කණිෂ්ඨ විකි:අපේ ළමා ගී/නිවි නිවි දිලෙනා

ගී පද


නිවි නිවි දිලෙනා තනි තරුවේ
අරුමෙකි පුදුමෙකි ඔබ අහසේ
...
...
...

...
...
...
...
...