කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය

(කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
සිංහල හෝඩියමෙම පොත කුඩා දරුවන්ගේ පළමු අකුරු කියවන පොතයි.

අපි සිංහල අකුරු ඉගෙනගනිමු.