"සැළලිහිණි සන්දේශය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
 
<div id="content">
<div class="page hentry category-uncategorized">
 
<h2>ආසී</h2>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<table>
 
</tdtr>
<td width="5%"><p align="left">01.</p></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">සැරදෙ සුලකළකුරු &#8211; මියුරු තෙපලෙන් රඳනා</p></td>
<tr>
<td width="520%">&nbsp;</td>
</tr>
<p align="left">01.</p>
</tdtr>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">රජකුල රහසැ මැතිනිය &#8211; සියනිහි සැළලිහිණි සඳ</p></td>
 
<td width="20%">&nbsp;</td>
<p align="left">සැරදෙ සුලකළකුරු &#8211; මියුරු තෙපලෙන් රඳනා</p>
</tdtr>
<td width="20%">
<p align="right">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">රජකුල රහසැ මැතිනිය &#8211; සියනිහි සැළලිහිණි සඳ</p>
</td>
 
<td width="20%">
<p align="right">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>සැපදුක් විමසුම්</h2>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="center">
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="135%"><p align="left">02.</p></coltd>
<td width="73%"><p align="left">පුල් මල් කෙසරු මෙන් &#8211; රන්වනි තෙලෙ සරණ</p></td>
<col width="188"></col>
<coltd width="5521%"><p align="right">යුග</p></coltd>
<tbody/tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%"><p align="left">සපුමල් කැලෙව් තුඬ මඳ රතිනි</p></td>
<p align="left">02.</p>
<td width="21%"><p align="right">මනහර</p></td>
 
</tdtr>
<tr>
<td width="73%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">පුල් මල් කෙසරු මෙන් &#8211; රන්වනි තෙලෙ සරණ යුග</p>
<td width="73%"><p align="left">නිලුපුල් දෙලෙව් සම්වනි පිය පිය </p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">පතර</p></td>
</tr>
<p align="right">
</tdtr>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="73%"><p align="left">මලින් කළ රූවෙව් &#8211; එබැවින් නුබින් එන</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">වර</p></td>
</tr>
<td width="73%">
<tr>
<p align="left">සපුමල් කැලෙව් තුඬ මඳ රතිනි මනහර</p>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">&nbsp;</td>
 
<td width="21%">&nbsp;</td>
</tr>
<p align="right">
</tdtr>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="73%"><p align="left">නිලූ ද ළද සිදඹුවො දිගු වරල</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">නිලූ</p></td>
</tr>
<td width="73%">
<tr>
<p align="left">නිලුපුල් දෙලෙව් සම්වනි පිය පිය පතර</p>
<td width="5%"></td>
<td width="73%"><p align="left">නිලූ ද වට බිඟු පෙළ අද තඹර</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">නිලූ</p></td>
</tdtr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="573%">&nbsp;</td>
<td width="7321%">&nbsp;</td>
</tr>
 
<tr>
<p align="left">මලින් කළ රූවෙව් &#8211; එබැවින් නුබින් එන වර</p>
<td width="5%"></td>
<td width="73%"><p align="left">වනදෙව් ලියෝ නොකොළොද සවන</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">අබරණ?</p></td>
</tdtr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="73%"><p align="left">එනමග දුකෙක් නොවී ද සබඳිනි</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="7321%"><p align="right">කලණ</p></td>
</tr>
<p align="left">
</tdtr>
<td width="215%"></td>
<td width="73%"><p align="left">සෙනහස බැඳුණු තැනැ නොහරින කැරැ</p></td>
<p align="right">
<td width="21%"><p align="right">දියුණ</p></td>
</td>
</tr>
 
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="73%"><p align="left">වෙන සැප කුමට තොප දකිනා එම</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="7321%"><p align="right">පමණ?</p></td>
</tr>
<p align="left">නිලූ ද ළද සිදඹුවො දිගු වරල නිලූ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">නිලූ ද වට බිඟු පෙළ අද තඹර නිලු</p>
</td>
 
<td width="21%">
<p align="right">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">
</td>
<td width="21%">
<p align="right">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">වනදෙව් ලියෝ නොකොළොද සවන</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">අබරණ?</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">එනමග දුකෙක් නොවී ද සබඳිනි</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">කලණ</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">සෙනහස බැඳුණු තැනැ නොහරින කැරැ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">දියුණ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">වෙන සැප කුමට තොප දකිනා එම</p>
</td>
 
<td width="21%">
<p align="right">පමණ?</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%548" style="margin-top:15px">
<tr>
<col width="14"></col>
<coltd width="1885%"><p align="left">03.</p></coltd>
<td width="73%"><p align="left">ලප නොම වන් සඳ වන් සොමි ගුණ</p></td>
<col width="54"></col>
<td width="21%"><p align="right">ගිහිණි</p></td>
<tbody>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<ptd alignwidth="left5%">03.</ptd>
<td width="73%"><p align="left">ඔප වැඩි ගත හෙල්මැලි සියුමැලි</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">පැමිණි</p></td>
 
</tr>
<td width="73%">
<tr>
<p align="left">ලප නොම වන් සඳ වන් සොමි ගුණ</p>
<td width="5%"></td>
<td width="73%"><p align="left">සැප රිසි දෙන වැනි රස බසැති</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">ගිහිණිසිතුමිණි</p></td>
</tdtr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="73%"><p align="left">තොප දැකුමෙන් අප පින් කළ බව</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="7321%"><p align="right">දැනිණි</p></td>
</tr>
<p align="left">ඔප වැඩි ගත හෙල්මැලි සියුමැලි</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පැමිණි</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">සැප රිසි දෙන වැනි රස බසැති</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සිතුමිණි</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">තොප දැකුමෙන් අප පින් කළ බව</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">දැනිණි</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>කටයුතු නිදෙස</h2>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%548" style="margin-top:15px">
<tr>
<col width="14"></col>
<coltd width="1895%"><p align="left">04.</p></coltd>
<td width="74%"><p align="left">මිතුරු තුමෝ දුක් සැප දෙකෙහි ම</p></td>
<col width="53"></col>
<td width="21%"><p align="right">පැවති</p></td>
<tbody>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%"><p align="left">බිතු සිතුවම් රූ මෙන් පිටු</p></td>
<p align="left">04.</p>
<td width="21%"><p align="right">නොපාවිති</p></td>
</td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">මිතුරු තුමෝ දුක් සැප දෙකෙහි ම</p>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">යුතු මතු වැඩම තෙපළ එවැනි ගුණ</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">පැවතිඇති</p></td>
</tdtr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">සිතු නතු කර අස යහළුව වඩන</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="7421%"><p align="right">රුති</p></td>
</tr>
<p align="left">බිතු සිතුවම් රූ මෙන් පිටු</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">නොපාවිති</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">යුතු මතු වැඩම තෙපළ එවැනි ගුණ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">ඇති</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සිතු නතු කර අස යහළුව වඩන</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">රුති</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%548" style="margin-top:15px">
<tr>
<col width="14"></col>
<coltd width="1895%"><p align="left">05.</p></coltd>
<td width="74%"><p align="left">පව් රද කඳ නා ලෝ මුල් දිගතු බර</p></td>
<col width="53"></col>
<td width="21%"><p align="right">බර</p></td>
 
<tbody/tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">ලෙව් තුරු සුසැදු යස මිණිමුතු මල්</p></td>
<p align="left">05.</p>
<td width="21%"><p align="right">පතර</p></td>
</td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">පව් රද කඳ නා ලෝ මුල් දිගතු බර</p>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">සව් සිරි පිරි සුරපුර වන් කැලණි</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">බරපුර</p></td>
</tdtr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">දෙව් මෙහසුන් විබිසණ සුරිඳුට</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">පවර</p></td>
 
</tr>
<td width="74%">
<p align="left">ලෙව් තුරු සුසැදු යස මිණිමුතු මල්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පතර</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සව් සිරි පිරි සුරපුර වන් කැලණි</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පුර</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">දෙව් මෙහසුන් විබිසණ සුරිඳුට</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පවර</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>ජයවද්දන පුර වැනුම්</h2>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
 
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="135%"><p align="left">06.</p></coltd>
<td width="74%"><p align="left">ගනවන් මියුරු නද දෙන ගුවන වන්</p></td>
<col width="189"></col>
<coltd width="5421%"><p align="right">විට</p></coltd>
<tbody/tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">විලසින් මෙමා කරවන මිතුර මන්</p></td>
<p align="left">06.</p>
<td width="21%"><p align="right">තුට</p></td>
</td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">ගනවන් මියුරු නද දෙන ගුවන වන්</p>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">එහසුන් පැසුළු පවසමි රස නුසුන්</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">විටකොට</p></td>
</tr>
 
</tdtr>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">අසදැන් ත යන මග සලකුණු මෙතැන්</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">සිට</p></td>
</tr>
<td width="74%">
<p align="left">විලසින් මෙමා කරවන මිතුර මන්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">තුට</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">එහසුන් පැසුළු පවසමි රස නුසුන්</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">කොට</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">අසදැන් ත යන මග සලකුණු මෙතැන්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සිට</p>
</td>
</tr>
 
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%548" style="margin-top:15px">
<tr>
<col width="13"></col>
<coltd width="1895%"><p align="left">07.</p></coltd>
<td width="74%"><p align="left">පොහොසද්දන ඇති තුනුරුවන බැති</p></td>
<col width="54"></col>
<td width="21%"><p align="right">පෙමා</p></td>
<tbody>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<ptd alignwidth="left5%">07.</ptd>
<td width="74%"><p align="left">මුළුවද්දන සුරපුර පිරි සිරින්</p></td>
</td>
<td width="7421%"><p align="right">හැමා</p></td>
</tr>
<p align="left">පොහොසද්දන ඇති තුනුරුවන බැති</p>
</tdtr>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">ජයවද්දන කැරුමෙන් සුසැදු තම</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">පෙමානමා</p></td>
</tdtr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">ජයවද්දන පුරවර දනු මිතුරු</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="7421%"><p align="right">තුමා</p></td>
</tr>
<p align="left">මුළුවද්දන සුරපුර පිරි සිරින්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">හැමා</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%">
<p align="left">ජයවද්දන කැරුමෙන් සුසැදු තම</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">නමා</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">ජයවද්දන පුරවර දනු මිතුරු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">තුමා</p>
 
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%548" style="margin-top:15px">
<tr>
<col width="13"></col>
<coltd width="1895%"><p align="left">08.</p></coltd>
<td width="74%"><p align="left">සැදි රත තඹර පෙළ රන තිසරුන්</p></td>
<col width="54"></col>
<td width="21%"><p align="right">රුවැති</p></td>
<tbody>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<ptd alignwidth="left5%">08.</ptd>
<td width="74%"><p align="left">විදි දිය දහර ලෙළ දෙන දිගු නරු</p></td>
</td>
<td width="7421%"><p align="right">පටැති</p></td>
</tr>
<p align="left">සැදි රත තඹර පෙළ රන තිසරුන්</p>
<tr>
 
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">රැඳි රළ රළැති හොය දියවන්නා</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">රුවැතිනමැති</p></td>
</tdtr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">ඇඳි පුර අඟන පටසළු සිරි රැපැයි</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="7421%"><p align="right">නිති</p></td>
</tr>
<p align="left">විදි දිය දහර ලෙළ දෙන දිගු නරු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පටැති</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">රැඳි රළ රළැති හොය දියවන්නා</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">නමැති</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">ඇඳි පුර අඟන පටසළු සිරි රැපැයි</p>
</td>
 
<td width="21%">
<p align="right">නිති</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%548" style="margin-top:15px">
<tr>
<col width="13"></col>
<coltd width="1895%"><p align="left">09.</p></coltd>
<td width="74%"><p align="left">සමනොළ මුහුළ මහ සමුදුර මෙවුල්</p></td>
<col width="54"></col>
<td width="21%"><p align="right">බර</p></td>
<tbody>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<ptd alignwidth="left5%">09.</ptd>
<td width="74%"><p align="left">සුලකළ පුවල ලකඟන සිරි යොවුන්</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">වර</p></td>
 
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">සමනොළ මුහුළ මහ සමුදුර මෙවුල්</p>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">තරකළ විසල් වාසල් යතුරු මෙ</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">බරනුවර</p></td>
</tdtr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">බැඳහළ රුවන් තනපට කියලි ය</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="7421%"><p align="right">පවුර</p></td>
</tr>
<p align="left">සුලකළ පුවල ලකඟන සිරි යොවුන්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">වර</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">තරකළ විසල් වාසල් යතුරු මෙ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">නුවර</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">බැඳහළ රුවන් තනපට කියලි ය</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පවුර</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%548" style="margin-top:15px">
<tr>
<col width="13"></col>
<coltd width="1895%"><p align="left">10.</p></coltd>
<td width="74%"><p align="left">දුවන බඳ කිකිණි හය කුර පහර</p></td>
<col width="54"></col>
<td width="21%"><p align="right">නද</p></td>
<tbody>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<ptd alignwidth="left5%">10.</ptd>
<td width="74%"><p align="left">සවන තල නිනද ගිජිඳුන් සෙමෙර</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">බඳ</p></td>
</td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">දුවන බඳ කිකිණි හය කුර පහර</p>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">රවන නොයෙක තුරු ජය සක් හඬ</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">නදනොමඳ</p></td>
</tdtr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">දෙවන මුහුද මෙන් ගුම් ගනි පුර</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="7421%"><p align="right">නිබඳ</p></td>
</tr>
<p align="left">සවන තල නිනද ගිජිඳුන් සෙමෙර</p>
</td>
<td width="21%">
 
<p align="right">බඳ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">රවන නොයෙක තුරු ජය සක් හඬ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">නොමඳ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%">
<p align="left">දෙවන මුහුද මෙන් ගුම් ගනි පුර</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">නිබඳ</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548">
<col width="544"></col>
 
<tbody>
<tr>
<td width="544"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="544">
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="145%"><p align="left">11.</p></coltd>
<td width="74%"><p align="left">සිහිල් සපු සුවඳ ගෙන එන උයන්</p></td>
<col width="190"></col>
<coltd width="5220%"><p align="right">වල</p></coltd>
</tr>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">&nbsp;</td>
<td width="74%"><p align="left">සිහිල් නෙලෙන් හඬවන මිණි කිකිණි</p></td>
<p align="left">11.</p>
<td width="20%"><p align="right">කැළ</p></td>
</td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">සිහිල් සපු සුවඳ ගෙන එන උයන්</p>
<td width="5%">&nbsp;</td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">විපුල් රත් සෙමෙර බඳ රන් දද</p></td>
 
<td width="20%"><p align="right">සසල</p></td>
</tr>
<p align="right">වල</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">ළකල් මෙපුර තුළ වළහා රිවි</p></td>
<tr>
<td width="520%"><p align="right">තැවුල</p></td>
</tr>
<p align="left">
</tdtable>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">සිහිල් නෙලෙන් හඬවන මිණි කිකිණි</p>
<td width="5%"><p align="left">12.</p></td>
</td>
<td width="73%"><p align="left">තරසර හිවි මහල් මෙහි පහ පෙළ</p></td>
<td width="20%">
<td width="21%"><p align="right">කැළනිතොර</p></td>
</tdtr>
<tr>
 
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="73%"><p align="left">සුරසිදු විදුදරන් සැදි සඳලු</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">මනහර</p></td>
</tr>
<p align="left">
<tr>
</td>
<td width="745%"></td>
<td width="73%"><p align="left">කරවන මඟුල් කෙළියෙන් නොමැති</p></td>
<p align="left">විපුල් රත් සෙමෙර බඳ රන් දද</p>
<td width="21%"><p align="right">අවසර</p></td>
</td>
</tr>
<td width="20%">
<tr>
<p align="right">සසල</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="73%"><p align="left">පුරසිරි බලන ලෙස බට සුර විමන්</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">යුර</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
</table>
<td width="74%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
 
<tr>
<p align="left">ළකල් මෙපුර තුළ වළහා රිවි</p>
<td width="5%"><p align="left">13.</p></td>
</td>
<td width="73%"><p align="left">සිසි වන වුවන ඉඟ සුඟ ගත හැකි</p></td>
<td width="20%">
<td width="21%"><p align="right">තැවුලමිටින</p></td>
</tdtr>
</tr>
<td width="5%"></td>
</tbody>
<td width="73%"><p align="left">නිසි පුළුලු&#8217;කුළ රිය සක යුරු තිසර</p></td>
</table>
<td width="21%"><p align="right">තන</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
</tr>
<col width="13"></col>
<tr>
<col width="188"></col>
<coltd width="555%"></coltd>
<td width="73%"><p align="left">දිසි රන ලියෙව් රූ සිරි යුත්</p></td>
<tbody>
<td width="21%"><p align="right">මෙපුරඟන</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%">
<tr>
 
<ptd alignwidth="left5%">12.</ptd>
<td width="73%"><p align="left">ඇසි පිය හෙළන පමණින් නොවෙති</p></td>
</td>
<td width="7321%"><p align="right">දෙවඟන</p></td>
</tr>
<p align="left">තරසර හිවි මහල් මෙහි පහ පෙළ</p>
</tdtable>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">නිතොර</p>
<td width="5%"><p align="left">14.</p></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සොඳුරු සිය නදන් අනුතුරු දෙස</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">සිටින</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="73%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">සුරසිදු විදුදරන් සැදි සඳලු</p>
<td width="74%"><p align="left">කිනුරු නිසසරන් කදහස වෙත</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">නොවන</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">මනහර</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">ඉසුරු දනද සිය නිකෙලෙස් තැන</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">රඳන</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="73%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">කරවන මඟුල් කෙළියෙන් නොමැති</p>
<td width="74%"><p align="left">උතුරු දිගිඳු පුර දිනි මෙපුර</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">වැජඹෙන</p></td>
</tr>
<p align="right">අවසර</p>
</tdtable>
<h2>ගමන් පිරුම</h2>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
 
