ඇහැළේපොළ වර්ණනාව-i

ඇහැළේපොළ වර්ණනාව


1 පරසිදු පොත අත නැබසර පියුම ත

නැණිනිඳු ලඹොදර මෙහෙසුරු කොත අ ත

හොතිනිඳු ඇහැළේපොළ යුවරද වෙ ත

රිවිසඳු හිම් සිරි සෙත් දී රැකදෙ ත


2 ගණිඳු නුවණින් ඉසුරෙන් සුරි ඳු

දිනිඳු තෙදණින් බලයෙන්ගිරි ඳු

සමි ඳු ඇහැළේ‍ෙපාළ නම් සුසැ ඳු

දිනිඳු දිනිඳු දිනිඳු දිනි ඳු


3 පරපුර මැදුරක පහනෙව් දිලෙ නා

පුවතර ඇහැළේපොළ හිමි සොබ නා

හිමකර ලක උදයග දිසි වැව් නා

රුපකර සර හැකිළවි මුළු දෙර ණා


4 පැහැදුල් බැම මෙකුළින් හිමි සිරිව ත

එකතුල් තෙතිළින වහරින් නොනැව ත

කිඳුවැල් නෙඳිළිඳු අසරණ දුරුව ත

සුහුඹුල් කෙළෙ යදි කිවිලොබ ඇල්කෙ ත


5 නිමල උබයකුල දිලි කිරිසක සා

පුවළ මෙහිමි සසදර නොව වෙන සා

ලකළ මෙලක තුල අරණෙහි පිවි සා

දෙමළ කදෝකිම් හැරියෙස වන සා


6 සුපසන් මෙහිමින් ගෙන කග නිම ලේ

සරමින් බමමින් කළසඳ සස ලේ

නැවතුම් නොවමින් රුපඹුන් කොපු ලේ

දිගඹුන් සමඟින් තෙතමස කස ලේ


7 විපුල ගුණෙන් යුත් අප හිමි මහ බා

ළකල ගුරුළු ‍රද විකුමෙන් සසො බා

නිමල මෙ ලකඹර සරමින් පිය ඹා

දෙමළ සපුන් හැම වැනසිය නොත බා


8 පින්වත් මෙ හිමි ගෙන කග උදු ලේ

තේසිත් ලෙළ වූ විට රණමඩ ලේ

පෙම් සිත් වන් පිළිමල් දිත එක ලේ

උන්නෙත් වම් ඇස් දකුණැස් සස ලේ


9 දිමුතු මෙහිමි සඳ කරගින් ගනකු ළ

ගසත සිපත සෙන රුපුරද ගිරි කු ළ

දිගත පැතිර යතක යසගුම් සුනැබ ළ

පතිත වි රුපඹුන් කරහර කොකවැ ළ


10

ලොසසුන් රැක දුන් බැතියෙන් පව රා

සොබමන් මෙහිමින් සුපසන් මොන රා

රඟමින් ලක රන් ගිරදන් නිත රා

දෙමළුන් උරහුන් බියමන් පසු රා‍


11 සිරිමත් මෙ හිමි නමයුත් මිතු රූ

ගිරපත් විලක උදයග රුදු රූ

හැමසත් වග පොබකරමින් තඹූ රූ

දුරපත් කරවිය දෙමළුන් අඳු රූ


12 දුලා මෙහිමිසඳ ගනිමින් සරස න

හෙලා ලමින් දුනුදිය හැඩ වූ තැ න

බලා විළින් විදුරවි සිත බිය ගෙ න

නොලා ය දුනුදිය අද තෙක් සරස න


13 සිරිමත් මෙ හිමි සිතුවොත් වරුස ර

මැඩලත් මය මෙරගිරවත් පුවත ර

කිවහොත් පිරුළක් මෙයයි නිසික ර

දෙවියොත් තුබුවෙත් වසනා ලකතු ර


14 සොබමන් මෙ හිමි දෙන මහ තිළින ට

සුරදුම් බදකුම් සිත විළි වැද සි ට

එබියෙන් මඳකුත් නරලොව නොම සි ට

නිතියෙන් සුරපුර වනි සිතෙනුය ම ට


15 සියකර සරසන ගණිසුරු වෙනුර ඳ

ගඟදර නිලඹර සඳ සරණවිද ඳ

පුවතර ඇහැළේපොළ අප යුවර ඳ

මෙරගිර හිම් රකු සව්සිරි දී සො ඳ


16 පින් සිරින් ගුණයෙන් තෙදින් බල පෙම් ළඳුන් රුසියෙන් උදාරා

දුන් දෙනෙත් විකුමෙන් ගොතින් නුවණින් පහත් ලොව හැමට නෑ රා

නන් රුපුන් මදතුන් නැමුම කළ රන් කුසෙව යසසින් උදා රා

මන් ලෙසින් සැපතින් ඉඳින් යුවරාජ නම් හිමතුමනි සා රා


17 උතුම් තෙවළා දහම් දනැඳින පවින් මැලකී නිතර මා

තමන් පෙළපත ලෙසින් සිව් අගතියෙන් දුරුවී දින හැ මා

ලෙවන් රැක සිරිවඩන පුරවර වැජඹෙමින් සිටි මනර මා

මෙවන් හිමිකළ විකුම මඳකින් අසව දෙසවන් පුට න මා


18 වසින් සකරජ එක් දහස් සත්සියෙ විසිවන වස පෙ මා

මෙවන් සිරිලක සතුන් පෙර කළ පවක් පලදෙන විලස මා

නපුන් සකදිටු අරිටු මිසදිටු දෙමළෙක් රජව මා

යසුන් වවමැයි කියා සිරිලක නැසී මෙලෙසින් දින හැ මා


19 පොරණ නිරිඳුන් වවා සුමඟුල් ගෙයක් ලෙසටම තිබූ ‍ සිරිල ක

කරන කම හැම තබා අකමින් මිනීමැරුට සැදී නොව සැ ක

පුරන සුචරිත අරව්වාවෙල අදිකරණ මැති සමඟ එම ව ක

දෙරණ පරසිඳු දෙනගමුවේ මැති එවක මරවා රැගෙන දනෙන ක


20 එතැන් සිට ලක මිනීමැරුමට පටන්ගෙන විලසට සො රා

ඔවුන් සන්තක මුදල් ගම්බිම් මරාලෙට ගෙන වැඩි ක රා

බුදුන් දෙවියන් සතුව තිබූ ගම් රැගෙන එහි දෙමළුන් පු රා

ලෙවන් සිත් බිය ගන්වමින් පත් ලෙසින් අංගුලිමල් සො රා


21 පොරණ නිරිඳුගෙ ගොල්ල සේරම බදුල්ලට ගෙන ගොස් ද මා

දෙරණ පරසිඳු කැඳල වත්තය යන තැනෙහි දි බිම ද මා

දරන රූසිරු ගෑනු පිරිමින් බාල දරුවන් වන පෙ මා

දරුණ දුක් දී අනූවක මරවාපි වරදක් නැතුව මා22 නුවර තැන තැන පිහිටමින් තිබූ බෝදි කොටවා ඉවත් කරවා

පතර වම එම ආරච්චාවෙල මැතිඳු තිබූ පින් පිණිස කරවා

ළකර බණ සාලාව බිඳුවා මුනිඳු පතිමා බිදැර අ රවා

කවර කලවත් නුදුට නොමඇසු රදළවරුනුන් ජෝඩු කරවා


23 වියරු වෙස් ගති යකුන් වැනි කිසි ගුණක් නැති මිසදිටු රැග ත්

නපුරු ගුණ ඇති වඩීග රාසිය නැයනැයි පවසා මහ ත්

අතුරු නොව සියදාස් ගණනක් රාසිකරගෙන ලෙස සම ත්

මිතුරු සිංහල සෙනඟ නොතකා ඔවුන්හට කරමින් විප ත්


24 කුමා රුප්පේ පටන් බුවැකිලඩට තනවා ගෙවල් රා සී

තමා නැවත විඩිග දෙමළුන් සලස්වා ඉන්නා වීලා සී

සමා ගම කළ දෙමළ රාසිය ඒ දළඳා වීදියට පෑ සී

නිමා වක් නැති සැවුල් එළුවන් කැපූව දිවි කරමින් මුලා සී


25 දහස් සුවහස් සිටින එම දෙමළුන්ට ආයත්තමට දෙන්න ට

නිදොස් වන සොඳමුලෑදෑනින් ගමදෙටුන් අල්වා ගෙනැත් සි ට

දහස් හැට හැත්තෑ බැගින් වදබෙරගසා හැර ඉන්ට උල්පි ට

සතොස් කර උන්නේ පිළී රන් මුදල් රැස්කර දෙමින් වරිගෙ ට‍


26 වැවක් බඳි මැයි කොටු ගොඩැල්ලේ සියක් බඹයක් විතර උසටම

වැඩක් නැතිකර ගෙවතු ගහකොළ කොටා වනසා ගෙවල් සහ හැම

නොයෙක් රටවල දිසාවල මහ සෙනඟ රැස්කරවා ගමින් ගම

යමෙක් ලෙස රැක ඉඳන බැමිවටා පස් අද්දවන ලෙසට කර පෙම27 කඩින් කඩ සිටුවමින් සෙබළුන් මුගුරු පොලු දී රැකව ලේ

ගමන් බඩ දනවටත් යා හැකි නොදී කරමින් කලබ ලේ

නිතින් දිවරෑ උරිස්වල අලු වැටෙන තුරු දුක් දී බ ලේ

සයින් පීඩිත දනන් විදි දුක් කියනු කවුරු ද මිහිත ලේ


28 දිඳී ගෙඩි බැට තැනින් තැන රැක කෙතට වන් ගවයින්ට සේ

නෙඳී සැතපුමට අද්දවා පස් පුරා බඹ සියයක්උ සේ

උඳී රිත කොටු ගොඩැල්ලෙහි මහ කන්ද බින්දා නොකම සේ

කඳී මට සැමදනන් සිත්පොඩිකරැපි තෙල් මැඩි පැස්ලෙ සේ


29 තවත් සෙන්කඩගල නුවර කනවැමයි සිතුවක් සිතී ලා

මහත් රට වැසි දනන් ගෙන්නා වීදි බිඳුමට වැඳී ලා

වතුත් ගහකොළ ගෙවල් දොරවල් මුලින් සිඳ බිඳ දමා ලා

බිමක් බිඳිනට පටන්ගෙන තැන තැනෙහි පස්කඳු ගසා ලා


30 සොදින් පරසිඳු බොරවැවේ වීදියේ කඩවත පටන් නුමු ළා

රියත් ගණනක් යටින් මිටිකර දමා පස් ගොඩගසා ඇද ලා

එයින් නුවරට වැඳී මඩු තුන්රියන් යට මහමළුව බිඳ ලා

උතුම් පරසිඳු දේවසන්හිඳ මහත් උස පස් ගොඩක් කර ලා


31 උතුම් සිරිමා බෝදි සමිඳුන් උසට කළ මහ පස් ගො ඩේ

නරින් සුනකුන් නැගී පහරති දිවා රෑ නොවෙමින් ඉ ඩේ

තෙදින් පරසිඳු රාම සුරිඳුගෙ විමන ළඟ පස්කඳු හැ ඩේ

දනන් යන එන පහර පහරා අසුචි බිම විය හැම වි ඩේ


32 රාම තනසුර විමන් වාසල් වෙනස්කර සදමින් ම කා

බෝම පරසිඳු මහවල්කඩ ඉදිරියෙන් බැඳ බැම්ම කා‍

සෑම යන එන එදළදාගේ හදගලක් බිද දොර ම කා‍

මෙම ඉපදූ වැඩ ගණන් නැත තවත් කරමින් හිතුව කා


33 නාත විමනත් බිඳින්නට නිසි වැඩක් යොමුකර තබා ලා

බීත කළ මරු මුනිඳු දළඳා විමන ඉදිරිය බලා ලා

බූත යකු වන කුදිටු දෙමළා කරපු හිතුවක් හිතා ලා

ඈත කල නම් අපායට යෙයි පො‍ළොව දෙකඩව පැළී ලා


34 නිමල් මුනිඳුගේදකුණු දළඳා‍ සමිඳු වැඩසිටි හැම දී නේ

දෙමල් පායට උසින් මහ පත්තිරිප්පුවකුත් තනම් නේ

සියල් ඇඳපුටු තබා එහි ඉඳ ගැනු සහ දවසරිමි නේ

විපුල් කරගති එයින්වන වැඩ ඔහුට ප‍රලොව ගිය තැ නේ


35 පාර තනමැයි සිතා ගැටඹේ පටන් බිම බිඳිනට වැ දී

ගෝර දුක් දී රටවැසියන් හට ‍වෙහෙසමින් ඉඩමක් නො දී

තීර නැති වූ උයන්වතු තනවමැයි එහි සිත වි ලැ දී

චාර නොහැරම් කෙටෙව්වේ පුරවටම පිට්ටනි වෙර දිදී


36 රට පහෙන් දුම්බරත් හේවාහැටත් ඇර සෙසු රට හැ මා

විසුදනන් විස්සහ නැතැයි අදහාන අනුවණ ජඩක මා

පෙර පටන් සිටි දසට මුර පළ දනන් දුරටම හැරද මා

වෙතම ඉන් නට සැලයි දුම්බර අයට මුර පළවල් සැ මා


37 සුදු වතක් ඇඳ තොප්පියක් ඉසලාපුවකු දුට බිය ව නා

කිසි කමක් නැති පන්සිපත්තුවේ ගම්පහේ වැඳි දන ගෙ නා

කොලුරැසක් ගන්නාත දළුමුර පයිඩ සහ දී තිලක නා

සෙසුරටෙක් නොගතීය අනුවණ වඩිග දෙමළා මරි ගො නා


38 වඩිග හැත්තට කන්ට වම්බටු කෙසෙල් පොල් හදනා මෙ නේ

සමග තල්වතු තොහැර ගඟදිග හාරගම දක්වා ගෙ නේ

එළඟ එගොඩින් තිබුණු පල්ලේකැලේ වනසා කොටමි නේ

සෙඟ හට කළකේඩුමගෙ එකමුවෙන් වනමිද කෙලෙසි නේ


39 මඟුල් කෙත ගුරුදෙණිය වාගේ කෙ‍තක් තනමැයි කියා ඇණි ලා

විපුල් තලවතු ඔයේ හම්බා අමුණටත් තව ඉහත බැඳ ලා

ළකල් කොස්ඉන්නේ ගමත් කොටමින් ගෙවතු හැම පාළු කර ලා

නිමල් ඇත් අස් බාග දනහට කුඹුරු තැනුමට නියම කර ලා


40 සගම පස්ගම ආදි දේවාලගම් ගබඩාගම් ද නා

සැවම එකතුව කපව ‍ඇළ කී විටෙහි එක්වී හැම දෙ නා

එනිම නැති ගල් දතිපිටින් මරගාතයෙන් ඇළ තනමි නා

එබිම අස්වැද්දූ විට දිය හිඟව ගුරුදෙණියට ගෙ නා


41 හතේ කන්නට ගොසින් පතලු ටිකත් නැතිවුණු මෙන්ප තේ

කෙතේ සෑහෙන වතුර ඉහළින් බැඳපු විට පහළට නැ තේ

හිතේ හිතුවක් මිසක කළෙදේ දෙවනු බැලුවම වැඩ නැ තේ

වෙතේ දුටු අය සිනාසෙති ඔහු කරපු වැඩපලටම කැ තේ


42 මහත් රට රට වලින් හිරතල ගෙනා දුම්බර වැසි ද නා

දරුත් මුනුබුරු වෙලා ගම්බිම් අයිතිවී සිටි ළඳහ නා

වෙනත් කර අරවමින් දුක් දී කරපු දැඩිකම ලොව දැ නා

කියත් සැම දෙවියන්ට දිවරෑ සුසුම් ලා තද විලසි නා


43 සාය නොඇඳින දෙමින් දඩිදුක් මෙ‍ලක හැම දනයින් හ ටා

ගාය පළකර කියා වැරියල් පත්තිරිප්පුවෙ නැඟ සි ටා

වෑය මින් අඩගගා මෝදුමයකුසෙ වටපිට ඇසෙන ට‍ා

පෝය මළුවෙ වෙහෙර බිඳිනට පවත්ගති පොල් ගස් කො ටා


44 එයා දෙනුවර දනන් එකතුව වෙහෙරවල් බිඳිනේ කුම න්දා

කියා කළ කතිකාව වරදට රැගෙන උන් පිට කරව බ න්දා

දයා වක් නොව සිතින් වදබෙර ගස්සවා උල් සිටු වමි න්දා

සොයා ගෙන්වා ඔවුනඹුන් හැට හිරේ ලා කරවාපි නි න්දා


45 ගුරුව සිටි සොඳ අරාවේ අදිකරණ තනතුරු ලත් මැති ත්

සුරුව වැඩිවිය පැමිණ ලෙවුකේ දිසාපති යන මැතිතු ම ත්

සරුව නොකරම පලිහපානය පියස හිමිවන දිගු පති ත්

ගරුව බො‍ෙහා ඇති රත්වත්තෙ මහදිසාපති සම්භව තව ත්


46 දවුල ගල ගම රටේ නිලමෙද එබලවත්වල යන මැති ත්

විපුල ගල‍ගොඩ අදිකරණ මැතිඳුගේ සුත නතතුරට ප ත්

නිමල රුව ඇති අප්පුහාමි ද මරා මෙපමණ මහමැති ත්

සියල ගම්බිම් මුදල් දැසිදස් මහිස ගව ආදිය ගෙන ත්


47 දෙමින් නැවත වඩිග හැත්තට උසස්කර හැමටම ඉ තා

බුදුන් සතුවූ එදළඳා වීදියක් බිඳිමින් නොනැව තා‍

මැතින් සන්තක වලව බිඳ ගොස් තනා දිග පළලින් ඉ තා

රජුන් අටවක් විදියයි නම් තබා කරමින් ජූජි තා‍


48 මෙසේ පෙළපත්වලින් දනමිති රදළවරු වනසා ද මා

විසේ සව රට දිසාවල ද මුතුවනුත් කරමින් නි මා

තොසේ කර පෙරහැරට ආ සත් කෝරාළේ දෙටුවන් හැ මා

යසේ පළකර හැටක් වදබෙර ගසා උල් හිඳු විය නි මා


49 විතර නොමවන දනන් බියගන්වන්නට ළෙහිගුණ නොවන බිල්ලා

නොහැර දුටු දුටු දනන් මැරුමට මිනී මස්කන රකුසු පොල්ලා

සහර නොවදන පැහැර ගැන්මට හැදුණු ගම්පහරනා කල්ලා

නිතර දිව රෑ පොළොව බිඳිනට මෙරට සැපැමිණි පොළෝ උල්ලා


50 බඩු හුඟක් ගෙනවිකු‍ණ් කන්නට එසියනෑ කෝරළ යෙ නේ

දසදෙනෙක් සත්කෝරළෙට වන්ස‍ ‍ෙදෙහි බැඳගෙන්වා ගෙ නේ

එක අතක් සහ නාස කන් කපවමින් නෙරපිය මෙරටි නේ

පහළොහක් වස් නිබඳ කළදේ කෙලෙස වනමිද වෙන වෙ නේ


51 මෙසේ අනඩුකරමින් රට දුප්පත් කරවා හැමැ තැ න

විසේ සයෙන් වස්තුව ගෙන දෙමිඑන්හට දී නෑ ව න

එසේ වුවත් තව මදිවම නෑයින්හට දෙන්ට රැගෙ න

ලසේ නොවී නලඟුවකුත් සාදා ලියමන් දුන් තැ න


52 රට රට සිටිය රදළවරු ඒ ලියමන් දැක ලා

වට පිට පණිවිඩ කියමින් උන්විට කලබල කර ලා

කරුමෙට පෙරළෙමින් නුවණ කමකට නැති වස දෙම ළා

මැරු මට මිනිසුන් ගෙන්නන උපමාවක් සිහිකර ලා


53 දකිනා කදමල්ල රැගෙන එන ලෙස කත් දක්කව න්ට

සිටිනා රට දිසා පිරිමි බවලත් සැවම එ න්ට

සෙදිනා ලියමන් ලියවා යැවුවෙන් හැම මැතිවරු න්ට

මරණා බිය පත්ව පෙළක් පටන් ගත්තු රටැර ය න්ට


54 එකලට ලෝපල් දෙවියන් අනුහසයෙන් ලක හැමැතැ න

දකුමට ගිය දනන් සැවොම රැස්කරවා මළුවට ගෙ න

ගැඹුරට බිඳි වළෙක දමා අලින් ලබා පාගති ය න

කමකට නැති බොරුතෙපුලක් බෝවිය ගැසූ යවුලෙව් ක න


55 එවිට තමන්කඩද නුවර කලවුවේ සත්කෝරළයෙ ත්

සතුට එ කෝරාළ තුනයද සපරගමුවෙ දිසාවෙනු ත්

නමට ගමට ඇතියන් සහ අඹුදරුවන් පිරිවරිනු ත්

නොසි ට ගොසින් ඒ ඒ කඩයිම් පැන කොළඹට විය ප ත්


56 එකල ට එම සපරගමුවේ දිසාව ලැබගෙන මතන ඳ

නිසික ට යුතු කරවන මෙන් ගොස් සිටි ඒ දිසාව මැ ඳ

මනතු ට වඩවන ඇහැළේපොළ නම්යුත් අප යුව ර ඳ

මෙහික ට යුතු අසමින් කලකිරි සිතාගත උන්ස ඳ


57 එක් ගෙනත් මරවන අදහස ඉපදී දෙමළ රජු ට

මෑත් ව එන ලෙස ලියමන් ඇරි සද තේරීමෙන් සිත ට

සූත්තරෙන් නෑවිත් සිට කඩයිම් පැන ගොස් කොළඹ ට

ශෝක්කරෙන් සහ හැම කටයුතු දක්වා කොළඹ රජු ට


58 බලබැ ඳ උන් යුවරද හට කිපෙමින් ලක රජ දෙම ළා

නිවර ඳ ඔබ සුතනඔවුන් මැරුවෙන් කොටමින් වන ලා

කළත ඳ කම ඇසූ කෙණෙහිම ඉස් කියමින් සිත කිහිප ලා

මනන ඳ ඉංග්රී සි රජුට කළ කාරිය සැලකර ලා‍


59 ල බා එයින් කඩදාසිය රැගෙන එංගලන්තෙට ඇ ර

සු බා ගුණැති ඒ මහ නරනිඳුටත් මේ වග සැලක ර

නො බා එයින් අවසර ලත් කඩදාසිය දැක පුවත ර

ත බා නොදෙමි ලක දෙමළුන් වාසි කියමින් එඩිත ර


60 රොබර්ත් බ්රෞ න්රිග් ලොතනන් ජනරල් ගරුතර නම යු ත්

ගෝරෙන්දරු තනතුරුලත් කොළඹට අගපත් නිරිඳු ත්

‍ජෝන් ඩොයිල් ඔවිඩෝර් නම් පිරිසිදු ජනරල් උතුම ත්

මයියොරු හුක් පර්කර් යන මුලාදෑනිවරු දෙදෙන ත්


61 කපිතන් හැන්ටිල් කපිතන් බැලැන්කෙන්බොර් යන දෙදෙන ත්

කපිතන් සිකිලින් මයියොරු විල්ලරමා යන දෙදෙන ත්

කොරනෙල් ඔකනෙල් මයියොරු මෝපත් නම් යුත් දෙදෙන ත්

මයි‍යොරු හාඩී යන මොහු දොළොස් දෙනෙක් වී එකතු ත්62 කවිසි හබිසි උරුමුසි බන්කාලි වඩිග ලන්දේසි ත්

මලයි ජාවි සිපයින් සහ හෙට්ටි ද යොන්නුන් කුලියෝ ත්

කුමක්ද ගණනින් වැඩි වූ ඉංග්රීයසි හේවාපන්න ත්

කල් දුටුවිට පව් අරින්ට ගණනක් නැති පාදිලියො ත්


63 තිහක් පමණ අසුන් නැඟුණු කරවිලාපු කුරුප්පුනු ත්

සියක් ගණන් ඒ ඒ දැනමිනියන් සන්තක අසුනු ත්

නොයෙක් ජාති තුවක්කු කඩු කාලතුවක්කු ද බලව ත්

උදක් බලැති බෝම්බ ගිනිගෙඩි වලතඩි කස්තාන ත්


64 බං ගා තම්බෝරු කනක තප්පුවලින් කර ගෝ සා

නං ගා කොඩි සවරම් බැද අරිනට දෙමළුන් ආ සා

කුං ගා ගිරි තුරු දෙදරන විලසට කර වෙඩි ගෝ සා

මං ගා නොව යුදයට කියමින් වෙන වෙන බස් රෝ සා


65 හම්බන්තොට කටුවන කොළඹින් සහ මීගමුවෙන් ය න

තිරික්කෝන මලයෙන් සහ මඩකලපුව මෙකී තැනි න නවදහසක් ජාවි සිපයි කවි සිත් කන්තඩි සෙන් ගෙ න

එකදා එක නැකතින් පිටතුව ඒ ඒ දිසා මැදි න


66 යුග තග නව වැද මහමෙර සහ සමුදුර මැඩන වෙර ළ

එන රග පළකර මෙහි සිටි දෙමළුන් බියකර සිත තු ළ

දස දිග සිටි සිංහල සෙනඟට සැප දී නොකර සස ළ

නනවග අවි රැගත් සෙනග මරසෙන් මෙන් වැද ලක තු ළ


67 ඒ ඒ කඩයිම්වල ඉටිගෙවල් ලමින් වටකර ලා

බෝ වේගව උන්විට ලක වටකරවම යුද ඇණි ලා

මේකේ සිට දෙමළුන් හැමටම දෙවියෝ වෙර බැඳ ලා

සා‍ෙප් ලෙස උත්පාතික ලකුණුත් පෙන්නුව නුමු ලා68 සි ය ක් වසින් නොයෙදෙන ග්රතහමාලාවල් සමගි න්නේ

නි ම ක් නැතිව ග්රෙහණවක්රක පඤ්චග්රමහ යෝගි න්නේ

අ ග ක් මුලක් නැතිව උදා අස්ත නිවෘත්ති යෙදෙමින් න්නේ

නොයෙක් අපල වී රට හැම වැසි පල මඳ බවකි න්නේ


69 ගොවිතැන් කරනා දනහට පැළෙන් පැලත් නැති විය

වෙළදම් තුට්ටුවේ හතර මිටවත් සහලක් නැති විය

හැමතැන් වල යදියන් කෝනන් කුදිය්න අපමණ විය

රැටියන් හට අයබදු ගැනුමෙන් බොහොසේ අසරණ විය


70 මෙවන් දුකින් පෙළෙන සතට ගතට සිතට පාසු ම දව

සොවින් තැවෙන ප්රේෙතකැලන් විලසින් සිහි නුවණම දව

අනුන් අයිති දේපළ සොරකම් කරමින් වෙහෙස ල දව

සුතන් අඹුන් රැකගන්නට ඇවිදිති බැට කකා ත දව


71 තවත් එවිට රක්තහානු ධුම්කේතු දිග්දාහ ත්

නොහොත් ගැඹ ගීත භුමිකම්පා සහ තුරු පතන ත්

විපත් ලකුණු නපුරු හීන හැමසතහට දැනෙන පුව ත්

වුණත් එයිට සරුවක් නොව දෙමළු කළෝ නොයෙක් විප ත්


72 රට් ටු ඇවිත් දෙමළ රජුට කී විට සතුරන් එන ව ග

මට් ටු නොවී බොරු තෙපලයි අදහා නොගෙනම මෙව ග

මුට් ටු මුළුගු තෑගි දෙමින් දෙමළුන් යවමින් දස දි ග

කිට්ටු නොවී බලා එවයි තෙපලයි විස්වහ ඇති ර ග


73 උන්ගොස් ගම් ගම්වල වැද අඩුක්කු පැහිදුම කා ලා

මන්තොස් කර රටේ ඇවිද බො‍හොසේ තදකම් පා ලා

සන් හස් ලියමන් ඉව්වා බොරුබස් සිතුවක් ලී ලා

උන් විස් සහ ලෙසට එවත් මේ මේ සැටි තෙපලා ලා


74 උන්නේ රට ඇවිදින මිස මෙ රටට එන සතුරෙක් නැ ත

කන්නේ දැක සිංහලයන් බොරු තෙපලන්නේ කට මැ ත

සින්නේ කර එවූ ලියමන් දැකලා රජ උඩඟු ව සි ත

ගන්නේ කවුරු ද මගෙ රට කියමින් වැරියල් පූජි ත


75 මෙරට කෙනෙක් සතුරෝ එති කිවුවෝතින් එවක් පට න

දනට ලොබින් කොල්ලකන්නට කුලප්පුකර කියන වච න

කුමට කියව්දැයි උන්හට උරුමුරුකර සිතට නො ගෙ න

කවට කමින් උන් විට හා මිස මෙකලට නැතැයි සිති න


76 එකලට අප යුවරඳ තුම සීතාවක කඩයිම් පෑ න

සටනට එන මුලාදෑනිවරුන්ට ලියමන් ඇරි තැ න

එකවිට එක තැනකින් වටට ම සිටි අය කඩයිම් තැ න

නුවරට එන ලෙසින් නික්මුණෝ සමුදුර ගොඩගත් මෙ න


77 සුවහස් ගණනින් අවටින් එන මහසෙන් ඉතා කප ට

රටවැස් සත් බිය නොකරම කොල්ල නොදී මග වට පි ට

තුටුලෙස් රඹ අත්තක්වත් නොම ගනිමින් මිස මුල ට

නොවෙනස් වම ඇවිත් වන්නු වටකර සැදි දිසාවල ට


78 සුපසන් ඒ දිසාවලෙහි වැසියෝ මේ කරුණු බ ලා

නිතියෙන් රට වෙහෙසන දෙමළුන්හට සිත් කලකිරී ලා

කසපැන් කඩවල් බැඳ ගොස් ඒ ඒ තැනදිත් පෙනි ලා

සතොසින් අස්වී සිටියෝ නුවරට එන මඟ ඇර ලා


79 අ සා එවග දෙමළ නිරිඳු උඩරට හැම රදළ ව රූ

ල සා නොවී රැස්කරමින් රකිනට කඩවත් මහ රූ

තොසා ලෙසින් යවමින් ගෙන්නා දුම්බර සෙන් ඉතු රූ

උ සා වියෙන් බඩු අදිනට කීවෙන් සිට එදා තු රූ


80 දවසට සිය දහස බැගින් මිල මලු කඩවල් පෙට්ටි ත්

නිමකට නැති අරමුදලේ ආවුද ගේ දෙය සැවොම ත්

අදිනට වන් කල දිවරෑ දෙමළුන් හට වෙන්ට විප ත්

විකුමට දැඩි අප යුරද කන්දෙන් උඩ විය ගමන ත්


81 ගෝරෙන්දරු උතුමා සහ ජනරල් සමඟින් තව ‍ෙව න

මුලාදෑනි කීපදෙනෙක් සමඟින් බලතෙන් එන තැ න

ගරිහාගම අත්ගාලෙන් ගල්පඩි හෙළවුව මැදි න

සෙන් ගෙන එන මුලාදෑනි කදු නැග උඩරට වන් තැ න


82 ඇහැළේපොළ අප හිමි සඳ එමවිට මහසෙනඟ රැගෙ න

නිකහැටියේ කන්දෙන් නැඟ උඩුනුවරට විත් සැපැමි ණ

එම රට සහ රටපහ සෙන් ගෙන්නා ගනිමින් වෙන වෙ න

උඩරට දේවාලවලට පුදවා ගම්බිම් අපම ණ


83 "අ ට දවසින් රටකන දෙමළා අල්ලමි" බැණ් වා සී

තු ට කර කුඩ කොඩි නංවා රට පහ සෙන් සහ පෑ සී

ගැ ට ඹෙට වන් තැන බලනෙත් ආ රජතුමා ඉංග්රීි සී

වි ට එක ඇවිදින් මෙ‍ගොඩට නිරෝගී කල නුමුළා සී


84 යුගත සයුර මැඩගන එන මහ සමුදුර දිය ලෙයි නේ

මහත නෙග කුඩ කොඩ ආවුද නන් පසතුරු ‍ගොසි නේ

එදිත සෙනඟ ගෙන රමරද රාවණ පුර වන් ලෙසි ‍ නේ

සමත බෙලෙන් විත් සෙන්කඩගල පුරයට වන් සඳි නේ


85‍ ගිරිහාගමු කන්දෙන් ආ මහසෙන් සහ මුලාදෑ නි

කටු ගස් තොටිනැවිත් මෙසේ නුවරට වන් ස‍ෙඳහි ගිහි නි

වස දුස්ටක සැඩි දෙමළා නෑසිය සුතඹුන් සමගි නි

සෙද ගොස් දුම්බර සැඟවී වෙවුලා දුටු ඉටි මෙන් ගි නි


86 මෙලක පොරණ ගාමිණි රදු දස මහ යෝ බළ සෙන් ගෙ න

නිසක ව සැඩි දෙමළුන් උන් විජිත පුරට ගොස් වන් මෙ න

මෙවක ට අප මිස කවුදැයි කියා උන්නු දෙමළුන් ගෙ න

එවක නොයෙක් සෙන් සමඟින් යුවරජ නුවරට සපැමි ණ


87 දෙම එන් හට ජය නැතිවග අගවන ලෙස ලොව සුර නා

අඳු රෙන් ලොව පුරවා රිව් පැළ සමුදුර ගිලි සඳි නා

සොබමන් අප යුවරද එදවස් ලැග පුර සිරි වඩ නා

අවටින් රැකවල් සලසා උන් විට පුරුඳුරු සිරි නා


88 දෙරටට අදිපති අප යුවරද තද තෙද ලෙසින් පත ළ

දිගුඅට අලුකර දිනරද පෙරඹර පත් ස‍ෙඳහි නිම ල

දසඅට රට හේවාසෙන් රැස්කර මෙරටුන් සහ බ ල

තුටුකොට සම්මාන දෙමින් පසුදින උදයම නොපැකි ළ


89 නහලා රට කන දෙමළා කොයි අතදැයි විමසූ තැ න

වෙවුලා දුම්බර කඳු නැඟ සිටිතෙයි අසමින් විගසි න

නැගිලා හෙළ තුරුඟකු පිට නකුලරාජ සිරි දරමි න

උඹලා අප ගිය පසු එව කියමින් රඳවා හැම දෙ න


90 දෙනුවර තුම්පනහේ සිවුසිය පත්තුවේ රට දෙටුවො ත්

පුවතර කොට්ටල් බද්දේ ආචාරිත් දැනමුතු වො ත්

එඩිතර අස්බාගේ පන්තින් සහ උන්ගේ දුර යො ත්

එසපර ගමුවේ පරසිඳු පොරෝකාරයන් සැවොම ත්


91 "කැඳවා මෙපමණකින් දෙමළා අල්ලමි" බැණ වා සී

සදවා රැටියන් පෙර පසු දුම්බරටම ගොස් පෑ සී

නඳවා ලෙස හක්කෙටුගල වාඩිත් ලා නුමුළා සී

තදවා කඳවුරු බැඳ එහි දවසක් ලැග නොම වෙහෙ සී


92 රැක වලටම සිටුවා එහි සිටි නෑ වන දෙමඑන් කැ ල

සිය ගණනක් අල්වා බැඳ ඇන බැණ කරමින් කොලහ ල

ගිය ගිය තැන සැංගී සිටි දෙමළුන් අල්ලාන තැප ල

බිය කර ජා සිපයින් හට වාලට දී පෑ තද බ ල


93 කුදිටු දෙමළ රජු සිටිනා තැන් සෙවුමට නිසි සෙබ ළු

සතුටු වෙන්ට දේවල් දී යවමින් රට තැන් සිට ළු

නොපටු විකුම් පානා ලෙස දෙමළුන් හට රළු පර ළු

සතුටු සිතින් උන් විට අප යුවරජ උතුමා ලකු ළු


94 සොයන් ට ගිය අය අතුරෙන් සෙබළෙක් දිව ඇවිත් ළු දා

හෙමින් සිටිති සැඟවී මැද මහනුවරෙහි කැලේ මැ දා

මෙවන් ලෙසට දැන් වූ විට යුවරජ උතුමා පැහැ දා

අරින් ට නිසි අය කවුරුද සලකා නුවණින් එය දා


95 අ ස් බාගෙන් කොට්ටල් බද්දෙන් දැඩි සෙබළුන් තෝ රා

රැ ස් කරමින් නාරංවල නිලගමට කරමින් බා රා

තොස් වඩවන සපරගමුව පොරෝකාර සෙන් නෑ රා

වි ස් සහවට තෝරා ගෙන උන් සිත් කරමින් පු රා


96 එක් නැළිගොඩ නිලමෙත් සහ ඇරි සඳ මැඳ මහනුවර ට

ලක් අදිපති දෙවි වරමින් යන්නට ‍නොම දී වට පිට ට

එක් ගෙදරක සැඟ වී උන් රජු අල්ලා බැඳ පිටත ට

දුක් දී උනඹුන් වටකර ගිය සෙබළෝ ඉතා කප ට


97 අතකර තිබූ පැළඳුම් සහ ඉණ රෙදි ගලවා රැගෙ නේ

නොවිතර හිතුවක් අහරින් ඇද පැද නෙරපා ලමි නේ

එඩිතර දෙමළත් සමඟින් මුරකර කැඳවා රැගෙ නේ

පුවතර තෙල්දෙණියට පසුදින උදයම පැමි‍ණි තැ නේ


98 මෙසේ එවා රජු සහ ඔහු අඹුවන් අල්ලා බැඳ ලා

එසේ එ ගිය අස්බාගේ දුරයන් පන්නින් සිය ලා

වී සේ සයෙන් හන්වැල්ලට ‍ගොස් එදිනම නොවමුර ලා

තොසේ වඩන දෙමළ රජුගෙ නෑයන් වටකර රැක ලා


99 ගම්පළ නම්කින් පරසිදු දෙමළ එනිරිඳුගේ මාම ත්

සීතාරාමාය කියන කිසි ගුණයක් නැති දෙමළ ත්

කන්නයියා කියන නමැති අගතිග නැති වස දෙමළ ත්

වෙනත් දෙමළු කීප දෙනෙක් සහ උනඹුන් සේරවම ත්


100 අල්ලා බැඳ ටොකු ඇන ඇන ගනිමින් අත කර ඉණ ඉ ස

එල්ල ගෙන ඇවිදින් යමයට අසු නර පණුවන් ලෙ ස

ඉල්ලා ගෙන කනෙස සිපයි ජාවුන්ගේ ගෝමස්ක ර ස

මැල්ලා නොවමින් ගෙනැවිත් සමිඳුට ජය දී එක ලෙ ස

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ඇහැළේපොළ_වර්ණනාව-i&oldid=4870" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි