"උග්ගල් අලුත්නුවර" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

 
 
 
84.තුමුල් දිගු පුළුල් ගල් ටැම් පිහිටි අගල්වට උරග දරනෙව් මහත් නදිනා
84. තුමුල් දිගු පුළුල් ගල් ටැම් පිහිඑි අගල්වට උරග දරනෙකි මහත් නදිනා
විසල් තල් පොල් පුවක් උක් කෙහෙල් අඹ ද මෙපුර වට නැදුනුයන ලෙසිනා
කමල් විල් පුල් පතැස් පොකුණු ජල පිරි පමණ නැත ලද සුවඳ වැකුනා
මෙකල් කල් නුදුටු නුවර නමින් යුත් මෙපුරවර ඇද්ද මුළු දෙරනා
 
 
 
 
 
82. දිමුත් යාපා එභූපා රජු සෙනග ගනිමින්ගනිම්න් වැඩම කරගෙන
තුරුත් සිඳබිඳ ගළුත් උදුරා සතරවීදිය තනා අවටින
මහත් නුගයක් බිඳී ගිනිගෙන අළුගොඩක් විය එදෙවි බලයෙන
සවත් දෙවිඳුගෙ මාලිගාවට ලකුණු මේ යයි බලා නුවණින
 
 
 
83. බින්දවා තුරු මුළුත්මුලුත් උදුරා සතර වීදිය තනා අවටින
ඉන්දවා කප සුබ මොහොත් ගෙන තනා තෙමහල් පාය අවටින
බන්දවා සත ආවැඩුන් දී රන් අවිය එහි වැඩම කරමින
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/7857" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි