කණිෂ්ඨ විකි:අපේ ළමා ක්‍රීඩා/ඔන්චිලි පැදීම

ඔන්චිලි පැදීම ළමා ක්‍රීඩාව.