සැකිල්ල:පොත් රාක්කය:Preload ancestry/උපදෙස්

භාවිතය සංස්කරණය

This preload template is used by semi-automation in the Wikibooks Stacks when creating a shelf ancestry page.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය