කණිෂ්ඨ විකි:අපේ ළමා ගී/නිවි නිවි දිලෙනා

ගී පද

{{{1}}}