11 ජූනි 2023

9 ජූනි 2023

29 මාර්තු 2023

8 පෙබරවාරි 2023

13 නොවැම්බර් 2022

6 නොවැම්බර් 2022

1 නොවැම්බර් 2022

13 ඔක්තෝබර් 2022

21 මාර්තු 2021

23 ඔක්තෝබර් 2020

8 ජූනි 2018

25 දෙසැම්බර් 2017

6 ඔක්තෝබර් 2017

18 මැයි 2017

13 මැයි 2017

29 මාර්තු 2017

15 පෙබරවාරි 2017

3 ජූලි 2010

21 මැයි 2006

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:History/පරිශීලක:Lee" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි