්ද්යුොතිරඤ්ජිතො නු නිධාය තස්මින්නිජපක්ෂිශොභාමාදත්ත නු ස්වාදුමතඃ පරාගම්

54 පද්මා පදං පද්මවනෙ විහින්නවිචීකණාර්ද්රවද්රැමතයාවකාඞ්කම් චක්රෙ චිරං චාරුතයා නු ලොභාදිත්යා්ස කාසාමපි තත්රර තර්කඃ

55 යාතො නු භෘඞ්ගඃ පතිතඃ පුරාස්මින්බීජත්වමෙවං නු විරිඤ්චිඍෂ්ටිඃ විපාකලනීලද්යුෘතිපද්මබීජං කොෂාදුදස්යෙිති කයාවිදුවෙ

56 ප්රිලයොපර‍ස්යාජ ගලිතාන්තරියෙ ව්යාවපාරයාමාස දෘශෞ නිතම්බෙ තඬස්තයන්තුව්යු්තවාරිධාරා නාලං බභූවාස්යෂ මුඛාරවින්දෙ

ජා - 2 17
57 සායං සමාදාය නිකාමපීතසුප්තද්විරෙඵං මුකුලං සරොජම් කාවිත්කරාස්ඵාලිතදිර්ඝදණ්ඩං හර්තුර්භුවඃ කාණයති ස්ම කර්ණෙ

58 ය‍ාතෙ පතඞ්ගෙ විසසර්ජ භෘඞ්ගාන්සමුච්ඡවසත් කෞමුදගන්ධලුබ්ධාන් සා පද්මිනි පද්මවිලොචනෙභ්යඃ ස්ථූලානිවොඪාඤ්ජනබාෂ්පබින්දුන්

59 නූනං පති වාසරජඞ්ගමානාං පර්යායවිශ්රාවමපරාර්ථතන්ත්රෞු එකො නිමජ්ජත්යපධිවාරි සින්ධොරන්යොශ ජභෞ තත්කමලාකරාම්හඃ

60 නිද්රාත හෘතා මභොජනිමිලතාක්ෂීව රුග්ණං මෘණාලිවලයං දධානා සරොජිනි තත්පරිභුක්තමුක්තා මූර්ච්ජාතුරෙව ස්තිමිතා විරෙජෙ

61 ද්වයං ද්ව්යොරම්බුරුහාකරස්යර කෘතොපකාරස්යා නිධාය ජග්මුඃ හෘඞ්ගාවලිෂ්වඤ්ජනමායතාක්යඃයොර පද්මෙෂු දන්තච්ඡදයාවකං ච

62 සරඃ සහංසං සහ කාමිණීභිර්විහාය තුල්යො වෘෂවාහනස්යව විභූෂිතො ලම්භිත භූෂජානිරධ්යාිස්ත සෞධං වසුධාධිනාථඃ

63 ආකෘෂ්ටදෘෂ්ටිර්ගගනස්යි ලක්ෂ්ම්යාව ලක්ෂ්මිභුජා වාසරසන්ධිභාජඃ කාවිත්කුවානම්රිතනුර්බහාපෙ බාලා ස්වාලව්යාජනෛකපාණිඃ

64 නිධාය තාපං තපනඃ පතත්යතසෞ ප්රාවාසිනිචෙතසි වින්තයාතුරෙ සකුඞ්කුමස්ත්රී කුවමණ්ඩලද්යුෞතිර්විලොලවිචාවපරාන්තසාගරෙ

65 ඉයං තනුර්වාසරසන්ධිචාරණී ජගත්සුජො වීද්රැිමහඞ්ගලොභිනී සමං විධත්තෙ මුකුලං සරොරුහෛර්භිරන්යතබාහො‍රපි හස්තපඞ්කජම්

66 කරෙණ වීචිචලයස්යු මස්තකෙ විභාව්ය‍මානස්ඵුරිතාග්රාකොටිනා ඉයත්ප්රතමාණං පයසඃ පයොනිධෞ නිමජ්ජ්යභ සන්දර්ශයතිව භානුමාන්

67 විකිර්ණසන්ධ්යාපරුණිතං ශතක්රයතොර්දිශඃ ප්රරදෙශාදභිනිෂ්පතත්තමඃ පතඞ්ගතෙජඃපරිතාපලොහිතං ජගත්ක්රාමෙණ ව්ර‍ජතිව නිර්වෘතිම්

68 හිමාංශුබිම්බෙ පුරුහූතදිඩ්මුඛස්මිතශ්රිවයං බිභ්රවති කොමලද්යුපතෞ ජහාති නිර්මොක මිවාඤ්ජනත්විෂා විඍජ්යඛමානං තමසා නභස්තලම්

69 අථෛවමස්යාාවසරෙ වවඃශ්රිමයඃ සමීක්ය්භස් නිෂ්ඨාමුපනීතමාස්ථයා අපායයන්ත ප්රමමදා මදාලසාඃ ස්ඛලද්භිරස්තං මධු ලම්බිතාදරාඃ

70 ප්රිමයොපනිතං පිවතොධිවාසිතං නෘපස්ය ගණ්ඩූෂමධු ප්ර කාමතං බභූව දන්තච්ඡදපල්ලවස්තදා නිපිතපානාවසරොපදංශකඃ

71 ප්රිදයෙණ වධ්වා මධු වාසිතොත්පලං විපක්ෂගගොත්රෙ ණ නිගද්යප ලම්භිතම් අපීතමප්යපක්ෂිි විධාය රාගවත්තතාන සද්යඃි ශ්රොමවාරි ගණ්ඩයොඃ

72 ත්විෂා මුඛෙන්දොරුත ශර්වරීකෘතඃ කරෙණ නිතෙ මුකුලත්වමම්බුජෙ ප්රිමයෙක්ෂනණස්යක ප්රතතිබිම්බමාචරත්සරොජකෘතං මධුභාජි භාජනෙ

73 යියාසුනා පඞ්කජගර්භසෞරභං මුඛං තදියං ප්‍රතිබිම්බමූර්තිනා සමන්මථෙනෙව තරඞ්ගිතාසවෙ මුහුශ්චකම්පෙ චපකෙ හිමාංශුනා


18

74 ස්ථිතස්යි මුග්ධා මදඝූර්ණලොචනා නිරූපයන්ත්යඃ් ශුචිරූප්යධභාජනෙ න රූපමින්දුප්ර්තිරූපගොපිතං විලාසවත්යොන මධුනො විජඣරෙ

75 ප්රපවෘද්ධවාමත්වමනන්යසසාධිතං විධුයමානාදපි පූර්වමාසවඃ ස්මරං නු තාසාංහෘදයෙ විලොවනෙ බබන්ධරාගං නු මුඛෙ නු සෞරහම්

76 ඉති ප්රයබන්ධාහිතපානකාතරං ප්රිුයාඞ්කතල්පෙ ශයිතං නිශාත්යයෙ විධාය වාක්යාපනි විධාතෘතෙජසං ව්යංබොධයන්මඞ්ගලවන්ති චන්දිනඃ

77 ජහිහි ශයනමුද්ගමස්යි කාලඃ සමුපනමත්යයනුරක්තමණ්ඩලම් භුවනශිරසි කීර්ණපාදධාම්නො භවත ඉව ක්‍ෂතතාමසස්යන භාගොඃ

78 විරාමඃ ශර්වර්යා හිමරුවිරුපෙතොස්තශිඛරං කිමද්යාසපි ස්වාපස්තව මුකුලිතාම්හොරුහදෘශඃ ඉතීවාතාම්රොණ ප්ර්හරති විබොධාය තරුණඃ කරෙණායං භානුඃ ප්රෙමදවනපර්යන්තසරසීම්

79 ද්විපාස්තෙ දන්තාග්රවස්ථිතකරමුදස්යා්නනතටං ශනෛරාකර්ෂන්තො නිගඩකෘතඣකාරම්පරම් සමුත්තිෂ්ඨන්ත්යෙෘති කරටතටලීනාලිවිතතිර් - නිරස්යතන්තො හෙලාවිධුතපෘථුකර්ණාග්රිපවනෛඃ

80 පාදෙනෛකෙන තිෂ්ඨන්පටුපටහ‍රවෛර්බොධිතො වාසයෂ්ට්යාං පශ්චාත්පක්ෂෙනණ සාර්ධං චිරශයනගුරුං පාදමන්යං චිතත්යො උත්ඵුල්ලොද්භූතපක්ෂතව්යුංතභිමකණිකාවෘෂ්ටිරායම්යච කණ්ඨං නිද්රා්ශෙෂාර්තදෘෂ්ටිර්නිනදති මධුරං කෙකයා තෙ මයුරඃ

81 එවං වන්දිප්රතවාදෙ චරති විසෘජතා චන්ද්රතපාදාවදාතං තල්පං තෙනානුවක්රෙප මලයතරුරසාමොදිතාංසද්වයෙන උන්නිද්රනශ්වෙතපද්මප්රයකරපරිකරච්ඡන්නවීචීවිතානා - දුද්යදන්මන්දං සරස්තඃ සලිලගුරුබෘහත්පක්ෂ්තිර්මල්ලාකාක්ෂඃ


ඉති ශ්රී‍මත් කුමාරදාසකෘතෞ ජානකීහරණෙ මහාකාව්යෙල තෘතීයඃ සර්ගඃ19

චතුර්ථඃ සර්ගඃ

1 අථ ස ප්රතවිජෘම්භිතෙ ශුවෞ විධුරශ්චෙතසි පුත්රෂකාම්යයයා සුබහුද්විජසාත්කෘතාඛිලද්ර‍විණඃ ස්තොමමයෂ්ට භූපතිඃ

2 විඵලෙ බහුශස්තදධ්වරෙ සති පුත්රීියමනන්තරං ක්රඃතුම් නිරවර්තයදෘශ්යශශෘඞ්ගං ඉත්යණභිධානප්රරථිතස්තපොනිධිඃ

3 පුරුෂඃ පරිගෘහය කඤ්චන ශ්රිංතවාමීකරභාජනං චරුම් උදියාය රුවා පරිජ්වලඤ්ජ්වලතො රොහිතවාජිනස්තතඃ

4 ප්රරවිවෙශ විශාම්පතිශ්වරුං චතුරංශීකෘතතෙජසාත්මනා ප්රයවිධාතුමරාතිනිර්ජිතත්රිරදශාස්රතස්ර වවෘෂ්ට්යයවග්රෙහම්

5 දයිතාභිරනන්තතෙජසා මුනිනාසෞ පරිජප්යා ලම්භිතඃ තිසෘභිඃ ප්රරවිහජ්ය් භූපතෙරශිතො ගර්භමබීහවව්වරුඃ

6 සුතයොර්භවතඃ ස්ම වාලිජිත්හරකෞ කෝසලකෙකයෙන්ද්රොයොඃ යමජෞ යමතුල්යව තෙජසෞ සුපෘවාතෙ සමයෙ සුමිත්රගයා

7 අථ දිව්යවමුනිප්රසවර්තිතප්රතසවානන්තරජන්මකර්මණාම් රුරුවෙ වරුජන්මනා දශා තනුසන්දර්ශිතදන්තකුඩ්මලා

8 න ස රාම ඉහ ක්ව යාත ඉත්යදනුයුක්තො වනිතාභිරග්රනතඃ නිජහස්තපුටාවෘතානනො විදධෙලිකනිලිමර්භකඃ

9 මුඛමාහෘතධූලිගණ්ඩයොඃ කරසෘෂ්ටාඤ්ජන දානමස්යො තත් වදනං සුරදන්තිනො යථා විබභෞ දන්තචතුෂ්ටයොජ්ජ්වලම්

10 කතරස්තව තාත උව්යෞතාමිති ධාත්රිවවචනෙන චොදිතඃ රුචිරෙණ කරෙණ නිර්දිශඤ්ජගදීශං ප්රතමදෙන සන්දධෞ

11 අපි කිඤ්චිදිතො ලබාමහෙ රඝුනාථෙති ගුරොරුපෙයුෂඃ වදනස්යණකුවාග්රත එව ස ස්මයමානො මුදමාදධෙ ශිශුඃ

12 අයි දර්ශය තත්කිමුන්දුරාද්භවතොපාත්තමිති ප්රධවොදිතඃ ප්රසවිදර්ශයති ස්ම ශික්ෂ්යා නවකං දන්තචතුෂ්ටයං ශිශුඃ

20


13 ඉතරෙපි සරොජශීතලෛර්මෘදුහිඃ සාඤ්ජනරාජිභිඃ කරෛඃ චරණෞ සමවාහයන්පිතුඃ ශයනෙ ම‍ාතෘජනෙන චොදි‍තාඃ

14 ශයනියගතස්ය භූපතෙඃ ශිශවඃ ක්රොිඩනිවෙශවාඤ්ඡයා නිශි වර්ධිතමාතෘසම්මදං කලහං කොමලජල්පිතං වසධුඃ

15 ක්රමමශශ්වරුජන්මනො වපුඃ පරිවෘද්ධිර්මහිතා මහීයසඃ ප්රිතිවාසරමායුෂඃ ක්ෂනයස්ත්රිෘදශාරෙරපි තුල්ය මා සතුඃ

16 ධනුෂි ප්රුතිලබ්ධපාට්වෙ නෘපතෙරන්යමතරෙද්යු රාත්මජෙ භවනං භුවනස්යර ශාසිතුඃ ප්ර්තිපෙදෙ මුෂිතක්ර‍තුර්මුනිඃ

17 ස්වකිරිටමණිප්රශභාම්බුහිඃ ප්රිථමං ක්ෂාරලිතපාදපඞ්කජම් නෘපතිඃ සමබීහවන්මුනිං පුනරුක්තෛරිව පාද්යථවාරිහිඃ

18 කුශලං පරිපෘවිඡ්යි සර්වගං චිරතං රාජමුනිං ජගෞ මුනිඃ උපවිෂ්ටමසෞ භුවස්තලෙ ගිරම‍ධ්යා් සිතරත්නවිෂ්ටරඃ

19 ස්වජනාදපි ලබ්ධවෛශසෙ නෘපතිත්වෙ ශඨභෘත්යාසම්පදි ප්රිෂයවාදිරිපාවජි ස්ථිතො නෘප දිෂ්ට්යා කුශලෙන වර්තසෙ

20 විෂතො භවබන්ධභෙදිනා දහතශ්වෙතසි යොගවහ්නිනා න ජහාති විපන්තිරද්යධ නඃ පරසම්පත්තිෂු නිඃස්පෘහානජි

21 අනුයාන්ති සමන්තතො මඛෙ නිපතව්ඡොණිතවෘෂ්ටයො දිශඃ පවනාහතවෘන්තවිව්යු තප්රනසවාඃ කිංශුකකානනශ්රි යඃ

22 ස්ඵුරදර්චිපි දෙවතාමුඛෙ ධෘතවෛකඞ්කතසාධනස්රැාවාම් මිෂතාමපි නස්තපස්යිතාං හුතමද්යකශ්ව උදස්යරතෙ රිපුඃ

23 ජහි තං යුධි පශ්යයතොහරං ගුරුණා රාමශරෙණ රාක්ෂිසම් සදසඃ සමයෙෂු වෘත්තයෙ විධිනාහූතහුතාංශභාජිනඃ

24 ජනමින්ද්රයරිපුස්ත්වදර්පිතං යමිනං න ක්රාමතෙ විහිංසිතුම් ශශිනං මෘගශත්රුරාශ්රි‍තං න මෘගං ප්රාිර්ථ‍යතෙ හි ජාතුවිත්

25 උරගා ඉව සර්මපීඩිතාඃ ක්රංතුශත්රුව්ය්ථීතාස්තපස්විනඃ උපයාන්ත්යුගපතාපනාශනං විපුලං ත්වුද්භුජවන්දනද්රැවමම්

26 වයමර්කකුලෛකසංශ්රශයා න පරං භූපතිමාශ්ර‍යාමහෙ න යතන්ති හි ජාතු පල්වලෙ ජලදා වාරිධිපානලම්පටාඃ

27 ත්වදණුප්රිලයමාශ්රියාමහෙ න පරස්මාදතිවිස්තරාණ්ය්පි පයසඃ කණමෙව වාතකො ජලදාදත්ති බහූනි නාන්යලතඃ

28 නෘපතාවිති වෙදිතාපදා මුනිනා ජොපමභූයත ක්ෂරණම් මහතාං න කදාවිදර්ථිතා ගුරුනිර්බන්ධවිනෂ්ටසෞෂ්ඨවා

21

29 පරිපූතතනුර්ද්විජාශිෂාශුභයා තාතරසාවෘතඃ ස්වයම් පෘථුකඃ පෘථුකීර්තිරර්පිතො භවති ශ්වඃ සමරාය යාස්යසති

30 ඉති වස්තුමවස්තුකාඞ්ක්ෂි්ණෙ ස මුදාස්මෛ සමුදාහෘතප්රි යඃ ශරණං ශරණාර්ථිනෙ දදෞ වශිනෙ විශ්වභුජො නරෙශ්වරඃ

31 චලිතෙ ච සුතං තපස්යවති ප්ර ථමාහූතමෘෂෙර්නමස්ය්යා උපනීය චිරාය වර්ජිතං ස්වයමඞ්කං ප්රිියමාදදෙ වචඃ

32 සමවෙදි වචස්ත්වදර්ථිනා කථිතං යද්දුරතික්රෙමං ත්වයා අවධූය තතස්තදාපදං විනු බාණෙන යශඃ කුලොචිතම්

33 අවිජිත්ය සදා නු රක්ෂිතතුං න භුවඃ ශක්ය්තයා ජයෛෂිණාම් තනු දිග්ජයසම්හෘතො මහාන්විභවොයං භවතඃ ප්රමසඞ්ගතඃ

34 භුවනානි බිහර්ති කශ්වන ස්වජනානෙව පරඃ ප්රුයත්නතඃ ඉතරස්තනුමෙව කෙවලං ප්රතභුරන්යොන හරණෙපි නාත්මනඃ

35 ඉති පක්ෂංචතුෂ්ටයෙ ස්ථිතෙ රඝවඃ පූර්ව මුදස්යම මානිනඃ ක්ෂසපයන්ති යශඃ ක්රුමාගතං න හි පක්ෂාුන්තරසම්පරිග්රෛහාත්

36 ජනමන්යයහිතප්රුවර්තිනං ස්වයමෙවාහිසරන්ති සම්පදඃ නියතං නිජකෘත්යයලම්පටඃ පුරුෂඃ ස්වාර්ථත එව හීයතෙ

37 පුරුෂස්ය‍ කෘතං භුජද්වයං ප්ර විධාතුං ද්වයමෙව වෙධසා සුහෘදාමුදයං ච විද්විෂාමවලෙප ප්රභතිඝාතමෙව ච

38 ශරණොපගතං න පාති යො න හිනත්ති ද්විෂතාං සමුන්නතිම් න ය බාහුරසාඝනක්ෂ මො නරවෘක්ෂතප්රමභවඃ ප්රයරොහකඃ

39 පරකෘත්යෂජඩො යශොර්ජනෙ ජඨරෛකප්ර්වණො නිරුත්සුකඃ පශුරෙව නිගද්ය්තෙ බුධෛර්යවග්රාෙසනිවෘත්තමානසඃ

40 න පශු පුරුෂාකෘතිර්යතො නෘගුණ භ්රඨෂ්ටතයා න පුරුෂඃ විරතව්රනතපෞරුෂස්පෘහඃ කිමු කොපි ද්රුහිණෙන නිර්මිතඃ

41 අකෘතද්විෂදුන්නතිච්ඡිදඃ ශ්රිකතසංරක්ෂ ණවන්ධ්ය කර්මණඃ පුරුෂස්යඅ නිරර්ථකඃ කරො නනු කණ්ඩූයනමාත්ර්සාධනඃ

42 න ච යස්තනයො යශොර්ජනං කුරුතෙ නාප්යනනුයාති සත්පථම තනයඃ කිල සොපි සාඞ්ගනා න ච වන්ධ්යාත කිල තෙන සූනුනා

43 අශනෙ රසනානි භූරිශඃ කෘතයොගානි මුඛෙෂු දෙහිනාම් න න සන්ති තදෙෂු දුර්ලභං ප්රොභු යත්ස්යා්දභයං ප්රඃජල්පිතුම්

44 අපි ජීවිතසංශයෙෂු තෙ න පරිත්යාමජ්යයමිදං කුලව්ර‍තම් සුලභං ප්රපතිජන්ම ජීවිතං හෘදයං ධර්මරතං හි දුර්ලභම්

22

45 ශවඩිණ්ඩිමතාමභිව්රීජත්යධභිෂෙකොත්සවදුන්දුහිඃ ක්ෂ‍ණාත් ඉති පාතිනි ජීවිතෙ කථං සුඛමාලම්බ්යජ ඍජන්ති සත්පථම්

46 යශසි ව්රෙජ යත්නමුජ්ඣතස්වසුඛප්රීෂතිරුපෛහි වා තපඃ අධිගම්යිමසාරමස්ථිරං විෂයාස්වාදසුබං පශොරපි

47 යශසා සුකෘතෙර්න සංග්ර හො නියතං ධර්මමුපාර්ජතො යශඃ අනුගච්ඡ තදෙකසඞ්ග්රෙහාදුහයං ලභයමිතිහ සත්පථම

48 තනු තාවදිහෛව සජ්ජන ප්රයතිරක්ෂා්විධිගම්යඃමක්ෂජයම් ඵලමින්දුකරොපරඤ්ජිතප්රසහසත් කෞමුදකොමලං යශඃ

49 සහසා සහ කෞශිකෙන තත්ප්රසතිපද්යං ප්රියතස්තපොවනම් යුධි ඝාතය තං නිබර්හකං යමිනාමූදග්ර වික්රශමඃ

50 පිතුරිත්ථමනාකුලං වචස්තදුපශ්රුත්යර නනාම පාදයොඃ සහ සිද්ධවනං යිසාසුනා සමරායාවරජෙන රාඝවඃ

51 තමසි ස්ඵුරදංශුමද්ද්යුජතිප්ර හෘතෙ සංසදි සෞඛරාත්රිණකඃ යතයෙ නිරයීයතත්සුතෞ නෘපතිර්මන්ත්ර‍පවිත්ර්දංශිතෞ

52 අනුජග්මතුරෙනමාතුරෛනෙුයාතෞ මුනිමශ්රුවර්ෂිණඃ අශිවෛකවිචින්තයාකුලෛර්හෘදයෛර්පෞරජනස්යන රාඝවෞ

53 යමිනඃ පථි චෛතිහාසිකාදභිශෘණ්වන්විවිධාශ්රායාඃ කථාඃ ක්ලමථුං න විවෙද විද්යියා බලයානිතබලඃ ස රාඝවඃ

54 අථ වජුභාතඃ සුහුර්ද්දෘ‍භො විෂයො යඃ ස්නපනෙන වි ශාතඃ නෘවරො නිජගාද තත්පුරං පිශිතාශීනිහතං නිරීක්ය් යඃ සඃ

55 න භුනක්ති පුරා පුරශ්රිනයං පරිතඃ කිර්ණකරඞ්කශඞ්කරා අවමග්නශිරඃකපාලදෘග්විවරප්රෝශද්ගතශාද්වලා මහි

56 ඵණිභිඃ ප්රවතිබිම්බමාතරඃ ශිතිභිර්හාන්ති ශිරොවලම්බිහිඃ රචිතෛරිව වෙණි බන්ධනෛර්විරහාදස්යබ පුරස්යන ශාසිතුඃ

57 භුවි භොගිනිහං විලොකයංස්තුදුමො හාරමහාර්යවෙපථුඃ හරිහස්තහතස්ය හස්තිනඃ කරරන්ධ්රො නිහාතං නිලියතෙ

58 ප්රයතිමා විශදෙන ලූතිකාපටලෙනාවෘතවෘෂ්ටිරික්ය්ෙිතතෙ රුදිතෛරිව පුෂ්පිතෙක්ෂතණා විපුලත්රාලසකෘතෛරනෙකශඃ

59 ශ්ලථහිත්තිවිරූඪභූරුහස්ථිරමූලාග්ර‍විනිර්ගමක්ෂ‍තම් ස්ඵුටතීව භාශං ශුවාතුරං හෘදයං තද්ගෘහවිත්රායොෂිතාම්

60 නකුලඃ පරිජිර්ණවෛබුධප්රිතිබිම්බානනමධ්යගරන්ධ්ර්තඃ ස්ඵුරිතං පරිකර්ෂති ක්රුධා රසනං තස්යර යථා සරිසෘපම්

23

61 ඉති ජල්පති තත්රධ රාක්ෂරසි පුරතඃ ප්රානදුභුද්භිදෙලිමා මකරාකරපායිධාමභිඃ ක්ෂතතයක්ෂාාකෘතිරුග්රරවිග්රපහා

62 නවකෘත්තවිලාසිනිකරප්රෂසවොත්තංසවිභූෂිතානනා නෘශිරස්තතිමෙඛලාගුණස්ඵුරණක්රූරකටුකණත්කටිඃ

63 පරිතඃ ස්ඵුරදාන්ත්රරපාශ්යියා පරිණද්ධාකුලකෙශසන්තතිඃ ඝන ශොණිතපඞ්කකුඞ්කුමප්ර්විලිප්තස්තනකුම්භභිෂණා

64 ඉති තාමතිහිමදර්ශනාමභිවික්යොත හයතස්තපොධනම් ධනුෂොරවනීභුජඃ සුතෞ සපදි න්යභස්තශරාවසෂ්ඨතාම්

65 ඍණිනො නාපතෙරිදං වචස්තනයං වික්ය්ත ජගෞ කාතස්මයඃ ස වසිෂ්ඨ තනූජපාතිත ක්ෂිතිපස්වර්වසතිප්ර්දො මුනිඃ

66 ඉති සාර්වජනීනසම්පදඃ ප්රවලයං දෙශවරස්යා තන්වතීම් අනිහත්ය ශරෙණ සූරිඟිස්ත්වමධර්මො ධ්රැරවමෙෂ ගියසෙ

67 ගතමන්යු්රවර්ණවෘත්තයෙ න වධඃ ස්ත්රෛරණ ඉති ප්රගචින්තයම් කුලිශෙන විරොචනාත්මජාං නිජධාන ත්රිෙදිවස්ය‍ ශර්මණෙ

68 වනිතාවපුෂි ද්විෂජ්ජනෙ පුරුෂාකාරවිශෙෂිතෙපි වා ප්රිහෘතෙ කරුණාවලම්බනං න හි භද්රංශ කරණං ශරීරිණාම්

69 යුවතෙරපි සාධවඃ සුබෙ ජගතො ලුප්තවතශ්චිරස්ථිතිම් තුලයන්ති න රාම වික්රපමං ද්විෂතිතාපමගුණ්යචවෘත්තිභිඃ

70 අපි විත්යක ඉදං යශඃශ්රිතයං භජතෙ පෞරුෂරොෂවිත්තයොඃ න තපොනිධනායිෂා රණෙ භවතොරම්යුංදිතෙ ධනුර්හෘතොඃ

71 ද්විජවෘද්ධනිෂෙවණක්ෂුමං යුවයොරායුධයුද්ධතන්ත්රුයොඃ න විරොචනවංශජන්මනොර්මහතොඃ ශ්රෞශත්රරමිදං විරාජතෙ

72 ඉති මුනි චොදිතො හෘදි සුකෙතුසුනාමිපුණා රඝුපතිරක්පිණොදශනිපාතපටුධ්වනිතා ස්ඵුටිත කුවාන්තරසුවදඍක්ස්රුතිනඃ කරණා- ත්ප්රිථමමපායයුස්තදසවො නු ශරො නු බහිඃ

73 ඍෂිරිති විඝ්නඝාතවිධිසඤ්තිත සද්යබශසං තනුජමයොජයද්දශරථස්යතසුරාස්ත්රයගණෛඃ අසුරනිශාචරක්ෂයතජපානපරෛර්විකස- ඬසිත හුතාශනාද්යු‍තිපිශඞ්ගිතදිග්වදනෛඃ

24
74 උපගතවන්ති රාමමථ තානි තතානි රුවා වදන විනිර්ගතජ්චලිතවහ්නි ශිඛාවිතතෙ දශනචතුෂ්ටයං පටු දධන්ති බහිඃ ප්රතසුතං ධශධරඛණ්ඩකොණකුටිලස්ඵුට කොටිඛරම්

75 රක්ෂොටහව්යඛහවිර්භුජං පථි තථා සන්ධුක්ය්යොඃ ශස්ත්රෙචන්ධනෛඃ කුජත්කොකිලමාශ්රලමස්ය් නිකටං සායං ප්ර පෙදෙ මුනිඃ ප්රතත්යු්ද්ගම්ය‍ සුදුරමෙව හරිණෛරන්වියමානො බහිශ්- ඡෙදය ප්ර‍සාතෛරසෙකිමලතාජාලප්ර‍වාලශ්රිරයඃ

ඉති ශ්රී‍මත් කුමාරදාසකෘතෞ ජානකීහරණමහාකාවෙය චතුර්ථඃ සර්ගඃ


25


පඤ්චමඃ සර්ගඃ

1 තතස්තනං තාපසකන්යරකාජනප්රහසිත්තසංවර්ධිතවෘක්ෂබමණ්ඩලෛඃ සහස්රතශස්තානිතසාමනිස්වනප්රකවර්තිතාඛණ්ඩශිඛණ්ඩිතාණ්ඩවම්

2 විහඞ්ගපානාය තලෙ මහීරුහාං නිවෙශිතාම්හඃපරිපූර්ණ භාජනම් විශොෂණාර්ථාහිත පුණ්යමවල්කලප්රමතානනම්රිකෘතවෘක්ෂණමස්තකම්

3 කෘතාසු නීවාරවිභාගවෘත්තිෂු ස්වකීයමංශං මෘදුහස්තසම්පුටෛඃ හරද්භිරාලොහිත ගණ්ඩමණ්ඩලෛඃ ප්ලවඞ්ගමෛඃ සෙවිත ශෛලකන්දාරම්

4 ස්වමඞ්කමාරුහ්යම සුඛං පරිෂ්වපත්කුරඞ්ගහාබප්රමතිබොධශඞ්කයා චි‍රොපවෙශව්යඩථිතෙපි විග්රුහෙ සුනිශ්චලාසිනජරත්තපොධනම්

5 හිරණ්යකරෙතඃශරණානි සර්වතඃ ප්රගවෘත්තපුණ්යාලහුතිධූමධූසරම් බෘහල්ලතාතානහෘතඃ ඵලෙග්රරහෙරධස්තරොරාශිතශායිතාතිථිම්

6 තපස්විවර්ගස්යල වධූෂු වහ්නයෙ විතන්වතීෂු ප්රමකෘතාං බලික්රිූයාම් මෘගාඞ්ගනාභිඃ පරිලිහ්යර ජිහ්වයා විනොදිතත්යා ජිතරොදනාර්හකම්

7 බලික්රිඃයාතානිතලාජකර්ෂණෙ සෙමෙතකීටප්ර්තිඝාතශඞ්කයා කුශස්ය‍ මුෂ්ට්යා් ශනකෛස්තපස්විහභිඃ ප්රඞමෘජ්යූමානානල මන්දිරොදරම්

8 මහීරුහභ්රපෂ්ටවිහඞ්ගපොතිකාස‍ුඛොපවෙශාය තපස්විසුනුභිඃ ඉෂිකතූලෙන ද්විධාය මාර්දවං කචීත්සමාසජ්ජිතනීඩපඤ්ජරම්

9 සවාරිමෘත්ස්නාපරිපූර්ණකර්පරප්රාජන්ය්මානාඞ්ගුරබීජමෙකතඃ ප්රකභාෂ්ටසාරඞ්ගකිශොරවල්ගිත ප්රතකීර්ණපුඤ්ජිකෘතශුෂ්යජදිඞ්ගුදි

10 සමීරණෛරාහුතිගන්ධපාවනෛර්විතානිතොද්දාමශිඛණ්ඩිනිස්වනම කුමාරයුග්මෙන විවෙශ කෞශිකස්තපොවනං කත්තපසාමධිශ්රඛයඃ

11 තතඃ සුතං වෛබුධලෞකිකීමෘෂිර්විධිත්සුරිෂ්ටිං නෘපතෙරතන්ද්රිකතම විරාය තද්රඃක්ෂුණ රූප්යධමාදෘතඃ සමාදිදෙශ ප්ර‍කෘතාය කර්මණෙ

2612 තමග්නිමින්ධන්ස රිපොරධික්රපතු ක්ෂදමාභුජඃ සජ්ය‍ශරාසනඃ සුතඃ රිරක්ෂිපුස්තං පරිතඃ පරිභුමන්හෘතො ජගාදාවරජං වනශ්රිතයා

13 අඛාතමාහාවමනුප්ත්රිනමං පරං සදාඵලං සස්යාමිදං තපොජුෂාම් බිහර්ති නීවාරවදම්බුජාකරශ්රි්යා පරීතං සතතං තපොවනම්

14 සවෙදවෙදාඞ්ගවිදස්තපස්විනො විදන්ති යත්නෙන පදං යමව්ය යම් ස ලොකකෘත්යාදනි විචින්ත්යත කානිචිත්තපස්යෙති ස්මහෙ පුරාතනඃ පුමාන්

15 සුදර්ශනච්ඡින්නසමාහෘතෙන්ධනං ද්වි‍ජෙන්ද්රදපක්ෂ ව්යමජනෙන විජිතම් ත්රිකනෙත්රනමුරුත්ය්න්තරමාදිපුරුෂො ජුහාව හව්යෛවරිහ හව්යවයාහනම්

16 තපස්යිති ස්වාමීනි ශත්රුගාතනෙ සමිත්කුශච්ඡෙදනමාත්රකතත්පරඃ සුරාරිවක්ෂඃ්ක්ෂතතජාසවං තදා සුසංයතො නාභිනනන්ද නන්දකඃ

17 රණං රණද්දුන්දුහිහෛරවං තදා ගදා සමභ්යෙයත්ය භයං විතන්වති ශිරස්යව පධ්වස්තශිරස්ත්ර ජාලකෙ නිමජ්යා මජ්ජාං න ජඝාස විද්විෂාම්

18 භියඃ ස්වකොශාහෘතවාරිධාරයා වනං තරූණාමනුගෘහ්ණතා නවම් රණෙෂු ශුෂ්කාශනිහෛරවෛරවෛර්න පාඤ්චජන්යෙතන ජනස්ය් තෙනිරෙ

19 සලීලමුද්දණ්ඩසරොජවිෂ්ටරෙ නිෂද්යර පාදෙන පුරොවලම්බිනා පරිස්පෘශන්ත්යාද වලවීචිමස්තකං කලං කිලාගායි තදා න පද්මයා

20 එණාවතාමුඬරණෙෂු වාරිධිප්රතවාහසික්තාවුදයාවලස්ථිතඃ ව්යසශොෂයන්න ප්රාතිසූර්මයමායතං විතත්ය් පක්ෂා වධිපඃ පතත්රිහණාම්

21 විහාරමාරන්යනකමිෂ්ටවස්තදං විහාය වල්කෙන ජටා විතූස්තයන් ඉතඃ කිල ක්රොරධපරාහතඃ පුරා හරිඃ ප්රිතස්ථෙ බලිබන්ධසිද්ධයෙ

22 තතඃ ප්රරභුත්යෙුව ගුණස්යය සමුපදා හිරණ්යිගර්භස්යප විධූතහිංසයා තපස්විනාමෘද්ධමිදං නිෂෙව්යභතෙ ශමාවහං ශ්වාපදසම්පදා පදම්

23 විලොක්යද ද්විපිනමෙනමග්රහතඃ පුගෘහ්යා ප්රිවඡෙ ශිශවස්තපස්විනාම් මෂීපයඃසෙකකෘතානිවාසිතාන්යයදඞ්ගබින්දුන්ගණයන්ති චාපලාත්

24 ඉමෞ හරී සංහෘතරොෂශඞ්කිතෞ නිතාන්තතප්තෞ තපනස්යි දිපත්භිඃ තලං ගජස්යම ස්තුතගණ්ඩසම්පදඃ ඵණාතපත්රංෞ ඵණිනශ්ව වාඤ්ජතඃ

25 තථා ගිරං ව්යාසහරතෛව රොදසී විතත්යණ යාතං පතනෙන රංහසා විධූනයත්තද්විපිනං ද්විෂද්බලං ධ්වජෛරුපාලක්ය්ස ත කාකලාඤ්ඡනෛඃ


27
26 කෘපාණපත්රෙද ශරදම්බරත්විෂි ප්ර‍රොෂරක්ෂඃත ප්රංතිබිම්බවිග්රදහම් යමඃ සමාස්යාාය බහෞ විගෘහ්ණතාං ස්ථිතෝ යථා ජීවිත පානලිප්සයා

27 පිශාචරක්ෂබස්තතිභිර්නිරන්තරං කෘතාන්ධකාරං රථචක්රකරෙණුහිඃ අසඞ්ඛ්යසගෘහ්යා අපි තත්රි සෛනිකා ජගජ්ජගුඃ සත්වරජස්තමොමයම්

28 චකාර ලක්ෂංෘ ප්ර ථමො නභශ්රිකතං බලං ක්ෂිතිස්ථාමනුජො ඛලොත්තරඃ පුවත්තුරඞ්ගාමතිදන්තයද් විභුං ‍ජඝාන පඞ්ක්තිං පදිකොපි විදිවිෂාම්

29 යුධි ද්විපා රාමශරෙණ දාරිතාඃ කෘතත්වරාධොරණමුක්තකන්ධරාඃ යතො ධරණ්යාධමනුකෘෂ්ටවාරිදං දිවඃ පතන්තො රුරුජුඃ ස්වසෛනිකාන්

30 ශරාසනෙ වර්ත්මනි ලක්ෂරභෙදනෙ ‍පරෛරුපාලක්ය්ෂාමත නෙෂුසන්තතිඃ ඍතොපි හෙතොරිව දිර්ණවක්ෂ සො නිපෙතුරස්යු ප්රපධනෙ සුරද්විෂඃ

31 තථාස්යද යොඬුර්ධනුෂො විනිඃඍතා ජවෙ විශෙෂං විදධුඃ ශිලිමුඛාඃ යථා ගුණස්යා ධ්වනයො යුධි ද්විෂාං නිපාතශබ්දෙන සමං සමුද්යියුඃ

32 සුරාරිහස්තව්යුයතශස්ත්ර ජාලකාන්ය ලබ්ධලක්යාඃ ණි චිරං නහස්තලෙ විශුෂ්කපත්රාප්ර‍තිමානිතච්ඡරප්රලතානවාතොපහතානි බභුමුඃ

33 ප්රාසර්පතාමාහිතපක්ෂාතිධ්වනික්රමතුද්විෂො රාජසුතස්යර පත්රිහණාම් ප්රුහඤ්ජනෙන ප්රපතිලොමමාහෘතෛඃ ශරෛර්නිජෛරෙව දෘඪ නිජඝ්නිරෙ

34 ක්ෂාතං පෘෂත්කෙන බලං පතත්රිෛණාං පථඃ පතත්තත්තනයස්යෙ භූභෘතඃ නිපාතඛෙදාදශිවෙ භුවස්තලෙ භියෙච තූර්ණ ජහුරන්තරාසවඃ

35 ශිතාඞ්කුශන්යාල සවිධූතමස්තකාඃ ශිරඃසමීපෙ විනිවිෂ්ටබාහවඃ භෘශං නදන්තො යුධි තං ප්රෙහාරිණං හයාදයාවන්ත යථාරිදන්තිනඃ

36 ද්වීපං කරීරියුගමූලඛණ්ඩිතප්රූශීර්ණ දන්තං සමදෙන පශ්යවතා ස්මරාවතාරව්යපථීතෙන චෙතසි ක්ෂරණං විචක්රෙං නිකටෙරිදන්තිනා

37 පරං ප්රකහර්තුං ප්රෂතිහෘත්ය් රංහසා කරං කරී යාත මුදග්රතවිග්රිහඃ ශශාක මොක්තුං න භූජස්යථ මණ්ඩලෙ ශරෙණ භිත්වා නිඛිලෙ නිකිලිතෙ

38 දෘඪං විහිද්යොථරුයුගං තුරඞ්ගමෙ නිකිලිතෙ රාමශරෙණ වෙගිනා හයෙන කශ්විද්භයමූඪවෘත්තිනා කාතෙයි දොෂෙ ‍විවචාල නාසනාත්


28

39 රිපොරපූර්ණෙන්දුමුඛෙන කශ්චන ස්ථිරාසනඃ පත්රිවයුගෙන රාක්ෂ සඃ නිකාත්තයොරප්යපධිජානු පාදයොඃ පපාත වෙගෙන යතොන වාජිනඃ

40 දධාය ධාවන්නභිශත්රුවිද්විෂඃ ශරෙණ කෘත්තච්යුිතමස්තකොපරඃ හෘතායුරප්යායදිකෘතෙන රාක්ෂිසො ජගාම වෙගෙන පදානි කානිවිත්

41 ජවෙන කශ්විජ්ජවනාම්බුදොපමං විහායසා වාහයදශු දන්තිනම් නිපත්යර කුම්භෙ තරසා ද්විධා ග තෛඃ ක්ෂවණං සිතාභ්රෛඃක කෘතකර්ණචාමරම්

42 පෘෂත්කභින්නොදරරන්ධ්ර නිර්ගතං ස්වමාන්ත්රෛමත්කෘත්යස බුරා ග්රිපාතනෛඃ දිශි ක්ෂිපන්ත යුධි වෙගධාරයා භුවොපරො වාහයති ස්ම වාජිනම්

43 නිකෘත්යු සෞමිත්රිො රථාඞ්ගධාරයා ක්ෂිපාචරඃ ස්වං තරසාපවර්ජිතම් කෘධායුධීකෘත්ය් භුජං මහීභුජඃ සුතං ජඝාන ධ්වනිකම්පිතාවලඃ

44 පරෙණ ශත්රො රුපදණ්ඩමස්තකං න්යවමජ්ජදර්ධෙන රථාඞ්ගමීරිතම් ‍තමෙව දණ්ඩං පරශුං විධාය තං ශිරස්යතරාතිර්නිජධාන සස්වනම්

45 ස්වපාණියන්ත්රවව්යුසතශස්ත්රරසාදිතං විධාය වෘන්දං බහුධා සුරද්විපාම් රණාය කොශාදසිමීශිතුඃ සුතශ්වකර්ෂ කෘෂ්ණං විවරාදිවොරගම්

46 පරස්යී සෞමිත්රි කෘපාණපාටිතද්විධාභවද්දෙහහෘතඃ සමග්රධතාම් ශරෙණ පාර්ශ්වෙ නෘහරිර්නිකීලයන්ව්ය‍ධත්ත රොෂෙණ නු ලි ලයා නු සඃ

47 කරං රණාය ප්ර්තිහෘත්ය‍ ධාවති ද්විපෙ නිජඝ්රෙඃ තනයෙන භූභුජඃ බහූතනි ඛණ්ඩානි විධිත්සුනාසිනා සමෙත්ය‍ සම්පිණ්ඩිත එව තත්කරඃ

48 කෘපාණකෘත්තස්යස දෘඪෙ‍ාරුයන්ත්රිිතං න පශ්චිමාර්ධං නිපපාත සාදිනඃ තුරඞ්ගවල්ගාදෘඪ සක්තමුෂ්ටිනා ‍පරෙණ භාගෙන ච ලම්බිතං පුරඃ

49 පරෙණ බඩ්ගෙනුපපාත පාතිතෙ සුරාරිරුත්තානවිඍෂ්ටවිග්ර හඃ අපි ව්යලපායෙ සති සත්වමානයොර්ද්විෂෙ න දිත්සන්නිව පෘෂ්ටමාහවෙ

49 පරික්ෂරච්ඡොණිතසික්තමූර්තයො නිමග්නබඩ්ගෙ ජටරෙ සුරද්විෂඃ පරස්පරස්යර ප්රතසභං සමුචඡ්චසත්ප්රවහාරවාතෙන පුනර්විශොෂිතාඃ

51 තතස්තතාසෘක්ස්රසවලොහිතාම්බරඃ ශ්රි යං ජපස්යාාමුපයන්තුමුද්යෂතඃ යථෙෂ්ටපානාශනතෘප්තචෙතසච්චකාර රාජන්යතවරශ්චිරං ස්විජාන්

52 තතො මරුත්පාවකශස්ත්ර නිර්ධුතප්රරදග්ධමාරිව සුබාහු විග්රුහඃ බලං බලියානබලීකෘතං භියා තතං දිගන්තං ස නිනාය නායකඃ


29
53 රණෙ දධානො හෘදයං දයාහෘතං සලීලමායම්යු ධනුර්ධනුර්ධරඃ පරාඞ්මුඛානං ශනකෛඃ ශීලීමුඛෛර්ද්විෂද්දීපානාං ජඝනෙ ජඝාන සඃ

54 භාශං න සෙහෙ යුධි රාමමා ශුගප්රදතානශුෂ්කාශනිපාතභීෂණම් යුගාන්තතිග්මද්යුෙතිතිග්මතෙජසං ද්විෂො බලං භ්රාශතෘබලං බලියසඃ

55 ස්ථිත්වා ගුණෙ මහති තත්ක්ෂණලබ්ධමොක්ෂාඃ සුශ්ලිෂ්ටයුක්තිසඵලානනසම්පදස්තෙ ශාක්යාෂ ඉවාස්යස විශිඛා රිපුසෛනිකෙභාශ්- චක්රුස්ත්රිකවිෂ්ටපසභාගමනොපදෙශම්

56 හුතභුජි නිධනාඛ්යෙභ ගත්රුහව්යාකනි හුත්වා පරිණයති ජයශ්රීිවීරකන්යාංප නෘවිරෙ බහලරුධිරපඞ්කස්ථාරිසින්දුරලෙපෛඃ සමරපටහඝොෂො තත්රි නෘත්තං කබන්ධෛඃ

57 මධ්යෙො නිකෘත්තරජනීවරපූර්වකයාශ් - ඡෙදෛඃ ස්ථිතා භුවි නිපත්යි භයං විතෙනුඃ රක්ෂඃසු යුද්ධවිමුඛෙෂු විභිද්ය භූමි - මර්ධොත්යතා ඉව පුනඃ සමරාය දෛත්යාඃය

58 රාමායුධව්යාෂථතරාක්ෂසරක්තධාරාස් - පර්ශෙන ලොහිතරුවො මුහුරම්බුවාහාඃ ගෞරිපතිප්රවණතිසම්භ්රඃමලාභවන්ධ්යාංශ සන්ධ්යාලමකාලඝටිතාං ගගනෙ විතෙනුඃ

59 සඞක්රීමඩද්රගථතුරගද්විපාභ්රාබෘන්ද ව්යු්ත්කාන්තෞ චිරතපෘෂත්කපාත වෘෂ්ටි නිස්ත්රං‍ශස්ඵුරිත තටිද්වියුක්තමාප ව්ය්ක්තාර්කද්යුිතිශරදිව තං නභඃ ශ්රීඃන

60 රක්ෂොවසාපිශිතපූරිත කුක්ෂිරන්ධ්රඃව කාකුත්ස්ථබාණහතහස්තිමුඛාධිරූඪඃ පර්යන්තලග්නරුධිරාණි මෘදුප්රඛණ‍ාදස්- තුණ්ඩාතණි වායසග‍ණො රදනෙ මාමාර්ජ

61 රාජාත්මජෞ මුනිසුතාශ්රුභිරාභිතාර්ධෞ ප්ර්ත්යු ද්ගතෞ මෘගකුලෛරුටජානි ගත්වා ආවර්ජිතෙ විදධතුඃ ශිරසි සුබාහොර් - බාණව්රතණෙන ගුරුණි ගුරුබාදමූලෙ

ඉති ශ්රී‍මත්කුමාරදාසකෘතෞ ජානකීහරණෙ මහාකාව්යෙන පඤ්චමඃ සර්ගඃ

30පෂ්ඨඃ සර්ගඃ

1 උච්චචාල තතඃ සුෂ්ටා ජගදංශස්යෘ මෛථිලම් අනුග්ර්හීතුමග්රාණ්යංස ගෘහිතණාමාහිතක්රයතුම්

2 බිභ්රාත්සන්ධ්යාරවිධිස්නානසංවර්ධිතරුවො ජ‍ොඃ ජ්වාලා ඉව තපොවහ්නෙඃ ශාලිශ්රුකාග්රනපිඞගලාඃ

3 තෙජසා තපසා දිප්තඃ ස්නිග්ධශ්ච කරුණාගු‍ණාත් සමංසන්දර්ශිතාදිත්ය්වන්ද්රෝධදය ඉවාර්ණවඃ

4 ශිරඃප්රතදෙශලම්බින්යාශ කුර්වන්රුද්රා ක්ෂමාලයා ඵලිතා ඉව තීර්ථාම්හඃසෙකපුෂ්ට්යාච ජටාලතාඃ

5 දෙවතාභිරරණ්ය‍ස්යු ප්රායුක්තබලිමඞ්ගලඃ ජ්වලන්නිරගමත්සත්රා්ත්බ්රටධ්නො මෙඝාදිව ව්රමතී

6 නිනාය සහ යත්නෙන ප්ර්ස්ථිතං හරිණව්රිජම් ස්වයං සංවර්ධිතං රුධ්වා බාප්පාපූරිතලොවනෞ

7 ගමනව්ය්හෘතාරම්භප්රාණාමෙෂු මහර්ෂිහි පාණිහි ශිරසි ස්පෘෂ්ටෞ හව්ය්ධූමසුගන්ධිහිඃ

8 වෛඛානසවධූහස්තලම්භිතාර්ධ්යප කෘතාශිෂෞ ඓශමිශස්යන මෙදින්යාධ ද්රකෂ්ටුකාමෞ සුතෞ ධනුඃ

9 තතශ්චිරපරිත්යදක්තං ගෞතමස්යර තමොනුදඃ විවෙශ විශ්වභුග්ධාම්නො ධාම වර්ත්මවශාද්වශි

10 ස්ථපුටාසු කුටීරස්යව නිකටාඞ්ගණභූමිෂු ප්රෙරූඪදර්හසන්දර්හඝාසග්රානසොද්යෂතද්විපම්

11 ක්වචිදුද්දෙහිකාලීඪජීර්ණවල්කල මන්යාතඃ ආරණ්ය තුටුමච්ජින්නශීර්ණකෘෂ්ණ මෘගාජිනම්

12 තලස්ථිතජරත්කුම්භමුඛාත්තිර්ගච්ඡතාභිනා ආවර්ජිතපයඃස්තිම්යතද්වෘක්ෂමූලමිව ක්වවීත්


31

13 ක්වවිත්විෂ්ණු ප්රදතිච්ඡන්දකුක්ෂිස්ථවිවරානනාත් නකුලෛරාන්ත්රිවත්කෘෂ්ටවෙෂ්ටමානසරීඍපම්

14 තස්මින්නිජපදස්පර්ශත්යාජිතග්රාසවචිග්රවහම් පප්රෛච්ඡ ස්ත්රීරමයං තෙජො රාමඃ ශාපස්ය් සම්භවම්

15 ශෘනාසීරජ නිගද්යායසෞ වීඩාසන්න මිතානනා න්යරවිවද්දනුක්ත්වෛව යෞවනාවිනයං පුරා

16 යයෞ රාමොථ තං දෙශං මරුතාමාස වෙගිනාම් මෙධාතිථිහතභ්රෑමණච්ඡෙදෙම්යොස යත්ර් සම්භවඃ

17 දදෘශුර්ලඞ්ඝිතාධ්වානස්තෙ තොරණමණිත්විෂා ලෙඛර්ෂහධනුර්ලෙඛපරිතමිව තත්පුරම්

18 සිද්ධප්රරදෙශදෙශීයං තං නිරූප්‍ය තපස්යමතා අභි රාමමතිප්රි්ත්යාෙ තෙන ව්යා්තෙනිරෙ ගිරඃ

19 මත්තමාතඞ්ගසන්දානදාමනිර්දලිතත්වවඃ අජය්යාත්වං වදන්තිව යස්ය් පර්යන්ත භූරුහඃ

20 යත්රය ප්රායකාරචක්රයස්යන නභොමධ්යතස්ථමණ්ඩලඃ තාරාව්රමජස්පාශො යාති විධානත්වං නිශාකරඃ

21 මධ්යෙත කුවලයාක්රාාන්තමහාපද්මවිභූෂණඃ අවතීර්ණ ඝනාලිශ්රීජර්යත්ඛාතඃ සාගරායතෙ

22 වප්රාශජගර භොගෙන වෙෂ්ට්යරමානඃ සමන්තතඃ පිණ්ඩිභූත ඉව ත්රාජසාද්ඝනො යද්ගෘහසඤ්චයඃ

23 යද්ගොපුරවිටඞ්කාග්රස චන්ද්රසකාන්තමණිස්රඃවම් රසයන්ති ස්යගදශ්රාසන්තාඃ ශීතදිධිතිවාජිනඃ

24 විටඞ්කභුජසම්ප්රාරප්ත සහස්රදකරමූර්තිනා විග්රතහෙණ යදාවාසසන්තානො භාර්ගවායතෙ

25 යද්දෙවගෘහගෘඞ්ගස්ථපද්මරාගප්රගභාහතම් ව්යොරමමධ්යං් ප්රගපද්යාාපි බිම්බං බාලායතෙ රවෙ

26 හර්ම්යමශෘඞ්ගෙෂු නිර්ධූතධ්වාන්තා යත්ර් මණිත්විෂඃ ජ්යොරත්ස්නඃ කෘෂ්ණ ඉති ඥානං ජනෙ රුන්ධන්ති පක්ෂයොඃ

27 යත්රය වාතායනාසන්නවාරමුඛ්යානමුඛෙන්දවඃ රථ්යාතසඤ්චාරිණො යුනඃ ස්ඛලයන්ති පදෙ පදෙ

28 ශ්රැයත්වා යත්සෞධපෘෂ්ඨෙෂු විමානශිඛිනිස්වනම් යාති ශෛථිල්යයමුෂ්ණාංශුභයභොගීන්ද්රාබන්ධනම්

32

29 සොපානරත්නනිර්භින්නතමශ්භින්තමශ්ඡෙදෙන දර්ශිතාඃ යත්සරශ්චක්රානාමානො ග්ලායන්ති න නිශාස්වපි

30 යස්යන හර්ම්යගසමාසන්නතිග්මදීධිතිචාජිනඃ මන්දං ව්රසජන්ති සඞ්ගීතවීණාවර්ජිතවෙතසඃ

31 මෛථිලස්යර පරං ධාම පුරං වජ්රඃභාතඃ පුරීම විධත්තෙ පෞරසන්දොහභොගස්යෙයදමධඃ ශ්රීඃයා

32 ඉති ව්යාහහරතෛවාථ ස්ථානං තෙන මහීයසඃ පුරං සත්රතපතෙර්ක්රැහඬං නින්යානතෙ නෙතුරාත්මජෞ

33 කෘතපාද්යොප භුවො හර්තුර්විෂ්ටරං ප්රතමදාශ්රැ භිඃ ස ව්රසතී පරිජග්රායහ සිංහවර්මොත්තරච්ඡදම්

34 ස්තුත්යාපසුතීවලං සත්රෙහ ජගාදොත්සාහයන්මුනිඃ ස්තුතිර්භ්රාතජත එවාග්රෙං නිඃස්පෘහෙණ ප්රයභොරපි

35 යඃ සප්තතන්තුභිස්තන්තූර්ධර්මස්යෙ සගරාදිභිඃ ධෘතඃ ස එව සම්රාතජා සම්යරගාලම්බිතස්ත්චයා

36 විස්රරසායාමවිස්රධස්තාං යත්යාභමපි තව ශ්රීවයම් වික්රසමස්ය් වදන්තිව සත්රාසම්භාරසම්පදඃ

37 කෘතවෙලාව්යතතික්රාින්තිස්ත්වරාසඞ්කොචිතාම්බරා සාහිසාරෙව තෙ කිර්තිර්දූරමාක්රාාමදාශ්යා්

38 ස්වාර්ථෙ ක්ර්තුරයං ස්වර්ග්යයස්තව කච්චිත්ඵලස්පෘහාම් විනෛව ප්ර්ථතෙ නිඃස්වවර්ගං ප්ර්ති වදාන්ය්තා

39 ආදාය කරමාඪෙභ්යඃඃ කී කටෙෂ්වභිවර්ෂසි වාරි ප්රආපීය සින්ධූභ්යඃක ස්ථලෙෂ්විව සනාසනඃ

40 නවෙ වයසි රාජ්යානර්ථං ප්ර විධාය ජරාං ගතාං අක්ෂමත්වෙපි තෙ භෘත්යායන්කව්චිත්පුෂ්ණාසි සාරදරම්

41 ත්වද්වික්ර්මෙණ වෛධව්යංි ප්රාදපිතා රිපුයොෂිතඃ බාලත්රාවණාර්ථිනීඃ කච්චිත්සම්යාිග්රරක්ෂතසි බන්ධුවත්

42 ත්රිරවර්ගස්යත ද්වයෙනාදෞ සාම්යං් තව ගතශ්චිරම් සහාය්යා වයසො වෘඬ්යාග කච්චිද්ධර්මොපි වර්ධතෙ

43. ඉති ප්රවශ්නාවකාශස්යද විරාමෙ රාමලක්ෂ්මණෞ මුනෙර්විවෙද වෛදෙහො ද්ර්ෂ්ටුකාමෞ නිජං ධනුඃ

44 එකමුද්රෙහවීතං තස්යම භ්‍ෑවිවාපමනුජිවිභිඃ චාපස්‍යානයනෙ හෙතුඃ ක්ෂතණමාස ක්ෂ මාපතෙඃ

ජා. -3 33

45 වරවක්ත්රෙෙන්දුබිම්බත්විඞ්ග්රා සගෘධ්නුග්ර හං පරම් සිතාවිවාහසංයොගසුඛරොධාර්ගලාන්තරම්

46 අභිර්බුධ්න්යාපරිත්යා ගතිව්රරශොකහරාදිව මධ්යෙි ලොහසමුද්ගස්ය් නිඃශබ්දං ශයිතං චිරං

47 අමාර්දවමතිස්තබ්ධං ගුණෙනාපි න නාමිතං දර්ශිතස්නොහමිශෙන ජනං නිචමිවාග්රාහම්

48 තද්දාශරථිරාදාය සිතාක්රරයධනං ධනුඃ චක්රීතචකාර කර්ණාන්තාවතංසිතනඛද්යුංතිඃ

49 තතස්ත්රාාසකරො නාදශ්චාපහඞ්ගසමුද්භවඃ දිගඃ සසර්ප රාමස්යර යශොඝොෂණඩිණ්ඩිමඃ

50 සීතයා වප්රෛඃ සද්යඃඩ එලවති වෘතා ක්ෂෙ ත්රරභූමිර්ගුණස්යාිසෞ ප්රාවකම්පෙඛිලා පූරි

51 රොමොද්භෙදාපදෙශෙන හර්ෂමඞ්කුරිතං හෘදි සිඤ්චන්නශ්රැදප්රහවර්ෂෙණ මුනිමාහ මහිපතිඃ

52 රුණඬි වයසි ප්රා්යඃ ප්රෞෙඪෙපි තපසි ස්පෘහාම් යඤ්චාපහඞදෙයං මෙ ප්රාරණං සීමන්තිනීධනම්

53 තද්රාමස්යෙ ගතං දාස්යංර වික්රමමක්රපයලම්හිතම් න්ය්ස්තාමස්යම ද්වීතියෙස්මින්නුර්මිලාමපි විධි මෙ

54 තපස්යසන්නස්යත වෛදෙහ්යාන විවාහපරිලම්බජම් අස්තුකාරෙණ ශොකාඛ්යං් හෘච්ඡල්යංය නිචකර්ෂ සඃ

55 අථ දූතාස්ථිතඃ ප්රා යාද්රා‍ජද්වයමනොරථඃ අයොධ්යාරමන්යිරාජන්යඡප්රීංතිප්රථශමනො රථඃ

56 ලාලාට්යනජ්වලනරයෙන භූතභර්ත්රාං නෛර්ත්ම්යංල හෘදයභූවඃ ශිවාය සෘෂ්ටම් යන්නාසීද්රඝුපතිරූපනිර්ජිතොසෞ වෛලක්ෂ්ය්ක්ෂතකෘතසම්මදාමසාදඃ

57 පීනාංසො නියතමුරස්තටො විශාලඃ ක්ෂාමං තද්ව්යසථයති මධ්යිමං ශරීරම් ධාත්රෙ තිස්වයමනුචින්ත්යි ලම්බබාහු ස්තම්භාභ්යාං දෘඪමිව යන්ත්රිලතොස්යද දෙහඃ

58 කෙනොෂ්ණද්යු තිකරකුඞ්කුමානුලිප්ත ව්‍යාකොෂාරුණවනජප්රිභා විශෙෂඃ නෙත්රාාන්තාධරකරපල්ලවප්රකහාහිර් නිර්ජිත්යානහිත ඉව පාදයොරධස්තාන්

34

59 ඥානං විලොචනමිති ප්රපථිතෙ තදීයෙ නෙත්රෙත උභෙ විමලවෘත්තිගුණස්වභ‍ාවෙ එකං තයොඃ ශෘතිපථස්ය සමිපමාත්රං‍ යාතං ප්ර පන්නමඛිලශ්රැපතිපාරමන්යොත්

60 ඉත්ථං වරාශ්රනයකථෙෂු ජනෙෂු සිතා නමෙණ ඝර්මසලිලාස්පදගණ්ඩලෙඛා තස්ථෞ මුඛෙන ශශිනිර්මල දන්තකාන්ති ජ්යොෞත්ස්නානිෂික්තදශනචඡද පල්ලවෙන


ඉති ශ්රී‍මත්කුමාරදාසකෘයතෟ ජානකීහරණෙ මහාකාව්යෙස ෂෂ්ටඃ සර්ගඃ සමාප්තඃ


35

සප්තමඃ සර්ගඃ

1 තතො ධරිත්රීපතනයාවිලඞ්ඝ්යක සා ශාසනං ප්රාථප්යශ ගුරොර්ගරියඃ ස්ථාපත්යධශුද්ධාන්තජනෛඃ පරිතා කර්තුං ජගාම ව්රනතිනො නමස්යා‍ම්

2 නත්වා සුඛෙන ද්විපකුම්භපීනස්තනාවකෘෂ්ටා චරණෞ මහර්ෂෙඃ සමුන්නනාම ප්රෙතිපද්යී යත්නං තමෙව භූයො ශරමුද්වහන්තී

3 යත්සත්ය්මස්යාඃී ප්රතවිභාව්යමරාගො දෘෂ්ටිප්රුවෙකඃ ඛලු කෘෂ්ණවර්ත්මා ස්නෙහෙරිතො යෙන දදාහ හර්තුර්ධෛර්යෙන්ධනං තද්ධනදොපමස්යභ

4 මනොභුවස්තඬෘදයොපකාර්යා වින්යයස්තපීනස්තනහෙමකුම්භා ස්වෙදාම්බුහිස්තත්ප්රාථමප්ර්වෙශෙ සික්තාපි නෛවාත්රන රජඃ ශශාම

5 තුෂ්ටො නූ ශෛවස්යා සුබාහුශත්රැංෙ චාපස්යා භඞ්ගාදවිපන්නධාමන ස්මරඃ ප්රොයුක්තො නු තයා විහස්තං චක්රෙි තමාලිඞ්ග්ය විශාලදෘෂ්ට්යාය

6 විධාතෘමුඛ්යෛරරවිමෘශ්යවරූපං රූපං නිරූප්යාිර්ධනිරීක්ෂිතෙන එවං මනස්වී මනසෛව භූමනා ගුණාන්ස තස්යා‍ ගණයාමබභුව

7 ප්ර්සීද මෛවං පරිභූදඛණ්ඩං තාරාධිපං තෙ වදනාමෘතාංශුඃ ඉති ප්රිවයායාඃ පතිතෙව පාදෙ තාරාතතිර්දිප්රෘනඛච්ඡලෙන

8 ගුර්වො නිතාන්තං කෘෂවෘත්ති කෘෂ්ට්යාර මා ස්මච්ඡිනන්මධ්යරමිති ප්රෂචින්ත්යක ශ්රෝගණි තදූරුවයශාතකුම්භස්තම්භවයෙනෙව ඬෘතා විධාත්රාන

9 සොෂ්මන් ප්රා කෘත්යාස කඨිනං ද්වයං යත්තාපං තනොති ස්තන යොස්තදස්තු මධ්යසස්ථමෙප්යෙවතදනින්ද්යයවෘතෙතර්වලිත්ර යං මාං දහතීති චිත්ර්ම්

10 ස්තනෞ කුම්භප්රවතිමෞ සුදත්යාා නිඃශෙෂවක්ෂරස්තටබඬබිම්බෞ න්යයස්තෞ ශරීරාදතිරික්තවන්තෞ පිණ්ඩෞ නු පිනෞ නව යෞවනස්ය

11 අන්යෙසන්යිබාධිස්තනමණ්ඩලස්යන මධ්ය ස්ය තන්ව්යාත නච්රොමරාජිඃ ශරීරජන්මානලධූමරෙඛා සීමා විභක්තෙව විශාති ධාත්රාස

3612 චාරුප්රෙකොෂ්ටස්යව භුජද්වයස්යර තථාහි දානෙ මදනස්යබ ශක්තිඃ න්යා2සෙන යත්රෛ ෂ විවෘද්ධදීප්තිර්යාත්යරඞගදොප්යොචමනඞ්ගදත්වම්

13 වක්ත්රෙෙන්දුලීලාමනුයාතුමස්යාඃත කලාන්තරාණි ප්ර්තිපද්යම චන්ද්රඃා පූර්ණොපි සාධර්ම්ය විශෙෂශුන්යඃු ක්රඃමෙණ ශොකාදිව යාති හානිම්

14 මෘගාඞ්ගනානාං නයනානි පූර්වං විධාය නීලානි ච නීරජාන් කෘතප්රපයොගෙණ පුනර්විධාත්රාි ඍෂ්ටං නු නෙත්රීචයමායතාක්යානිම්

15 අන්වෙති කාන්ත්යාව කමනීයමස්යා් යුග්මං භ්රැයවොරායතනම්රෂලෙඛම් මධ්යෙර නිකෘත්තස්යි රුපා හරෙණශ්ජෙදද්වයං මන්මථකාර්මුකස්යය

16 භ්රැයවෞ නු වක්තුං තරලත්වමක්ෂ්ණොර්භ්රැායුග්මකෞටිල්ය්මිමෙ නු දෘෂ්ටි ආසර්පතාමාපතිතාලකාන්තපර්යස්තකාන්තිශ්රැලතිමූලමස්යාඃර

17 තන්ව්යාක මනොඥස්වරනෛපුණෙන විනිර්ජිතො රොෂවිලො හිතාක්ෂඃස ප්ර්සක්තචින්තාහිතමන්යණපුෂ්ටඃ ශොකෙන කාර්ෂ්ණ්යං‍ වහතිති මන්යෙ

18 චිත්රිකයතෙ තන්න යදාත්මයොනෙස්තිව්රාට මයි ව්‍යාහෘතිරායුධානාම් කුර්විත සිතාකෘති වීක්ෂ්යෙ රත්නං පුෂ්පායුධඃ ස්වාත්මනි ශස්ත්රතපාතාන්

19 ඉති ස්ම තස්යාෂති ගුරුප්රපතර්කෙ චෙතස්ය්ථ ප්රාරහ මුනිං නරෙන්ද්රඃෂ ප්ර්ණස්යස ශුද්ධාන්තමුපෛතු ප‍ාදෞ තීර්ථාදනූනෞ භවතඃ ස්නුෂෙති

20 කලත්රණභාරෙණ කුච්චයස්යා ස්ථාම්රාව තථ මන්ථරවික්රතමායාඃ ආසිදසෞ රාජසුතස්තෘතියස්තස්යාුස්තු හෙතුර්ගතිමන්ථරත්වෙ

21 අනුව්ර්ජන්තං කිල නාම කිඤ්චිත්ප්රතව්යා හරන්ති පරිබර්හවර්ගම් තිර්යග්විවෘත්තානවන්ද්රනබිම්බා රාමං ජඝානාර්ධනිරීක්ෂිතෙන

22 හර්තා භුවඃ සංයමිනං ගතායං තස්යංා තතස්තං සහ රාඝවාභ්යාහම ද්ර්ෂ්ටුං නිනාය ස්වයමාධිසාරං සත්රංස්ය විප්රෛයරකායං තතස්යම

23 දුරොපි දෙ‍ ඟෙන වියොගවහ්නෙඃ ප්ර්වර්ධිතාධිඃ ස්ඵුටතීති හිතඃ තද්රක්ෂවණායෙව කෘතප්රෙයත්නො රාමො න තස්යාත හෘදයං මුමොව

24 යාතෙ ච රාමෙ නයනාභිරාමෙ දෘෂ්ටිවා දිශඃ කිං ඵලමස්ති ශූන්යාඃ ඉතිව පද්මායතලොවනායා විලොවනෙ නෙත්ර ජලං රුරොධ

25 කෘතෙ ච පාණිග්රලහණෙ මයෙයං බාලා පරත්‍ාලංභිතරාගවෘත්තිඃ ජාතෙති රොපෙණ යථා කෘශාඞ්ග්යා ස්තස්යාඃා කරාග්රංන වලයං සසර්ජ


37
26 සන්තාපවහ්නිර්හෘදි සන්නතාඞග්යාඃ් කාමාහිතඃ සෙවදවිලොහිතෙන නෙත්රිවයෙනෙව බහිප්රසවෘත්තජ්වාලාවලිඃ සංවිටිදෙ සබීහිඃ

27 යාතා නු සා තානබමඞ්ගජාග්නිතප්තෙ චිරං තද්ධෘදයෙ නිවාසාත් උත ස්වකීයෙ හෘදි තං නිවිෂ්ටමූස්වා ගතා නු ශ්ර මජං තනුත්වම්

28 දූරොපි රාමඃ පරිකල්පවෘත්යාග කිං දෘශ්යරතෙ මෙ කිමථඃ ප්ර වාසඃ ස්ථිතෙපි තස්මින්ප්ර තිහාති පාපාදිත්යා ස තසයා විවිධො විකල්පඃ

29 මෘදුප්ර්වාලාස්තරණෙපි තන්වී ශිලා‍තලෙ නෛව ධෘතිං සිෂෙවෙ අසෘක්ස්රමවාර්ද්රෙව ශරතල්පමධ්යෙ සා පුෂ්පකෙතොරිව වර්තමානා

30 තුෂාරරශ්මෙරුදයෙපි තස්යාහ නෙත්රොෙත්පලං නො මුකුලිබභූව චන්ද්රෙර මුඛච්ඡද්මනි දිර්ඝකාලමභ්යාෙසතො නු ප්රිොයචින්තයා නු

31 සශීකරං ගර්භදලං කදල්යි න්යශස්තං නතාඞාග්යාය හෘදයෙ සඛීහිඃ බබන්ධ හින්නස්ඵටිකාවදාතං පුෂ්පෙෂුඛාණව්‍යාණපට්ටශොහාම්

32 ස්වපාදසෙවාභිරතෙපි කිං තත්කස්යායපි දෘෂ්ට්යාශ මයි යද්විරාගඃ අතානි තන්නූපුරයොරමන්දං යුග්මෙන ශෛථීල්යයමිතීව තස්යාඃශ

33 සඛීසමීපෙපි සඛෙදවෘත්තිශ්චන්ද්‍ායාතපෙරප්යතනුතාපභාජා දෙහෙන වෛදෙහසුතා කථඤ්චින්නිනාය දීනා කතිවිද්දිනානි

34 සාර්ධං ද්විජෛඃ පාවන සොමපානනිර්ධූතපාප්මන්යනථ සත්රතනාථෙ ක්ෂිතික්ෂිතාමියුෂි වීතවිඝ්නං මුඛ්යෙි මඛස්යය ප්ර්කෘතස්යථ කොටිම්

35 සුමන්ත්රෂසූතඃ සුතයුග්මමන්ය ත්තඃ සමාදාය සමග්රඃශක්තිඃ ජනාධිනාථො ජනකස්යෂ රාඥඃ පුරං ප්රමපෙදෙ පුරුහූතකල්පඃ

36 ක්ෂනත්රයස්ය් නක්ෂ්ත්රරමදොෂදුෂ්ටං වෛවාහිකං ව‍ාහිතශත්රැවවීරඃ පුරොහිතෙනාභිහිතං නිශම්යර සම්පාදයාමාස විධිං විධිඥඃ

37 අච්ඡෙදවත්පාවනතීර්ථතොයෙ ධිෂ්ණ්යංද නෘපස්යි ප්රරසෘතෙ සමන්තාත් ස්නාතද්විජා‍රූඪමදද්විපෙන්ද්ර්ස්කන්ධස්ථකාර්තස්වරකුම්භපඞ්ක්ත්යා

38 තිරොදධානෙ ගගනං සුගන්ධෞ කර්පූරකෘෂ්ණාගරුසාරධූපෙ රථ්යොදභයාන්තාහිතශාතකුම්භකුම්භස්ථපඞ්කෙරුහගන්ධවිධෙ

39 චරත්සු වන්ධ්යාිනනනිඃඍතෙෂු නරෙන්ද්රනසූනොර්ජයසොෂණෙෂු ධ්වනත්සු තූර්යෙෂු ච මඞ්ගලාය ප්රඃධ්මාතශඞ්ඛධ්වනිබෘංහිතෙෂු

40 ලාජා ජලං දර්හමිති ප්රයසක්තමාවිෂ්කෘතාම්රෙබඩිතශීඝ්රයනාදෙ ආහූය සම්පාදයතොපි භෘත්යාතන්ප්රඍත්යුතද්ව්රිජත්යාසකුලහෘත්යඛ වර්ගෙ

41 වෘත්තිං මුහුර්යාමඝටිජලස්ය් ඥාතුං ප්ර්යුක්තෙ ච ගතාගතාභ්යාලම් ධාවත්යුරොඝාතනිපාතිතාර්ධුමාර්ගස්ථලොකෙ නෘපදාසබෘන්දෙ

38

42 ආසන්නභූතො මහිතො මුහුර්තඃ කිං ස්ථියතෙ තාවදිති ප්රපගල්ගම් වෘ‍දධෙෂු වංශ්ද්මවිතයස්යය සද්යඃර ස්නානාය රාමං ත්වරයස්තු ධිරම්

43 උව්වෛර්හුතාන්යදස්වරමුච්චරස්තු සමං සමාවිෂ්කෘතමඞ්ගලෙෂු ආපුරිතාශෙෂකකුම්මුඛෙෂු පටුප්රයසක්තං පටහධ්වනෙෂු

44 ආහත්යම තත්රාරනුපයොගවන්ති වෙත්රෙමණ හුඞ්කාරකෘතා මුඛෙන නිරස්යාමානෙ ච ජනෙ දිදෘක්ෂුරබෘන්දානි වෙත්රගග්රකහණාධිකාරෙ

45 තත්රෛමව පර්යස්යු යථා සුතායා නෘපස්ය් චිත්තානි ජනො විධිඥඃ ආද්යංය විවාහස්ය තතාන ශව්යාා නාමාන්තරෙණ ප්ර ථිතං විධානම්

46 හුංකාරමාත්රහප්රයථිතෛරමර්ෂෛස්තිරයක්කරාග්ර ස්යර විකම්පනෙන නිවාරයන්තො මුඛ‍රං ජනෞඝං මාශාබ්දිකා වෙශ්මනි තත්රය චෙරුඃ

47 ක්රිුයාසු දක්ෂඃ කුශලෙතරෙභ්යොර හෘත්යාු වීධාතුං විධිමුද්ය තෙභ්යඃ වස්තුනි වෛවාහික කර්මයොග්යා න්යාච්ඡිද්යශ කෙචිචිදධුර්විධෙයම්

48 අකල්පමන්තෙ විධිවද්විධාය ස්නානස්යඡ රත්නාභරණෙන දිප්තම් වධූරුපාන්තං විධුරා ස්මරෙණ වෙද්යාස යයෞ වෙදවිදා කෘතාර්ධ්ය්ම්

49 අථොපනින්යෙ නයකොවිදෙන තන්වී තනූපේන මහෙන්ද්රාසඛ්යාඃ් ලජ්ජාවිධෙයා විධවෙතරාභිර්විභූෂිතාසෞ විභුනන්දනාය

50 තස්යාඃ කුමාරඃ සුකුමාරසන්ධිං චාමෙතරං වාමවිලොචනායාඃ සමාදදෙ සම්මදභින්නධෛර්යඃ පාණි එණින්ද්රාසඞ්ගගුරුප්රවකොෂ්ඨඃ

51 සදින්ධනෙ ශීලධනෙන තෙන ප්රා්ජ්යංඞ තතඃ ප්රායඥතරෙණ හව්ය ම් විධාතෘධාම්නා විධිවත්කෘශානාවාවර්ජිතං වර්ජිතදුෂ්කෘතෙන

52 ප්රාදක්ෂිවණිකෘත්යත විවාහසාක්ෂීරකෘතං කෘශානුං සහ ‍රාඝවෙණ තන්වී තතො වෙදවිදා නියුක්තා වෙද්යාතමනංසීදනවද්යකවෘත්තිඃ

53 ගණ්ඩස්යද බිම්බං දුහිතුර්ධරිතත්රංයා ඝර්මාම්බසාං බින්දුරලඤ්වකාර චෙතඃස්ථකන්දර්පකෘශානුනා වා තස්යොධෂ්මණා වා පරමාර්ථ වහ්නෙඃ

54 චකාර චක්රානඞ්කතලෙන හර්ත්රාධ පාණෞ කරෙණාහිනිපිඩ්යනමානෙ ස්පර්ශෙන වහ්නෙඃ කිල නාම සීතා සිත්කාරමාකුඤ්චිතදීර්ධදෘෂ්ටිඃ

55 ද්විජෙන තෙන ද්විජරාජවක්ත්රාර ව්යාරපාරිතා වාඞ්මයපාරගෙණ ලාජාන්කෘශානෞ කෘශගාත්ර්යෂ්ටිර්භාවානභිඥාථ ජුහාව බාලා

56 පත්යුඃෘ කරස්පර්ශකෘතෙ කෘශාඞ්ග්යාභ හර්ෂෙ සඛිභිඃ ප්රෙවිහා ව්යධම‍ානෙ ආචාරධූමාගමලබ්ධජන්මාන්යරශ්රෑකණි තත්සංවෘතයෙ බභූවුඃ


39


57 භොක්තුර්භුවො විප්රයවරෙණ රාමඃ කෘත්වා නමස්යාුමනුපූර්වමුක්තඃ සමෙතජානිර්ජනකස්යධ රාඥො වන්දිස්තුතස්යා ඞ්ඝ්‍රීයුගං වවන්දෙ

58 පශ්යංසසුතං පාශභෘතො දධානං ගඞ්ගාකරාසක්තකරස්යන කාන්තිම තස්ථො නෘපඃ ස්තබ්ධවිශාලදෘෂ්ටිස්රෘස්රගවක්ෂානලිතපක්ෂ්ම රෙඛඃ

59 කක්ෂාන්තරෙ දත්තසිතාතපත්රංො උත්නාසනස්ථාමථ පෞරමුඛ්යාඃ හර්තුඃ සුතාමෙත්යර වරං ව තස්යාා බාෂ්පප්රසකාශ ප්ර‍ණයාඃ ප්රතණෙමුඃ

60 රාමො විවාහොත්සවසම්භෘතෙන සුඛෙන නිත්වා කතිච්ද්දිනානි තතඃ කදාචිත්සමයාවබොධදෘප්තෙන විද්ධො හෘදි මන්මථෙන

61 ගෞරිමිවාචාරගුණෙන ගුර්වො කරෙ ගෘහීත්වා කරගොපමොරුම් සතල් පභූභාගමනල්පශොභිං භවප්රරභාවො භවනං විවෙශ

62 භුවි විරචිතමග්රෙප තල්පමාලොක්ය බාලා නෘපතිභවන රත්නස්තම්භමාලිඞග්යර දොර්භ්යාෙම් ස්පෘශති මනසි භීතිං සාශ්රැාපාතං ස්ථිතාං තාං රඝුපතිරුපගුහ්යී ප්රාලපයත්භූමිශ්යා ම්


ඉති ශ්රීපමත්කුමාරදාසස්යර කෘතෞ ජානකීහරණෙ මහාකාව්යො සප්තමඃ සර්ගඃ සමාප්තඃ

40

අෂ්ටමඃ සර්ගඃ

1 ආචරන්නථ හඨං ස යොෂිතඃ සාව වාමචරිතානුරාගිණඃ අප්යආනිප්සිතවිධානවෙෂ්ටිතෞ තෙනතුඃ සපදි සම්මදං මිථඃ

2 සප්ර‍යත්නමුපවෙශිතාප්ය සෞ කාමිනා සමුපගුභ්ය බාලිකා සාධ්වසෙන චපලා මුහුර්මුහුර්වාඤ්ඡති ස්ම සමුදෙතුමඞ්කතඃ

3 රාඝවෙණ පරිරභ්යර පෘෂ්ඨතඃ සස්පෘහං නිගදිතෙ මනොරථෙ විරිඩයාවනතවක්ත්ර්පඞ්කජා ධිරමස්මයත වාරුහාසිනි

4 අඞ්ගුලිපු පරිගෘහ්යප රාඝවෙ වෙධයත්යුෙරසි රාගිභිර්නඛෛඃ සස්මිතං විවලිතාඞගුලිර්බලාදාත්මනඃ කරමුදාස මානිනි

5 කින්නු චක්ති කුපිතෙති වෙදිතු - කාමිනා නිධුවනෙෂු ස්වග්ර‍භං යාචිතෛන මභි කොපජ්හ්මිතප්රෙිරිතෙක්ෂාකටු ව්යවලොකයත්

6 පුෂ්පකෙතුහෘත ධෛර්යබන්ධනං තස්යක හාවමධිගම්යට නිර්ගමෛඃ සාවකාශමථ කුර්වතිඃ සඛීඃ සංරුරොධ වසනාන්තසඞ්ගිනි

7 විප්රකයොගසමයෙ මනොභුවා සන්නිධෞ නෘපසුතස්යව ලජ්ජයා ඉච්ඡතිස්ම භ‍ෘශමාකුලීකෘතා කාමිනි න විරහං න සඞ්ගමම්

8 මෙඛලාගුණ සමීපසඞ්ගිනං තස්යා හස්තමබලා ව්යමපොභිතුම් මන්දශක්තිරරතිං න්යසවෙදයල්ලොලනෙත්‍රගලිතෙන වාරිණා

9 තත්රි රාජදුහිත්රයර්බලාත් ක්රිගයාමාවරත්යු දිතලොචනාම්හසඃ ආගමිෂ්යරදනුචින්ත්යර ඛණ්ඩනං හීතවත්හාශමකම්පතාධරම්

10 න ස්පෘශාමි රශනාගුණං පුනර්නිර්දයං භුජයුගෙන පීඩිතඃ ඉත්යු්වාව නෘපසූනුරර්ථිනී සා තතාන පරිරම්භමස්ඵුටම්

11 අන්තරියහරණෙ කෘතත්වරං තත්පටන්තපරිධාන රක්ෂිිතා පෘෂ්ඨතඃ නමපයාන්තමඞ්ගනා සංරුරොධ පරිරහ්යා රාඝවම්

12 අංශුකස්යම නිශි රක්ෂණාකුලා හස්තයුග්මධෘතනිවිබන්ධනා අප්රඨමාදකෘතවිස්නමන්තරා ස්වාපමාප ශයනෙ පරාඞ්මුඛී


41

13 යද්රරක්ෂම දෘඪවස්ත්රෙබන්ධනෛඃ ස්වාපකාලමවගම්යක භර්තරි තත්ප්රඃමෘෂ්ටවති සඞ්ගතස්මෘතිඃ සා රුරොද මුෂිතෙව සස්වරම්

14 ආනනෙන පරිඝට්යව බොධිතං රාජහංස ඉව පද්මකුඩ්මලම් යත්නගම්යආමළු මෛථිලීමුඛං සොනුභූය නහි තෘප්තිමායයෞ

15 යත්තදියමධරොෂ්ඨපල්ලවං ප්රේොමවෙගදෘඨදංශපීඩිතම් තද්දයාර්ද්රත හෘදයඃ පිබන්ශනෛඃ ස ක්ෂවණෙන විනිනාය වෙදනාම්

16 ස්වාධරං නෘපතිශක්රනඝූනුනා ග්රාෂහිතං විවිධචාටුවෙෂ්ටිතෛඃ පානවර්ජිතමදන්තවික්ෂෂතං භූය එව ඍජති ස්ම මානිනී

17 ස්වං නිතම්බමපවාහිතාංශුකං ව්යාවගුලා රහසි පශ්ය ති ප්රිටයෙ ප්රාරර්ථනාමපි විනෛව පල්ලවස්නිග්ධරාගමධරං ස්වයං ‍දදෞ

18 සා මදනෙන ලජ්ජයා සාධ්වසෙන ච විමිශ්රාවෙෂ්ටිතා ආයයෞ සපදි තාදෘශීං දශාං යා න වක්තුමපි ශක්යරවිභ්රිමා

19 ත්යාදජනාය සුරතස්යප භාමීනි වාඤ්චති ස්ම පට්ර වාටුවෙෂ්ටිතම් යත්තදෙව සමජායත ස්වයං යොෂිතො නිධුවනස්යශ වාඬයෙ

20 අශ්රැතණා රතිෂු ඛෙදමාත්මනඃ සම්මදං ච පුලකෙන කාමිනී භාවනෘත්තකුශලෙව නර්තකී ව්යාතජහාර න තු ලජ්ජයා ගිරා

21 යද්යදාස තරසාභියොජිතං යොෂිතො රතිෂු ඛෙදවෘත්තයෙ තත්තදෙව මෘදු සාධිතං පුනඃ කාමිනාපනයති ස්ම තච්ඡුමම්

22 මෛථිලී නිධුවනෙන විශ්ලථං කෙශහස්තමථ බුද්ධුමුද්යාචතා බාහුමූලගතලොචනෙ ප්රිවයෙ සස්මිතං විනමති ස්ම ලජ්ජයා

23 ඉත්යනනඞගශිඛිනා හතෙ හෘදි ක්ෂ මායිපස්යා දුහිතුර්නිවිෂ්ටයා වාසරෙෂු විගතෙෂු ලජ්ජයා තානවං කතිපයෙෂු ශිශ්රිසයෙ

24 හස්තමස්යල විරලීකෘතත්ර පා නීවිබන්ධනමතීත්යා සංස්ථිතම් නිද්රෂයා කිල හෘතා නෘපාත්මජා ශර්වරීෂු න බලාදපාහරත්

25 කාතරා කිල භයං භයානකස්වප්නදර්ශනකෘතං ප්රෂපද්යහ සා රාඝවං කුචතටාවුරස්ථලෙ සන්නිධාය පරිෂස්වජෙ දෘඪම්

26 ඥාතමන්මථරසා මදාතුරෙ කාමිනි ක්ෂිෘපති නීවිබන්ධනම් අඤ්ජලින් කිල හයෙන කුර්වතී සා ජහාර කරයුග්මමංශුකාත්

27 සම්මතාපි භුවනස්ය් මෙධයා රාඝවෙ නිධුවනොපදෙශිනි ව්යාඤජහාර ගුණිතස්යී විස්මෘතිං භුරිශස්තදුපදෙශවාඤ්ඡයා

4228 ස්වෙදබින්දුනිචිතාග්ර‍නාසිකා ධූතහස්තලතිකා සසීත්කෘතිඃ සොඪමන්මථරසා නෘපාත්මජා රාඝවස්යස න බභූව තෘප්තයෙ

29 වොදයත්යාවනිපාලනන්දනෙ ශික්ෂිතුං යුවතිකෘත්යතනෛපුණං දෙහජන්මශරඛණ්ඩිතත්රමපා සා යයෞ රහසි කර්මකර්තෘතාම්

30 යජ්ජගාද මදනෙන පීඩිතා තත්සශාසරසමූවිෂි ප්රිකයෙ සස්මිතං වලිතදෙහශොභිනී තත්තදස්ඵුටමුවාට ලජ්ජිතා

31 රත්නතල්පනිකටස්ථිතෙ ශුකෙ සඞ්ගතෞ හෘදි නිධාය හාෂිතම් නිඃසහාස්මි විසෘජෙති ජලිපති විරිඩිතා පරිජඝාන පඤ්ජරම්

32 රාමවක්ත්රතගලිතෛඃ ශ්ර මාම්බුහිශ්ඡිද්රිිතං කුවයුගස්ය් කුඞ්කුමම් සා නිරීක්ය්ව හසිතෙ සඛීජනෙ සස්මිතං ව්ය්පජගාම සම්මුඛාත්

33 ස්වානුවෘත්තිවිධිවන්ධ්යෙමීර්ෂ්යතයා චොදිතොද්ය්ත ඉවාථ චෙතසඃ මෛථිලස්යස දුහිතුර්මනොභවො ලජ්ජිතං නිරවශෙසමාක්ෂිපත්

34 දීර්ඝිකාජලතරඞ්ගනිර්ධූතත්යභක්තපුෂ්පමයමණ්ඩනෞ ක්වවිත් චාටුරම්යදමිතරෙතරාශ්‍ූතයාස්තෙනතුඃ ප්රකමදකානනෙ මෘජාඃ

35 යාචකං තරුණපල්ලවප්ර්භෙ යොපිතශ්චරණපඞ්කජවයෙ තුල්යමරාගමපි ස න්යරපාතයශ්චාටුමාත්රරකරණ ප්ර යොජනඃ

36 අඞ්ඝ්රිගයුග්මමනුලිම්පතඃ ස්වයං කුඞ්කුමෙන තරුණාර්කරොවිෂා ආරුරොහ කරයුග්ම්මස්ය තද්දුරමෙව පරිවෘඬවෙපථුඃ

37 මෙඛලාමධිනිතමුබමර්පයංස්තත්රු තත්රව කරමාදධෙ මුහුඃ කිඤ්චිදත්රඛ පරමං නු කාඞ්ක්ෂිතං දුර්නහො නු මණිමෙඛලාගුණඃ

38 ආවරන්නථ විලෙපනක්රිකයාං සස්පෘභං පුලකිතෙන පාණිනා අස්පෘශත්කූචයුගං පුනඃ පුනශ්චන්දනෙන පරිලිප්තමප්යපසෞ

39 චුම්බති ප්රි යතමෙ චිලොචනං යොෂිතඃ ස්වයමුපාහිතාඤ්ජනම් කර්ණගං නිජමශොකපල්ලවං ප්රා්ප රාගමවිකාසිචක්ෂුාෂා

40 පත්ත්රපමානමිතතර්ජනිශිරඃ ස්පෘෂ්ටකර්ණලතිකඃ සමර්පයන් පූර්වමර්ධමුකුලිකෘතෙක්ෂාණං තන්මුඛං සුරභිගර්භමන්වභූත්

41 ආත්මනෛව ස තදා කෘතං යාචකං යුවතිදන්තවාසසි උජ්ජභාර මුදිතඃ පුනඃ පුනර්නිෂ්පිබන්ධරපානලොලුපඃ

42 පුෂ්පරත්නවිභවෛර්යථෙප්සිතං සා විභූෂයති රාජනන්දනෙ දර්පණං න තු වකාඞ්ක්ෂව මණ්ඩනං ස්වාමිසම්මදඵලං හි යොෂිතාම්


43


43 තාමනඞගකෘතචාරුවිභ්රෙමාං නිර්දයං සමුපගුහ්ය චුම්බිතම් වික්ෂිතුං ව සමකාලමප්රවභුර්ව්යානකුලො මුහුරිවාස රාඝවඃ

44 ප්රාසර්ථිතාපි න චකාර කානිවිත්කානිචිත්ස්වයමපි ව්යඃධත්ත සා අන්වභූඩෘදයරත්නවික්ර්යක්රිකතමෙනමබලා යථෙප්සිතම්

45 යෙන යෙන හරති ස්ම තාමසෞ තත්තදෙව පුනරාප යොෂිතඃ සජ්ජනෙෂු විහිතං හි යව්ජුහං සද්ය් එව ඵලබන්ධි ජායතෙ

46 කර්මණි ස්වමුඛපද්මවිව්යු්තසෙවබින්දුහතකාන්තවක්ෂමසි තස්යන චක්ෂුුරුපකාඤ්චි සඤ්චරද්වීක්ය්තකා වක්ෂොසි මුමොව සා තනුම්

47 හර්තරි ප්රුණයමෞනමාස්ථිතා ජල්පයත්යයධරදංශනිග්රිහෛඃ නො චකාර වචනානි තාදෘශං නිග්රමහං චිරමවාප්තුමිඡයා

48 ස ස්තනෞ හෘදි නිධාය බාලයා දත්තමාස්යරකමලං ප්රධසාදනෙ ප්රාකප්තුමිච්ඡුරපි දොෂතො විනා රොෂමාවිරකරොන්මුහුර්මුහුඃ

49 අල්පදොෂවිෂයෙපි දම්පතී ජග්මතුඃ ප්රාණයකොපවාමතාම් ස්නෙහජාවිරතිවෘද්ධිමාගතා ජායතෙ සුල‍භරොෂසව්රරණා

50 අශ්රැෘෂු ප්රතණයකොපවහ්නිනා ලොහිතත්වමුපනීය පායිතඃ ධෛර්යමස්යශ නිවකර්ත සුස්ථිරං තත්කටාක්ෂනවිශෘඛො නිපාතිතඃ

51 කොපිතා චිරනිවෘත්තසඞ්ගතිඃ සුප්තමෙත්යක පරිබෞධශඞ්කිනි හස්තරුද්ධවලකුණ්ඩලා ධ‍ෘතස්වාසවෘත්ති ශනකෛශ්වුචුම්බ සා

52 කෛතවෙන කලහෙෂු සුප්තයා වික්ෂිපන්වසනමාත්තසාධ්වසඃ චොර ඉත්යුෛදිත හාසවිභ්රවමං ස ප්ර්ගල්භමධරෙ විඛණ්ඩිතඃ

53 සඞ්ගතස්යය පරිභෘත්යෂ වාරිණෞ මානමෙත්යම කුහමිත්පරස්පරම් අන්යඉයාතනයනෞ කිලොරසා තෞ නිහත්යං කලහං විතෙනතුඃ

54 එකදාරිකදනඃ ස කාන්තයා සාර්ධමර්ධශශිමෞලි සන්නිහඃ ආරුරොහ පරිසංහෘතාපං ද්රාෂ්ටුමිද්ධරුචිසෞධමම්බරම්

55 වාසරස්යා විගමෙ සමීරණෛර්මන්දනර්තිතසුගන්ධිකුන්තලාම් සෞධපෘෂ්ටමධිතස්යුපෂිමිදං රාඝවො වව උවාව ජානකිම්

56 සන්නිගෘහ්ය කරසන්තතිං ක්වවිත් ප්රමස්ථිතොපි රවිරෙෂ රාගවාන් අස්තමස්තකමධිශ්රි්තඃ ක්ෂතණං පශ්ය තීව භුවනං සමුත්සුකං

57 දිඞ්මුඛාදපසරන්තමාතපං නෂ්ටතෙජසමනුව්ර ජන්මුහුඃ භානුනා සම්වබධ්යා රශ්මිහිඃ කෘෂ්යවමානමිව ලක්ය්හුඃතෙ තමඃ

4458 භූය එය රවිමණ්ඩල රුචිර්ලොපයකෙ ජලධිමධ්යශවර්තිනී අන්තරාණි තමස: ප්රියච්ඡති ස්රයෂ්ටරීව ජගතී යුගක්ෂංයෙ

59 සාගරෙ නිහිතමණ්ඩලං රවිං වාන්තජාලමුපයාති සර්වත: වාරිභිඃ පිහිත දණ්ඩමායතං භෘඞ්ගචක්රයමිව ඵුල්ලමම්බුජම්

60 උත්පතතත්යඩවිකලෙ නිශාකරෙ ධාතුපඞ්කපරිදිග්ධමණ්ඩලම් චක්රභමෙකමිව රාජතෙ නභඃස්යෙන්දනස්ය් රවිබිම්බමස්තගම්

61 සංහෘතාත්මකිරණං යථා යථා වෘද්ධිමුද්වහති මණ්ඩලං ක්රයමාත් සාගරාම්හසි රවිස්තථා තථා ගෞරවාදිව ශනෛර්නිමජ්ජති

62 උන්මුඛා දිනකරස්යග රශ්මයඃ සාගරාන්තරිතමණ්ඩලශ්රිායඃ භාන්ති තොයමභිභූය නිර්ගතා වඩවස්යව ශිඛිනඃ ශිඛා ඉව

63 පූර්වදිඞ්මුඛගතං සනං තමඃ සන්ධ්යඛයා ච පරිරුද්ධමන්යගතඃ භාති සින්ධුජලභින්නමෙකතඃ ප්රාංවාපිව සලිලං පයොනිධෙඃ

64 සන්ධ්යියාරුණිතපත්ර‍සඤ්සඤ්චයං පල්ලවෛරිව නිරන්තරං වනම් පශ්ය තත්තමසි සර්පති ක්රමමාචින්දතිව පරිණාමසම්පදම්

65 අන්ධකාරනි‍ක‍රෙණ සර්වතඃ කෘෂ්ණසර්පමලිනෙන සර්පතා රුධ්යසමානවිෂයාඃ සමන්තතඃ සඞ්කුචන්ති පරිතො යථා දිශඃ

66 භාති මත්තශිඛිකණ්ඨකර්බුරං ද්වාන්තජාලපරිරුධමම්බරම් අර්කදීපකෘතතාපසම්භෘතප්රෞතඪකජ්ජලමලීමසං යථා

67 පශ්යප දිප්තරුචි පුර්වමුද්ගතං ජ්යෙුතිරෙතදසිතොරගත්විෂඃ දූරමග්නරවිරශ්මිභාසුරං ජිද්රරමෙකමිව විෂ්ණුවර්ත්මනඃ

68 පශ්චිමෙ නහසි භාන්ති ලොහිතාස්තාරකා රවිරථස්යව වෙගිනඃ ලොහචක්රරභතමෙරුමස්තකාදුද්ගතා ඉව හුතාශවිප්රැරෂඃ

69 උන්මිෂන්ති දිනකෘත්කරාත්තයෙ දිඞ්මුඛෛකරවනාඃ සමන්තතඃ තාරකා රවිහයෙන මීලිතා රශ්මිධාමහත ලොහිතා ඉව

70 පූර්වවාරිනිධිපෘෂ්ටතඃ ක්රධමාද්දර්ශයන්හිමරුචිඃ කලාන්තරම් එකපක්ෂරසුලභක්රිමාමසෞ වෘද්ධිමධ්යද මුහුරෙව වින්දති

71 පශ්යෂ භෘඞ්ගපටලාසිතප්රදභං පූර්වතඃ සපදි නිර්ගතං තමඃ යත්කරෙණ ජඝනෙ හිමාංශුනා තුද්යටමානමිව යාති පශ්චිමම්

72 හාරශුභ්රානිජරශ්මිසඤ්චයඃ ශ්රිිරවාරිනිධිනා විවර්ධිනඃ ප්ලාව්ය මානවදසෞ ශනෛඃ ශනෛරුත්පතත්යුශදයතො නිශාකරඃ

4573 ක්ෂිප්යරමානඝන කාමසොත්කරං ශිතරශ්මිකිරණස්යශ සර්වතඃ දාතුමන්තරමිව ප්රයසර්පතො දූරෙමුත්සරති මණ්ඩලං දිශාම්

74 ක්ෂී යමාණවපුරින්දූරුද්ගමෙ වර්ධමානකිරණඃ සමන්තතඃ අර්කතප්තගගනානුබන්ධිනා තෙජසෙව පරිතො විලියතෙ

75 බද්ධරාගමුදිතො නිශාකරඃ සන්ත්යිජන්දිශ‍මසෞ බලිවිෂඃ කාර්ශ්යතමෙති වපුෂා මුහුර්මුහුඃ ශොකදින ඉව පාණ්ඩුරොවිෂා

76 පශ්ය‍ පිතමලිබෘන්දමෙවකං ධ්වාන්තමස්යප සකලං හිමත්විෂඃ ස්වච්ඡවිග්රයහතයා ශශාකෘතිච්ඡද්මනා බහිරිවොපලක්ය්ු තෙ

77 විප්රායුක්තවනිතාමුඛාමුබු‍ජප්රෞ්ඪෘතිචයෙන චන්ද්රෙමාඃ නූනමෙෂ පුනරාත්මමණ්ඩලං පූරයත්යතසිතපක්ෂ‍කර්ශිතම්

78 අන්ධකාරනිකරං ‍කරෛරිමං භින්දතඃ ශශධරස්යර මණ්ඩලෙ ක්ෂොෙහවෙගපතිතඃ ශශාකෘතිර්ධූලිපුඤ්ජ ඉව භාති තාමසඃ

79 ගුල්මලීනමලිකර්බුරං තමඃ ක්රූෂ්ටුකාම ඉව ශර්වර්කරඃ සර්වතො විටපජාලරන්ධ්රරකෛඃ ප්රේපරයත්යුශදයශෙඛරඃ කරාන්

80 සුප්තකොකිලකුලෛශ්ව ෂට්පදෛරුල්ලසත්කුමුදගන්ධසම්භෘතෛඃ චන්ද්ර රශ්මිනිහතොපි සඤ්චයඃ යාවශෙෂ ඉව හාති තාමසඃ

81 පත්ත්රශජාලශතරන්ධ්ර විව්යු තඃ සාමිසික්ත ඉව භූරුහස්තලෙ ස්ඡණ්ඩිලෙ නිරවශෙෂමින්දුනා හාති යුක්ත ඉව රශ්මිසඤ්චයඃ

82 උල්ලසත්සු කුමුදෙෂූ ෂට්පදාඃ සම්පතන්ති පරිතො හිමාංශුනා භිද්යඩමානතමසො නහස්තලාද්විව්යුමතා ඉව තම්සුබින්දවඃ

83 තාරකා රජතහඞ්ගභාසුරා දිග්ගවධූභුරුදයාදුදෙෂ්යවතඃ වර්ත්මනි ග්රාහපතෙඃ සමන්තතස්තානිතා ඉව විභාන්ති ලාජකාඃ

84 සුප්තපද්මවිනිමිලතෙක්ෂිණා වෘද්ධශාන්තකලහංසකූජිතාඃ මිත්රමනාශපරිරොදිතාශ්චිරං මූර්ජිතා ඉව විභාන්ති දිර්ඝිකාඃ

85 සෛකතෙ ශශිමරිචිලෙපනෙ සුප්තමින්දුකරපුඤ්ජසන්නිහම් රාජහංසමසමීක්ය්ාශ කතරා රෞති හංසවනිතා සගද්ගදම්

86 තිග්මරශ්මිවිරහෙ සරොජිනී ලොකමින්දුකිරණාවගුණ්ඨිතම් නාභිවීක්ෂිතුමිව ක්ෂිපාගමෙ මීලයත්යගසිතවාරිජෙක්ෂාණම


46
87 ජෘම්භමානවලපත්ත්ර‍සංහ තෙරන්තරං කුමුදෂණ්ඩසම්පදඃ සංවිධාතුමිව පද්මසන්තතිඃ සංකුචත්යරනතිදූරවර්තිනී

88 ලක්ෂපණං මෘගමයං හිමද්යුෙතිර්හාති බිභ්ර දසිතොත්පලප්ර්හම් ශ්යාධමලාවදනබිම්බකාන්තිභිර්විද්ධමධ්යය ඉව රූප්යර දර්පනම්

89 යෞවනොපහිතපාණ්ඩුකාන්තිනා ත්ව්න්මුඛෙන විජිතො නිශාකරඃ ලජ්ජයෙව ඝනමෙඝසන්තතෞ රුද්ධරශ්මිනිවහො නිලියතෙ

90 නිෂ්පතත්යතසිතවාරිදොදරාදඞ්කිතඃ ශශමයෙන ලක්ෂ්මණා මධ්යය ලග්නමිව මන්දම්රාද්වහන්කෘෂ්ණමෙඝශකලං නිශාකරඃ

91 වෙධසා රවයිතුං තව ප්රිායෙ කුන්දගෞරදශනාවලිමිමාම් උද්ධෘතද්යුධතිරිවෛෂ මධ්යදතො හාති කෘෂ්ණමෘගලක්ෂ්ණඃ ශශි

92 තත්කලඞ්කමමෘතද්යු තෙරයං ත්ව න්මුඛාවජිතමණ්ඩලශ්රිශයඃ වීක්ය්ද් ශීතකරකාන්තතොරණඃ ශොකබාෂ්පමිව වාරි මුඤ්චති

93 ඉති සපදි වදන්වදාන්යීවර්යඃ ශයන ශිලාතලමින්දුපාදධෞතම් අලසතරගතිර්නරෙන්ද්රදකන්යාර මනුගමයන්මදමන්ථරඃ ප්රපපෙදෙ

94 අථ සුරතමඛෙ සුඛං සමාප්තෙ මදනහුතාශනදග්ධමානභව්යෙර චෂකමධුනි සන්නිවිෂ්ට බිම්බං ම්රමඛමනයද්දයිතාසඛඃ ස සොමම්

95 ද්ර්හිතුරවනිහර්තුරුන්මයුඛං මණිචෂකං පරිමණ්ඩලං විහාය ප්රිධයමුඛපරිභුක්තධාමවාඤ්ඡා කරකමලං නයති ස්ම හෙමශූක්තිම්

96 නියතමිහ පතන්ති දන්තධාරා මදමදනොද්ධතයොරිතීව භීත්යාය අධරකිශලයෙ විහාය යූනොර්මධූ පිබතොර්නයනාන්යුනපාස්ත රාගඃ

97 යුවතිමුඛමසංශයං යදෙතත්සරසිරුහං පරමාර්ථතඃ ස තස්මාත් මුහුරපි මධුපඃ සුගන්ධිහෘද්යතම් න විරමති ස්ම පිබන්විවෘද්ධතෘෂ්ණඃ

98 අධරමිතවනො මධුසුවෙණ ස්ඵුටරචිතභ්රැරකුටිර්ව්රෂණස්යී දහාත් අවකමත මධු ප්රිවයාමුඛෙන ක්ෂිතිපසුතඃ ප්රැණයාදසෞ විතීර්ණම්

99 ඉති සපදි නිශාං විනින්යඛතුස්තෞ විලුලිතකෙශසමර්පිතං දධානෞ රතිකලහකචග්ර හෙණ මාල්යංෙ ප්රෞවිධුතකෞසුමභක්තිසූත්ර්ශෙෂම්

100 අථ හෘදයඞ්ගමධ්වනිතවංශමෘදඞ්ගකෘතානුගමෛ- රනුගතවල්ලකිමෘදුතරක්වණිතෛර්ලලනාඃ තමුෂසි භින්නෂඩ්ජවිෂයීකෘතමන්ද්‍ගකරවෛඃ ශයිතමබොධයන්විවිධමඞ්ගලනීතිපදෛ:

47101 ශයනමමුව්යඞත ප්රි්යමනු ප්රලම්දොත්තමයා හෘදයනිපිඩනොඞෘතපයොධරකුඞ්කුමයා රතිෂූ දධානයා දශනඛණ්ඩිතමොෂ්ඨමණිං විරකෘතජාගරාරුණීතමන්ථරලොචනයා

ඉති ශ්රීගමත්සිංහලකවෙඃ කුමාරදාසස්ය කෘතෞ ජානකීහරණෙ මහාකාව්යෙර අෂ්ටමඃ සර්ගඃ

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ජානකීහරණය_-_v&oldid=5829" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි