"සැළලිහිණි සන්දේශය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Removed html tabled code in middle of the content. This is just test if it will effect the article. if so i will remove other codes also
සුළුNo edit summary
(Removed html tabled code in middle of the content. This is just test if it will effect the article. if so i will remove other codes also)
<div id="content">
<div class="page hentry category-uncategorized">
<h2>ආසී</h2>
 
<h2>ආසී</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">01.</p>
</td>
<td width="74%">
 
<p align="left">සැරදෙ සුලකළකුරු &#8211; මියුරු තෙපලෙන් රඳනා</p><p align="left">රජකුල රහසැ මැතිනිය &#8211; සියනිහි සැළලිහිණි සඳ</p><p align="right"><h2>සැපදුක් විමසුම්</h2>
</td>
<td width="20%">
<p align="right">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">රජකුල රහසැ මැතිනිය &#8211; සියනිහි සැළලිහිණි සඳ</p>
</td>
 
<td width="20%">
<p align="right">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>සැපදුක් විමසුම්</h2>
<p align="center">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
</tbody>
</table>
 
</td>
</tr>
</tbody>
 
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548">
<col width="544"></col>
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/11007" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි