"පූජාවලිය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
<big>[[පූජාවලිය-සාධුනාද පූජා කථා]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-ප්රාතිසන්ධිප්‍රතිසන්ධි පූජා කථා]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-ප්රිසවප්‍රසව මංගල පූජා කථා]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-මහබිනික්මන් පූජා කථා]] </big>
<big>[[පූජාවලිය-බෝධිමණ්ඩල පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-මහා බ්රීහ්මය‍ාගෙන්බ්‍රහ්මයාගෙන් ලද සාධුනාද පූජා කථා]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-ඉසිපතනාරාම පූජා කථා‍]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-වේළුවනාරාම පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-නිග්රොපධාරාමනිග්රොධාරාම පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-භික්ෂාටනාදී අද්භූත පූජා කථා]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-දිව්යකරාජ පූජා කථා]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-යමක ප්රාවතිහාර්ය්ය් ර්‍ප්‍රාතිහාර්යය පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-පාණ්ඩුකම්බල ජූජාපූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-දේවෝරෝණ ජූජාපූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-ප්රකතිපත්තිප්‍රතිපත්ති පූජා කථා]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-ආදාහන පූජා කථා]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-ජීවිතාදී පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-ප්රසතිහාය්ය්ප්‍රාතිහාර්යයාදි ර්දි ප්ර තිපත්තිප්‍රතිපත්ති පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-උද්දෙසික පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-සම්යසම්යක් ක් ප්ර තිපත්තිප්‍රතිපත්ති පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-උද්දේසික පූජා කථා]]</big>

සංස්කරණ

1,928

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/4537" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි