කණිෂ්ඨ විකි:අපේ ළමා ගී/රෝස මලේ නටුවෙ කටු

ගී පද


රෝස මලේ...
නටුවේ කටු!
වන බඹරෝ...
ඔහොම හිටු!

නටුව නොවේ...
මම මල සිඹිමි.
මම ළමයෝ...
පැණි උරමි.