කණිෂ්ඨ විකි:මහදැනමුත්ගේ කරත්ත ගමන


ගෝලපිරිසත් මහදැනමුත්තත් පදංචිය වෙනස් කිරිමට තිිරනය කලා.දිග කාලයක් එකම ගමේ එකම විදියෙ මෝඩකම් කරමින් ජිවත් විම එවුන්ටම එපා වෙලාවගේ.මොන