කණිෂ්ඨ විකි:අපේ ළමා ගී/හා හා හරි හාවා

ගී පද

{{{1}}}