කණිෂ්ඨ විකි:අපේ ළමා ක්‍රීඩා/එල්ලේ ගැසීම

එල්ලේ ගැසීම ළමා ක්‍රීඩාව.