"පූජාවලිය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
(' <big>පූජාවලිය-ප්‍රස්තාවනය</big> <big>[[පූජාවලිය-පූජාස...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
No edit summary
 
<big>[[පූජාවලිය-ප්‍රස්තාවනය]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-ද්වීතීය ජාතිභෙද පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-සාධුනාද පූජා කථා]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-ප්රාතිසන්ධි පූජා කථා]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-ප්රිසව මංගල පූජා කථා]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-මහබිනික්මන් පූජා කථා]] </big>
<big>[[පූජාවලිය-බෝධිමණ්ඩල පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-මහා බ්රීහ්මය‍ාගෙන් ලද සාධුනාද පූජා කථා ]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-ඉසිපතනාරාම පූජා කථා‍]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-වේළුවනාරාම පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-නිග්රොපධාරාම පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-භික්ෂාටනාදී අද්භූත පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-ජේතවනාරාම පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-පූර්වාරාම පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-නමස්කාරාදි පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-අසදෘශ මහාදාන පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-ගංගා රෝහණ පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-දිව්යකරාජ පූජා කථා]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-යමක ප්රාවතිහාර්ය්ය් ර්‍ පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-පාණ්ඩුකම්බල ජූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-දේවෝරෝණ ජූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-ප්රකතිපත්ති පූජා කථා]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-ආදාහන පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-ජීවකාරාම පූජා කථා]]</big>
<big>[[පූජාවලිය-සමමෙත් නොයෙක් ජාතිභෙද පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-ජීවිතාදී පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-ප්රසතිහාය්ය් ර්දි ප්ර තිපත්ති පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-උද්දෙසික පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-සම්ය ක් ප්ර තිපත්ති පූජා කථා]]</big>
 
<big>[[පූජාවලිය-උද්දේසික පූජා කථා]]</big>
 
 

සංස්කරණ

1,928

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/4536" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි