මෙම ලබන ලද විෂ්ණු විංහතියේ විසි අවුරුද්ද තුළ ඵලාපල ගැන සලකා බලන කල්හි පහෙන් හතර කොටසක් පමණ අපලදායක කාලයක් බව පෙනේ. එම අපල මොනවාද කියා බලන කල්හි මනුෂ්යයයින්ට ඇස්‍ ලෙඩ, බඩ ලෙඩ, වසූරිය, වසංගත, දේවක්කඩු. මහවුදහස්, පැපොල, සරංප, හදිසි මරන, පිහියා ඇනුම්. හෙන වැදීම්. රාජ භය, යක්ෂ භය, ප්රේ,ත භ, හදි ශය, හුනියම් භය, අග්ර දෝස; ජල විදුලි භය යනාදී මෙකී නොකී අපල මහත් රාශියක් මේ අවුරුද්දේ ඇතිවෙන්ට තිබේ. ‍එම නිසා ශ්රීශ විෂ්ණු දිව්යෙ රාජයාගේ පිහිටාධාර ලබජ ගැනීමට අප ලඟ මහානුභා සම්පන්න ශ්රීස විෂ්ණු රාජ යන්ත්රවය තඹකොලයේ ඇඳ පිළියෙලකර තිබේ. එය කරේ හෝ අතේ සුරයක දමා පැලඳීමෙන් විෂ්ණු විංගතියේ විසි අවුරුද්දටම මේ කියන ලද සියලු අපල උපද්රාදවලින් වැලකි මහානුභා සම්පන්න ගුණයක් ලබාගැනීමට පුලුවන. මෙම විෂ්ණුරාජ යන්ත්රායෙහි ගුණ මෙසේ දතයුතුයි.


1 න මි න් පරසිඳු විෂ්ණු යන්ත්ර ය බැන්ද කාලෙට ජපකො ටා යෙ‍ ‍ හෙ න් මනුලොව වසන සතහට දෙන්නෙක සිරි මෙසෙ ටා ර ජු න් මහතුන් උතුන් මැතියන් දිටුවහොත් සෙනගස කො ටා බැ ති න් දෙවිය්න යකුන් නරයින් නිතර ආරක්ෂා කො ටා


2 ගේ දොරද නෙක සිරිය වඩවයි සකින සත නිති ප්රීනතිවෙ යි ‍ආදරෙන් නිති කරන රක්ෂාය දියුනුවීමෙන් දනන් රැකදෙ යි සැම දිනවල තිබෙන ලෙඩදුක් දුරු ඇරව නිති සැප දෙව යි ප්රේදම දරයෙන් නාල සුඳ ඇද සිටියහොත් සැම වසඟ වෙ යි


3 න යි න් පිඹුරන් පොලගු මාපිල් ලඟට ආමුත් නොම සප යි කොටි න් අලි වලසුන්ද සුනඛයො දුටුවකල ආපසු දුව යි පි ටි න් සිටිනා එදිරි අයවලු සමගිවිමෙන් සැප දෙව යි වි ෂ් ණු යන්ත්ර ය බැන්ද කාලෙට කලක් අනවින නොම වදි යි


4 නඩුහබත් වියවුල්ද පැමිනී රාජුන් වෙත පැමිනුන ක ලා මහත් සිත් සන්තෝෂ ලබමින් එයින් ජය ලබනුව මු ලා සිතත් ප්රීසතිව එය අඟනන් බලාතම වසඟ වෙ ලා පොතක් තැබුවත් බැරිය මෙහි ගුන කීම නම් එක මුක හෙ ලා


මෙම යන්ත්රවය යාග හෝම කර බැඳීමට නම් රුපියල් පනහක් වියදම් වේ එසේ නැතුව අප විසින් පූජාවදී ජිවංකර තිබෙන යන්ත්ර්ය ගෙන්වාගෙන තමුන්ට මනාප සුරයක දමා පලඳින්ට පුලුවන, අපි ජිවං කර තිබෙන යන්ත්රනය රුපියල් පහක පෝස්ටල් ඕඩරයක් එවී‍ෙමන් ලබා ගන්ට පුලුවන. යන්ත්රෙය පමනයි.


මෙම ඇඩුස් එක එවීමේන ලබාගන්ට පුලුවන

ඇස් ඇම්. මුදලිහාමි

භූතවෛද්ය්

මැල්ලවගාර - මාදම්පේ

N. W. P.මාදම්පේ රත්නපාල ස්වාමීන් වහන්සේට

අන්ය් ආගම්කාරයෙකු විසින් දෙන්ට

- සුදානම් කල-


කුකුල් මාලු දානය


—————


1

සු ර පුර අඩවැනි සිරිලංකාවේ මාදම්පේ යන ගම් පිය ‍ සේ පෙ ර ස්ව පැයසෙන මහ වෙහෙරක් ඇත නමුත ටක්ළු එහි බුදු පිරි සේ ත ර කෙනෙකුන් සිටියලු ගුණ යහපත් රත්නපලනම් පින්කඳ සේ සු ර ගුරු විලසට දෙතබල පාමින් සිටි මුත් කෙරුවලු මේ විල සේ


2

ප ත ල වෙලා රෝමානුව බබලන පෙදෙස නිසා බුදුපස ටික ලු එ ක ල නිලන්තර බුදුපස සමගින් කොලහලයට උන් ආවා ලු නි ම ල ගුනෙන් යුත් මේ තෙර වෙහෙරෙන් එලවා දමනට සැරසේ ලු ස ක ල බලැති මහ විෂ්නුව ගෙන්වා බැඳගෙන ‍මේබව කීවා ලු


3

එ දා දිනේ මහ මිෂ්නුගේ බලයේන කීවලු අවතාරය පෙනේ නා සො දා ලෙසින් මා ඔබරැක ඉන්නේ බියක් නොවෙනු සමි සුපයන් නා ත දා ලෙසින් මෙලෙසට පවසලා දිවුරුන්දීලා ‍ගියෙයන් නා එ දා පටන් මේ තෙර යන එන තැන විෂ්නු දෙවිදු රැකගන උන් නා


4

කො ල හ ල යක් කරනා යම් තැනකට ඉන්පසු තෙරිඳුන් පැමනී ලා කො ල හ ල නොකරන ලෙස දිව්රාලා වැඳලා සමිඳුට යති නුමු ලා නි ල ත ල කරනා ඕනැම ලොක්කෙක් ඒ සමි දුටුවොත් යයි වැඳ ලා සු නි ම ල මේ සමි ඉන්නා කාලේ දනක් දුන්නු යැටි අසපල් ලා


5

මා ද න් පේසිටි මිගමු පාරේ අඟුරු කාර මුල්ලට ගොසි නා ඒ ව න් වෙහෙරෙහි වසනා තෙරිඳුන් සමගින් කතිකාකර බැති නා එ ත කි න් පිටවී ආපසු ඇවිදින් කටාන පාරෙන් එන ගම නා අ හ සි න් ගුගුරා මේඝ වලාවක් එන්ට පටන්ගති තද ලෙසි නා


6

අ ව් රුදු දහයක් පමණවයස් ඇති කොලුවෙක් තෙරිඳුන් සමසග ගි යේ සි ව් දෙස වසිනා මහ වරුසාවට විදුලි ‍ගසා ගෙන පුපුරා යේ ම ව් පිය වැනි එම සගනම කොලුවට බියක් නැත්ව යන්ට කී යේ ග ව් තම මුනිඳුන් සිහිපත් කරමින් එතකල දෙදෙනා උනිහදි යේ


7

ත‍දලෙස වසිනා වැහි පිට දෙදෙනා කුඩ ඉහලාගෙන එනවා ලු රුදුලෙස තෙමුනා බැරි උනි ගමනා සීත වැදි කොලු වෙව්ලා ලූ යසලෙස දිලෙනා නිවසක් තිබුනා සේදිසියක් නොව ලන් උනි ලු යුතුලෙස එතනා අයිනට වෙමිනා අගුවේ තෙමිතමි උන්නා ලු


( 2 )


8

වෙ න් නප්පුවෙ පෙමීයානුගෙ නිවසට කොලුව සමග සගනම ගෙසි නා වෙ න් වී අගුවේ නැතී උන්නලු කිසිවෙක් දුටුවේ නැි බැව් නා උ න් නෙලු පෙමිඝානුද තම නිවසේ වැස්සට අඩිටහගෙන තදි නා ස න් තොසයෙන් තෙරිඳන්හට කීවෙලු මෙහාට වඩිනුය විගසකි නා


9

වි ග සි න් හාසනයක් පනවාලා කිවලු සමිඳුට ඉඳගන් ටා ස මි දු න් වලඳන පාත්තරේ ඇර සිවුරක් අරඳ පෙරවා යස ටා තෙ මෙ මි න් තිබු එම සිවරුද මිරිකා පාත්තරේ ලා ගෙන සොඳ ටා ව ඩි මි න් ආසනයේ පිට උන්නලු දැහැත් විටක් ගෙන දුනි කන් ටා


10

අ ඳි න් ට කොළුමට කොහොමද කියලා රෙද්දක් පෙමියානුදී ලා ‍එ මෙ න් ම සුදු බැනියමකුත් දීලා ගිනිගොඩකුත් දුන්නලු ගහ ලා සො දි න් කතාබස් කර කර සිටලා ගියාලු එතනින් නැගිටී ලා ව රි න් වරට වැහි තදකෙරුවා මිස බුරුලක් නොලැබුන බව පත ලා


11

අ ඳු ර වැටීලා රැව් එතකල කුකුලෙක් අල්ලා මැරුවා ලු ක ත ර ගමේ දෙවියනි මු කලෙදෙය සිතමින් දුක්වී උන්නා ලූ එ ව ර තවත් කොලුවෙක් ඇරලා සිට අරක්කු ගෙන්නා ගත්තා ලු ක ත ර නොවී යමි යන්නට සැරසී ඒ බව උන්හට කිවා ලු


12

මෙ රෑ දි නේ ඔබ කොයිඹට යන්ටද සැපසේ ඉඳලා අප නිව සේ උ දෑ ස‍ නේ හීලත් වලඳාලා යන්නට කීවලු ම සතො සේ ක තා උ නේ ආදර ගුනපාලා නැවතුනෙ උන් කීවා විල සේ ක ලා අ නේ රුදු කරුනක් තෙරිඳට ඒක ඉතා මහ රුදුරු ලෙ සේ


13

උයමින් කුකුලත් සහ නෙක ජාතිත් සේරම සකසුරුවන් කර ලා විගසින් මේසෙක සුදක් දමාලා කෑමජාති ගෙනැවිත් තබ ලා ගනිමින් පිත්තල පානක් අවුලා මේසේ උඩින් ගෙනැවිත් තබ ලා රුදුවන් බෝතලයක් ගෙන තැබුවළු අරක්කු ඒකේ පුරවා ලා


14

ඊට පසුව දිය වීදුරුවක් ගෙන පෙමියානුවිත් පවසන් නේ රෑට කන්ට දැන් ‍හොඳටම රෑවුනි එනිසා විගසට නැගිටින් නේ රෑට කෑමනත මහනෝ කන්නේ තරහ නැත්ව තමුසේ කන් නේ රෑට නොකන්නේ මොන බෙරුවක්දැයි විගසට කට සෝදගන් නේ


15

බ ලා කීවයි තෙරිඳුන් එමිවේලේ මහනුන් කන්නේ නැතරෑ ටා මු ලා නොවී මේ කොලුවට මොකවත් දිලා ගොසීන් කිවලු කන් ටා ක ල හොඳයි අද රෑ බඩගින්නේ නිසා ටිකක් කිවලු කන් ටා මෙ ලා ‍ ගයෙන් කීපිලා පෙමියානුද සැර කෙරුයලු ඒ සමිඳුන් ටා


( 3 )


16

බු දු න් අපට රෑ ක්නට එපාකර තිබෙන නිසා නැත මම කන් නේ බැ වි න් ලමයො කොලුවට මොකවත් දී තරහ නැතුව තමුසේ කන්නේ බු දු න් ගෙ වගතුග ඕනැගැත මට නෑද්දැයි කටසෝදාගන් නේ ඔ යි න් මෙයින් පෙමියානුද කිපීලා හයියෙන් කෑගැසු රොසයන් නේ


17

අඩමින් කොලුවත් ඇවිදින් ඇසුවලු සාමිනි මොකදැයි මේ වෙන් නේ අපිදැන් මේ ගැන මොකද කරන්නේ කියමින් ඉකිබිඳ වෙව්ලන් නේ විගසින් පිරුනලු ගැනුපිරිමි විත් කෑගැසු හඬ ඇසලා උන් නේ බලමින් ඇසුවලු මොකදැයි පෙමියෝ මහනෙක් ගෙයිලාගෙන ඉන්‍ නේ


18

වැ ස් සට ඇවිදින් මේ ගෙරි මහනා නවාතැනක් ඉල්ලා සිටි යේ ස ස් බස් ගාලා ඉන්නට දීලා කුකුලෙක් මරමින් ඉව්තැන යේ ව ස් සේම කොලුවක් තැබෑරුමට ඇර අරක්කු ගෙන්නා ගෙන පිරි යේ තො ස් වී මහනට කන්ඩ දුන්නම බුදෙක් කවලු නොකනට මේරැ යේ


19

මො ට් ව අහනුවයෙක් එබි කන්තර කොක් හඬ පාමින් කීවා ලු ත ට් ව ගෙඩියපිටින් දීපිය පහරක් බුදගෙ හිරි තෙකෙටයා ලු වෙ ට් ට කෙමට උන් කිවට පස්සෙ පෙමියානු ගෙට දීවා ලු ක ට් ට රුදුරු හෙ තුවක්කු කබලක් උස්සන් එලියට බැස්සා ලු


20

ඇ ත් මිසක් මම බොරුවක් නොකියමි ස්වාමි දරුවනි දැනගල් ලා ග ත් ගමන් මේ ඌරු වෙඩිල්ලෙන් දීලා පෙරලමි නොව මෙල් ලා බ ත් න එලදෙනු විලසින් ගැනුත් කුලප්පු කෙරුවලු මේසියල් ලා වි ත් ම තෙරිඳුන් පුටුවේ ඉඳගෙන කීවලු යෙදෙන් සිදු විල් ලා


21

තෙරුවන් සිහිකර වට පිට බලමින් ඉඳගෙන මේසේ ළඟ පුටු වේ ‍සරොසින් අද මා මැරුවොත් දරුවනි අනේ අපොයි උඹලත් අසු වේ එලෙසින් අකතරු යෙදුනෙත් අදදින මම ආ සින්දාමය කී වේ බෙදමින් කොටසක් වෙන්කර දුන්නොත් බාරගන්ට මට පුලුවන් වේ


22

කෑ වේ නැත්නම් බෙදන්න හරියට හිතේ තියාගන සිටිය් ම න් ආ වේ කියමින් අඩිපිට වැනි වැනි පෙමිනුත් රකුසේක විලසි න් පෑ‍ වේ සමිඳට අරක්කු බොතලෙ ක්කරගෙන බොන්නට කියමි න් කී‍ වේ එතකොට එ පෙමියානුට රත්නපාල සමි මේවිලසි න්


23

අනේ ලමයිනේ මොකද කරන්නේ කුකුල් මාලු සදහ බතක්කන්න න් අනේ උඹලගේ දෙවිය්න නාමෙන් අරක්කු ටික අහකට කරප න් විනේ යෙදෙන්නේ මහනේ උඹහට අරක්කු හින්දා තමයි කිවෙ න් බනේ ඉතින්මට නොකියා හොඳටම අරක්කු බීගෙන බතකාප න්( 4 )


21

දෙ ගු රු න් සහ දෙවියන්නේ නාමෙට නොමරා කන්නට ඇරපල් ලා තෙ රි ඳු න් එමලෙස කීමුත් උන්මේ අරක්කු පෙවුමට සැරසිල් ලා වි ග සි න් තෙරිදුන් කීවළු උන්හට මකියන දේවත් අහපල් ලා මො න ය න් දේදැයි ඇසුකල කීවලු වලඳන්නට පින් අරගල් ලා


25

පි න් ට නොවෙයි අපි දන්නේ කන්නට ස්වාමි දරුවන්ගේ නාමෙන් අ ප ට උඹේපින් ගෙඩියේන කම්නැත වැඩියෙන් දෙඩුවෙත් වරදියිදැන් එ වි ට කතාකර කිව් පෙමියානුට පින්දිලා වලඳන්ට බැති න් අ ව ට සිටින අය සහ පව්ලේ අය වඳගල්ලාකිවලු තෙරිඳු න්


26

ග න ස ට වදින්නටකියනා සැටිබොල අන්නිව් රාලත් කිව්බැන ලා මෙ න ව ට වඳිනෙද ලමයිනි මාහට පාරටවත් ඔහෙවැඳගල් ලා එ ත කො ට අන්නවි රාල කරේතිබු කුරුසෙ ‍ගෙසින් පානේ එල් ලා ව ඳි න ට කීපලු කාටත් කුරුසෙ මහනට අනුකම්පා කර ලා


27

අ න් නවි රාලද නැ දෑ පිරිසද කරුසෙට වඳිනට කැමති වෙ ලා ඔ න් න බොලව් ඔය ලමයින් අර‍ගන ආනමරියො මෙහෙ වර කියලා ස න් තොසයෙන් පෙමියානුද සමගින් වැන්දලු පහනට සිනා වෙ ලා ඇ න් නැ ඉලව්වක් හැදුනිලු එතකොට මෙන්න යෙදුනදේ අස සිය ලා


28

වැ න් දලු ‍පානේ එල්ලා කුරුසෙට මහනගේ සිල් අපි ගන්ට කිය න් ව න් කලු අවතාරය මහ විෂ්නුගෙ වෙවිලා සිටියලු දැකපු ගම න් උ න් උන් තැන් වල දාඩිය වගුරා සිහිය නැතුව බලමින් සිටියෙ න් ල න් කා බාරවූ විෂ්නුගෙ බලයෙන්උන්නලු පානව වැන්ද ගම න්


29

රතන පාල සමි වඩින‍ූය වෙහෙරට අවතාරය කීවලු වැඳ ලා එතන ගොසිට සම කොලුවත් සමගින් ගියාලු වෙහෙරට රෑ නොබ ලා අතන මෙතන සිටි නෑ දෑ කොල්ලද ආවලු මේ වියවුල දැක ලා දුවන පනින අය බියමි ඇසුවලු මොකද ඉලව්වේි මේ අවු ලා


30

කි සි ම වසක් නැත පානට වැඳගන දාඩිය පෙරෙමින් වෙව්ලන් නේ ක රු ම ලෙඩක්දෝ කියමින් පලිලියෙ පාදිලි සමිඳුට පවසන් නේ අ රු ම පුදුම ඇති සුරුවන් අරගෙන ඇවිදින් සැදලා පවසන් නේ ව ස ම ඩෙවොල් වැ‍ඩියොට් වැලියාන් කියමින් ආසිරි පැන් දුන් නේ


31

එ යි න් කිසිම ගුණයක් නැතිබැව් දැන අවත්තේ දුන්නලු අනිතිම ටා බෙ ලෙ න් කිසිම ගුණයක් නැති බැව් දැන ගියාලු පාදිලියත් නොසි ටා බ ල න් සිටිය තම නෑයින ඇසුවලු මොකද කරන්නේ අපි මී ටා කි ය න් ටවනනෙලු මුන්ගේ ගෙරදට ගනයෙක් ඇවිදින් ගියොනොසි ටා( 5 )


32

එ හෙ න ම් බොල අර මාදම්පෙන් එන රත්නපාලයා වෙන්ට ඇ තේ කි ය මි න් සෝදිසි කරලා බාලුවම ඒ තෙරිඳුන් බව දැනගත් තේ ව ග සි න් ගොනුබැඳි රථයක් අරගෙන ආගම්කාරයො ගොස් කිය තේ ගු ණ ව න් සාමිනි නොදැන කරපුදේ නිසා සමාවන් දෙනු පිනැ තේ


33

පෙ ම ගුණයෙන් කිව් තෙරිඳන් එවෙලේ මයෙන් සමාවක් ඉල්වන් නේ ල ම ඕනී මොනයම් දේදැයි ඇසුකළ වැඳගෙන කීවයි මෙලෙසි නේ ක ම නැති අනුවන වරදක් කරලා සාපවැදීලා උන් ඉන් නේ අ ම යුරු විලසට වැඳලා කිවලු සාමිනි උන් සුව කර දෙන් නේ


34

කි සි ය ම් වරදක් මම කෙ‍රුවේ නැත මට නින්දා කරහට සැදුව යි එ ත න න පිටවී කොළුත් සමගින් පාරට බැසලා මම ආව යි මො න ය න් වරදක් උන්ට උනේදැයි ඇසුකළ දනගසමින් කීව යි කි සි ය න් සිහියක් එකෙකුටවත් නැත පානට වැඳගෙන කඳලු පෙර යි


35

අ ප ට කරන්නට පුළු පුළුවන්දේ පාදිලි සාමි ඇවිත් කෙරුව යි කි සි ම එයින් ගුනයෙක් නැත සාමිනි ඔබට කියන්නට අපි ආව යි ග ම ට ගොසින් අපෙ අයදුම පිළිගෙන සුවයක් කරදෙන්නට කීව යි එ වි ට උතුන් සග දායකන්හට මේ සියලුම තොරතුරු කීව යි


36

එ ම දි න දායක මහතුන් රැස්වි අලංකාර මහ පෙලහරි නේ ග වු ඳි න තෙරුවන් පස් නමකුත් සහ වෙන්නපුවටම ලගාඋ නේ ස තු ටි න මහ සේනාවක් රැස්වුනි කරනාදේ බලනා ලෙසි නේ ස සො බ න තෙරුවන් පෙරහැරයෙන්විත් පෙමියානු‍ගේ නිවස පැමි නේ


37

ස සා ලෙසින් අනුකම්පා කරමින් පිරිත් කරන කල රෑ දව සේ අ සා බලා‍ගත සිටීයයි බොහොදෙන ජාමෙට සුව ලැබුනයි යස සේ දො සා කරපු පෙමියානුද ඇසුවළු මහනො සමග සෙන් මගෙ නිව සේ වැ සා ඉන්නෙ මේ කම්දැයි ඇසුවිට නෑයින් කීවයි මේ විල සේ


38

ක ලා හොඳයි උඹ නැහැ වරදක් අනෙ ඊට රෑ මේ සමිඳු හ ටා බ ලා පන්කො එම කරපු වැරැද්දට අච්චුව ලැබුනා දැනනේ ටා ල ලා සුසුම් තොපි දාඩිය පෙරමින් පානට වැඳගන ඉන්න වි ටා ක ලා ය පල්ලියෙ සකසුරුවන් සැම පාදිලි සමිඳුන් විත් සොඳ ටා


39

එ යි න් කිසිම ගුනයක් නැති බැව් දැන තකාවෙලා අපි සියලු දෙ නා ගො සි න් මේ සමිඳුට වැඳලා කියමින් මහ පෙරහරකින් කැඳවමි නා බු දු න් දහම් සඟ සිහිකරමින් සිට පරිත් කියන කළ ගුණ ලැබු නා ඉ ති න් උඹට මේ කල උපකාරෙට කරන දෙයක් කරවන් කීවේ නා( 6 )


40

ආ ග ම ලැ‍බගත් ඒ විස්වාසෙට මේ සමිඳුට මම නින්දක ලේ මේ සැ ම මෙ‍ෙස් තිබෙනා දේවල් කන්ට කියා කෙරුවයි අවු ලේ එ ක ට පටිසන් දුන්නා කීවයි. මහසබයේදි එවන් ක ලේ ඒ න ම ලඳලිය ගෙන්නා විගසින් ගන්නට කීවා පන්සී ලේ


41

රෝ ස මරිය කියනා තම දුවිනට පන්සිල් ගන්නට කිව් එව රේ දෝ ස කියන්නට එපාය කියමින් පුතාට ඔවදන් ‍දුන්න ත රේ ර හ ස කියා එමි ආගම් අත්හැර පවුලම සිටියඅය එමි අත‍ රේ සා ස නයට ලැදිවීමෙන් එමිලෙස පන්සල් ලැබගත්තා මිතු රේ


42

තු ටි න සඟුන්හට දන්දිලා සිට පසුවදිනේ මහ පෙරහරයෙ න් ගෙ සි න බැතින් තෙල්මල් පූජාකර ආවයි තම නිවසට සැබවි න් යෙ දු න පුදුම මේ සෙල්ලම මහතුනි විසිවරුසේකට පමණ උඩි න් අ ස න බලනයමි කෙනෙකුට ගැනුමට රචනාකලෙ දැන්ගන්නාමෙ න්දැන්වීමයි.


මහත්වරුනි


මෙම ස්වාමින්වහන්සේ කවුදකියා අපි හඳුන්වා දීමට අපි සතුටින් ලියා මතක් කරන්නෙමු. කටුපිටි මාදම්පෙට අයති මයිහාවේ පන්සලේ වැටවිසු රත්නපාල ස්වාමීන් වහන්සේය. එම න්වාමීන් විසින් කරන ලද පොත්කිපයක් ලෝකයාට ඉතා ප්ර්යෝජනවත්ව තිබේ. එනම්... යොගසේකරය, යෝගධාරනය, යෝගචිත්තගාරය, යෝගචින්තාමණිය යන මේ ඉතා වැදගත් පොත්වේ. තවද ස්වාමින් වහන්සේගේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ වලානේ පන්සලේ වැඩවිසු මහා නායක හාමුදුරුවෝය. එම සුවාමින් වහන්සේ වැඩ වසනාතර දිනක් බම්බල පිටියපාරේ යද්දි අන්යගආගම්කාර ගෙදරක ස්ත්රිැ පුරුෂයන කීපදෙනෙක් විසින් ඝනයෝ අපට බිළිකටු තියනවානම් දිලායන්ටෙයි කියා සමච්චල කලාය. එවිට ලමයිනේ බිලීකටු හාපුවා මාගේ නැත. පස්සලට ගොස් බිගටු ගාලා එවනවා කියා උත්තර දෙමින් ගොස් එදා රාත්රිනයේ විෂ්ණු දෙවියන්ට අඬගසා අවතාරයක් ගවා ඔවුන්ගේ ගෙයි දොර තට්ටු කර දොර අරවා අවතාරයෙන්ඔවුන් බවකල බවද ඉන්පස ගෙදර සිටි අයවලුන් පිස්සුවෙන් ලෙඩවූ බවද නොයෙක් කාරනා කර සුව නොලැබ මාලානෙ හාමුදුරුවෝ ගෙන්නා පිරිත් කියා සුව ලැබුණු බවද ලංකාවේ අද දක්වාම පවතින ඇත්තකි.


ආගම්වලට අපහාස නොකරන්ට මේවා පාඩමට ‍ගතිතොත් හොඳයි

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=කුකුල්_මාලු_දානය&oldid=5924" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි