කනිෂ්ඨ විකි:රං ඉත්තෑ පැටියා

පුංචි පැල්පතක ආච්චි කෙනෙකු වාසය කළා. ඒ ආච්චි එක්ක ආච්චි ගේ දුව ගේ දුවත්, ඒ කියන්නේ මිනිබිරියත් උන්නා.