කණිෂ්ඨ විකි:අපේ ළමා ගී/පුංචි බලු රාළේ

පුංචි බලු රාළේ