කෝට්ටේ රාජධානිය


හෙවත්


ජ ය ව ර් ඬ න පු ර ඉ ති හා ස ය.

සං ඥා ප න ය.


   ශ්රී. ලඞ්කාවිපයෙහි කෝට්ටේ හෙවත් ජයවර්ඬැනපුරය රාජධානියව පැවැති කාලය පිළිබඳ 

පුරාවෘත්තය ආශරපය යකොට මෙම කුඩා ප්රරකරණ සම්පාදනය කරණලද්දේ විය.

  ලක්දිව මාහ වංශාදි ඉතිහාසයන්හි එක් රාජධානියක් හෝ විශෙෂ කාල
පරිච්ජේදයක් පිළිබඳ ප්රාවෘත්තයික් විස්තර ‍වීමට අනවකාශ බුහලතා ඇති 

විම නිසා ඒ මහා ග්ර න්ථරයන්හි ඒ ඒ රාජධානීන් පිළිබඳව සඳහන්

දැ සංක්ෂෙසපව පවති.

මෙය වනාහි ජයවර්ඬ නපුරය පිළිබඳව මහාවංශය රාජාවලිය ආදියෙහි

සඳහන් ඉතිහාස කථාව නිදේදශ වශයෙන් දැක්විමට අදහස්කරණලද්දිකි.	
  එහෙයින් රු‍බේරු ක්වවටෝ ආදි යුරෝපීය ග්රදන්ථක කර්තෘවවර වයන්ගේ 

ලියවිලිද රාජකිය ආසියාතික සමිතිය විසින් කලින් කල මුද්රුණයකරවා විසුරුවා හරිනලද

සඟරා කිපයකින් උපුටාගන්නාලද කරුණුද ආශ්රරයකරමින් ඊට ජනශ්රැඋතින් හා 

ඉතිහාසගත කරුණු විමසීමෙන් අප අව‍බොධකළදේ එක්කොටලන් පුද්ගලික

මතාන්තරයන්ද යුක්ත‍ෙකාට මෙය සඞ්ග්රරහකරන්ට සිදුවිය. විශෙෂයෙන්
මෙහි සඳහන් ශිලා ලිපි රාජකීය ආසියාතික සමිතියේ සඟරාවන්ගෙන්
උපුටා ගෙන මෙහි යොදනලදබව කියමු.
   මෙහි මා විසින් යොදනලද යම් පුද්ගලික මතයක්වේද ඉන් සමහර කරුණු පිළිබඳව
මේතාක් ඵෙතිහාසිකඥයන් එකමය තීරණයකට නොපැමිණි කරුණුද ඇතිවියහැකි නමුත් 

අප අදහස ඉතිහාසය පිළිබඳව ආධුනික පරම්පරා වගේ ඥනය එහි යෙදවිමට මගක් සැලසීමම

පමණක් බැව් කියමින් මෙහිදි යම් මතයන් අප දැනීම් ප්රමමාණය හා එකඟ විද එහි එල්බගෙන
ස්වමතය ප්රිකාශ කරණලද නමුත් අන්යරවු මතයකට පහරදිමක් මින් 

අදහස් නොකරණලද බැව්ද කියමු.


ii

 මෙහි සිංහළයා හා ඔහුගේ රට පිළිබඳවු ප්රරවෘත්තින් ගෙන් බොහොමයක් ද 

ලක්දිව ප්ර තිකාල් බලය මුල්බැසීමට හෙතු කරුණුද ප්රිතිකාල් ආණ්ඩුව තුළ

පැවති නොයෙක් දේ පිළිබඳවවූ බො‍හෝ වැදගත් කරුණුද සඞ්ග්රෙහව පවත්නා 

හෙයින් ඉතිහාසඥනාභිලාෂි ආධුනික ශිෂ්ය ගුරුවරාදින්ට මෙය විශෙෂයෙන්

ප්ර යොජනවත්වේයයි හඟිමු.
    තව ද අභිනව අධ්යාේපන ව්ය.වස්ථානුගතව සත්වෙනි ප්ර මාණයට මුල 

පටන් පිටු 30ක් ද හවෙනි ප්රපමාණයට 26 පිට පටන් ‍පොතේ අවසානය දක්වාද කියවිම පොතක් වශයෙන් වර්ෂෙයක් තුළදි පහසුවෙන් ඉගැන්විමට යොග්යදවනසේ මෙය සම්පූර්ණෂණකර තිබෙන බැව්ද සඳහන්කරමු.

එසේම ලඞ්කාණ්ඩුවේ අධ්යාසපන මණ්ඩලයෙහි පාඨශාලා පුස්තක

පරීක්ෂා්ක සභාව විසින් මෙටය පාඨශාලාවන්හි භාවිතා වට යොග්යක
පොතක් මෙන් පිළිගන්නාලද බවද සතුටින් ප්ර්කාශකර සිටිම්හ.

මෙය මේ වර ට මුද්රිණයකර විසුරුවා හැරිමේදි ඒ පිළි බඳව වන සියලු වියහියදම් දැරිමට අප හිතෛෂි ධනවත් ආර්. පී. චාර්ල්ස් මුදලාලි මහත්මයා ඉදිරිපත්විම මෙම කර්තතව්යඒයට ලැබුණු ධෛය්ය්ක් යක් බැව්ද

ස්තුති පූර්ව ඞ්ගමව සඳහන් කරම්හ.

එසේම මෙහි ශූඬිපත්රාරවලොකනය පානදුරේ රන්කොත්ක විහාරයේ සෙහ තත්රිත්ය‍ සෞගත විද්යාරලයෙහිද අධිපතිවු ශ්රී‍ ඥානවිමල තිෂ්ය් මහා

ස්ථවිරපාදයන්වහන්සේ විසින් නිශ්හරණධ්යාතශයෙන් කරදෙන්ට යෙදුන
බව ගෞරවාශිර්වෘ‍ද පෙරටුව මෙහිදි පර‍ාලකාශකර සිටිම්හ.

තවද මෙහි යොදා තිබෙන සැළලිණි සන්දෙවශය සම්බන්ධින මාර්ගි සටහන බලපිටියේ හංසගිරි වලව්වේ සත්දත් එච්. ජේ. ඇම්. වික්රලමරත්න නීතිඤ තුමාණන්ගේ අනුශාසනාව පරිදි කොළඹ “සර්වේයර් ජනරල්” කාය්ය්සට

මණ්ඩලයේ චිත්රිකර්මසය පිළිබඳ ප්රෙධාන ඨානාන්තරය උසුලන ඊග 

විජය සේකර මහතාණන් විසින් සම්පාදනය කරණලද බවද එසේම ඒ

මහතුන් දෙපල විසින් එය මෙහි යෙදිමට හුදු ආධුනිකානුකම්පාව පෙරදැරිව
අපවෙත බාරදුන් බවද ප්රීදතියෙන් ප්රුකාශකර සිටින්නෙමු. 

නැවත මුද්රකණය කරවිමේ බලය කර්තෘද වෙතම තබාගනුලැබී.


මේබවට,

ඩබ්ලිව්ග ඒග ඇfප්. ධර්මාවඞර්නප.

ආඩියාවත්ත, පානදුරය,

24. 5. 1925

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=කෝට්ටේ_රාජධානිය_-_i&oldid=8670" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි