අමාවතුර-ගැටපද විවරණය-සංඥපනය

අමාවතුර හා එහි කර්තෘ වු ගුරුළුගෝමින් ද පිලිබඳ ව කිය යුතු, සොයා ගත හැකි, සියලු දෙය අමාවතුරට ලියු දීර්ඝ සංඥපනයෙහි දක්වන ලදි. එහෙයින් මෙහි ඒ පිළිබඳ ව ලිවිම අනවශ්යෙ ය. අමාවතුර තේරුම් ගැණිම සඳහා ගැටපදවිවරණයක් අවශ්ය ය යනු කා විසිනුත් පිලිගන්නා කරුණකි.

අමාවතුරෙහි 11වැනි පරිච්ජේදයෙහි පටන් පොත අවනට අප විසින් ලියු ගැටපදවිවරණයක් ක්රිුස්තු වර්ෂහ 1936 වැන්නෙහි දී ප්රලකාහයට පැමිණියේය. සම්පූර්න‍ පොතට ගැටපදවිවරණයක් ලිය යුතුය යි බොහෝදෙනාගේ ඉල්ලිම නිසා මෙය ලියන ලදි.

පොත් නො ලියන සමහරුන් ලියන සමහර ගිහි භවත්හුත් පොත් ලියන භික්ෂුන්ට ඊෂ්ය් ර්‍ා කරති. මුදල් උපයන්ට ම පොත් ලියතැයි නොයෙක් අසත්ය කථා ප්ර‍චාරය කරමින් ගරහති. භික්ෂුන්ට වුවද පොත් පත් බේත් හේත් ගැණිම, ගමන් බිමන් යෑම ආදියට මුදල් අවශ්යොය. මුදලින් ප්රලයෝජන නො ගන්නා භික්ෂුකෙනෙකු අද ඇති බව නො දනිමු. පුරාණ රජදරුවන් ලොත් ලියු භික්ෂුන්ට ගම් වර දීමෙන් පවා අපි දනිමු. මුදල් ඉපයීම ම භික්ෂුන් පොත් ලිවිමේ පරමාත්තය වුවත් එයින් සිංහලසාහිත්යයයට හෝ පොත් කියවන්නන්ට හානියක් නො වේ. රටට වත් ශාසනයට වඩා පොත් ලියා මුදල් ඉපයුම පැසසිය යුත්තකි.

අපට ද මුදල් අවශ්යත නමුත් අප පොත් ලියන්නේ මුදල් ඉපයිම පරමාත්ථය කර ගෙන නො ව නිකම් සිටුම පාපයක් බවත් නිකම් සිට මැරි ගියොත් අප උපන් රටට හා ජාතියටත් නයගැතියෙකු වන බවත්, පොතක් ලියා තැබුවොත් මළ පසුද රටටත් ජාතියටත් එයින් යම් කිසි මෙහෙයක් වන බවත් අප දන්නා හෙයිනි.

අන්ය.යන්ගේ ඊෂ්ය්්ර්‍ාපුර්වදක ගර්භාරවන් නො තකා, නිකම් සිටු මෙන්ම ‘සිල්වත්’ වන්ට නො සිතා, ශක්ති පමණින් පොත් ලියා සිංහලසාහිත්යලය දියුණු කරන මෙන් උගත් භික්ෂුන්ට ආරාධනා කරමු.


මීට

වැලිවිටියේ නායක ස්ථවිර