<tr>
<td width="5%"><p align="left">15.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">උදේ සැපත් සුරගුරු අලු කැරැ</p></td>
<td width="73%">
<td width="21%"><p align="right">අවට</p></td>
<p align="left">පුරසිරි බලන ලෙස බට සුර විමන්</p>
</tdtr>
<tr>
<td width="21%">
<ptd alignwidth="right5%">යුර</ptd>
<td width="74%"><p align="left">සඳේ මුදුන් පත අස්විද නැකතැ</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">සිට</p></td>
</tr>
</tbodytr>
<tr>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" <td width="1005%"></td>
<td width="74%"><p align="left">නඳේ සිතින් තම කුල දෙවිය සිහි</p></td>
<col width="14"></col>
<coltd width="18821%"><p align="right">කොට</p></coltd>
</tr>
<col width="54"></col>
<tr>
 
<td width="5%"></td>
<tbody>
<td width="74%"><p align="left">යෙදේ ගමන් යහළුව මෙපුරෙන්</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">තොපට</p></td>
</tr>
<p align="left">13.</p>
</tdtable>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="73%">
<tr>
<p align="left">සිසි වන වුවන ඉඟ සුඟ ගත හැකි</p>
<td width="5%"><p align="left">16.</p></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">නල මුදු සුවඳ පිරි කුඹු මියුරු අඹ ගෙඩි</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">මිටිනගෙඩි</p></td>
</tdtr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">පුල හෙළ කුසුම ලිය පිය තෙපල රන්</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">කෙඬි</p></td>
 
</tr>
<td width="73%">
<tr>
<p align="left">නිසි පුළුලු&#8217;කුළ රිය සක යුරු තිසර</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සල සුදු සෙමෙර සෙසත් ගිජිඳුනොද</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">තනවැඩි</p></td>
</tdtr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">බල සුබ නිමිති පෙරමග නැකතටත්</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="7321%"><p align="right">වැඩි</p></td>
</tr>
<p align="left">දිසි රන ලියෙව් රූ සිරි යුත්</p>
</tdtable>
<h2>දළදා වැනුම</h2>
<td width="21%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
 
<tr>
<p align="right">මෙපුරඟන</p>
<td width="5%"><p align="left">17.</p></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">ලොවැ විහිදා සුදු පැහැ සඳ රැසෙව්</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">සැදි</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="73%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">ඇසි පිය හෙළන පමණින් නොවෙති</p>
<td width="74%"><p align="left">දෙන නොමදා සිරි සග මොක් සැප</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">නිසැදි</p></td>
</tr>
<p align="right">දෙවඟන</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">ලද මුනිදා දම් කඳ පහස මන</p></td>
</tbody>
<td width="21%"><p align="right">බැඳි</p></td>
</table>
</tr>
 
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="145%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">වඳු දළදා හිමි තෙමහල් පහයැ</p></td>
<col width="189"></col>
<coltd width="5321%"><p align="right">රැඳි</p></coltd>
</tr>
<tbody>
</table>
<tr>
<h2>රජ දැක්ම</h2>
<td width="5%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="left">14.</p>
<tr>
</td>
<td width="745%"><p align="left">18.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">ගනරන් කොතින් දිලිහෙන මිණි රැස්</p></td>
<p align="left">සොඳුරු සිය නදන් අනුතුරු දෙස</p>
<td width="21%"><p align="right">විහිදු</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">සිටින</p>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%"><p align="left">පවනින් ලෙළෙන පල අග මුතුලැල්</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">සිනිඳු</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">සඳකැන් මිණෙන් බඳ යුතු බිතු පෙළින්</p></td>
<p align="left">කිනුරු නිසසරන් කදහස වෙත</p>
<td width="21%"><p align="right">රුදු</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">නොවන</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">එතැනින් ගොසින් සැණෙකින් රජ විමන් වදු</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">වදු</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
</table>
<td width="74%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="left">ඉසුරු දනද සිය නිකෙලෙස් තැන</p>
<tr>
 
<td width="5%"><p align="left">19.</p></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">රිවි බිම්බා යුරු රිවි කුල</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">රඳනකමලකර</p></td>
</tdtr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">පියුමම්බා නිතොර ව රැඳි උර</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="7421%"><p align="right">මැඳුර</p></td>
</tr>
<p align="left">උතුරු දිගිඳු පුර දිනි මෙපුර</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">මෙනරම්බා හිමි රූ සිරිනි</p></td>
<p align="right">වැජඹෙන</p>
<td width="21%"><p align="right">පැහැසර</p></td>
</td>
</tr>
<tr>
 
<td width="5%"></td>
</tbody>
<td width="74%"><p align="left">පැරකුම්බා නරනිඳු සඳ දකු</p></td>
</table>
<td width="21%"><p align="right">මිතුර</p></td>
<h2>ගමන් පිරුම</h2>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
</table>
<col width="14"></col>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<col width="189"></col>
<tr>
<col width="53"></col>
<td width="5%"><p align="left">20.</p></td>
<tbody>
<td width="74%"><p align="left">උනු නොව බරණ සිවු සැට වොටුනුත්</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">පැළඳ</p></td>
</tr>
<p align="left">15.</p>
<tr>
</td>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">වෙනු මෙන් පසක් උන් සඳ සීහසුන්</p></td>
<p align="left">උදේ සැපත් සුරගුරු අලු කැරැ</p>
<td width="21%"><p align="right">මැද</p></td>
 
</tdtr>
<tr>
<td width="21%">
<ptd alignwidth="right5%">අවට</ptd>
<td width="74%"><p align="left">මනු රජ කුලෙන් පැවතෙන පිළිවෙළ</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">නොසිඳ</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">ගනු අවසර එ නිරිඳු සිරි පතුල්</p></td>
<p align="left">සඳේ මුදුන් පත අස්විද නැකතැ</p>
<td width="21%"><p align="right">වැඳ</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
</table>
<p align="right">සිට</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
</tr>
<td colspan="3" width="548"><h2>නික්මුම</h2></td>
 
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="745%"><p align="left">21.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">පෙරව සඳ කිරණ පිපි කුමුදු මල්</p></td>
<p align="left">නඳේ සිතින් තම කුල දෙවිය සිහි</p>
<td width="20%"><p align="right">වටින්</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">කොට</p>
<td width="5%">&nbsp;</td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">පරව තඹර පෙති ගිලි දිය තලා</p></td>
</tr>
<td width="20%"><p align="right">පිටින්</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%">&nbsp;</td>
<p align="left">යෙදේ ගමන් යහළුව මෙපුරෙන්</p>
<td width="74%"><p align="left">තරව සිහි ඇතිව පරතෙරට යන</p></td>
</td>
<td width="20%"><p align="right">අටින්</p></td>
 
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">තොපට</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">කරව පියාසර සකි කොන්ත ගං</p></td>
</tr>
<td width="20%"><p align="right">තොටින්</p></td>
</tbody>
</tabletr>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<h2>නිසා වැනුම්</h2>
<col width="13"></col>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<col width="189"></col>
<tr>
<col width="54"></col>
<td width="5%"><p align="left">22.</p></td>
<tbody>
<td width="73%"><p align="left">කළුවැල් කපුරු දුම තුළ ලෙළෙන දද</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">පෙළ</p></td>
</tr>
<p align="left">16.</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
 
<td width="73%"><p align="left">සුවිසල් මිහිඟු සක් සන් මිණි හඬ</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">පතළ</p></td>
<p align="left">නල මුදු සුවඳ පිරි කුඹු මියුරු අඹ ගෙඩි</p>
</tdtr>
<tr>
<td width="21%">
<ptd alignwidth="right5%">ගෙඩි</ptd>
<td width="73%"><p align="left">කැරැ ලොල් සතන් පවසන තියු ගී</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">දෙමළ</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="745%"></td>
<td width="73%"><p align="left">මනකල් ඉසුරු කෝවිලැ ලගිනේ</p></td>
<p align="left">පුල හෙළ කුසුම ලිය පිය තෙපල රන්</p>
<td width="21%"><p align="right">ලකළ</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
</table>
<p align="right">කෙඬි</p>
<h2>උදා වැනුම්</h2>
 
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
</tr>
<td width="5%"><p align="left">23.</p></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">වෙසඟන තුඟු තන යුග රොන්</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">කොකුමඟර</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">සල සුදු සෙමෙර සෙසත් ගිජිඳුනොද</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">පිස එත මඳ පවන් හැද විල් ලිහිණි</p></td>
<p align="right">වැඩි</p>
<td width="21%"><p align="right">සර</p></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">ගොස අලුයම පස තුරු සවනතෙහි</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">කැර</p></td>
<p align="left">බල සුබ නිමිති පෙරමග නැකතටත්</p>
</tr>
 
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">ඇස නිදිගැට හැර නැඟ සිටු උදා</p></td>
<p align="right">වැඩි</p>
<td width="21%"><p align="right">හිර</p></td>
</td>
</tr>
</tbodytable>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</table>
<tr>
<h2>දළදා වැනුම</h2>
<td width="5%"><p align="left">24.</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<td width="74%"><p align="left">උදා ගිරි කසුන් රිටි වැට හිස</p></td>
<col width="13"></col>
<coltd width="18921%"><p align="right">බැබළි</p></coltd>
</tr>
<col width="54"></col>
<tr>
<tbody>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">එදා සහසකර පහනෙව් කරත</p></td>
<td width="5%">
<td width="21%"><p align="right">හෙළි</p></td>
 
</tr>
<p align="left">17.</p>
<tr>
</td>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">යොදා නුවන් ඉසුරුට කරන පුද</p></td>
<p align="left">ලොවැ විහිදා සුදු පැහැ සඳ රැසෙව්</p>
<td width="21%"><p align="right">කෙළි</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">සැදි</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">විදා පියා නිලඹර යන් නොවී</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">මැළි</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
</table>
<td width="74%">
<h2>මග වැනුම්</h2>
<p align="left">දෙන නොමදා සිරි සග මොක් සැප</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
 
<tr>
</td>
<td width="215%"><p align="left">25.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">සුරරද සමන් සමගින් සුරඟන</p></td>
<p align="right">නිසැදි</p>
<td width="21%"><p align="right">එවර</p></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">පැහැනද මදාරා පරසතු මල්</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">පතර</p></td>
<p align="left">ලද මුනිදා දම් කඳ පහස මන</p>
</tdtr>
<tr>
<td width="21%">
<ptd alignwidth="right5%">බැඳි</ptd>
<td width="74%"><p align="left">කරපුද වඳින රැඳි මුනි සිරි පා</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">තඹර</p></td>
</tr>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">සකිසඳ පෙනේ සමනොළ ගල</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">නැගෙනහිර</p></td>
<p align="left">වඳු දළදා හිමි තෙමහල් පහයැ</p>
</tdtr>
</table>
<td width="21%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="right">රැඳි</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"><p align="left">26.</p></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">ගනේ මිණි බැබළි කිරණෙව්</p></td>
</tbody>
<td width="21%"><p align="right">සතපාය</p></td>
</table>
</tr>
<h2>රජ දැක්ම</h2>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="135%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">රනේ යටග සැවුළිඳු දද</p></td>
 
<coltd width="18921%"><p align="right">ගළපාය</p></coltd>
</tr>
<col width="54"></col>
<tr>
<tbody>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">අනේ ලකර කළ පුර අප නර</p></td>
<td width="5%">
<td width="21%"><p align="leftright">18.පාය</p></td>
</tdtr>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">ගනරන් කොතින් දිලිහෙන මිණි රැස්</p>
<td width="74%"><p align="left">පෙනේ දකුණැ මහසෙන් දෙව් රද</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">පාය</p></td>
</tr>
<p align="right">විහිදු</p>
</tdtable>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</tr>
<tr>
 
<td width="5%"><p align="left">27.</p></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">වලඳින අදහසින් මෙන් සුර ගඟ</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="7421%"><p align="right">අඟන</p></td>
</tr>
<p align="left">පවනින් ලෙළෙන පල අග මුතුලැල්</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">නලබල සසල දළ රළ පෙළ නුබ</p></td>
<p align="right">සිනිඳු</p>
<td width="21%"><p align="right">නැගෙන</p></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">වෙලළසැ ගැවසි මුතු සක් පබළු</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">බබළන</p></td>
<p align="left">සඳකැන් මිණෙන් බඳ යුතු බිතු පෙළින්</p>
</tdtr>
<tr>
 
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">බල මහ මුහුද එම සඳ උතුරෙන්</p></td>
<p align="right">රුදු</p>
<td width="21%"><p align="right">පෙනන</p></td>
</td>
</tr>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"><p align="left">28.</p></td>
<p align="left">එතැනින් ගොසින් සැණෙකින් රජ විමන් වදු</p>
<td width="74%"><p align="left">සන්නන් සිහින් ගෙඳි සෙවණලු වැලි</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">තෙලෙන</p></td>
</tr>
<p align="right">වදු</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">තැන් තැන් වල ම සැතපී සියුමැලි</p></td>
</tbody>
<td width="21%"><p align="right">බැවින</p></td>
 
</tabletr>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="135%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">රන්වන් කරල් ගෙන එන ගිරවුන්</p></td>
<col width="189"></col>
<coltd width="5421%"><p align="right">අතින</p></coltd>
</tr>
<tbody>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">යන්මන් තොසින් මග තොරතුරු නියම</p></td>
<p align="left">19.</p>
<td width="21%"><p align="right">දැන</p></td>
</td>
</tr>
<td width="74%">
</table>
<p align="left">රිවි බිම්බා යුරු රිවි කුල</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"><p align="rightleft">කමලකර29.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">නිල තුරඟුට නැඟෙමින් රිවි දෙව්</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">සිරින</p></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">දුල කැරැ සේසත් මිණි බරණ</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">කිරණින</p></td>
<p align="left">පියුමම්බා නිතොර ව රැඳි උර</p>
</tdtr>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">මැඳුර</p>
<td width="74%"><p align="left">බලපිරි සෙන් සහ යාපා පටුන්</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">ගෙන</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">බල සේනානායක සපු කුමරු</p></td>
<p align="left">මෙනරම්බා හිමි රූ සිරිනි</p>
<td width="21%"><p align="right">එන</p></td>
 
</tdtr>
</table>
<td width="21%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="right">පැහැසර</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"><p align="left">30.</p></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">අග පිපි මල් මලිගිය ලිය</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">කැලේ යා</p></td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">පැරකුම්බා නරනිඳු සඳ දකු</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">වග බැඳ හෙන රජ හස පුල්</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">මිතුරවිලේ යා</p></td>
</tdtr>
</tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%"><p align="left">ළඟ තුරු මල් ගිලිහුණු</p></td>
</tbody>
<td width="21%"><p align="right">රොනවුලේ යා</p></td>
</table>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<tr>
<col width="13"></col>
<coltd width="1895%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">මඟ බැස යව පළ හෙළ වැලි</p></td>
<col width="54"></col>
<td width="21%"><p align="right">තෙලේ යා</p></td>
<tbody>
</tr>
</table>
<td width="5%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="left">20.</p>
</tdtr>
<td width="544"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">උනු නොව බරණ සිවු සැට වොටුනුත්</p>
<td width="5%"><p align="left">31.</p></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">අයිරාවණ වුවත් නවතන රිසින්</p></td>
<td width="21%">
<td width="20%"><p align="right">එන</p></td>
 
</tr>
<p align="right">පැළඳ</p>
<tr>
</td>
<td width="5%">&nbsp;</td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">අයිරා දහස් දිලි දුනු කොත් සිපත්</p></td>
<tr>
<td width="520%"><p align="right">ගෙන</p></td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">වෙනු මෙන් පසක් උන් සඳ සීහසුන්</p>
<td width="5%">&nbsp;</td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">කයිකාවලෙහි දැක සෙබළුන් රැක</p></td>
<td width="21%">
<td width="20%"><p align="right">මැදසිටින</p></td>
</tr>
</td>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">වයි යා කරන් මල් තුරු ගන වන</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="20%"><p align="right">හිසින</p></td>
 
</tr>
<td width="74%">
</table>
<p align="left">මනු රජ කුලෙන් පැවතෙන පිළිවෙළ</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"><p align="rightleft">නොසිඳ32.</p></td>
<td width="73%"><p align="left">නිමල් සඳ පහන් වැනි වැලි පිට</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">උදුළ</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="745%"></td>
<td width="73%"><p align="left">සුපුල් මල් යහන් ලිය මඬු ලිය</p></td>
<p align="left">ගනු අවසර එ නිරිඳු සිරි පතුල්</p>
<td width="21%"><p align="right">ගෙපෙළ</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">වැඳ</p>
<td width="5%"></td>
 
<td width="73%"><p align="left">එකල් කෙළින වන දෙව් ලිය දැක</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">කොමළ</p></td>
</tr>
</tr>
</tbody>
<tr>
</table>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="73%"><p align="left">ළසල් රුකෙක සැතපෙව ළපලු</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">සිහිලළ</p></td>
</tbody>
</tr>
</table>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<col width="544"></col>
<tr>
<tbody>
<td width="5%"><p align="left">33.</p></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">මල්දම් සුවඳ දුම් දුන් සොඳ</p></td>
<td width="544">
<td width="21%"><p align="right">වරලසිනි</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
</tr>
<col width="14"></col>
<tr>
<col width="190"></col>
<coltd width="525%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">කල්ගිම් නිවා සැනහෙන සිහිලස</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">රසිනි</p></td>
<tbody>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" width="100%">
<td width="5%"></td>
<h2>නික්මුම</h2>
<td width="74%"><p align="left">කොල්ලම් ගසින් නිල් ඉවුරැති</p></td>
<p align="center">
<td width="21%"><p align="right">පොකුණසිනි</p></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">වල් අම්බලම දැක යාගන්</p></td>
<p align="left">21.</p>
<td width="21%"><p align="right">සහතොසිනි</p></td>
</td>
</tr>
<td width="74%">
</table>
<p align="left">පෙරව සඳ කිරණ පිපි කුමුදු මල්</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
<tr>
 
<td width="205%"><p align="left">34.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">කස්තුරු තිලක සැදි නළලත</p></td>
<p align="right">වටින්</p>
<td width="21%"><p align="right">සුමුටාන</p></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">පුලමහනෙල් මල් දම් හිස</p></td>
<p align="left">
<td width="21%"><p align="right">දවටාන</p></td>
</td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">පරව තඹර පෙති ගිලි දිය තලා</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සලෙළුන් යනෙන නිති කැරැ කෙළි</p></td>
<td width="20%">
<td width="21%"><p align="right">පිටින්කවටාන</p></td>
</tr>
</td>
<tr>
 
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">රිවි මුදුනත වන මැද වදු</p></td>
<tr>
<td width="21%"><p align="right">සුමුටාන</p></td>
<td width="5%">
</tr>
<p align="left">
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">තරව සිහි ඇතිව පරතෙරට යන</p>
<td width="5%"><p align="left">35.</p></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">මඟ නිලමින් සිටි නා දොඹ නී</p></td>
<td width="20%">
<td width="21%"><p align="right">අටින්පියල</p></td>
</tr>
</td>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">පියසලමින් මලගෙහි කෙළැ</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">රොනිනවල</p></td>
<td width="74%">
</tr>
 
<tr>
<p align="left">කරව පියාසර සකි කොන්ත ගං</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">තතුඬ ලමින් බිඳැ විලිකුන් මියුරු</p></td>
<td width="20%">
<td width="21%"><p align="right">තොටින්පල</p></td>
</tr>
</td>
</tr>
<td width="5%"></td>
</tbody>
<td width="74%"><p align="left">ඉසුඹු ලමින් යෙහි සැළ දඹ</p></td>
</table>
<td width="21%"><p align="right">පඳුරුවල</p></td>
<h2>නිසා වැනුම්</h2>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
</table>
<col width="13"></col>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<col width="188"></col>
<tr>
<col width="55"></col>
<td width="5%"><p align="left">36.</p></td>
<tbody>
<td width="74%"><p align="left">රිවිතැවුලේ පිපි කමලේ විල්</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">ගැවසී</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%">
<tr>
<p align="left">22.</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">මත කොවුලේ තුරු වදලේ හඬන</p></td>
<td width="73%">
<td width="21%"><p align="right">නිසී</p></td>
<p align="left">කළුවැල් කපුරු දුම තුළ ලෙළෙන දද</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<ptd alignwidth="right5%">පෙළ</ptd>
<td width="74%"><p align="left">වන සැවුලේ මඟ අසලේ පොර</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">සැලසී</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="735%"></td>
<td width="74%"><p align="left">ගුරු බැවුලේ යව අවුලේ නො වී</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">කිසි</p></td>
<p align="left">සුවිසල් මිහිඟු සක් සන් මිණි හඬ</p>
</tr>
</td>
</table>
<td width="21%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="right">පතළ</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"><p align="left">37.</p></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">වනසිරි පියුම් රා බඳ රනබරණ</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">යුරු</p></td>
</tr>
<td width="73%">
<tr>
<p align="left">කැරැ ලොල් සතන් පවසන තියු ගී</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">වටසිරි සුපුල් දුනුකේ මල් මුරුත</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">දෙමළතුරු</p></td>
</tr>
 
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">බිඟු පිරිවැරූ ඔලුපුලැඹුලවල</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">තඹුරු</p></td>
</tr>
<td width="73%">
<tr>
<p align="left">මනකල් ඉසුරු කෝවිලැ ලගිනේ</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">හිම සරි සිහිල් දිය හෙබ දැක යන්</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">ලකළමිතුරු</p></td>
</tr>
</td>
</table>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</tbody>
<tr>
</table>
<td width="5%"><p align="left">38.</p></td>
<h2>උදා වැනුම්</h2>
<td width="74%"><p align="left">සලාදුලා පියොවුරු තඹර රොන්</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">රත</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
</tr>
<col width="13"></col>
<tr>
<col width="189"></col>
<coltd width="545%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">පුලා නිලා උපුලන් ලා ගෙන</p></td>
<tbody>
<td width="21%"><p align="right">කනත</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%">
<tr>
<p align="left">23.</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">කලා පිලා නො ව ඇල් ගෙවි කෙළින</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">ඉත</p></td>
<p align="left">වෙසඟන තුඟු තන යුග රොන්</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">කොකුමඟර</p>
<td width="74%"><p align="left">බලා පලා යව අස්වන් ගුරුළු</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">කෙත</p></td>
</td>
</tr>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"><p align="left">39.</p></td>
<p align="left">පිස එත මඳ පවන් හැද විල් ලිහිණි</p>
<td width="74%"><p align="left">බන්නේ මරා මිණි දුල පබළු මුතු</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">පට</p></td>
</tr>
<p align="right">සර</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">වැන්නේ ගමඹු ගෙලෙ පල මල් කුමුකු</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">වට</p></td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">ගොස අලුයම පස තුරු සවනතෙහි</p>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%"><p align="left">ගන්නේ තසිත එබැවින් නො වැද</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">කෙළියට</p></td>
</tr>
<p align="right">කැර</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">යන්නේ වෙළෙඳගොඩ දැක මඳ කලක්</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">සිට</p></td>
</tr>
<td width="74%">
</table>
<p align="left">ඇස නිදිගැට හැර නැඟ සිටු උදා</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"><p align="rightleft">හිර40.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">අවට සුපිපි සපු දුනුකේ</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">සලළාන</p></td>
</tr>
</tr>
 
<tr>
</tbody>
<td width="5%"></td>
</table>
<td width="74%"><p align="left">හඬන තැනින් තැන විලිකුළු</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<td width="21%"><p align="right">කිරළාන</p></td>
<col width="13"></col>
</tr>
<col width="190"></col>
<tr>
<col width="53"></col>
<td width="5%"></td>
<tbody>
<td width="74%"><p align="left">පැසී නැමි කරල් රත් හැල්</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">සහළාන</p></td>
</tr>
<p align="left">24.</p>
<tr>
</td>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">වඩින මැනවි මහ වෙල මැද</p></td>
<p align="left">උදා ගිරි කසුන් රිටි වැට හිස</p>
<td width="21%"><p align="right">වෙරළාන</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
</table>
 
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="right">බැබළි</p>
<tr>
</td>
<td width="544"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</tr>
<tr>
<td width="5%"><p align="left">41.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">පත් ගන පුල් මල් දොඹ තුරෙක</p></td>
<td width="74%">
<td width="20%"><p align="right">පියකරු</p></td>
<p align="left">එදා සහසකර පහනෙව් කරත</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%">&nbsp;</td>
<p align="right">හෙළි</p>
<td width="74%"><p align="left">සිත් පිනවා ඉඳ සැළලිහිණින්</p></td>
</td>
<td width="20%"><p align="right">අතුරු</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="5%">&nbsp;</td>
 
<td width="74%"><p align="left">ගත් සරතස හැර විඳ සුවඳ මඳ</p></td>
<td width="74%">
<td width="20%"><p align="right">මරු</p></td>
<p align="left">යොදා නුවන් ඉසුරුට කරන පුද</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">කෙළි</p>
<td width="74%"><p align="left">කිත්සිරිමේ වෙහෙරට වදුව</p></td>
</td>
<td width="20%"><p align="right">පස්වරු</p></td>
</tr>
</tr>
</table>
<td width="5%"></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="74%">
<col width="13">
<p align="left">විදා පියා නිලඹර යන් නොවී</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"><p align="left">42.</p></td>
<td width="73%"><p align="left">සොඳ මුනිරද පිඬු කළ යස මෙරද</p></td>
<p align="right">මැළි</p>
<td width="21%"><p align="right">සම</p></td>
 
</tr>
</td>
</tr>
<td width="5%"></td>
</tbody>
<td width="73%"><p align="left">පුද කළ ඔහු නෙත් නිල් කැලුමෙව්</p></td>
</table>
<td width="21%"><p align="right">බැරම</p></td>
<h2>මග වැනුම්</h2>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<tr>
<col width="14"></col>
<coltd width="1895%"></coltd>
<td width="73%"><p align="left">සඳ යුරු සඳ වෙලෙන් රැඳි රුසිරු</p></td>
<col width="53"></col>
<td width="21%"><p align="right">මනරම</p></td>
<tbody>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<ptd alignwidth="left5%">25.</ptd>
<td width="73%"><p align="left">වඳනෙහි තෝ දාගැප් මහ බෝ</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">පිළිම</p></td>
<td width="74%">
</tr>
 
</table>
<p align="left">සුරරද සමන් සමගින් සුරඟන</p>
<h2>කැලණි නදී වැනුම්</h2>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">එවර</p>
<td width="5%"><p align="left">43.</p></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සල් සපු කීණ දොඹ රෑරඟ නා</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">මිදෙලි</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">පැහැනද මදාරා පරසතු මල්</p>
<td width="74%"><p align="left">පුල් එරහැඳි හෝ පලු මීඅඹ</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">පළොලි</p></td>
</tr>
<p align="right">පතර</p>
<tr>
 
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">පොල් පුවකිගු රඹ මලබුලත</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">සලිමලි</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">කරපුද වඳින රැඳි මුනි සිරි පා</p>
<td width="74%"><p align="left">නිල් ගන සා සෙවණලු දෙතෙරැ</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">මනකලි</p></td>
</tr>
<p align="right">තඹර</p>
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</tr>
<tr>
<td width="5%"><p align="left">44.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">ගවසා සුපුල් කඩුපුල් මල් නිල්</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">වරල</p></td>
<p align="left">සකිසඳ පෙනේ සමනොළ ගල</p>
</tr>
 
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">සලසා උකුළු වට රසුදුළ මිණි</p></td>
<p align="right">නැගෙනහිර</p>
<td width="21%"><p align="right">මෙවුල</p></td>
</td>
</tr>
<tr>
</tbody>
<td width="5%"></td>
</table>
<td width="74%"><p align="left">සකසා දෙතන හර සඳුනෙන් කැරැ</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<td width="21%"><p align="right">සිහිල</p></td>
<col width="13"></col>
</tr>
<col width="189"></col>
<tr>
<col width="54"></col>
<td width="5%"></td>
<tbody>
<td width="74%"><p align="left">දෙපසා ඉසින නිල් පැහැ නෙතැ දිගු</p></td>
<tr>
<td width="21%"><p align="right">පුළුල</p></td>
<td width="5%">
</tr>
<p align="left">26.</p>
</table>
 
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"><p align="left">45.</p></td>
<p align="left">ගනේ මිණි බැබළි කිරණෙව්</p>
<td width="74%"><p align="left">මනහර නා මණෙවියනිඳ ළවැලි</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">පිට</p></td>
</tr>
<p align="right">සතපාය</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">ගෙන මිණි වෙණ තත් නියගින් මැද</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">රුවට</p></td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">රනේ යටග සැවුළිඳු දද</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">කන හෙවැ කියන බුදු ගුණ ගී මියුරු</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">කොට</p></td>
 
</tr>
<p align="right">ගළපාය</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">සැනහෙව කැලණි ගඟ බඩ මඳ කලක්</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">සිට</p></td>
</tr>
<td width="74%">
</table>
<p align="left">අනේ ලකර කළ පුර අප නර</p>
<h2>සැඳෑ වැනුම්</h2>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">පාය</p>
<td width="5%"><p align="left">46.</p></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සපුමල් යොහොඹු ලා බැඳ වරල</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">මනරඟ</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
 
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">පැහැදුල් දොඹ කැකුළු හර කර ලා</p></td>
<p align="left">පෙනේ දකුණැ මහසෙන් දෙව් රද</p>
<td width="21%"><p align="right">තනග</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">පාය</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">රොනවුල් නා කුසුම් කන ලා කොඬොල්</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">රඟ</p></td>
</tbody>
</tr>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="135%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">දහවල් උයන් කෙළි කෙළැ සළෙලුන්</p></td>
<col width="189"></col>
<coltd width="5421%"><p align="right">සමග</p></coltd>
</tr>
<tbody>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
 
<tr>
<td width="5%">
<td width="5%"><p align="left">2747.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">නුවනින් නිල් උපුල් මඳහසිනි</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">හෙළැඹුල</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">වලඳින අදහසින් මෙන් සුර ගඟ</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">වුවනින් කමල් පෑ ලවනතිනි</p></td>
<p align="right">අඟන</p>
<td width="21%"><p align="right">රතුපුල</p></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">පවනින් අඹළ රන ලිය වන් ලියන්</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">කැල</p></td>
<p align="left">නලබල සසල දළ රළ පෙළ නුබ</p>
</tr>
 
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">රුවනින් ලකළ ගඟ දිය කෙළැ නිමුණු</p></td>
<p align="right">නැගෙන</p>
<td width="21%"><p align="right">කල</p></td>
</td>
</tr>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"><p align="left">48.</p></td>
<p align="left">වෙලළසැ ගැවසි මුතු සක් පබළු</p>
<td width="74%"><p align="left">වදිමින් සවස නල හැසිරෙන</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">දිගතුවල</p></td>
</tr>
<p align="right">බබළන</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">සොබමන් සුනිල් මිණි නිල් නුබ තුර</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">විපුල</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">බල මහ මුහුද එම සඳ උතුරෙන්</p>
<td width="74%"><p align="left">පතසන් අවර ගිරි නැටියෙන් වැටෙන</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">කල</p></td>
</tr>
<p align="right">පෙනන</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">විලිකුන් සුරත් පල වැනි වේ රිවි</p></td>
</tbody>
<td width="21%"><p align="right">මඬල</p></td>
</table>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
</table>
<col width="13"></col>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<col width="189"></col>
<tr>
<col width="54"></col>
<td width="5%"><p align="left">49.</p></td>
 
<td width="74%"><p align="left">මහතුන් හසළ තම හට යස පිහිට</p></td>
<tbody>
<td width="21%"><p align="right">ලෙස</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%">
<tr>
<p align="left">28.</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">නිසැකින් නො හළ යුතු බව පැමිණෙත</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">වෙහෙස</p></td>
<p align="left">සන්නන් සිහින් ගෙඳි සෙවණලු වැලි</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">තෙලෙන</p>
<td width="74%"><p align="left">සුදනන් පැවති සිරිතැයි දන්වන</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">විලස</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%"><p align="left">නුබමින් සමඟ ගෙවෙනුය දවහල්</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">දවස</p></td>
<p align="left">තැන් තැන් වල ම සැතපී සියුමැලි</p>
</tr>
</td>
</table>
<td width="21%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="right">බැවින</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"><p align="left">50.</p></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">සැදෑ ළෙන් වරුණ දෙව් රද මුහුද විසූ</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">විසූ</p></td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">රන්වන් කරල් ගෙන එන ගිරවුන්</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සදෑ සහසකර එන මහවත</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">අතිනසැලසූ</p></td>
</tr>
 
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">විඳෑ උපුල් පිළ මෙන් රත් පටින්</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">වැසූ</p></td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">යන්මන් තොසින් මග තොරතුරු නියම</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සැඳෑ වලා පෙළ පැළ දිග පෙනුණු</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">දැනපසු</p></td>
</tr>
</td>
</table>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</tbody>
<tr>
</table>
<td width="5%"><p align="left">51.</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<td width="73%"><p align="left">උදුළ සොමි කැලුම් නිසයුරු හිමි</p></td>
<col width="13"></col>
<td width="21%"><p align="right">පුවළ</p></td>
 
</tr>
<col width="189"></col>
<tr>
<col width="54"></col>
<td width="5%">&nbsp;</td>
<tbody>
<td width="73%"><p align="left">පහළ වන බැවින් තම වෙත නිසඹු</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">දොළ</p></td>
</tr>
<p align="left">29.</p>
<tr>
</td>
<td width="745%">&nbsp;</td>
<td width="73%"><p align="left">ලකළ ගුවන තල සිරි යහන</p></td>
<p align="left">නිල තුරඟුට නැඟෙමින් රිවි දෙව්</p>
<td width="21%"><p align="right">නිකසළ</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">සිරින</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="73%"><p align="left">අතුළ කුසුම් විලසින් සැදෙත තුරු</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">වැළ</p></td>
 
</tr>
</table>
<td width="5%"></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">දුල කැරැ සේසත් මිණි බරණ</p>
<td width="5%"><p align="left">52.</p></td>
</td>
<td width="73%"><p align="left">දනගෙන වුත් දමන ගොදුරට</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">කිරණිනනොහැකිළිය</p></td>
</tr>
</td>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="73%"><p align="left">පැනපැන දියෙන් ඔවුනොවුනැඟෙහි</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">පෙරැළිය</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">බලපිරි සෙන් සහ යාපා පටුන්</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
 
<td width="73%"><p align="left">ලෙහෙලුන කෙළින කැරැ පෙණ පිඬු රළ</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">ගෙනරැළිය</p></td>
</tr>
</td>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="73%"><p align="left">එතැනින පියාසර කැරැ දකු</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">මස්කෙළිය</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">බල සේනානායක සපු කුමරු</p>
</table>
</td>
<h2>කැලණි පුර වැනුම්</h2>
<td width="21%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="right">එන</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"><p align="left">53.</p></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">පැහැසරණිය මිණි පැමිණිය කොත්</p></td>
</tbody>
<td width="21%"><p align="right">අගට</p></td>
 
</tr>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="135%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">බඳ කිකිණිය දද ගිහිණිය විමන්</p></td>
<col width="189"></col>
<coltd width="5421%"><p align="right">වට</p></coltd>
</tr>
<tbody>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">නොව පැරණිය වන රමණිය විටින්</p></td>
<p align="left">30.</p>
<td width="21%"><p align="right">විට</p></td>
</td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">අග පිපි මල් මලිගිය ලිය</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සැළලිහිණිය වදු කැලණිය</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">කැලේ යාපුරවරට</p></td>
</tr>
 
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</tr>
<tr>
<td width="5%"><p align="left">54.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">දියකඳ ගැඹර පිරි පුවතර මහ</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">සයුර</p></td>
<p align="left">වග බැඳ හෙන රජ හස පුල්</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">විලේ යා</p>
<td width="74%"><p align="left">මුවරද ලෙසින් වත අගතිසි කර</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">තඹර</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">මනනඳ කරන මිණි ගණ මෙන් දිසි</p></td>
<p align="left">ළඟ තුරු මල් ගිලිහුණු</p>
<td width="21%"><p align="right">එවර</p></td>
 
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">රොනවුලේ යා</p>
<td width="74%"><p align="left">පැහැනද පහන් එහි මහ වෙයැ බල</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">මිතුර</p></td>
</tr>
</tr>
</table>
<td width="5%"></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">මඟ බැස යව පළ හෙළ වැලි</p>
<td width="5%"><p align="left">55.</p></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">උදයග පියුම්රා පැහැ වැද මෙන්</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">තෙලේ යාරැඳුණු</p></td>
</tr>
</td>
</tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%"><p align="left">පෙරදිග පෙනෙන සඳ සඳ කැල්මෙන්</p></td>
</tbody>
<td width="21%"><p align="right">දිලුණු</p></td>
</table>
</tr>
</td>
</tr>
<td width="5%"></td>
</tbody>
<td width="74%"><p align="left">මනරඟ එපුර සඳ කත ගෙහඹින්</p></td>
</table>
<td width="21%"><p align="right">ගැලුණු</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548">
</tr>
<col width="544"></col>
<tr>
<tbody>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">සුරගඟ පතිනි දම් රැකුමෙහි ම</p></td>
<td width="544">
<td width="21%"><p align="right">නියැලුණු</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
</tr>
<col width="14"></col>
</table>
<col width="190"></col>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<col width="52"></col>
<tr>
<tbody>
<td width="5%"><p align="left">56.</p></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">සුනිල් වලා නව සඳ නිලුපුල්</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">පබළු</p></td>
<td width="5%">
</tr>
<p align="left">31.</p>
<tr>
</td>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">විමල් සක් ගිජිඳු කුඹු සිරිවස</p></td>
<p align="left">අයිරාවණ වුවත් නවතන රිසින්</p>
<td width="21%"><p align="right">බැබළු</p></td>
</td>
</tr>
<td width="20%">
<tr>
<p align="right">එන</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">විපුල් පුලින රඹ සිකි ගල මුතු ළ</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">දළු</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%">
<tr>
<p align="left">
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">ළකල් රන ලියන් සරනා බල</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">යහළු</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">අයිරා දහස් දිලි දුනු කොත් සිපත්</p>
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="20%">
<tr>
<p align="right">ගෙන</p>
<td width="5%"><p align="left">57.</p></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">ඔද වැඩි කෙළි මඟුල් ලැබ තුටු නිසා</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">කල</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%">
<tr>
<p align="left">
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සඳ සක් ම‍ඳොසිනැද දෙත දුණු කැන්</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">දුහුල</p></td>
<p align="left">කයිකාවලෙහි දැක සෙබළුන් රැක</p>
</tr>
</td>
<tr>
 
<td width="205%"></td>
<td width="74%"><p align="left">සොඳ පුරඟන පහ සුමුගින් පැහැ</p></td>
<p align="right">සිටින</p>
<td width="21%"><p align="right">උදුල</p></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">සෙද දුනඹර මතු ඇය රැස් මිණි</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">මෙවුල</p></td>
<p align="left">වයි යා කරන් මල් තුරු ගන වන</p>
</tr>
</td>
</table>
<td width="20%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="right">හිසින</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"><p align="left">58.</p></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">තවර කරැ කොකුම් සඳුනෙන් තුනු</p></td>
</tbody>
<td width="21%"><p align="right">සියල</p></td>
 
</tr>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="135%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">පවර සුවඳ මල් දම් පැළඳ</p></td>
<col width="188"></col>
<td width="21%"><p align="right">මනකල</p></td>
<col width="55"></col>
</tr>
<tbody>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">බැහැර සිතු නොලූ හිමිනඹුවො කෙළි</p></td>
<p align="left">32.</p>
<td width="21%"><p align="right">ලොල</p></td>
</td>
</tr>
<td width="73%">
<tr>
<p align="left">නිමල් සඳ පහන් වැනි වැලි පිට</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">එපුර ඉඳිති සඳපානේ</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">උදුළසඳලුවල</p></td>
</tr>
 
</table>
</td>
<h2>පින්කම් වැනුම්</h2>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="735%"><p align="left">59.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">මුවලඹ රඹ වලු බර රන් තැඹිලි</p></td>
<p align="left">සුපුල් මල් යහන් ලිය මඬු ලිය</p>
<td width="21%"><p align="right">තුරු</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">ගෙපෙළ</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සැදි ගෙඋයන් ගෙවමින් වේ මඟ</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">අතුරු</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="73%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">එකල් කෙළින වන දෙව් ලිය දැක</p>
<td width="74%"><p align="left">කරකැවෙමින් දකුණට අවුදින්</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">මිතුරු</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">කොමළ</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">වදු වෙහෙරට සිහි කැරැ නව ගුණ</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">මිතුරු</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
</table>
<td width="73%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="left">ළසල් රුකෙක සැතපෙව ළපලු</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"><p align="left">60.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">දියතෙක් පැතිර සිටි බුදුගුණ කියා</p></td>
<p align="right">සිහිලළ</p>
<td width="21%"><p align="right">හැම</p></td>
</td>
</tr>
<tr>
 
<td width="5%"></td>
</tbody>
<td width="74%"><p align="left">සගමොක් ලබනු වස් පිය යුග ඔබා</p></td>
</table>
<td width="21%"><p align="right">බිම</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
</tr>
<col width="13"></col>
<tr>
<col width="189"></col>
<coltd width="545%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">සියසක් පුරා දුටු මෙන් තුටුවැ මුනි</p></td>
<tbody>
<td width="21%"><p align="right">තුම</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%">
<tr>
<p align="left">33.</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">වඳු ලක් තිලක ගෙහි වැඩ උන් මහ</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">පිළිම</p></td>
<p align="left">මල්දම් සුවඳ දුම් දුන් සොඳ</p>
</tr>
</td>
</table>
<td width="21%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
 
<tr>
<p align="right">වරලසිනි</p>
<td width="544"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"><p align="left">61.</p></td>
<tr>
<td width="73%"><p align="left">පෙර දලනිඳු දිය කඳ රට බිම්</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="22%"><p align="right">ගලත</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">කල්ගිම් නිවා සැනහෙන සිහිලස</p>
<tr>
</td>
<td width="215%">&nbsp;</td>
<td width="73%"><p align="left">සුරකුල හිමි රකිනුව ලක මැවූ</p></td>
<p align="right">රසිනි</p>
<td width="22%"><p align="right">සත</p></td>
</td>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%">&nbsp;</td>
<td width="73%"><p align="left">මනකල ඒ සමුදුර පැහැයෙන්</p></td>
 
<td width="22%"><p align="right">දිමුත</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">කොල්ලම් ගසින් නිල් ඉවුරැති</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="73%"><p align="left">වඳු සල පිළිම හිමි සිරි සරණ</p></td>
<p align="right">පොකුණසිනි</p>
<td width="22%"><p align="right">සියපත</p></td>
</td>
</tr>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"><p align="left">62.</p></td>
<p align="left">වල් අම්බලම දැක යාගන්</p>
<td width="73%"><p align="left">ගිලිය නොදී සැට මහණන් බව</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">මහණ</p></td>
</tr>
<p align="right">සහතොසිනි</p>
<tr>
 
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="73%"><p align="left">මලිය දෙව් තෙරිඳු වැඩ හිඳ දෙසූ</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">බණ</p></td>
</tbody>
</tr>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="135%"></coltd>
<td width="73%"><p align="left">දිලිය පස් මහල් පායෙහි මිණි</p></td>
<col width="190"></col>
<td width="21%"><p align="right">කිරණ</p></td>
<col width="53"></col>
</tr>
<tbody>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%"><p align="left">බැලිය හැකි වි නම් දැක වැඳ යා</p></td>
<p align="left">34.</p>
<td width="21%"><p align="right">කලණ</p></td>
</td>
</tr>
<td width="74%">
</table>
<p align="left">කස්තුරු තිලක සැදි නළලත</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
 
<tr>
</td>
<td width="215%"><p align="left">63.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">පෙර උවිඳා ගෙන ගිරිඳා සිඳු</p></td>
<p align="right">සුමුටාන</p>
<td width="21%"><p align="right">සලත</p></td>
</td>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">නැගි පැහැදා පෙණ සමුදා සැටි</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">නුමුත</p></td>
<p align="left">පුලමහනෙල් මල් දම් හිස</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">දවටාන</p>
<td width="74%"><p align="left">මෙන උළිඳා පැහැ විහිදා නෙ දිගු</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">බිත</p></td>
</tr>
</tr>
 
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">සැදි වටදා ගෙහි වඳු දා ගැබ</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">දිමුත</p></td>
<p align="left">සලෙළුන් යනෙන නිති කැරැ කෙළි</p>
</tr>
</td>
</table>
<td width="21%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="right">කවටාන</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"><p align="left">64.</p></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">දිගු නෙත් නිලුපුලෙව් රතදර පබළ</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">රඟ</p></td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">රිවි මුදුනත වන මැද වදු</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සිරිමත් සුපුන් සඳ වැනි වුවන මන රඟ</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">මනරඟ</p></td>
</tr>
<p align="right">සුමුටාන</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">පැහැපත් ලකළ රන්වන් විලසින්</p></td>
</tbody>
<td width="21%"><p align="right">ලොවග</p></td>
</table>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<tr>
<col width="14"></col>
<coltd width="1895%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">වැදහොත් පිළිම හිමි වඳු පාය පැළ</p></td>
<col width="53"></col>
<td width="21%"><p align="right">දිග</p></td>
<tbody>
</tr>
<tr>
</table>
<td width="5%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="left">35.</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"><p align="left">65.</p></td>
 
<td width="74%"><p align="left">අහසින් අවුත් මිණිඅක් නයිඳු</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">යැදුමට</p></td>
<p align="left">මඟ නිලමින් සිටි නා දොඹ නී</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">පියල</p>
<td width="74%"><p align="left">රහතන් මැදෙහි මුනි හිඳ මිණි පලඟ</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">පිට</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">දහමුත් දෙසූ තැන කළ සැට රියන්</p></td>
<p align="left">පියසලමින් මලගෙහි කෙළැ</p>
<td width="21%"><p align="right">කොට</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">රොනිනවල</p>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%"><p align="left">මහ දා ගැප් හිමින් වඳු සොළොස තැන්</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">සිට</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
</table>
<td width="5%"></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">තතුඬ ලමින් බිඳැ විලිකුන් මියුරු</p>
<td width="5%"><p align="left">66.</p></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සවන සතිය වැසි වසිනා දස</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">පලදිගෙහි</p></td>
</tr>
</td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">පෙණින සෙවෙනි මුදලිඳු නා දරණ</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">ගෙහි</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">ඉසුඹු ලමින් යෙහි සැළ දඹ</p>
<tr>
 
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සවන හිඳිනු දනනඳනා නෙතු</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">පඳුරුවලයුගෙහි</p></td>
</tr>
</td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
</tbody>
<td width="74%"><p align="left">වඳින මැනවි පිළිමය නා පිළිම</p></td>
</table>
<td width="21%"><p align="right">ගෙහි</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
</tr>
<col width="13"></col>
</table>
<col width="189"></col>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<col width="54"></col>
<tr>
<tbody>
<td width="5%"><p align="left">67.</p></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">සසරින් මුදා ලෙවි සදහම්</p></td>
<td width="5%">
<td width="21%"><p align="leftright">36.අමා දී</p></td>
</tr>
 
<tr>
</td>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">එකඟින් මුනිඳු හුන් වැනි</p></td>
<p align="left">රිවිතැවුලේ පිපි කමලේ විල්</p>
<td width="21%"><p align="right">නිපරමාදී</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">ගැවසී</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">ලකුණෙන් සපිරි පිළිමය දැක</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">සමාදී</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">මත කොවුලේ තුරු වදලේ හඬන</p>
<td width="74%"><p align="left">වැඳගන් මිතුර තුන් සිත කැරැ</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">සමාදී</p></td>
</tr>
 
</table>
<p align="right">නිසී</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"><p align="left">68.</p></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">අප මුනිඳූ බුදු වන දින මුරුන්</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">පිදු</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">වන සැවුලේ මඟ අසලේ පොර</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">පැහැ විහිදූ දිලි කල දෝ යටින්</p></td>
<p align="right">සැලසී</p>
<td width="21%"><p align="right">යෙදූ</p></td>
</td>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">සැදි සිනිදූ ඉඳුනිල් මිණි සතෙක</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">බඳූ</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">ගුරු බැවුලේ යව අවුලේ නො වී</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">වැඳ දුමිඳූ වන පින් පල ත අත්</p></td>
<p align="right">කිසි</p>
<td width="21%"><p align="right">බඳූ</p></td>
</td>
</tr>
</table>
</tbody>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="135%"><p align="left">69.</p></coltd>
<td width="74%"><p align="left">විටංක පැකිලිඳු දකුණස</p></td>
<col width="189"></col>
<td width="21%"><p align="right">දොරටුයෙන</p></td>
<col width="54"></col>
</tr>
<tbody>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%"><p align="left">නිසංකයෙන් පුද නන් තුරු</p></td>
<td width="5%">
<td width="21%"><p align="right">ගොසසමින</p></td>
<p align="left">37.</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">වනසිරි පියුම් රා බඳ රනබරණ</p>
<td width="74%"><p align="left">කලංක නොව කළ සුබ ලකුණු</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">බබළන</p></td>
</tr>
<p align="right">යුරු</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">තිවංක නම් දෙපිළිම නැමඳ</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">බැසගන</p></td>
</tr>
<td width="74%">
</table>
<p align="left">වටසිරි සුපුල් දුනුකේ මල් මුරුත</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
 
<tr>
</td>
<td width="215%"><p align="left">70.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">සමනොළ ගිරි ගිජිඳු දිගු කළ සො‍ඬෙක</p></td>
<p align="right">තුරු</p>
<td width="21%"><p align="right">සැටි</p></td>
</td>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">සිහිලළ ගඟැ සිලිල් සනහා මුනි නො</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">ගැටි</p></td>
<p align="left">බිඟු පිරිවැරූ ඔලුපුලැඹුලවල</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">තඹුරු</p>
<td width="74%"><p align="left">පැහැදුළ තුන් සිවුරු ඇඳ පෙරෙවැ වැඩ</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">සිටි</p></td>
</tr>
</tr>
 
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">තැන කළ සිවුරු දා ගැබ වඳු නො පෑ</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">පිටි</p></td>
<p align="left">හිම සරි සිහිල් දිය හෙබ දැක යන්</p>
</tr>
</td>
</table>
<td width="21%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="right">මිතුරු</p>
<tr>
</td>
<td width="544"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</tr>
<tr>
</tbody>
<td width="5%"><p align="left">71.</p></td>
</table>
<td width="73%"><p align="left">නිරිඳුන් කැලණිතිස් නිවැරදි රහත්</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<td width="21%"><p align="right">තැන</p></td>
<col width="13"></col>
</tr>
<col width="189"></col>
<tr>
<col width="54"></col>
<td width="5%">&nbsp;</td>
 
<td width="73%"><p align="left">සැකයෙන් ලැවූ හුණු තෙල් සැළ තුබූ</p></td>
<tbody>
<td width="21%"><p align="right">තැන</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%">
<tr>
<p align="left">38.</p>
<td width="5%">&nbsp;</td>
</td>
<td width="73%"><p align="left">බැතියෙන් පිනැතියන් කළ විසිතුරු</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">විමන</p></td>
<p align="left">සලාදුලා පියොවුරු තඹර රොන්</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">රත</p>
<td width="73%"><p align="left">වැඩහුන් පිළිම හිමි නමඳින්</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">යහදසන</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
</table>
<td width="5%"></td>
<h2>දෙව් මැඳුරු වැනුම්</h2>
 
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">පුලා නිලා උපුලන් ලා ගෙන</p>
<td width="5%"><p align="left">72.</p></td>
</td>
<td width="73%"><p align="left">පිරිසිඳ නොහැකි මෙවැඳුම් පුද පින්</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">කනතපඬුරු</p></td>
</tr>
</td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="73%"><p align="left">මෙනබැඳ රැගෙන දෙන ලෙස දැක එ සුර</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">විරු</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">කලා පිලා නො ව ඇල් ගෙවි කෙළින</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="73%"><p align="left">සුරරද පාය වන් විජයොත් නම්</p></td>
<p align="right">ඉත</p>
<td width="21%"><p align="right">මහරු</p></td>
 
</tr>
</td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="73%"><p align="left">එමසඳ වඩන රජ ගෙට මිතුර</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">වැඩකරු</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">බලා පලා යව අස්වන් ගුරුළු</p>
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">කෙත</p>
<td width="5%"><p align="left">73.</p></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">පුලා සුවඳ මලවුල් කැරැ වරල්</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">බැඳ</p></td>
</tbody>
</tr>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="135%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">දුලා රන් පතින් සරසා සවන්</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">සොඳ</p></td>
<col width="189"></col>
</tr>
<col width="54"></col>
<tr>
<tbody>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">නිලා දිගු නුවන් රසඳුන් තනා</p></td>
<td width="5%">
<td width="21%"><p align="leftright">39.ඇඳ</p></td>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">බන්නේ මරා මිණි දුල පබළු මුතු</p>
<td width="74%"><p align="left">බලා සිටු රඟන රඟ මඬල</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">කල්බඳ</p></td>
<td width="21%">
</tr>
<p align="right">පට</p>
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</tr>
<tr>
 
<td width="5%"><p align="left">74.</p></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">විදෙන ලෙළෙන නරු බර පුළුලුකුළැ</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">රැඳී</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">වැන්නේ ගමඹු ගෙලෙ පල මල් කුමුකු</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">හෙළන නඟන අත නුවනග බැලුම්</p></td>
<p align="right">වට</p>
<td width="21%"><p align="right">දිදී</p></td>
</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">රුවින දිලෙන අබරණ කැලුම ගත</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">යෙදී</p></td>
<p align="left">ගන්නේ තසිත එබැවින් නො වැද</p>
</tr>
</td>
<tr>
 
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">සැලෙන පහන සිළු වැනි රඟන ලිය</p></td>
<p align="right">කෙළියට</p>
<td width="21%"><p align="right">සැදී</p></td>
</td>
</tr>
</tr>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"><p align="left">75.</p></td>
<p align="left">යන්නේ වෙළෙඳගොඩ දැක මඳ කලක්</p>
<td width="74%"><p align="left">ලකළ පුළුලුකුළ බඳ මිණි</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">මෙවුල්ලා</p></td>
<td width="21%">
</tr>
<p align="right">සිට</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">සමග රන් සලඹ රැවු දී</p></td>
</tbody>
<td width="21%"><p align="right">වෙවුල්ලා</p></td>
 
</tr>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="135%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">වයන පදට තබමින් පද</p></td>
<col width="189"></col>
<td width="21%"><p align="right">කමල්ලා</p></td>
<col width="54"></col>
</tr>
<tbody>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">රඟන ළඳුන් බල රූසිරු</p></td>
<p align="left">40.</p>
<td width="21%"><p align="right">සියල්ලා</p></td>
</td>
</tr>
<td width="74%">
</table>
<p align="left">අවට සුපිපි සපු දුනුකේ</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"><p align="left">76.</p></td>
<p align="right">සලළාන</p>
<td width="74%"><p align="left">වස් දඬු බිඟු කොවුල් වීණා නද</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">මියුරු</p></td>
</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">රැස් වූ සෙයින් සත් සර රස ගී</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">සොඳුරු</p></td>
<p align="left">හඬන තැනින් තැන විලිකුළු</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">කිරළාන</p>
<td width="74%"><p align="left">අස්වන ලියන් දැක ලිය කිඳුරඟන</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">යුරු</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">තොස් කර තසිත සවනත නුවනත</p></td>
<p align="left">පැසී නැමි කරල් රත් හැල්</p>
<td width="21%"><p align="right">මිතුරු</p></td>
 
</tr>
</td>
</table>
<td width="21%">
<h2>විබිසණ දෙව් වැනුම්</h2>
<p align="right">සහළාන</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"><p align="left">77.</p></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">මෙසේ පැවති අනතුරු ගී රැඟුම්</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">පුද</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">වඩින මැනවි මහ වෙල මැද</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">තොසේ සිතින් වැඩ සිටි සුර විමන්</p></td>
<p align="right">වෙරළාන</p>
<td width="21%"><p align="right">මැද</p></td>
</td>
</tr>
</tr>
<tr>
 
<td width="5%"></td>
</tbody>
<td width="74%"><p align="left">යසේ පතළ දිය තුළ උතුළ මන</p></td>
</table>
<td width="21%"><p align="right">නඳ</p></td>
</td>
</tr>
</tr>
<tr>
</tbody>
<td width="5%"></td>
</table>
<td width="74%"><p align="left">ඇසේ පුරා දකු විබිසණ සුරිඳු</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548">
<td width="21%"><p align="right">සඳ</p></td>
<col width="544"></col>
</tr>
<tbody>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="544">
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="145%"><p align="left">78.</p></coltd>
<td width="74%"><p align="left">පැමිණ සිටි අඳුන් ගිරි කුළු මුදුන්</p></td>
<col width="190"></col>
<td width="21%"><p align="right">වෙත</p></td>
<col width="52"></col>
</tr>
<tbody>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%"><p align="left">රෙහෙණ නකත් ගැල සිරි විලසින් දිමුත</p></td>
<td width="5%">
<td width="21%"><p align="right">දිමුත</p></td>
<p align="left">41.</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">පත් ගන පුල් මල් දොඹ තුරෙක</p>
<td width="74%"><p align="left">සරණ මුළු ලොව‍ට එසුරිඳු සිරස</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">පත</p></td>
<td width="20%">
</tr>
<p align="right">පියකරු</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">කලණ කිරුළ දිසි මුතු ලැල් රුවන්</p></td>
<tr>
<td width="21%"><p align="right">යුත</p></td>
<td width="5%">
</tr>
<p align="left">
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
 
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"><p align="left">79.</p></td>
<p align="left">සිත් පිනවා ඉඳ සැළලිහිණින්</p>
<td width="74%"><p align="left">සුනිලේ පැහැය හැර සුදු වනු ය ගන</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">වෙලේ</p></td>
<td width="20%">
</tr>
<p align="right">අතුරු</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">විදුලේ එයින් වියොවට පැමිණ</p></td>
<tr>
<td width="21%"><p align="right">වියවුලේ</p></td>
<td width="5%">
</tr>
<p align="left">
<tr>
</td>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">නිසලේ එ මේ සිරි ගත් සුරිඳුනැම</p></td>
<p align="left">ගත් සරතස හැර විඳ සුවඳ මඳ</p>
<td width="21%"><p align="right">කලේ</p></td>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="20%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">මරු</p>
<td width="74%"><p align="left">උදුලේ දො හෝ රන් පට මෙන් නළල්</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">තෙලේ?</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
</table>
<td width="5%"></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">කිත්සිරිමේ වෙහෙරට වදුව</p>
<td width="5%"><p align="left">80.</p></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">රුවිනේ උතුම් එසුරිඳු මිණි ඊල</p></td>
<td width="20%">
<td width="21%"><p align="right">පස්වරුමෙනේ</p></td>
</tr>
</td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
</tbody>
<td width="74%"><p align="left">සවනේ රැඳුණු රසුදුළ තෝඩු ගන</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">රනේ</p></td>
</table>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<tr>
<col width="13"></col>
<coltd width="1885%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">වුවනේ වැජඹි සිරි සරසවිය හැම</p></td>
<col width="55"></col>
<td width="21%"><p align="right">දිනේ</p></td>
<tbody>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">42.</p>
<td width="74%"><p align="left">සොබනේ කනා කැටපත් යුවළ</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">විලසිනේ</p></td>
<td width="73%">
</tr>
<p align="left">සොඳ මුනිරද පිඬු කළ යස මෙරද</p>
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">සම</p>
<td width="544"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
 
<tr>
</td>
<td width="5%"><p align="left">81.</p></td>
</tr>
<td width="73%"><p align="left">නමකළ සත හැලේ සිහිලේ සැප</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">සිලිලී</p></td>
</tr>
<td width="73%">
<tr>
<p align="left">පුද කළ ඔහු නෙත් නිල් කැලුමෙව්</p>
<td width="5%">&nbsp;</td>
</td>
<td width="73%"><p align="left">බිය සෙණ රුපු කැලේ තුමුලේ දෙන</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">බැරමනො කලී</p></td>
</tr>
</td>
<tr>
</tr>
<td width="5%">&nbsp;</td>
<tr>
<td width="73%"><p align="left">නළලත ගිරි තෙලේ සුනිලේ</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">රැසිනිපිලී</p></td>
<td width="73%">
</tr>
<p align="left">සඳ යුරු සඳ වෙලෙන් රැඳි රුසිරු</p>
<tr>
 
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="73%"><p align="left">සුරරද දෙබැමලේ ගනලේ සිරි</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">මනරමකියලී</p></td>
</tr>
</td>
</table>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="5%"><p align="left">82.</p></td>
<td width="73%">
<td width="73%"><p align="left">සතුරු සුර අඳුරු එක පැහැර දුරු</p></td>
<p align="left">වඳනෙහි තෝ දාගැප් මහ බෝ</p>
<td width="21%"><p align="right">කළ</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">පිළිම</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="73%"><p align="left">මිතුරු තඹුරු වන නිරතුරු පුබුදු</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">කළ</p></td>
 
</tr>
</tbody>
<tr>
</table>
<td width="5%"></td>
<h2>කැලණි නදී වැනුම්</h2>
<td width="73%"><p align="left">අතුරු තුසර සිඳුවන දැකුමෙන්</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<td width="21%"><p align="right">පහළ</p></td>
<col width="13"></col>
</tr>
<col width="189"></col>
<tr>
<col width="54"></col>
<td width="5%"></td>
<tbody>
<td width="73%"><p align="left">ළහිරු සිරින් දිලිහිණි හිමි නෙත්</p></td>
<tr>
<td width="21%"><p align="right">සඟල</p></td>
<td width="5%">
</tr>
<p align="left">43.</p>
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">සල් සපු කීණ දොඹ රෑරඟ නා</p>
<td width="5%"><p align="left">83.</p></td>
 
<td width="74%"><p align="left">යසගාන කළ තැන තැන සිදඟනන්</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">සැදී</p></td>
<td width="21%">
</tr>
<p align="right">මිදෙලි</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">නොළඟා එ හිමි දිගු තුඟු නැහැයට</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">වොරැඳී</p></td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">පුල් එරහැඳි හෝ පලු මීඅඹ</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සමඟා රදුන් දෙවියන් සෙවුමින්</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">පළොලිනිසැදී</p></td>
</tr>
</td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%"><p align="left">මුරගා අහෝ මිණි කාලම වෙහෙස</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">විඳී</p></td>
</tr>
<td width="74%">
</table>
<p align="left">පොල් පුවකිගු රඹ මලබුලත</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"><p align="left">84.</p></td>
<p align="right">සලිමලි</p>
<td width="74%"><p align="left">සිරිසර හිඟුල් විලැ සේ හස වැළෙව්</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">ගන</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">සුරවර සලෙළ රත ලවනත දළ</p></td>
<p align="left">නිල් ගන සා සෙවණලු දෙතෙරැ</p>
<td width="21%"><p align="right">දුලන</p></td>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">මනකලි</p>
<td width="74%"><p align="left">මනහර සඳ වලා පෙළ කෙළවර</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">පෙනෙන</p></td>
</tr>
</tr>
</tbody>
<tr>
</table>
<td width="5%"></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<td width="74%"><p align="left">පැහැසර ළ සඳ යුවළක් ඇත්නම්</p></td>
<col width="13"></col>
<td width="21%"><p align="right">එමෙන</p></td>
<col width="190"></col>
</tr>
<col width="53"></col>
</table>
<tbody>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<tr>
<tr>
<td width="5%">
<td width="5%"><p align="left">4485.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">කනා මිණි වළලු නැඟි රැස් මල්</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">කැනැති</p></td>
 
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">ගවසා සුපුල් කඩුපුල් මල් නිල්</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">මනා දිගු ඇඟිලි නව තඹ ළ පලු</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">වරලඇති</p></td>
</tr>
</td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">දනා කැමති දෙන පලඹත එ</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">සුරපති</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">සලසා උකුළු වට රසුදුළ මිණි</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">දිනා දිමුතු අතු සිරි සුර තුරැ</p></td>
<p align="right">මෙවුල</p>
<td width="21%"><p align="right">පැවැති</p></td>
 
</tr>
</td>
</table>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="5%"><p align="left">86.</p></td>
<td width="74%">
<td width="74%"><p align="left">පානා සෙනේ සසිනිඳු මඳලස</p></td>
<p align="left">සකසා දෙතන හර සඳුනෙන් කැරැ</p>
<td width="21%"><p align="right">බැල්ම</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">සිහිල</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">ගානා නිමහමෙව් දෙවඟන නෙත්</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">කැල්ම</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">දෙපසා ඉසින නිල් පැහැ නෙතැ දිගු</p>
<td width="74%"><p align="left">නානා සුරිඳු පුළුලුර සිරි සඳ</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">ඇල්ම</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">පුළුල</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">නූනා කෙළන ගලතල වැනි ඉඳු</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">නිල්ම</p></td>
</tbody>
</tr>
</table>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<col width="14"></col>
<tr>
<col width="189"></col>
<td width="5%"><p align="left">87.</p></td>
<col width="53"></col>
<td width="74%"><p align="left">ලකුළු පුළුලුකුළු වට බිම එසුර</p></td>
<tbody>
<td width="21%"><p align="right">විරු</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%">
<tr>
<p align="left">45.</p>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%"><p align="left">වෙරළු මිණි කැලුම් පතරින් මෙවුල&#8217;</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">තුරු</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">මනහර නා මණෙවියනිඳ ළවැලි</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">නැබුළු සොඳුරු සසිලිටු වටොර රඹ</p></td>
<p align="right">පිට</p>
<td width="21%"><p align="right">තුරු</p></td>
</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">බැබළු සිසිල් ඉසිනා විලස සිරි</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">දැරු</p></td>
<p align="left">ගෙන මිණි වෙණ තත් නියගින් මැද</p>
</tr>
</td>
</table>
<td width="21%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
 
<tr>
<p align="right">රුවට</p>
<td width="5%"><p align="left">88.</p></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">වඳනා සුරන් කිරුළග රුවන</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">කැලුමෙනා</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">කන හෙවැ කියන බුදු ගුණ ගී මියුරු</p>
<td width="74%"><p align="left">බඳනා කොමළ ලතු විලසළ රතින්</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">මනා</p></td>
</tr>
<p align="right">කොට</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">මඬනා බැවින් සියපත එ හිමි</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">පතුලෙනා</p></td>
</tr>
 
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">සැනහෙව කැලණි ගඟ බඩ මඳ කලක්</p>
<td width="74%"><p align="left">බියෙනා ළ තඹ හෝ පලු සදිසි</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">වෙවුලනා</p></td>
<td width="21%">
</tr>
<p align="right">සිට</p>
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</tr>
<tr>
</tbody>
<td width="5%"><p align="left">89.</p></td>
</table>
<td width="74%"><p align="left">වෙසෙසින් පහන් පැහැසර ගැඹුරු</p></td>
<h2>සැඳෑ වැනුම්</h2>
<td width="21%"><p align="right">පිවිතුරු</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
</tr>
<col width="13"></col>
<tr>
<col width="189"></col>
<coltd width="545%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">බැලුවන් ඇලුම් කරවන යළිදු</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">බියකරු</p></td>
<tbody>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">46.</p>
<td width="74%"><p align="left">සිරිපින් රුවන් පිරි එ සුරිඳු සයුර</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">යුරු</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">සපුමල් යොහොඹු ලා බැඳ වරල</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">මුවෙකින් කියා නිමවිය හැකිද</p></td>
<p align="right">මනරඟ</p>
<td width="21%"><p align="right">රූ සිරු?</p></td>
</td>
</tr>
</tr>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="5%"></td>
<tr>
 
<td width="5%"><p align="left">90.</p></td>
<td width="74%">
<td width="74%"><p align="left">ලෙව් හට තමන් නම කිව රිසි දෙන</p></td>
<p align="left">පැහැදුල් දොඹ කැකුළු හර කර ලා</p>
<td width="21%"><p align="right">විසිනි</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">තනග</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">දෙව් තුරු සුරබි සුරමිණි සරි ද</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">කෙලෙසිනි</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">රොනවුල් නා කුසුම් කන ලා කොඬොල්</p>
<td width="74%"><p align="left">පව් රෝ දුකුදු දුරලත පොකුරඹ</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">හසිනි</p></td>
<td width="21%">
</tr>
<p align="right">රඟ</p>
<tr>
 
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">දෙව් වෙද ඇසෙන පමණෙකි වියතුන්</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">බසිනි</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
</table>
<td width="74%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="left">දහවල් උයන් කෙළි කෙළැ සළෙලුන්</p>
<tr>
</td>
<td width="544"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">සමග</p>
<td width="5%"><p align="left">91.</p></td>
</td>
<td width="73%"><p align="left">මන් පිනවන යස සිරි තෙද නැණ</p></td>
</tr>
<td width="22%"><p align="right">විපුල</p></td>
</tbody>
</tr>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="135%">&nbsp;</coltd>
<td width="73%"><p align="left">සෙන් යුද ජය රජ බව තනතුරු</p></td>
 
<td width="22%"><p align="right">සියල</p></td>
<col width="189"></col>
</tr>
<col width="54"></col>
<tr>
<tbody>
<td width="5%">&nbsp;</td>
<tr>
<td width="73%"><p align="left">දෙන්නෙන් පැතූ විට සුබ වැඩ දිගා</p></td>
<td width="5%">
<td width="22%"><p align="right">බල</p></td>
<p align="left">47.</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">නුවනින් නිල් උපුල් මඳහසිනි</p>
<td width="73%"><p align="left">පින් නම් සතුන් කළ දෙව් රජ ම ය</p></td>
</td>
<td width="22%"><p align="right">මෙකල</p></td>
<td width="21%">
</tr>
<p align="right">හෙළැඹුල</p>
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</tr>
<tr>
 
<td width="5%"><p align="left">92.</p></td>
<tr>
<td width="73%"><p align="left">තුන් ලෝ තමා නතු කළ රවුළු</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">සොහොවුරු</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">වුවනින් කමල් පෑ ලවනතිනි</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="73%"><p align="left">තුන් කල් බලා රමිඳුට වූ ඉටු</p></td>
<p align="right">රතුපුල</p>
<td width="21%"><p align="right">මිතුරු</p></td>
</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%"><p align="left">තුන් වේ ඇදුරු පුලතිසි කුල මිණි</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">මිතුරු</p></td>
<p align="left">පවනින් අඹළ රන ලිය වන් ලියන්</p>
</tr>
</td>
<tr>
 
<td width="215%"></td>
<td width="73%"><p align="left">තුන් විටෙක ම වඳු එ සුරිඳු පා</p></td>
<p align="right">කැල</p>
<td width="21%"><p align="right">තඹුරු</p></td>
</td>
</tr>
</tr>
</table>
<tr>
<h2>අස්න</h2>
<td width="5%"></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">රුවනින් ලකළ ගඟ දිය කෙළැ නිමුණු</p>
<td width="5%"><p align="left">93.</p></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">අනතුරු බලා අදහස අවසර</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">කලවිගස</p></td>
</tr>
</td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
</tbody>
<td width="74%"><p align="left">යුහුසුළු නො වී සලකා පසු පළමු</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">බස</p></td>
</table>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<tr>
<col width="13"></col>
<coltd width="1895%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">පෙරදැරි කොට ම සුරිඳුට තියු වදන්</p></td>
<col width="54"></col>
<td width="21%"><p align="right">ගොස</p></td>
<tbody>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">48.</p>
<td width="74%"><p align="left">සැළ කර ත ගිය කටයුතු සිට එකත්</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">පස</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">වදිමින් සවස නල හැසිරෙන</p>
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">දිගතුවල</p>
<td width="5%"><p align="left">94.</p></td>
 
<td width="74%"><p align="left">තරසර සුනෙර තද තෙද දිමුතු</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">දිවයුර</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">පුවතර ගැඹර සමුදුර කැලුම</p></td>
<p align="left">සොබමන් සුනිල් මිණි නිල් නුබ තුර</p>
<td width="21%"><p align="right">නිලඹර</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">විපුල</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සොමිබර පවර නිසයුර නුවණ</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">සුරගුර</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">පතසන් අවර ගිරි නැටියෙන් වැටෙන</p>
<td width="74%"><p align="left">සුරවර දෙසැර විබිසණ නම් කැලණි</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">පුර</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
</table>
<p align="right">කල</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"><p align="left">95.</p></td>
<tr>
<td width="74%"><p align="left">රජකුල සුපුල් විලැ රජ හස වන්</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="21%"><p align="right">සරන</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">විලිකුන් සුරත් පල වැනි වේ රිවි</p>
<tr>
</td>
<td width="215%"></td>
<td width="74%"><p align="left">පෙර මලවියා වන් රුසිරෙන් මන</p></td>
<p align="right">මඬල</p>
<td width="21%"><p align="right">නඳන</p></td>
</td>
</tr>
</tr>
<tr>
 
<td width="5%"></td>
</tbody>
<td width="74%"><p align="left">හැම කල විපුල සව් සැපතින් නො අඩු</p></td>
</table>
<td width="21%"><p align="right">වන</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
</tr>
<col width="13"></col>
<tr>
<col width="189"></col>
<coltd width="545%"></coltd>
<td width="74%"><p align="left">තෙද බල විකුම් ගුණ මිණි බරණින්</p></td>
<tbody>
<td width="21%"><p align="right">තෙවුන</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%">
</table>
<p align="left">49.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"><p align="left">96.</p></td>
<p align="left">මහතුන් හසළ තම හට යස පිහිට</p>
<td width="74%"><p align="left">ගරුතර නන්නූරුතුනයා නමැති</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">මැති</p></td>
<td width="21%">
</tr>
 
<tr>
<p align="right">ලෙස</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">සිහිකර නිතර මහ පුද පඬුරු දී</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">රුති</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="5%"></td>
<p align="left">නිසැකින් නො හළ යුතු බව පැමිණෙත</p>
<td width="74%"><p align="left">නොවිසිර ඔබට දන්වන ලෙස කී</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">සිතැති</p></td>
<td width="21%">
</tr>
<p align="right">වෙහෙස</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">සුරවර මඳක් කල් එපවත් ඇසිය</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">යුති</p></td>
</tr>
 
</table>
<td width="74%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="left">සුදනන් පැවති සිරිතැයි දන්වන</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"><p align="left">97.</p></td>
<td width="21%">
<td width="74%"><p align="left">රිවිකුල ලමැණි ගොත් පිරිසිදු ගුවන්</p></td>
<p align="right">විලස</p>
<td width="21%"><p align="right">මැද</p></td>
</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%"><p align="left">පැහැදුල සරා කල් පත් සහසකර</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">බඳ</p></td>
<p align="left">නුබමින් සමඟ ගෙවෙනුය දවහල්</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">දවස</p>
<td width="74%"><p align="left">කිවි කැල ගලට මුතුහර වන් යස</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">පබඳ</p></td>
</td>
</tr>
</tr>
<tr>
</tbody>
<td width="5%"></td>
</table>
<td width="74%"><p align="left">සිරි කල කුල නිවෙස් දිය පතළ තද</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<td width="21%"><p align="right">තෙද</p></td>
<col width="13"></col>
</tr>
<col width="189"></col>
</table>
<col width="54"></col>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<tbody>
<tr>
<tr>
<td width="5%"><p align="left">98.</p></td>
<td width="5%">
<td width="74%"><p align="left">හළ දුසිරී දැන තෙවළා මුනිඳු</p></td>
<p align="left">50.</p>
<td width="21%"><p align="right">බණ</p></td>
</td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">සැදෑ ළෙන් වරුණ දෙව් රද මුහුද විසූ</p>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%"><p align="left">කෙල පත් සියලු අවි සිප් කව් නළු</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">සතණ</p></td>
<td width="21%">
</tr>
<p align="right">විසූ</p>
<tr>
</td>
<td width="5%"></td>
</tr>
<td width="74%"><p align="left">ඔළ මොළ රුපුන් දප මැඩ පෑ උපා</p></td>
<tr>
<td width="521%"><p align="right">නැණ</p></td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">සදෑ සහසකර එන මහවත</p>
<td width="5%"></td>
</td>
<td width="74%"><p align="left">කළ මුළු ලක්දිව එක් සේසත්</p></td>
<td width="21%">
<td width="21%"><p align="right">සැලසූසෙවණ</p></td>
</tr>
</td>
</table>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
 
<tr>
<tr>
<td width="5%"><p align="left">99.</p></td>
<td width="74%"><p align="left">සත නෙත දුන් රූසිරු රස</p></td>
<td width="74%">
<td width="21%"><p align="right">අඳුන්වන</p></td>
<p align="left">විඳෑ උපුල් පිළ මෙන් රත් පටින්</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">වැසූ</p>
<td width="74%"><p align="left">පත නර ලොව පුරඳර සිරි</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">හඳුන්වන</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="745%"></td>
<td width="74%"><p align="left">විකුමෙන් මෙ දඹදිවැ නිරිඳුන්</p></td>
<p align="left">සැඳෑ වලා පෙළ පැළ දිග පෙනුණු</p>
<td width="21%"><p align="right">මුදුන්වන</p></td>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="21%">
<td width="5%"></td>
<p align="right">පසු</p>
<td width="74%"><p align="left">අප පැරකුම් නිරිඳුට දූ</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">ළඳුන්වන</p></td>
</tr>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
<tr>
</tr>
<td width="7%"><p align="left">100.</p></td>
</tbody>
<td width="69%"><p align="left">සිරිසඳ වන් සව් සිරි දියුණුවැ</p></td>
</table>
<td width="24%"><p align="right">රඳන</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548">
</tr>
<col width="544"></col>
<tr>
<tbody>
<td width="7%"></td>
<tr>
<td width="69%"><p align="left">සිතුමිණ වන් යැදි යදි හට දනින්</p></td>
<td width="544">
<td width="24%"><p align="right">දෙන</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
</tr>
 
<tr>
<col width="13"></col>
<coltd width="1887%"></coltd>
<td width="69%"><p align="left">සරසවි වන් නුවණින් පහළ වැ</p></td>
<col width="55"></col>
<td width="24%"><p align="right">පෙනෙන</p></td>
<tbody>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%">
<td width="7%"></td>
<p align="left">51.</p>
<td width="69%"><p align="left">නවසඳ වන් ලෙව් වැසි අදරින්</p></td>
</td>
<td width="24%"><p align="right">වඳන</p></td>
<td width="73%">
</tr>
<p align="left">උදුළ සොමි කැලුම් නිසයුරු හිමි</p>
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">පුවළ</p>
<td width="544"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</td>
<tr>
 
<td width="7%"><p align="left">101.</p></td>
</tr>
<td width="69%"><p align="left">යෙහෙළින් කෙරේ සකි සැප සමග</p></td>
<tr>
<td width="24%"><p align="right">සිත්මේ</p></td>
<td width="5%">
</tr>
<p align="left">
<tr>
</td>
<td width="737%">&nbsp;</td>
<td width="69%"><p align="left">කුලුණෙන් දැසි දසුන් වෙත වසින</p></td>
<p align="left">පහළ වන බැවින් තම වෙත නිසඹු</p>
<td width="24%"><p align="right">වත්මේ</p></td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">දොළ</p>
<td width="7%">&nbsp;</td>
</td>
<td width="69%"><p align="left">රකිමින් පතිනි දම් යහපත්</p></td>
</tr>
<td width="24%"><p align="right">සිරිත්මේ</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%">
<tr>
<p align="left">
<td width="7%"></td>
 
<td width="69%"><p align="left">සිහිනෙන් නිපන් වන් දස පින්</p></td>
</td>
<td width="24%"><p align="right">පැවැත්මේ</p></td>
<td width="73%">
</tr>
<p align="left">ලකළ ගුවන තල සිරි යහන</p>
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">නිකසළ</p>
<td width="7%"><p align="left">102.</p></td>
</td>
<td width="71%"><p align="left">මිහිරි තෙපල තන්වැසි කිවිකම්</p></td>
</tr>
<td width="22%"><p align="right">පුරුදු</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="73%">
<td width="7%"></td>
<p align="left">අතුළ කුසුම් විලසින් සැදෙත තුරු</p>
<td width="71%"><p align="left">ඉතිරි බැති පෙමැති පෙළ දහමෙහි</p></td>
</td>
<td width="22%"><p align="right">මුනිඳු</p></td>
<td width="21%">
</tr>
 
<tr>
<p align="right">වැළ</p>
<td width="7%"></td>
</td>
<td width="71%"><p align="left">නොහැරි පෝය අටසිල් රැකුම</p></td>
</tr>
<td width="22%"><p align="right">පිරිසිදු</p></td>
</tbody>
</tr>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<coltd width="137%"></coltd>
<td width="71%"><p align="left">සසිරි උලකුඩය දේවී හට</p></td>
<col width="188"></col>
<td width="22%"><p align="right">පසිඳු</p></td>
<col width="55"></col>
</tr>
<tbody>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="5%">
<tr>
<p align="left">52.</p>
<td width="7%"><p align="left">103.</p></td>
</td>
<td width="71%"><p align="left">දිත් රුපු කිරුළු මල් දම් සුවඳ මී</p></td>
<td width="73%">
<td width="22%"><p align="right">වැස</p></td>
 
</tr>
<p align="left">දනගෙන වුත් දමන ගොදුරට</p>
<tr>
</td>
<td width="217%"></td>
<td width="71%"><p align="left">තෙත් සිරිපා යුත් සුරිඳුනි තිලෝ</p></td>
<p align="right">නොහැකිළිය</p>
<td width="22%"><p align="right">ඇස</p></td>
</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="57%"></td>
<td width="71%"><p align="left">සිත් පිනවන ඇති ආසිරි නුවණ</p></td>
<td width="73%">
<td width="22%"><p align="right">යස</p></td>
<p align="left">පැනපැන දියෙන් ඔවුනොවුනැඟෙහි</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="7%"></td>
<p align="right">පෙරැළිය</p>
<td width="71%"><p align="left">පුත් රුවනක් සොඳ දුන මැනවි නිසි</p></td>
 
<td width="22%"><p align="right">ලෙස</p></td>
</td>
</tr>
</tr>
</table>
<tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="73%">
<td width="7%"><p align="left">104.</p></td>
<p align="left">ලෙහෙලුන කෙළින කැරැ පෙණ පිඬු රළ</p>
<td width="71%"><p align="left">බිසොවට පළමු රත්නාවලි නම්</p></td>
</td>
<td width="22%"><p align="right">සොඳුරු</p></td>
<td width="21%">
</tr>
<p align="right">රැළිය</p>
<tr>
</td>
<td width="7%"></td>
</tr>
<td width="71%"><p align="left">සහතුට දෙවූ හිමි දිවැසින් කුලුණු</p></td>
<tr>
<td width="522%"><p align="right">පිරු</p></td>
</tr>
<td width="73%">
<tr>
<p align="left">එතැනින පියාසර කැරැ දකු</p>
<td width="7%"></td>
 
<td width="71%"><p align="left">මෙලකට ඉසුරු වී පැරකුම් රජ</p></td>
</td>
<td width="22%"><p align="right">කුමරු</p></td>
<td width="21%">
</tr>
<p align="right">මස්කෙළිය</p>
<tr>
</td>
<td width="7%"></td>
</tr>
<td width="71%"><p align="left">පළකොට කිමෙක ඔබ සොඳ තෙද බල</p></td>
</tbody>
<td width="22%"><p align="right">මහරු</p></td>
</table>
</tr>
<h2>කැලණි පුර වැනුම්</h2>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<col width="13"></col>
<tr>
<col width="189"></col>
<td width="7%"><p align="left">105.</p></td>
<col width="54"></col>
<td width="71%"><p align="left">එසෙයින් දෑ සමන් මහනෙල් කුසුම්</p></td>
<tbody>
<td width="22%"><p align="right">ගෙන</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%">
<tr>
 
<td width="7%"></td>
<p align="left">53.</p>
<td width="71%"><p align="left">පුදමින් එසුරවර සිරි සරණ</p></td>
</td>
<td width="22%"><p align="right">වඳිමින</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">පැහැසරණිය මිණි පැමිණිය කොත්</p>
<tr>
</td>
<td width="217%"></td>
<td width="71%"><p align="left">බුහුමන් කරන රජ දූ සඳුට මෙ</p></td>
<p align="right">අගට</p>
<td width="22%"><p align="right">කියන</p></td>
</td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="57%"></td>
<td width="71%"><p align="left">දුනපින් සමග යස සිරි වඩි පුත්</p></td>
<td width="74%">
<td width="22%"><p align="right">රුවන</p></td>
<p align="left">බඳ කිකිණිය දද ගිහිණිය විමන්</p>
</tr>
 
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">වට</p>
<td width="7%"><p align="left">106.</p></td>
</td>
<td width="72%"><p align="left">මෙහසුන් සුරිඳු හට සැළ කැරැ මෙසේ</p></td>
</tr>
<td width="21%"><p align="right">යා</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="7%"></td>
<p align="left">නොව පැරණිය වන රමණිය විටින්</p>
<td width="72%"><p align="left">වඳිමින් බැතින් පැදකුණු කොට තොසේ</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">යා</p></td>
<td width="21%">
</tr>
<p align="right">විට</p>
<tr>
</td>
<td width="7%"></td>
</tr>
<td width="72%"><p align="left">දකිමින් බිසෝ දෙවියන් නොව ලසේ</p></td>
 
<td width="21%"><p align="right">යා‍</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%"></td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="7%"></td>
<p align="left">සැළලිහිණිය වදු කැලණිය</p>
<td width="72%"><p align="left">කියමින් යදින් සකි සඳ මෙ ම ලෙසේ</p></td>
</td>
<td width="21%"><p align="right">යා</p></td>
<td width="21%">
</tr>
<p align="right">පුරවරට</p>
</table>
</td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
</tr>
<tr>
</tbody>
<td width="7%"><p align="left">107.</p></td>
</table>
<td width="71%"><p align="left">පැහැපත් පුන් ස‍ඳෙව් කිරි සමුදුරැ</p></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<td width="22%"><p align="right">පළට</p></td>
<col width="13"></col>
</tr>
<col width="190"></col>
<tr>
<col width="53"></col>
<td width="7%"></td>
 
<td width="71%"><p align="left">සියගොත් බබුළුවන දෙව් රජ කුමර</p></td>
<tbody>
<td width="22%"><p align="right">හට</p></td>
<tr>
</tr>
<td width="5%">
<tr>
<p align="left">54.</p>
<td width="7%"></td>
</td>
<td width="71%"><p align="left">නැවතත් එකලාව අවසර ලැබුණු</p></td>
<td width="74%">
<td width="22%"><p align="right">විට</p></td>
<p align="left">දියකඳ ගැඹර පිරි පුවතර මහ</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="7%"></td>
<p align="right">සයුර</p>
<td width="71%"><p align="left">මෙපවත් කියව සැළ කරනුව සුර</p></td>
</td>
<td width="22%"><p align="right">රදුට</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
</table>
<td width="5%"></td>
<h2>ආසී</h2>
 
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">මුවරද ලෙසින් වත අගතිසි කර</p>
<td width="7%"><p align="left">108.</p></td>
</td>
<td width="69%"><p align="left">මේ සියලුම අදහස කුලුණෙන්</p></td>
<td width="21%">
<td width="24%"><p align="right">තඹරගිහිණි</p></td>
</tr>
</td>
<tr>
</tr>
<td width="7%"></td>
<tr>
<td width="69%"><p align="left">සේ සිය පත සලසා උදය</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="24%"><p align="right">දිනමිණි</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">මනනඳ කරන මිණි ගණ මෙන් දිසි</p>
<tr>
</td>
<td width="217%"></td>
<td width="69%"><p align="left">නෑ සිය ඉටු මිතුරු සමගින්</p></td>
<p align="right">එවර</p>
<td width="24%"><p align="right">සැළලිහිණි</p></td>
 
</tr>
</td>
<tr>
</tr>
<td width="7%"></td>
<tr>
<td width="69%"><p align="left">වා සිය පවතු සිතු ලෙස සැපතින්</p></td>
<td width="5%"></td>
<td width="24%"><p align="right">පැමිණි</p></td>
<td width="74%">
</tr>
<p align="left">පැහැනද පහන් එහි මහ වෙයැ බල</p>
</table>
</td>
<h2>පුරාණ සන්නයේ අගට යෙදුණු කවි</h2>
<td width="21%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
<p align="right">මිතුර</p>
<tr>
</td>
<td width="7%"><p align="left">109.</p></td>
</tr>
<td width="71%"><p align="left">පැරකුම් රජුට පන්තිස් වනු නවම්</p></td>
</tbody>
<td width="22%"><p align="right">මස</p></td>
</table>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<tr>
<col width="13"></col>
<td width="7%"></td>
 
<td width="71%"><p align="left">මනරම් කැරැ බඳුතු මෙහසුන් නො වී</p></td>
<col width="190"></col>
<td width="22%"><p align="right">ලස</p></td>
<col width="53"></col>
</tr>
<tbody>
<tr>
<tr>
<td width="57%"></td>
<td width="71%"><p align="left">අයදුම් ලෙසට සිදුකැරැ කිවිඳු</p></td>
<p align="left">55.</p>
<td width="22%"><p align="right">අදහස</p></td>
</td>
</tr>
<td width="74%">
<tr>
<p align="left">උදයග පියුම්රා පැහැ වැද මෙන්</p>
<td width="7%"></td>
</td>
<td width="71%"><p align="left">දෙව්රම් මිතුරු දුන් ගැබ බිසොවට</p></td>
<td width="21%">
<td width="22%"><p align="right">රැඳුණුසකස</p></td>
</tr>
</td>
</table>
</tr>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548" style="margin-top:15px">
 
<tr>
<tr>
<td width="57%"><p align="left">110.</p></td>
<td width="70%"><p align="left">සතිස් වනු නවමැ පුර අස්ලිස</p></td>
<td width="74%">
<td width="23%"><p align="right">නකත</p></td>
<p align="left">පෙරදිග පෙනෙන සඳ සඳ කැල්මෙන්</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="21%">
<td width="7%"></td>
<p align="right">දිලුණු</p>
<td width="70%"><p align="left">පහස් ලැබ සුපුන් සඳ නුබ තුරැ</p></td>
</td>
<td width="23%"><p align="right">පැනෙත</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="747%"></td>
<td width="70%"><p align="left">සහස්කර කුලට වැඩ වන ලෙස</p></td>
<p align="left">මනරඟ එපුර සඳ කත ගෙහඹින්</p>
<td width="23%"><p align="right">සතත</p></td>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="21%">
<td width="7%"></td>
<p align="right">ගැලුණු</p>
<td width="70%"><p align="left">වෙසෙස් රජ කුමරු විලසින් දැකුම්</p></td>
</td>
<td width="23%"><p align="right">පත</p></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="747%"></td>
<td width="70%">&nbsp;</td>
<p align="left">සුරගඟ පතිනි දම් රැකුමෙහි ම</p>
<td width="23%">&nbsp;</td>
</td>
</tr>
<td width="21%">
<tr>
<p align="right">නියැලුණු</p>
<td width="7%">111.</td>
</td>
<td width="70%"><p align="left">කඳවුරු කුලමැඳුරැ මිණි පහනෙව්</p></td>
</tr>
<td width="23%"><p align="right">සුසැදි</p></td>
</tbody>
</tr>
 
<tr>
</table>
<td width="7%"></td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<td width="70%"><p align="left">නැණ ගුරු සබස සමය ද දැනුමෙහි</p></td>
<col width="13"></col>
<td width="23%"><p align="right">වොරැඳි</p></td>
<col width="189"></col>
</tr>
<col width="54"></col>
<tr>
<tbody>
<td width="7%"></td>
<tr>
<td width="70%"><p align="left">රජගුරු විජයබා පිරුවන් හිමි</p></td>
<td width="5%">
<td width="23%"><p align="right">පැහැදි</p></td>
<p align="left">56.</p>
</tr>
</td>
<tr>
<td width="74%">
<td width="7%"></td>
<p align="left">සුනිල් වලා නව සඳ නිලුපුල්</p>
<td width="70%"><p align="left">මෙමියුරු පදැති සැළලිහිණිය අස්න</p></td>
</td>
<td width="23%"><p align="right">යෙදි</p></td>
<td width="21%">
</tr>
<p align="right">පබළු</p>
</table>
 
</td>
උපුටා ගැනීම ඊ පොත් ගුල වෙබ් අඩෙවියෙන්.
</tr>
[http://epothgula.com/selalihiniya]
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
{{Subjects|සන්දේශ_කාව්‍ය}}
<p align="left">විමල් සක් ගිජිඳු කුඹු සිරිවස</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">බැබළු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">විපුල් පුලින රඹ සිකි ගල මුතු ළ</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">දළු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">ළකල් රන ලියන් සරනා බල</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">යහළු</p>
</td>
</tr>
 
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">57.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">ඔද වැඩි කෙළි මඟුල් ලැබ තුටු නිසා</p>
</td>
<td width="21%">
 
<p align="right">කල</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සඳ සක් ම‍ඳොසිනැද දෙත දුණු කැන්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">දුහුල</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%">
<p align="left">සොඳ පුරඟන පහ සුමුගින් පැහැ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">උදුල</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සෙද දුනඹර මතු ඇය රැස් මිණි</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">මෙවුල</p>
 
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">58.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">තවර කරැ කොකුම් සඳුනෙන් තුනු</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සියල</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">පවර සුවඳ මල් දම් පැළඳ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">මනකල</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">බැහැර සිතු නොලූ හිමිනඹුවො කෙළි</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">ලොල</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">එපුර ඉඳිති සඳපානේ</p>
</td>
 
<td width="21%">
<p align="right">සඳලුවල</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>පින්කම් වැනුම්</h2>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">59.</p>
 
</td>
<td width="74%">
<p align="left">මුවලඹ රඹ වලු බර රන් තැඹිලි</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">තුරු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සැදි ගෙඋයන් ගෙවමින් වේ මඟ</p>
</td>
<td width="21%">
 
<p align="right">අතුරු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">කරකැවෙමින් දකුණට අවුදින්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">මිතුරු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%">
<p align="left">වදු වෙහෙරට සිහි කැරැ නව ගුණ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">මිතුරු</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
 
<td width="5%">
<p align="left">60.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">දියතෙක් පැතිර සිටි බුදුගුණ කියා</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">හැම</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සගමොක් ලබනු වස් පිය යුග ඔබා</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">බිම</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සියසක් පුරා දුටු මෙන් තුටුවැ මුනි</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">තුම</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">වඳු ලක් තිලක ගෙහි වැඩ උන් මහ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පිළිම</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548">
<col width="544"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="544">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="188"></col>
<col width="55"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">61.</p>
</td>
<td width="73%">
<p align="left">පෙර දලනිඳු දිය කඳ රට බිම්</p>
 
</td>
<td width="22%">
<p align="right">ගලත</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">
</td>
<td width="73%">
<p align="left">සුරකුල හිමි රකිනුව ලක මැවූ</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">සත</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">
</td>
<td width="73%">
<p align="left">මනකල ඒ සමුදුර පැහැයෙන්</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">දිමුත</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="73%">
<p align="left">වඳු සල පිළිම හිමි සිරි සරණ</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">සියපත</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="188"></col>
<col width="55"></col>
<tbody>
<tr>
 
<td width="5%">
<p align="left">62.</p>
</td>
<td width="73%">
<p align="left">ගිලිය නොදී සැට මහණන් බව</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">මහණ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">මලිය දෙව් තෙරිඳු වැඩ හිඳ දෙසූ</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">බණ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">දිලිය පස් මහල් පායෙහි මිණි</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">කිරණ</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">බැලිය හැකි වි නම් දැක වැඳ යා</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">කලණ</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
 
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">63.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">පෙර උවිඳා ගෙන ගිරිඳා සිඳු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සලත</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%">
<p align="left">නැගි පැහැදා පෙණ සමුදා සැටි</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">නුමුත</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">මෙන උළිඳා පැහැ විහිදා නෙ දිගු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">බිත</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සැදි වටදා ගෙහි වඳු දා ගැබ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">දිමුත</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
 
<col width="190"></col>
<col width="53"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">64.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">දිගු නෙත් නිලුපුලෙව් රතදර පබළ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">රඟ</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සිරිමත් සුපුන් සඳ වැනි වුවන මන රඟ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">මනරඟ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">පැහැපත් ලකළ රන්වන් විලසින්</p>
</td>
 
<td width="21%">
<p align="right">ලොවග</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">වැදහොත් පිළිම හිමි වඳු පාය පැළ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">දිග</p>
</td>
</tr>
</tbody>
 
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="190"></col>
<col width="53"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">65.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">අහසින් අවුත් මිණිඅක් නයිඳු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">යැදුමට</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">රහතන් මැදෙහි මුනි හිඳ මිණි පලඟ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පිට</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">දහමුත් දෙසූ තැන කළ සැට රියන්</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">කොට</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">මහ දා ගැප් හිමින් වඳු සොළොස තැන්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සිට</p>
</td>
</tr>
 
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">66.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">සවන සතිය වැසි වසිනා දස</p>
</td>
<td width="21%">
 
<p align="right">දිගෙහි</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">පෙණින සෙවෙනි මුදලිඳු නා දරණ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">ගෙහි</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%">
<p align="left">සවන හිඳිනු දනනඳනා නෙතු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">යුගෙහි</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">වඳින මැනවි පිළිමය නා පිළිම</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">ගෙහි</p>
 
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">67.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">සසරින් මුදා ලෙවි සදහම්</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">අමා දී</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">එකඟින් මුනිඳු හුන් වැනි</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">නිපරමාදී</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">ලකුණෙන් සපිරි පිළිමය දැක</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සමාදී</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">වැඳගන් මිතුර තුන් සිත කැරැ</p>
</td>
 
<td width="21%">
<p align="right">සමාදී</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">68.</p>
</td>
 
<td width="74%">
<p align="left">අප මුනිඳූ බුදු වන දින මුරුන්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පිදු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">පැහැ විහිදූ දිලි කල දෝ යටින්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">යෙදූ</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සැදි සිනිදූ ඉඳුනිල් මිණි සතෙක</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">බඳූ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">වැඳ දුමිඳූ වන පින් පල ත අත්</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">බඳූ</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">69.</p>
 
</td>
<td width="74%">
<p align="left">විටංක පැකිලිඳු දකුණස</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">දොරටුයෙන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">නිසංකයෙන් පුද නන් තුරු</p>
</td>
<td width="21%">
 
<p align="right">ගොසසමින</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">කලංක නොව කළ සුබ ලකුණු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">බබළන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%">
<p align="left">තිවංක නම් දෙපිළිම නැමඳ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">බැසගන</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
 
<td width="5%">
<p align="left">70.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">සමනොළ ගිරි ගිජිඳු දිගු කළ සො‍ඬෙක</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සැටි</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සිහිලළ ගඟැ සිලිල් සනහා මුනි නො</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">ගැටි</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">පැහැදුළ තුන් සිවුරු ඇඳ පෙරෙවැ වැඩ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සිටි</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">තැන කළ සිවුරු දා ගැබ වඳු නො පෑ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පිටි</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548">
<col width="544"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="544">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="188"></col>
<col width="55"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">71.</p>
</td>
<td width="73%">
<p align="left">නිරිඳුන් කැලණිතිස් නිවැරදි රහත්</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">තැන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">
</td>
<td width="73%">
<p align="left">සැකයෙන් ලැවූ හුණු තෙල් සැළ තුබූ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">තැන</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">
</td>
<td width="73%">
<p align="left">බැතියෙන් පිනැතියන් කළ විසිතුරු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">විමන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="73%">
<p align="left">වැඩහුන් පිළිම හිමි නමඳින්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">යහදසන</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>දෙව් මැඳුරු වැනුම්</h2>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="188"></col>
<col width="55"></col>
 
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">72.</p>
</td>
<td width="73%">
<p align="left">පිරිසිඳ නොහැකි මෙවැඳුම් පුද පින්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පඬුරු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="73%">
<p align="left">මෙනබැඳ රැගෙන දෙන ලෙස දැක එ සුර</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">විරු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">සුරරද පාය වන් විජයොත් නම්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">මහරු</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">එමසඳ වඩන රජ ගෙට මිතුර</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">වැඩකරු</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
 
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">73.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">පුලා සුවඳ මලවුල් කැරැ වරල්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">බැඳ</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">දුලා රන් පතින් සරසා සවන්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සොඳ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">නිලා දිගු නුවන් රසඳුන් තනා</p>
</td>
 
<td width="21%">
<p align="right">ඇඳ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">බලා සිටු රඟන රඟ මඬල</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">කල්බඳ</p>
</td>
</tr>
</tbody>
 
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="190"></col>
<col width="53"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">74.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">විදෙන ලෙළෙන නරු බර පුළුලුකුළැ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">රැඳී</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">හෙළන නඟන අත නුවනග බැලුම්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">දිදී</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">රුවින දිලෙන අබරණ කැලුම ගත</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">යෙදී</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සැලෙන පහන සිළු වැනි රඟන ලිය</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සැදී</p>
</td>
</tr>
 
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="190"></col>
<col width="53"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">75.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">ලකළ පුළුලුකුළ බඳ මිණි</p>
</td>
<td width="21%">
 
<p align="right">මෙවුල්ලා</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සමග රන් සලඹ රැවු දී</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">වෙවුල්ලා</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%">
<p align="left">වයන පදට තබමින් පද</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">කමල්ලා</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">රඟන ළඳුන් බල රූසිරු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සියල්ලා</p>
 
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">76.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">වස් දඬු බිඟු කොවුල් වීණා නද</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">මියුරු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">රැස් වූ සෙයින් සත් සර රස ගී</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සොඳුරු</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">අස්වන ලියන් දැක ලිය කිඳුරඟන</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">යුරු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">තොස් කර තසිත සවනත නුවනත</p>
</td>
 
<td width="21%">
<p align="right">මිතුරු</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>විබිසණ දෙව් වැනුම්</h2>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">77.</p>
 
</td>
<td width="74%">
<p align="left">මෙසේ පැවති අනතුරු ගී රැඟුම්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පුද</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">තොසේ සිතින් වැඩ සිටි සුර විමන්</p>
</td>
<td width="21%">
 
<p align="right">මැද</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">යසේ පතළ දිය තුළ උතුළ මන</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">නඳ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%">
<p align="left">ඇසේ පුරා දකු විබිසණ සුරිඳු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සඳ</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
 
<td width="5%">
<p align="left">78.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">පැමිණ සිටි අඳුන් ගිරි කුළු මුදුන්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">වෙත</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">රෙහෙණ නකත් ගැල සිරි විලසින් දිමුත</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">දිමුත</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සරණ මුළු ලොව‍ට එසුරිඳු සිරස</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පත</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">කලණ කිරුළ දිසි මුතු ලැල් රුවන්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">යුත</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
 
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">79.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">සුනිලේ පැහැය හැර සුදු වනු ය ගන</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">වෙලේ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%">
<p align="left">විදුලේ එයින් වියොවට පැමිණ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">වියවුලේ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">නිසලේ එ මේ සිරි ගත් සුරිඳුනැම</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">කලේ</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">උදුලේ දො හෝ රන් පට මෙන් නළල්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">තෙලේ?</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
 
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">80.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">රුවිනේ උතුම් එසුරිඳු මිණි ඊල</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">මෙනේ</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සවනේ රැඳුණු රසුදුළ තෝඩු ගන</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">රනේ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">වුවනේ වැජඹි සිරි සරසවිය හැම</p>
</td>
 
<td width="21%">
<p align="right">දිනේ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සොබනේ කනා කැටපත් යුවළ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">විලසිනේ</p>
</td>
</tr>
</tbody>
 
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548">
<col width="544"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="544">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="188"></col>
<col width="55"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
 
<p align="left">81.</p>
</td>
<td width="73%">
<p align="left">නමකළ සත හැලේ සිහිලේ සැප</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සිලිලී</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">
</td>
<td width="73%">
 
<p align="left">බිය සෙණ රුපු කැලේ තුමුලේ දෙන</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">නො කලී</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">
</td>
<td width="73%">
<p align="left">නළලත ගිරි තෙලේ සුනිලේ</p>
</td>
<td width="21%">
 
<p align="right">රැසිනිපිලී</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">සුරරද දෙබැමලේ ගනලේ සිරි</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">කියලී</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="188"></col>
<col width="55"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">82.</p>
</td>
<td width="73%">
<p align="left">සතුරු සුර අඳුරු එක පැහැර දුරු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">කළ</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">මිතුරු තඹුරු වන නිරතුරු පුබුදු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">කළ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">අතුරු තුසර සිඳුවන දැකුමෙන්</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පහළ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">ළහිරු සිරින් දිලිහිණි හිමි නෙත්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සඟල</p>
</td>
</tr>
 
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">83.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">යසගාන කළ තැන තැන සිදඟනන්</p>
</td>
<td width="21%">
 
<p align="right">සැදී</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">නොළඟා එ හිමි දිගු තුඟු නැහැයට</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">වොරැඳී</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%">
<p align="left">සමඟා රදුන් දෙවියන් සෙවුමින්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">නිසැදී</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">මුරගා අහෝ මිණි කාලම වෙහෙස</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">විඳී</p>
 
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="190"></col>
<col width="53"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">84.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">සිරිසර හිඟුල් විලැ සේ හස වැළෙව්</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">ගන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සුරවර සලෙළ රත ලවනත දළ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">දුලන</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">මනහර සඳ වලා පෙළ කෙළවර</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පෙනෙන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">පැහැසර ළ සඳ යුවළක් ඇත්නම්</p>
</td>
 
<td width="21%">
<p align="right">එමෙන</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="190"></col>
<col width="53"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">85.</p>
</td>
 
<td width="74%">
<p align="left">කනා මිණි වළලු නැඟි රැස් මල්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">කැනැති</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">මනා දිගු ඇඟිලි නව තඹ ළ පලු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">ඇති</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">දනා කැමති දෙන පලඹත එ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සුරපති</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">දිනා දිමුතු අතු සිරි සුර තුරැ</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පැවැති</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">86.</p>
 
</td>
<td width="74%">
<p align="left">පානා සෙනේ සසිනිඳු මඳලස</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">බැල්ම</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">ගානා නිමහමෙව් දෙවඟන නෙත්</p>
</td>
<td width="21%">
 
<p align="right">කැල්ම</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">නානා සුරිඳු පුළුලුර සිරි සඳ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">ඇල්ම</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%">
<p align="left">නූනා කෙළන ගලතල වැනි ඉඳු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">නිල්ම</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
 
<td width="5%">
<p align="left">87.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">ලකුළු පුළුලුකුළු වට බිම එසුර</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">විරු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">වෙරළු මිණි කැලුම් පතරින් මෙවුල&#8217;</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">තුරු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">නැබුළු සොඳුරු සසිලිටු වටොර රඹ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">තුරු</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">බැබළු සිසිල් ඉසිනා විලස සිරි</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">දැරු</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
 
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">88.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">වඳනා සුරන් කිරුළග රුවන</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">කැලුමෙනා</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%">
<p align="left">බඳනා කොමළ ලතු විලසළ රතින්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">මනා</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">මඬනා බැවින් සියපත එ හිමි</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පතුලෙනා</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">බියෙනා ළ තඹ හෝ පලු සදිසි</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">වෙවුලනා</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
 
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">89.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">වෙසෙසින් පහන් පැහැසර ගැඹුරු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පිවිතුරු</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">බැලුවන් ඇලුම් කරවන යළිදු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">බියකරු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සිරිපින් රුවන් පිරි එ සුරිඳු සයුර</p>
</td>
 
<td width="21%">
<p align="right">යුරු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">මුවෙකින් කියා නිමවිය හැකිද</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">රූ සිරු?</p>
</td>
</tr>
</tbody>
 
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">90.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">ලෙව් හට තමන් නම කිව රිසි දෙන</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">විසිනි</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">දෙව් තුරු සුරබි සුරමිණි සරි ද</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">කෙලෙසිනි</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">පව් රෝ දුකුදු දුරලත පොකුරඹ</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">හසිනි</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">දෙව් වෙද ඇසෙන පමණෙකි වියතුන්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">බසිනි</p>
</td>
</tr>
 
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548">
<col width="544"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="544">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="188"></col>
<col width="55"></col>
<tbody>
<tr>
 
<td width="5%">
<p align="left">91.</p>
</td>
<td width="73%">
<p align="left">මන් පිනවන යස සිරි තෙද නැණ</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">විපුල</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">
</td>
 
<td width="73%">
<p align="left">සෙන් යුද ජය රජ බව තනතුරු</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">සියල</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">
</td>
<td width="73%">
<p align="left">දෙන්නෙන් පැතූ විට සුබ වැඩ දිගා</p>
</td>
 
<td width="22%">
<p align="right">බල</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">පින් නම් සතුන් කළ දෙව් රජ ම ය</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">මෙකල</p>
</td>
</tr>
</tbody>
 
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="188"></col>
<col width="55"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">92.</p>
</td>
<td width="73%">
<p align="left">තුන් ලෝ තමා නතු කළ රවුළු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සොහොවුරු</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">තුන් කල් බලා රමිඳුට වූ ඉටු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">මිතුරු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">තුන් වේ ඇදුරු පුලතිසි කුල මිණි</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">මිතුරු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="73%">
<p align="left">තුන් විටෙක ම වඳු එ සුරිඳු පා</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">තඹුරු</p>
</td>
</tr>
 
</tbody>
</table>
<h2>අස්න</h2>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">93.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">අනතුරු බලා අදහස අවසර</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">විගස</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">යුහුසුළු නො වී සලකා පසු පළමු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">බස</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">පෙරදැරි කොට ම සුරිඳුට තියු වදන්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">ගොස</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සැළ කර ත ගිය කටයුතු සිට එකත්</p>
</td>
 
<td width="21%">
<p align="right">පස</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="190"></col>
<col width="53"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">94.</p>
</td>
 
<td width="74%">
<p align="left">තරසර සුනෙර තද තෙද දිමුතු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">දිවයුර</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">පුවතර ගැඹර සමුදුර කැලුම</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">නිලඹර</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සොමිබර පවර නිසයුර නුවණ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සුරගුර</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සුරවර දෙසැර විබිසණ නම් කැලණි</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පුර</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="190"></col>
<col width="53"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">95.</p>
 
</td>
<td width="74%">
<p align="left">රජකුල සුපුල් විලැ රජ හස වන්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සරන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">පෙර මලවියා වන් රුසිරෙන් මන</p>
</td>
<td width="21%">
 
<p align="right">නඳන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">හැම කල විපුල සව් සැපතින් නො අඩු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">වන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%">
<p align="left">තෙද බල විකුම් ගුණ මිණි බරණින්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">තෙවුන</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
 
<td width="5%">
<p align="left">96.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">ගරුතර නන්නූරුතුනයා නමැති</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">මැති</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සිහිකර නිතර මහ පුද පඬුරු දී</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">රුති</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">නොවිසිර ඔබට දන්වන ලෙස කී</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සිතැති</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සුරවර මඳක් කල් එපවත් ඇසිය</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">යුති</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
 
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">97.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">රිවිකුල ලමැණි ගොත් පිරිසිදු ගුවන්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">මැද</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
 
<td width="74%">
<p align="left">පැහැදුල සරා කල් පත් සහසකර</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">බඳ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">කිවි කැල ගලට මුතුහර වන් යස</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">පබඳ</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">සිරි කල කුල නිවෙස් දිය පතළ තද</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">තෙද</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
 
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">98.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">හළ දුසිරී දැන තෙවළා මුනිඳු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">බණ</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">කෙල පත් සියලු අවි සිප් කව් නළු</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සතණ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">ඔළ මොළ රුපුන් දප මැඩ පෑ උපා</p>
</td>
 
<td width="21%">
<p align="right">නැණ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">කළ මුළු ලක්දිව එක් සේසත්</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">සෙවණ</p>
</td>
</tr>
</tbody>
 
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
<col width="189"></col>
<col width="54"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">99.</p>
</td>
<td width="74%">
<p align="left">සත නෙත දුන් රූසිරු රස</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">අඳුන්වන</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">පත නර ලොව පුරඳර සිරි</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">හඳුන්වන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">විකුමෙන් මෙ දඹදිවැ නිරිඳුන්</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">මුදුන්වන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">අප පැරකුම් නිරිඳුට දූ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">ළඳුන්වන</p>
</td>
</tr>
 
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="18"></col>
<col width="178"></col>
<col width="60"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="7%">
<p align="left">100.</p>
</td>
<td width="69%">
<p align="left">සිරිසඳ වන් සව් සිරි දියුණුවැ</p>
</td>
<td width="24%">
 
<p align="right">රඳන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="69%">
<p align="left">සිතුමිණ වන් යැදි යදි හට දනින්</p>
</td>
<td width="24%">
<p align="right">දෙන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
 
<td width="69%">
<p align="left">සරසවි වන් නුවණින් පහළ වැ</p>
</td>
<td width="24%">
<p align="right">පෙනෙන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="69%">
<p align="left">නවසඳ වන් ලෙව් වැසි අදරින්</p>
</td>
<td width="24%">
<p align="right">වඳන</p>
 
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548">
<col width="544"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="544">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="18"></col>
<col width="177"></col>
<col width="61"></col>
 
<tbody>
<tr>
<td width="7%">
<p align="left">101.</p>
</td>
<td width="69%">
<p align="left">යෙහෙළින් කෙරේ සකි සැප සමග</p>
</td>
<td width="24%">
<p align="right">සිත්මේ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">
 
<p align="left">
</td>
<td width="69%">
<p align="left">කුලුණෙන් දැසි දසුන් වෙත වසින</p>
</td>
<td width="24%">
<p align="right">වත්මේ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">
<p align="left">
</td>
<td width="69%">
<p align="left">රකිමින් පතිනි දම් යහපත්</p>
 
</td>
<td width="24%">
<p align="right">සිරිත්මේ</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="69%">
<p align="left">සිහිනෙන් නිපන් වන් දස පින්</p>
</td>
<td width="24%">
<p align="right">පැවැත්මේ</p>
</td>
</tr>
 
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="18"></col>
<col width="181"></col>
<col width="57"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="7%">
<p align="left">102.</p>
</td>
<td width="71%">
<p align="left">මිහිරි තෙපල තන්වැසි කිවිකම්</p>
</td>
<td width="22%">
 
<p align="right">පුරුදු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="71%">
<p align="left">ඉතිරි බැති පෙමැති පෙළ දහමෙහි</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">මුනිඳු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
 
<td width="71%">
<p align="left">නොහැරි පෝය අටසිල් රැකුම</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">පිරිසිදු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="71%">
<p align="left">සසිරි උලකුඩය දේවී හට</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">පසිඳු</p>
 
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="18"></col>
<col width="182"></col>
<col width="56"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="7%">
<p align="left">103.</p>
</td>
<td width="71%">
<p align="left">දිත් රුපු කිරුළු මල් දම් සුවඳ මී</p>
 
</td>
<td width="22%">
<p align="right">වැස</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="71%">
<p align="left">තෙත් සිරිපා යුත් සුරිඳුනි තිලෝ</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">ඇස</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="71%">
<p align="left">සිත් පිනවන ඇති ආසිරි නුවණ</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">යස</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="71%">
<p align="left">පුත් රුවනක් සොඳ දුන මැනවි නිසි</p>
</td>
 
<td width="22%">
<p align="right">ලෙස</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="18"></col>
<col width="182"></col>
<col width="57"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="7%">
<p align="left">104.</p>
</td>
 
<td width="71%">
<p align="left">බිසොවට පළමු රත්නාවලි නම්</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">සොඳුරු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="71%">
<p align="left">සහතුට දෙවූ හිමි දිවැසින් කුලුණු</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">පිරු</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="71%">
<p align="left">මෙලකට ඉසුරු වී පැරකුම් රජ</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">කුමරු</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="71%">
<p align="left">පළකොට කිමෙක ඔබ සොඳ තෙද බල</p>
 
</td>
<td width="22%">
<p align="right">මහරු</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="18"></col>
<col width="181"></col>
<col width="56"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="7%">
<p align="left">105.</p>
 
</td>
<td width="71%">
<p align="left">එසෙයින් දෑ සමන් මහනෙල් කුසුම්</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">ගෙන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="71%">
<p align="left">පුදමින් එසුරවර සිරි සරණ</p>
</td>
<td width="22%">
 
<p align="right">වඳිමින</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="71%">
<p align="left">බුහුමන් කරන රජ දූ සඳුට මෙ</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">කියන</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
 
<td width="71%">
<p align="left">දුනපින් සමග යස සිරි වඩි පුත්</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">රුවන</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="18"></col>
<col width="184"></col>
<col width="53"></col>
<tbody>
<tr>
 
<td width="7%">
<p align="left">106.</p>
</td>
<td width="72%">
<p align="left">මෙහසුන් සුරිඳු හට සැළ කැරැ මෙසේ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">යා</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="72%">
<p align="left">වඳිමින් බැතින් පැදකුණු කොට තොසේ</p>
 
</td>
<td width="21%">
<p align="right">යා</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="72%">
<p align="left">දකිමින් බිසෝ දෙවියන් නොව ලසේ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">යා‍</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="72%">
<p align="left">කියමින් යදින් සකි සඳ මෙ ම ලෙසේ</p>
</td>
<td width="21%">
<p align="right">යා</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="18"></col>
<col width="183"></col>
<col width="56"></col>
 
<tbody>
<tr>
<td width="7%">
<p align="left">107.</p>
</td>
<td width="71%">
<p align="left">පැහැපත් පුන් ස‍ඳෙව් කිරි සමුදුරැ</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">පළට</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
 
<td width="71%">
<p align="left">සියගොත් බබුළුවන දෙව් රජ කුමර</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">හට</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="71%">
<p align="left">නැවතත් එකලාව අවසර ලැබුණු</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">විට</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="71%">
<p align="left">මෙපවත් කියව සැළ කරනුව සුර</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">රදුට</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>ආසී</h2>
 
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="18"></col>
<col width="177"></col>
<col width="61"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="7%">
<p align="left">108.</p>
</td>
<td width="69%">
<p align="left">මේ සියලුම අදහස කුලුණෙන්</p>
</td>
<td width="24%">
<p align="right">ගිහිණි</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="69%">
<p align="left">සේ සිය පත සලසා උදය</p>
</td>
<td width="24%">
<p align="right">දිනමිණි</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="69%">
<p align="left">නෑ සිය ඉටු මිතුරු සමගින්</p>
 
</td>
<td width="24%">
<p align="right">සැළලිහිණි</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="69%">
<p align="left">වා සිය පවතු සිතු ලෙස සැපතින්</p>
</td>
<td width="24%">
<p align="right">පැමිණි</p>
</td>
</tr>
 
</tbody>
</table>
<p align="center">
<h2>පුරාණ සන්නයේ අගට යෙදුණු කවි</h2>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="18"></col>
<col width="181"></col>
<col width="57"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="7%">
<p align="left">109.</p>
</td>
<td width="71%">
<p align="left">පැරකුම් රජුට පන්තිස් වනු නවම්</p>
 
</td>
<td width="22%">
<p align="right">මස</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="71%">
<p align="left">මනරම් කැරැ බඳුතු මෙහසුන් නො වී</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">ලස</p>
</td>
</tr>
 
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="71%">
<p align="left">අයදුම් ලෙසට සිදුකැරැ කිවිඳු</p>
</td>
<td width="22%">
<p align="right">අදහස</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="71%">
<p align="left">දෙව්රම් මිතුරු දුන් ගැබ බිසොවට</p>
</td>
 
<td width="22%">
<p align="right">සකස</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="18"></col>
<col width="179"></col>
<col width="59"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="7%">
<p align="left">110.</p>
</td>
 
<td width="70%">
<p align="left">සතිස් වනු නවමැ පුර අස්ලිස</p>
</td>
<td width="23%">
<p align="right">නකත</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="70%">
<p align="left">පහස් ලැබ සුපුන් සඳ නුබ තුරැ</p>
</td>
<td width="23%">
<p align="right">පැනෙත</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="70%">
<p align="left">සහස්කර කුලට වැඩ වන ලෙස</p>
</td>
<td width="23%">
<p align="right">සතත</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="70%">
<p align="left">වෙසෙස් රජ කුමරු විලසින් දැකුම්</p>
 
</td>
<td width="23%">
<p align="right">පත</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="70%">
<p align="left">
</td>
<td width="23%">
<p align="right">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">111.</td>
 
<td width="70%">
<p align="left">කඳවුරු කුලමැඳුරැ මිණි පහනෙව්</p>
</td>
<td width="23%">
<p align="right">සුසැදි</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="70%">
<p align="left">නැණ ගුරු සබස සමය ද දැනුමෙහි</p>
</td>
<td width="23%">
<p align="right">වොරැඳි</p>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="70%">
<p align="left">රජගුරු විජයබා පිරුවන් හිමි</p>
</td>
<td width="23%">
<p align="right">පැහැදි</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%"></td>
<td width="70%">
<p align="left">මෙමියුරු පදැති සැළලිහිණිය අස්න</p>
 
</td>
<td width="23%">
<p align="right">යෙදි</p>
 
 
උපුටා ගැනීම ඊ පොත් ගුල වෙබ් අඩෙවියෙන්.
[http://epothgula.com/selalihiniya]
 
 
{{Subjects|සන්දේශ_කාව්‍ය}}

සංස්කරණ

113

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/13179" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි