චන්ද්‍රසීලි කුමාරිගේ අපූරු ප්‍රශ්නය

චන්ද්‍රසීලි කුමාරිගේ අපූරු ප්‍රශ්නය

සහ

වෙසමුණි මහා යුද්ධය.1

සවසතවෙත පත ල මෙත් ගුණපාම දස බ ල මොක් මගසෙව් නිම ල උතුන් මුණිරජු වඳිමි සමික ල


2 3

සන්සාර දුක‍ යෙ න සුපේසල සිල්ව ත් එතර වෙන්නව නියමි ත සිත්කොමි ගුනව ත් වතු අරිය සතියෙ න මහසගන බුදු පු ත් දෙසු දම් කඳ වදිම් බැතියෙ න වදිම් යුගඅත් තබා මුදුන ත්


4 මෙ ල සි න තිවිද රත්න වැඳ සරණ ගෙ න ව දි මි න මව්පියන් ගුරුවර වර රැගෙ න අ ද රි න සකලසුර කැලහට පින්දෙමි න නි තියෙ න යදිම් දෙසැනත් මෙහි හරින මෙ න


5 ස ර දා චිත්ත පෙර දැරි කරගන ඉන්ඩ මු නි දා දෙසු දහ‍මේ අ ත දැන ගන්ඩ එ ලෙදා සිතේ දුක්කරදර පහ වෙන්ඩ මෙ ස දා මගක් පවසමි අහගන ඉන්ඩ


6 කා වි ය සතර ලෝකේ අද රඟ දෙනවා ජි ව ය ලබා මල උන්වත් නැගි ටි නවා හා එ ය නොදැන ඉද සමහරු ලතවෙ නවා මේ කි ය මන බලනකල වැටහී ය නවා


7 ක විපො ත් බලන අය මේකල බොහොම ඇත හ ර ය ක් නොමැති පොත් බැලුමෙන් වැඩක් නැත මොලොව ත් පරලොවත් සලසා ගන්ඩ සෙත ගෙ න සි ත් තොසින් කියවා නරබන්න ‍ පොත


8 අඹුදරු සනසන්ඩ ප්රී්තිය ගෙන දෙන්ඩ කරදර අඩුවෙන්ඩ සමගිය වී ඉන්ඩ නැනගුන ඇතිනේඩ සුසිරිත වඩ වන්ඩ පොතපත කියවන්ඩ නැත්නම් අග ගන්ඩ-2-

9 කතාවක් කියමි එහෙනම් අහ ගන්ඩ කතාවක් නැතුව ටිකකට නව තින්ඩ ඉතාමත් අගේ ඇති රස වැගි රෙන්ඩ එකෝමත් රටක විත්තිය පව සන්ඩ


10 නොයෙක් සිරි ඇති පුරක්විය පෙර චන්ර් පත්මය නම් වනා පි යෙ ක් ලෙස එහි දනන් රකිතිය චන්ර්තිනපාලය එනර නා ඉ ම ක් නැතිමුත් එපුර විසිතුරු මදක් පවසන විලසිනා ම ට ත් සරසවි මවගෙ වරමය ලැබුනි පෙරපින් බලයෙ


11 එ පු ර වීදය දෙව්පුරක් වැනි බිමට විල්ලුද අල්ල ලා ස ති ර ලෙස සෙසු වීදි සකලම පිඟන් ගාඩොලින නිමව ලා ස ත ර විදියෙ නිතර යන එන පුරගනන් රුව බල බ ලා මෙ පු ර අයනන් ඉබේ මත්වෙති, සුරගනන් යයි රැව ටි ලා


12 එ ක ක් වත් නැත පිදුර පොල්අතු සෙවිලිකල නිවසක්එ එ කෙ ක් වත් නැත අසික්සිත පව් වැඩක්කරනා දන එහි මොකෙක් වත් නැත හොරෙක් හතුරෙක් යතුරු දොරවල්න ස තෙ කි තිරිසන් මරා‍ගන කන කෙනෙක් නැත දකිනටඑ


13 ර ජු ත් මහ මැති ඇමති නිලලත් සියලු දෙන කරුනා ඇ තී කි සි ත් කලකදී අගතියක් නොව දහන් පිළිපැද නිවස තී සි රි ත් ලෙස සැම පාලනය කර රටේ යහපත සලස තී පු ර ත් සක්පුරසේම හරියට අලන්කාරය නිම නැ තී


14 බේ ද කිසික් නොවම එහිදන සමගිදම් රැකනිති වස යි හා ද වීසැම අඹුසැමින් එක පනාලෙසින් එපුරෙහි වස යි වී ද හාලෙන් කිසිත් හිගනැත ගොවිතැන්ද වේලදම් ජය පා ද පවසමි තවත් කරුනක් අසන දන එය පුදුම වෙ යි


15 එපු ර වර්දන කරන නරනිඳු චන්ර්දු පාලය මනර මා අදර මෙහෙසිය දර්මසීලිය නමැති සිරිකත විලස මා පතර සිරිවිඳ වසනමුත් අහො දරුසැපක් නැති ගැන තමා නි ත ර කරදර කුමක්කරමුද වඩමු සිල්රැක ගුන ද මා


16 හුගක් අයලොවෙ නොයෙක් බලි බිලි තොවිල්කරවා දරුප තවත් අය දෙවි දේවතාවුන් යැදුම පුද පූජා කර යි කිසිත් ඒ වැඩ නොකොට ඒ රජ පව්ල දැහැමින් කල්හරියි කලක් මේලෙස ගතව යනකල දොලදුකක් බිසවට දැනෙ යි


17 එ ව න් සුලකුනු ස්වාමිරජහට දන්නව බිසඋන් ලො ලා නොමි න් සත තු‍ටු වෙමින් දෙදෙනම ප්රිබතිසයුරේ පීන ලා දෙ මි න් දන්සැල් නුවර සරසා නටති සැනකෙල ජනලො එ තැ න් සිට කල්ගතව දසකඩ මසක් සපිරුනි මනක ලා


-3-

18 සකල දේ සිදුවෙන්නෙ සතහට පෙරකලපු පින් පව් ‍ ලෙසේ කිකල වත් ඒ වෙනස්කරනට නෑසමත් අය ලෝ කු සේ පතල ගුණ දැරු රාජදේවිව ලැබුනි දරුවෙක් පැතුලෙ සේ නිමල විත්තාමිනක් සමවන දූ කුමරි දැකවිය නො සේ


19 දු ක ක් නොව කිසි වැඩෙහි කුමරිය පුරසඳසෙ කෙ‍මකෙමය සැ ක ක් ‍නැත මුව දුටුව කාවත් වාසනා පින් ගුන ‍ෙප‍ නේ ඇසක් වන් තම දොනියන් හට නාමෙ තබනා විලසි නේ දොස ක් නැති සත හුඟක් දැනගත් පඬිතුමන්ගෙන්වාු ග නේ


20 අසුනක් පනව පඬිතුමහට සුදක් දමා කිරිබත් දෙවා සිත තුටුකර බැතින පෙමා බුලතුත් පඬුරුගෙන රජතුම වඩින තමා බිසවත් සමග විත් - පඩිතුම වෙතට අමා


21 දෙතින බුලත් අතගෙන මහරජු පේවී සතුටින පඬිතුමට දී පල විස දාවි සදමින තත්කාල පිහිටා ග්රරහයො සවී බලමින සිතා මුවයෙන් රජූ දෙස ප්රිාය වී


22 කා ර නා කියමි අසමැන සන්තොසි නි වා ස නා වන්ත වේ ඔබ ලත් තද නී ලෝකෙනා නෙ පුද ගරු බුහුමන් තුටි නී ල බ මි නා වසති සතහට මව්ලෙසි නී


23 අපල කිසිත් නැත පෙර පින් කල අයට සපල තමයි වෙන්නේ නිරිඳුනි දුවට පතල උතුන් පින්වත් සැමියෙක් යසට ලැබිල නිතින් රජ සිරිවලඳන කලට


24 සතුරු වී සියක් දෙස රජවරු කිපි ලා පතුරු වමින් යුදපරකාසය කර ලා මිතුරු වෙමින් ඒ සැමවිත් නැව නැග ලා නපුරු ලෙසින් එති රට වසනසමු කිය ලා


25 මෙ වු තු න් කුමරියගෙ පතිවත දම් බල යත් ර කි මි න් නිති වසන සීලා දී ගුන යත් ද කී මි න් එසක්පුර සක්රජ තුම බල වත් ඇ වි දි න් පිහිටවී මට ග්රතහයෝ බල වෙත්


26 ඒ බ න කිසිත් නොකියා කෙනෙකුට කිසිවත් ඤා නෙන වැඩ කරනුමැන මහරජ නි තවත් සෑ හෙ න වයස සපිරුන කාලෙදි නැනවත් කා ර න දන්න කුමරෙක් සොයමින් යහපත්


- 4 -

27 දෙනු මැන ඒ මසක කුලබල තිබු නාට කඩු දුනු සිල්ප යුද සිප් නෙක දතු වාට රුවයෙන අනග පිරිවරබල තිබු නාට මුණිබන නොදැන ආවොත් ‍නොම දෙනු ඌට


28 මු ණි බ න නොදත් අය සත දැන ගත්තාට කි සි දි න අයිති නැත පන්ඩිත නමඌට ක ල පි න ගෙවනතුරු ඔහෙපැන නැටුවාට දෙ ලො වි න පිරිහෙමින් සිදුවේ නෙක ගැහැට


29 එ බෑ වි න් ගුනදනන් රකිනා පඬිවර යෙක් ‍සො ය මි න් දුවනි දෙන ලෙස හොඳ උපදෙස යක් ම වි සි න් කියමි ඒ කා ලෙදි කරනු මතක් න ම දැ න් තබන වේලාවය ලඟයි හුඟක්


30 රා සි ය නැකත යෝගය කරණයද යන දි න ය ද සුද්දකර බැලුවෙමි යොදා නැත සැ ප දෙ න චන්ර්ේලාගනයද යොදලාම ගුන ම වි සි න චන්ර්ේලාසීලීය නම තබමි දැන


31 ත ව මි න් වැඩී දුරට කාරන ඕනෑ නැ ත තෙ රු ව න් සරන හා සුරකැල පිහිට වෙ ත ම වි සි න් කී කරුනු සිහිකරමින් නැව ත කි ය මි න් දූතයෙක් එවනූව මැන මවෙ ත


32 මෙ ලෙ සි න් ලියාදී හදහන රජ තුමට ස තු ටි න් ගියා පඬිතුම වරගෙන එවිට නැ ත යෙ න හීනදන අදබලනුව කපට ල බ මි න නිගරු තැන තැන විඳිනා ගැහැට


33 පඤ්ඤාතරානන් රතනන් මුණිඳු විසින් පෙන්නා තිබේ දහමේ අතැඹුලසෙ යසින් දැන් ඒ කිසිත් නොබලා මුදලටම ලොබින් දෙන්නේ සියලු සිල හා සමහරු මුල සුන්


34 දැ න ග ත් සතර පෙර පඩිඋතුමෝ වටින ර ජු ට ත් නොවන තුති පුද පැසසුන ලබන නැ න ව ත් පින්වතුන් මුණිදම් පිළි පදින පැ මි නෙ ත් අමරපුරයට මරනින් මිදෙන


35 මේ වි ල සි න් රජු හා බිසව ‍කර කතන ආ ද ර ව න් දුවනි සිඹ සනසා උවන සා ද ර යෙ න් පින්දන් කරමින නීතින නේසිරියෙන් වසන සදවිය මේ ලෙසින


- 5 -

36 කු ම රි ට වයස සරිවි මල්වර වේච්චි හ රි ය ට සිරිකතසෙ දින දින දිලි ‍සෙච්චි ර ට ර ට පතලවී මෙය කල බල වෙච්චි මෙ ලෙ ස ට කුමරි රුසිරියෙන් අග වෙච්චි


37 ද න ම න පිනන උවනය පුන් තරිඳු ලෙ සින් දෙ න ය න ඉන්ර්ිනනනිල්මිනි යුවලක්සෙ ය සින් ස සො බ න දෙබැම සඟලය තිඹපත් විල සින් දි ලි සෙ න දන්තගජ මුතුදෙපොලකම රි සින්


38 දි ගු නි ල් කේස රන්කෙදිසේ අග්බඹ රුයි සු ර ත ල් දෙතොල වදමල විලසින් රතු වෙයි ම න ලො ල් වඩන පියයුරු රන්කුඹු පර දයී සි රි ක ල් රඳන සිහිනිග දුනු මිටසෙ අගෙයි


39 රන්රඹකඳන් වැනි අත්දෙක මට සිලුටු යී පින්සිරිරුවින් දිලිගත තරමකට උස යි සුන්දර කුසුන් සුවඳින් ගත නිති විහිදෙ යි පන්සැර යුදට මල්මදදේවිය සේම යි


40 මෙ ලෙ සි න් වැඩෙනරජ කුමරිය මහ පිනැ තී දෙ වි ය න් සතුටුවන පින්දම් නිති කර තී පි න මි න් දෙගුරු හදඋවටැන් කරම නි තී ප ත මෙ න් කුමරි බඹ සරදම් නිතිරකි තී


41 මෙ ලෙ ස වසන කුමරිගෙ රුව දසදෙස ම වී ගො ස පතල ඇසුදන සිතවී පුදු ම සා තො ස විලස කාරය බැඳගන්න සෙ ම නේ දො ස කුමරු එවතිය හසුනුත් බෝ ම


42 එ ම වි ට නිරදුහට පෙර කිවි පඩිවද න හ රි ය ට සිහිවෙමන මැතිහැර ගෙන්ව මි න මැ දු ර ට කැඳවමින් ගරුකර පිනව ම න මෙ ලෙ ස ට අසති පෙරකිව් උපදේසෙ ගැ න


43 නැ න ව ත් ගුරතුමනි අසනුව දී සව න ගු ණ ව ත් ඔබතුමන් පෙරදින දෙසු ලෙසි න නැ න ව ත් අය සොයන උපදේසය මෙදි න දු න හො ත් යෙහෙකි ඒ ගැන කල විත් තිබෙ න


44 මහරජතුමානනි එහෙනම් දී සව න අහගනු මැනව මා කියනා මේ වද න කාරය පිනිස දූ කුමරිය ඔබෙ වටි න අහමින එන අයට දෙනුතෝරන ලෙසි න


- 6 -

45 තේරූ කෙනෙකු හට සරනය කරදෙන් න බැරිඋන අසට අවුරුද්දක් සිරෙ ලන් න මේබවපතලකර අනබෙර කර වන් න ඉරනම ලෙසින නැනවතෙකුන් එයි ඔන් න


46 ගි හි ම ග ගිහි විනය මණ බනදැන ඉගෙන න නි සි ම ග නිසි විලස හරියට පළිපදි න මො‍ලොවත් පරලොවත් දෙකෙහිම සැපලබ න නැ න ව ත් පින්වතෙක් සොයනට හැකි එයි න


47 ලෝ කෙ න් සපන් ජගතුන් ලෙස උන්නා ට පෙ ර පි න් බලෙන් දනවත්කන් ලැබුනා ට උ ග තු න් කියා පටිගහලා තිබුනා ට හ ර කු න් ලෙසින් වෙයි පැන තෝරන දා ට


48 එ ක ක් ප්රිශ්න ලියලා දෙමි රජුනි ඉති න් ර ට ක් වටින බව දැනගනු මැන නියති න් ම ත ක් කරන දිනකදිමෙය අසන සිති න් සැ ක ක් නැතිව පාඩම් කර ගන්න බැති න්


49 මෙ ලෙ සි න ප්රාශ්නෙදී පිළිතුරු සහ එදී න ක ර මි න කතන රජු සිතලෙස පි න ව ම න ස මු ගෙ න සතුටු පඬුරුද තුති පුද රාගෙ න ස තු ටි න් පිටත් වීය පඬිතුම තම බව න


50 ඉන් පසු අඬබෙරය දසදෙස පතලක ර මින් හැරියයි පැන විසදන විලස පෙ ර සන් තොස කෙනෙක් තෝරා කුමරිය කා ර ගන් නට හැකිය නැත්නම් වෙයි සිර බා ර


51 මෙ‍ ලෙ සි න අඬබෙරද පත්හැර නොයෙක් තැ න ද කි මි න රාජ මැති සිටු කුමරුන් එගැ න සු ර ග න සමන පින්වත් කුමරිය තරු න ක ත ගැ න එපැන විසදන්නට එතිනොමි න


52 රාජ රාජ මහබල ඇති ඇත්තොත් යන්නේ ‍එහෙම තවත් සිටුගොතිරේ කුමරො ත් එන්නේ වෙලඳ බඹුනු කුලවල තරුනොත් සැර සෙන්නේ මටයි මටයි කුමිරි කියා උන්පොර කන්නේ


53 තවත් කියන්නට ගියොතින් ලැජ්ජ හිතෙ න්නේ හුඟක් නාකි අය සමගින් කොල්ලොත් ය න්නේ පවු ල් කරුවො ගුටි කෙලගන අඹුවො හරි න්නේ කබල් උනත් කුමරිය අරගනමයි එ න්නේ


- 7 -

54 ජුවන් අප්පුවයි සමරයි ජුන්ඩයි යනවා පුරන් සික්කුවයි බන්ඩයි සිමනුත් යනවා කුමරි අරන් එන්ඩ කියලා ඔක්කොම යනවා යමන් ‍ජොරෝ අපිත් යන්ඩ හනික කියනවා


55 මේ හැමදෙන යන්නේ නම් රජ මැදුරට මයී ප්ර්ශ්නය තෝරා කුමරිය මම ගන්නව මයි රජඅනසක අපිකාටත් එකවගේ මයි සලකති පිරිසට ආගිය හැටියට එහෙ මයි


56 මඟුල් මඩුව හොඳවිදියට සරසා තිබුනා සියල් දෙනා ඒ මඬුවට ගොස් ගොඩ වැදුනා නිරිදුන් සහ මැති පිරිසත් වැඩ සිට එතනා ව‍ෙට්ට ආසන පනවා ඉඳුවති සේනා


57 ඒ මදරන් ආසනයක් පනවා තිබුනා සුවඳ මලින් ඒ වටේට සරසා තිබුනා පසතුරු ගොස නද සමගින නැටුනුත් තිබුනා වෙඩිහඩ පිට රජකුමරිය මෙලෙසට වඩිනා


59 පන්සියයක් පමණ දූතියන් පිරිවර ලා රන්දජ සේසත් චාමර වියනුත් අල් ලා බෝලෙස තේජස් ගතියෙන් රූරැස් පා ලා ආවයි කුමරිය සිරිකතසේ සුකු මා ලා


59 ඇ වි දි න් ආචාරකර සිටි දනට ‍ සබේ අ සු නෙ න් ඉදගත්තෙ පැසඳ විලස නුඹේ ද කි මි න් සමහරුන් සිහිසන් නැතුව ඉබේ වැ ටෙ මි න් එතන දඟලති කරගනිති හබේ


60 ඉ ති කි න් සැමදෙනා අසනුව මෙහි ඉන්න ම වි සි න් කියන ප්රසශ්නය තෝරා දෙන්න හැ කි ය න් ‍කෙනෙක් පලමුව තෝරා දුන්න ඉ ර න න් වේවි මාසරනය කර ගන්න


61 දෙ න් නේ කල් තෝරන්ට පැය කාලයි ද න් නේ නැති සැමදෙන අද සිර බාරෙයි ස න් නේ කරදුනොත් හරියට මම බාරයි වෙ න් නේ සරන ඒ අය හා තිර සාරයිකුමරි මේ ප්රනශ්නය කියයි.


62 ලෝ කේ තිබෙන කඳු විමසාලා බලනු සෝ කේ නොවී සැමටම වැඩි කඳු කියනු ඒ ‍ කේ ඉඳන් පලගන්නා අය සොයනු මේ ‍ දේ තෝරන්ට බැරිඅය දන ගහනු


- 8 -

63 ඔයින් මෙයින් පැය කාලත් කිට්ටු වෙ ති හිමින් හිමින් බොහොසේනා දන ගහ ති එවන් සබේ සිටි එක කුමරෙක් පිනැ ති සැනින් නැගිට තෝරනු හැකිබව කිය තිඉන්ර්් නදේවකුමරු ප්රිශ්නය තේරීම


64 ලෝ කේ තිබෙන කඳු අතරින් වැඩිම ක ඳු සෝ කේ විදින මේ අපෙ පන්චාස් ක ඳු මේ කෙ න් තුරන්වි නිවනය ලබනහු දු ඒ අය තමයි පලගන්නේ දෙසු මුණි දු


65 පැනයට උත්රගහරි බව කුරිය කියති නැනවත් කුමරුතුම මුලසුන පිලි ගනිති රජුවිත් ඉදිරියට කුමරිය ගෙන් අසති වෙනඅය සැවොම සිරබාරෙද දුවෙ පෙමැති


66 මා පි ය තුමානනි නිතීය එහෙම තමයි දී ම ය අභය එනමුත් සැම සතට හොඳයි ද හ ම ය නොදත් කම සින්දා මෙලෙස උනයි ඤා න ය වඩන දහමය මුණිදුගෙ ප මනයි


67 රජකම් කලත් කලකම් පලදෙනවා ම යි මුනිදම් නොදත් අයහට පරලොව දුක් වෙ යි එබැවින් අද මෙසැමදෙන දන බිම ඇන්න යි මවිසින් සැමට දෙමි නිදහස යාම හොඳ යි


68 මුලසුන වැඩ ඉන්න පැනතේරුව කුම රු ගැනතුතු වසදන්න විය මහරජ එග රූ දෙස මගෙ විසර පුරවෙය එහිකිරුල දැ රු ගරුතර මපිය ලත් එකපුතු මෙමම ස රු


69 නා ම ය ඉන්ර්රුවදේවිය වේ මෙමගෙ තෙ ඳ කා ල ය ගතකලෙමි මව්පිය සෙ‍වනෙ සො ඳ ද හ ම ය විලස හැසිරෙමි පිනවමිනි හ ද කා ර ස බඳින දින දන්වනු සිරිත ලෙ ද


70 උත් තම කුමරුවනි අසනූව ප්රීෙති සිතින් සත් වෙනි දිනේ සුබමොහොතක් යොදා බැතින් පත් කරවා සුබකාරය බමුනු අතින් අත් කර දෙමි දුවනි සහ මගෙ කිරුල ඉතින්


71 ඒ පුර සරසවා දිවපුරයක් ලෙසි නි ලෝතුල පතල කරවා මන්ගල සිරි නී ආදර දුවනි සත්වෙනි දින සිරිත මෙ නී ඒ සුබකාරය බැන්දෙව්වේ මෙ ලෙසි නී