කණිෂ්ඨ විකි:අපේ ළමා ගී/රෝස මලේ නටුවෙ කටු

ගී පද

{{{1}}}