3 ජූනි 2022

10 මැයි 2022

22 අප්‍රේල් 2022

30 මාර්තු 2022

18 මාර්තු 2022

14 මාර්තු 2022

10 මාර්තු 2022

8 මාර්තු 2022

2 මාර්තු 2022

22 පෙබරවාරි 2022

9 පෙබරවාරි 2022

4 පෙබරවාරි 2022

29 ජනවාරි 2022

18 ජනවාරි 2022

15 ජනවාරි 2022

9 ජනවාරි 2022

27 දෙසැම්බර් 2021

5 නොවැම්බර් 2021

13 ඔක්තෝබර් 2021

11 සැප්තැම්බර් 2021

7 සැප්තැම්බර් 2021

1 සැප්තැම්බර් 2021

17 අගෝස්තු 2021

3 අගෝස්තු 2021

27 ජූනි 2021

11 ජූනි 2021

5 අප්‍රේල් 2021

2 මාර්තු 2021

18 පෙබරවාරි 2021

6 පෙබරවාරි 2021

28 ජනවාරි 2021

27 ජනවාරි 2021

15 දෙසැම්බර් 2020

7 දෙසැම්බර් 2020

30 නොවැම්බර් 2020

20 නොවැම්බර් 2020

5 නොවැම්බර් 2020

21 ඔක්තෝබර් 2020

19 ඔක්තෝබර් 2020

10 ඔක්තෝබර් 2020

7 ඔක්තෝබර් 2020

29 සැප්තැම්බර් 2020

10 සැප්තැම්බර් 2020

26 අගෝස්තු 2020

9 ජූලි 2020

2 ජූලි 2020

පැරණි 50
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:History/විකිපොත්:කෝපි_කඩේ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි