පිටුවේ ඉතිහාසය

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:History/සිඛවලඳ_හා_සිඛවලඳ_විනිස" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි